Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Психология пәні бойынша тест сұрақтары 5 страница
  Қиял Дұрыс жауаптар
Адам тәжірибесін түрлендіруші және өзгеріске келтіруші тосын бейнелерге негізделген психологиялық процесс А) ес В) елес С)ой D)қиял E)қабылдау D
Өнер, мәдениет әлеміндегі шығармашылықтың түпкі негізі А) түйсік В) қабылдау С)ойлау D)сөз E)қиял В
Әрқандай бейне даңа байланыстар мен қатынастар негізінде жасалған қиял түрінде іске асады- деген ғалым А) К.Маркс В) Рибо С)К.Ушинский D)Л.Рубейнштейн E)Ф.Гойя В
Қиял бейнелерінің ес, елестен айырмашылығы А) нақты болмыс В) өткен тәжірибе С)жаңа байланысD)тума бағдарлама E)рухи негізді С
Алдағы іс-әрекет өнімін болжастыруға мүмкіндік ашушы психологиялық процесс А) түйсік В) қабылдау С)зейін D)қиял E)ойлау D
Қиялдың ойлаудан ерекшелігі А) жалпылығы В) жанамалығы С)нақты бейнелігі D)дерексіздігі E)логикалығы С
Қиялға тән емес ерекшелік А) дәлдік В) нақтылық С)ұғымдық мазмұн D)заттық бейне E)жалпылық Е
Қиялдың психикалық процесс ретінде қызметі- А) жанама тану В) элементтер деңгейінде тану С)тұтастай нақты бейнеге келтіру D)көріп, білмеген құбылыстарды өнектеу E)жалпы тану D
Қиял ғажайып бейнеелр жасауға бейімділіктің түпкілікті негізі- А) білім В) ептілік С)тәжірибе D)дағды E)әдет С
Қиял туындысы мәндік және мағыналық шарттардан асып кетуін ұсынған ғалым- А) Гойя В) Рубинштейн С)Рибо D)Ушинский E)Гарди В
Р.С.Рубинштейн нақтылаған шығармашылық қиялдың екінші шарты- А) кемелденген ақыл нышаны болуы В) ойдағы байланыстар негізінде жасалуы С)еңбек процесінің бастауындағы идеал болуы D)жаңалықты қайталанбастығы E)ақылды арқау етуі D
Ақпараттарды реттеп, оларды сөзбен өрнектеу қызметін атқарушы ми бөлігі А) маңдай алды В) қарақұс С)сол ми сыңары D)оң ми сыңары E)орта ми С
«Ақылдан ажыралған фантазия құбыжық», пікірінің авторы- А) Рубинштейн В) Гойя С)Рибо D)Ушинский E)Гарди В
Қиялдың физиологиялық негізі- А) ескі жүйке байланыстарының қозуы В) ескі жүйке байланыстарының тежелуі С) жүйке байланыстарының жаңа жүйеде бірігуі D)көшу E)интерференция С
Қиялдың денедегі органикалық процестерге қатынасы А) мүлде қатысы жоқ В) тығыз байланысқан С)екеуі тәуелсіз D)органикалық процесс үстем E)білмеймін В
Мида пайда болған қиял бейнелері перифериялық процестерді А) реттейді В) сақтайды С)бекітеді D)нақтылайды E)жалпылайды А
Адамда қияли күмәнуден болатын сырқат А) дидактогендік В) ятрогендік С)аутогендік D)идеомоторлық E)шизойдтық В
Қиялдан болатын дидактогендік аурудың себебі А) күмән В) педагог мәдениетсіздігі С)жүйке шаршауы D)жүйке басқарымының жоқтығы E)жүйкенің тума кемістігі В
Саналы сендіру арқылы өзін-өзі басқару яғни аутогенді емдеу әдісін ұсынған: А) Павлов В) Сеченов С)Эмил Куэ D)Рибо E)Ф.Гойя С
Тұрмысқа аспайтын қажетті бейнелер қалыптастырушы қиял түрі А) ниеттелген В) енжар С)белсенді D) ниетсіз E)жасампаз В
Болары, не болмасы белгісіз армандаудан келіп шығатын қиял түрі- А) енжар В) ниеттелмеген, енжар С) ниетсіз D) ниетсіз, енжар E) белсенді В
Ниетсіз қиялдың аса жарқын көрінісі А) иллюзиялық В) шизойдтық С)галлюцинациялық D)патологиялық E)армандық С
Жасампаз қиялдың негізі А) алдын ала басшылық В) экспромт С)көңіл-күй D)рух E)сыртқы ықпал А
Күшті эмоционалды қиялдың жасампаздық пен шығармашылыққа қатынасы А) қолдайды В) қуаттайды С)өшіреді D)кедергі E)дамытады D
Жаңа қайталанбас бейнелер мен идеяларды қиялдау түрі А) жасампаз В)шығармашыл С) иллюзия D) галлюцинация E)шизойдты В
Объективті жаңа бейне бұл- А) жеке бас жаңалығы В) дүниеде бұрын соңды болмаған жаңалық С)қайталанған жаңалық D)нақты заттық бейне E)ойға оралған идея В
Әр жеке тұлға қиялы жасаған тақыыбы бір бейнелер өзара А) тіпті ұқсамайды В) ұқсау ықтималдығы кем С)айнымайды D) ұқсамайды E) қайталайды В
Әбден дерексізденген қиялдың ғылыми терминдік атамасы А) нақты В) нақтылау С)жалқы D)жалпы E)абстрактты Е
«Адай» күйі, сарқырама сарынын т.б. жеткізетін қиял қызметі А) көз елестер В) есіту елестері С)дене сезімдері D)дәм сезімдері E)қозғалыс елестері В
Әзірге қол жетпес, бірақ өмірлік мүлде қанағаттандыруға қажет әрекетке байлансты қиял түрі А) арман В) ниет С)мақсат D)пайым E)болжам А
Ниетке жету әрекетінен ажыралмаған мақсаты анық мазмұны мен әдістері түсінімді қиял түрі- А) болымсыз арман В) болымды арман С)күмән арман D)фантастикалық арман E)галлюцинация В
Арман- А) шектеулі В) мезеттік С)өмірлік D)абстракты E)нақты С
Іс-әрекеттің қалаған түріндегі шығармашыл қиял маңыздылығы А) жоқтан барды шығару В) барды қайталау С)дүниені өзгертіп жаңалау D)жалқылау E)жалпылау С
«Ойлап табушы бұл бұрыннанбелгілі жабдықтардан жаңа құрылым түзуші адам» деген ғалым А) Л.Рубиншттейн В) А.Эйнштейн С)И.Павлов D)Архимед E)Пифагор В
Шығармашылық еңбектің біртұтас теориясын нақтылап, оның 5 деңгейін айырған ғалым А) Г.Уоллес В) Л.Рубиншттейн С)Г.Альтшулер D) И.ПавловE)Ушинский С
Г.Альтшулер анықтағандай қиял процесінің қай деңгейінде объект күрделі өзгеріске түседі А) бірінші В) бесінші С)төртінші D)екінші E)үшінші Е
Қиял процесінде жаңа елестердің пайда болу негізі А) салыстыру В) талдау С)салыстыру-талдау D)талдау-біріктіру E)біріктіру D
Шығармашылық қиял әдісі агглютинация дегеніміз- А) жеке элементтердің бір бейнеде бөлініп тұруы В) қосылуы С)қосарлануы D)бірін бірі жоюы E)қайталауы В
Трамвай, троллейбус қиял идеяларының жасалу тәсілі А) агглютинация В) акцентуация С)біріктіру D)схематизация E)галлюцинация А
Акценттеу дегеніміз- А) қиял элементтерінің бір бейнеде қосылуы В) элементтің қалыптан тыс кейіпке енуі С)елестердің бірігуі D)ұқсас талаптарының алға тартылуы E)елес бұзылулары В
Қиял елестеріндегі айырмашылықтар көмескіленіп, ұқсас белгілері біріктіріле образ жасау әдісі А) акценттеу В) біріктіру С)схематизация D)иллюзия E)аглютинация С
Адамның қиял жарқындығы мен қуатын белгілейтін қаситеті А) көңіл-күй В) ауқымдылығы С)еркіндігі D)арманшылдығы E)шабыты А
А.Бөкеев, Ж.Аймауытов шығармашылығы әлемдік болмысты суретеуде қандай қиял ерекшелігімен еленеді А)сезімталдығы В) аумақтылығы С)еркінділігі D)арманшылдығы E)тұрақтылығы В
Ой түйіні кем, мақсатсыз қиял А) еркінділік В) аумақты С)арманшылдық D)фантазия E)шабыт С
Шығармашылдықтың ең жоғары деңгейі А) ептілік В) шабыт С)дағды D)дарын E)талант В
«Шабыт маңдай тер мәуесі»атты ойдың авторы А) А.Жұбанов В) Қастеев С)Репин D)Сәтбаев E)М.Әуезов С

 

  Жеке адам Дұрыс жауаптар
Әлеуметтік қатынастар субъекті әрі әлеуемттік мәнді қасиеттердің иегері А) адам В) жеке адам С)индивид D)тіршілік иесі E)нақты адам В
Жеке адам терминіне байланысты ең алдымен түсінетініміз- А) биологиялық мән В) қоғамдық мән С)әрекет субъекті D)тіршілік формасы E)интеллект иесі В
Жеке адамның қоғамдық мәнін танытушы негізгі фактор А) табиғи болмысы В) нәсілдігі С)қажеттік-себеп аймағы D)сырт көрінісі E)қылық әрекеті С
Жеке адам дәрежесіне көтерілудің негізгі көзі А) нәсілдік белгілер В) қоршаған орта С)өткен әулет тәжірибесі D)жаратылыстан тыс күш E)гендік бағдарлама В
Жеке адамды танып білуге онша қажет емес фактор А) өмірлік міндеттері В) міндеттерді іске асыру әдістері С)ұстанған принциптер D)нәсілдік белгілер E)мақсат мұраттары D
Даму деңгейі жоғары болған адамға жат қасиет А) рухани мәртебелік В) күнделікті күйбең С)қоғамдық мәнділік D)ізгі мақсат E)өз қадірін тану В
Организм негізі генотопы арқылы танылуы мүмкін емес адам ерекшелігі А) анатомиялық құрылымы В) физиологиялық ерекшелігі С)жүйке жүйесінің динамикасы D)мінез бітістері E)темпераменті D
Жеке адамның дербестігін қамтамасыз етуші негізгі фактор А) табиғи болмысы В) жоғары интеллекті С)қоғамның жоғары даму дәрежесі D)сырттай жоғарғы рухани күш E)қоршаған орта ықпалдары С
Жеке адам сапалары негізінен тәуелді А) қатынастар өрісіне В) организм табиғатына С)нәсілдігіне D)интеллектіне E)ептілігіне А
Жеке адамның тұйық әлеуметтік топқа бағынышты болмауы мен кемелденгенінің дәлелі А) белсенділігі В) дебестігі С)ақылдылығы D)еркіділігі E)көрегендігі В
Жеке адам дамуы мен оның ұнамды қасиетерінің қалптасуына негіз- А) өз белсенділігі В) табиғаты С)қоғам қолдауы D)ақыл-ойы E)болмыстан тыс күш С
Дара адамның өзін басқа адамдармен теңестіре қалыптасып бару процесі А) персонализация В) идентификация С)адаптация D)гуманизация E)рефлексия В
Персонализация дегеніміз- А) өзін басқа адамдармен теңестіру В) өз ерекшелігін тану С)басқаларға икемдесу D)жауап әрекетке келе білу E)жалпы адамшылықты тану В
Жеке адамға байланысты «мен» ұғымының мәні А) басқаларды бағалу қабілеті В) өз қадірін сезе білу С)дүниеге сезімталдық D)заттасқан құндылыққа жақын болу E)астар сана ықпалга тәуелділік В
Нақты тарихи әлеуметтік аймақта адамның тұрақты қылық әрекетінің белгілеуге қатысы жоқ фактор А) құндылықтыр өндіру әдісі В) тұтыну аймағы С)нәсілді белгілер D)әлеуметтік қатынастар E)тұрмыс салт С
Адамның жоғары инабатты, жасампаздық өмірінің негізі А) тума қасиеттер В) нәсілдік белгілер С)гендік прграмма D)әлеуметтік құнды салт бағыттар E)болмыстан тыс ықпал D
Адам өмірін құнсыздандыратын себеп- А) ішкі заңдылықтарды тану В) мезеттік ықпалдарға тәуелділік С)ниет себептерді түсіне білу D)мағыналы мұраттар E)саналы бағыттар таңдай алу В
Жеке адамдағы барша өмірлік күйзелісті болдырмаудың амалы А) өз “менін” елемеу В) өз құндылығын сезінбеу С)психикалық жағдайын басқаға бағындыру D)әрекет қылықтарын қоғам өлшемдеріне икемдестіре білу E)даралығы әсірелеу D
Жеке адамның тұрақты қасиеттерін қалыптастырушы фактор А) тума нышан В) нәсілдік белгі С)әлеуметтік- мәдени сапа D)аталғандардың бәрінің бірлігі E)аталғандардың ешқайсысы емес D
Адамды әрекетке итермелеуші себеп- А) тілек В) ниет С)қажетсіну D)сыртқы ықпал E)мақсат С
Санада қаланып, нақты қажетлікті қанағаттандыру үшін адамды әрекетке итермелеуші фактор- А) мақсат В) сыртқы ықпал С)мотив D)тілек E)ниет В
«турткі - қажетсіну аймағы» түсінігінің мәні А) дамудағы сеп түркілер жиынтығы В) ізгі мұраттар С)ішкі ниет тілектер D)барша қажетсінулер E)нақты қызмет әрекеттері А
А.Маслоу ұсынған мотивтер тобынан орын таппаған қажетсіну түрі А) биологиялық В) қорғаныс С) қоғамдықD)жеке сыйластық E)тұлға абыройы С
Нақты адам қоғаммен байланысы жоқ, оқшауланған тұлға- деп түсіндіруші ғалым А) Рубинштейн В) Маслоу С)Выготский D)Ушинский E)Ломов В
Жеке адамның қажетсіну аймағы оның басқа тұлғалармен байланысы мен қатынасына тәуелді болуы уағыздаушы ғалым- А) Рубинштейн В) Маслоу С)Ломов D)Фрейд E)Торндайк С
Адамның мотивтік аймағының сипатына жат құбылыс А) динамикалық В) жанамалық С)тұрақты нақтылықD)көп өлшемділік E)көп түрлілік С
Жеке адамның қажетсіну аймағының өрістеуіне себепші басты фактор- А) жеке белсенділік В) қоғамдық өмір С)табиғи болмыс D)рух E)генотип В
Адамның қажетсіну талаптарын дамытушы қоғамдық құрылымдардыың ең қарапайым түрі А) ұлыс В) мемлекет С)ұлт D)нақты тұлғалар қауымдастығы E)ресми бірлестіктер D
Адамның бір деңгейдегі өз қажеттеліктерінен екінші бір дәрежелеріне көшу себебі А) тұлғалық ерекшеліңгінен В) өзіндік даму заңдылықтарынан С)тұтастай қоғамға араласуынан D)жеке ниеттерінен E)жоғары рух ықпалынан С
Адамның өз басына ықпал жасаушы өзіндік рухани күштеріне қатынасы А) саналы В) көбіне сезбейді С)ырықты D)тіпті сезбейді E)нақты жоспарлы В
Нақты адамның өз болмысы жөніндегі өзіндік бағасының дәрежесі А) толық объектив В) объективтігі кемдеу С)қияли D)жалған E)тіпті жалған В
Әрбір адам дәл мезеттегі наты әрекетінің тікелей мақсатын А) сезбейді В) сезу мүмкін емес С)айқын сезеді D)күңгірт сезеді E)жалпылама сезеді С
саанлы сезуге келмейтін бірақ адам әрекет қылығына қозғау беретін күштер А) мақсат В) мотив С)ниет D)тілек E)қажетсіну В
Саналық негізге ие болған ықпалдардың бірі А) психикалық көрсетпе талаптар В) жоспарлы мақсат С)ізгі тілек D)өмірлік ниет E)тұрмыстық қажетсіну А
Психикалық көрсетпе талаптарлдың мәнін құрайтын көп сипаттардың ұнамсыз түрі А) алдын ала дайындалған шешім В) өткен тәжірибеден үлгі С)ой стандарттарына тәуелділік D)басқаларға еліктеу E)заңдылықтарға бағыну С
Көрсетпе талаптар құрылымындағы когнитивтік бірлік мәні А) дерексізденген ықпал ниет В) танып, қабылданатын зат бейнесі С)объектке болдған қатынас D)әрекетке ерік күшімен дайын болу E)жалпылама деректеу В
Адамның әрекет мотивтері тобындағы дерексізденген ықпал ниет атамасы А) когнитивтік В) көңіл-күй С)әрекет-қылық D)құмарлық E)ұмтылыс D
Жеке адамның бағыт-бағдарының негізі А) табиғи В) тума С)нәсілдік D)рухани E)әлеуметтік Е
Адамның бағыт-бағдары құрамына кіретін психологиялық формалардың ең қарапайым биологиялық формасы А)таным В) көзқарас С)ұмтылыс D)құмарлық E)қызығу D
Ниетке еріктік күш қосылғанда пайда болатын бағыт-бағдар түрі А) ұмтылыс В) ниет С)көзқарас D)таным E)құмарлық А
Көзқарас мәні А) саналы қажетсіну В) ерікті ниет С)дүниені жүелі тану D)бағдарды ауыстырушы таным E)биологиялық талпыныс С
Адамның бағыт-бағдарының ең жоғарғы психологиялық формасы А) көзқарас В) нанымС) қызығу D) ниет E) ұмтылыс В
Адамның кемелденген жетістік деңгейі тәуелді А) өмірлік объектив мақсатқа В) нақты іс-әрекетттік мақсатқа С)қиялды мақсатқа D)субъектив нанымдарға E)табиғи болмысқа А
Адамның танымдық қасиеттеріне кедергі болып,оны күйзеліске келтіруші психологиялық құбылыс А) адаптация В) иллюзия С)галлюцинация D)фрустрация E)аккомодация D
Мақсатты әрекет бұзылысының бір түрі, регрессия мәні А) түңілу В) ашуға берілу С)ойсыз әрекет D)өткен үлгілерге еліктеу E)мәнсіз қимылдар D
«Мен» ұғымын әрбір адамның өзін-өзі іс-әрекет субъект ретіндетануға жәрдем ететін психикалық ерекшеліктер жиынтығы деп түсіндіруші ғалым А) Спиркин В) Кон С)Василюк D)Сеченов E)Павлов В
«Мен» бейнеге жат А) динамикалы В) ауыспалы С)бекіп қалған D)кемелденуге бейім E)өзгерістерге икем С
Жеке адамның өз «меніне» сәйкес болу дәренжесін кемітуші фактор А) өз болмысын тануы В) мүмкндіктерін білуі С)өз беделін бағалай білуі D)өзіндік бағамен өз әрекеттерін реттейә білуі E)басқалар бағамына тәуелді болуы Е
Жеке адамға көңіл-күй күйзелістері жағдайында өзінің кісілік дәрежесін сақтап қалуға жәрдемдесетін құбылыс А) табиғат әсерлері В) қоғамдық мейір С)әлеуметтік сақтандыру D)психикалық қорғаныс E) рационал пайымдау D
Жоққа шығару психикалық қорғанысының мәні А) санадан шығару В) ақпаратты елемеу С)басқаға өтккізу D)басқа әдетін икемдену E)бағытты өзгерту В
Болған оқиғаға байланысты қылық ниеттерін қияли дәлелдеуге жанастыру қорғанысы А) жоққа шығару В) сәйкестендіру С)жаңалу D)ауыстыру E)көшіру С
Көңіл-күйге үлесімсіз ақиқаттарды санадан шығарып тастау қорғанысы А) ығыстыру В) жоққа шығару С)көшіру D)оқшалау E)жаңалау А
Оқшалау қорғанысының мәні А) әрекетті оңай іске бұра салу В) өтірік-шынды дәлелдеу С)іштей сезе тұра байқамауға тырысу D)игі өнегелік игілерге еліктеу E)өз келешегін басқаға аудара салу С
Өзінің ұрыншақтығын қарсыласына таңа салып, оны дау-дамайдың себепшісі етіп көрсету әдісі- А) жаңалау В) көшіру С)сәйкестендіру D) ығыстыру E)ауыстыру В

 

  Ерік Дұрыс жауаптар
Адамның мақсатқа орай кедергілері жеңумен өз қылық әрекеттерін қолдап, реттей білу қасиеті: А)мінез В)темперамент С)ерік D)сезім E)қабілет С
Адамдардың теңдей білім мен білікке ие бола тұрып, міндеттерерінің әртүрлі қарқынмен орындауы байланысты- А) сезімге В) ойлауға С)мінезге D)ерікке E)ептілікке D
Адамның өз әрекет – қылығын шапшаң не сылбыр салу қасиетінің негізі А) жүйке жүйесінің динамикасы В) мінез бітістері С)темперамент D)қабілеттері E)білім деңгейі А
Еріктік, ырықты әрекет түрі А) жөтелу В) түшкіру С)таңдану D)жаттау E)ашуға берілу D
Сырттағы шуға мойын бұруға себеп А) ерік әрекетіне В) импульске С)еріктік ықпалға D)саналы мақсатқа E)көзделген ниетке В
Адамның өз борышын орындауы тәуелді А) сезімге В) танымға С)ерікке D)мінез E)қабілетке С
Ерікік қылықтың басты көрсекіші А) саналы әрекет В) табиғи құмарлық С)сезімдік қызығу D)ізгі мақсат E)жоғарғы таным А
Көрмеге дайындалған оқушы әрекеті А) ырықсыз В) ерікке қатысы жоқ С)ерікке байланысты D)импульстік E)өздігінен болатын С
Иттен қорқа қашқан бала әшейінде қолында келмес әрекеттерді жасайды, мұның негізі- А) саналы басқарым В) ырықты сезім С)ерік D)санадан тыс импульстер E)жоспарлы әрекет D
Қандай мақсат жолында қиыншылықтарды жеңу үшін ерік қоса білу тәуелді А) терең түсінісмге В) қалауға С)ниетке D)қажетсінуіне E)сезімге А
Адамның қандай да кедергілерден қаймықпай ерік күшін жұмсауы неге байланысты А) табиғи болмысына В) дене қуатына С)мақсат маңыздылығына D)сырт ықпалдарға E) рухани күшке С
Ерік ұғымының тарихи сипатқа ие екенідігі дәлелдеген ғалым- А) Тульчинский В) Аристотель С)Чхарташвили D)Ясперс E)Сартр А
Адамның қылық әрекеттері еріктен емес, табиғат пен өмірдің ақыл бастауларынан және логика қағидаларынан деп түсіндірген ғалым- А) Тульчинский В) Аристотель С) Ясперс D) Сартр E)Платон В
Адам ылғи бастама күйінде танылып, ерікке тіпті де қатысы жоқ сытқы әсерлерді жинацтын «ұя» ретінде танылған дәуір А) ежелгі дүние В) 17 ғасыр С)орта ғасыр D)қазіргі кезең E)құлдық дәуір С
Ерік дербес жасайтын нақты қайырымды не жауыз құбыжық күштеріне енген құбылыс деп түсіндірілуші ортағасырлық үрдіс атамасы А) экзистенциализм В) прагматизм С)неотомизм D)экзорис E)метафизика D
Ерік табиғатын экзорис үрдісімен түсіндірудің себебі А) адам күшті В) адам деррбес С) адам белсенді D) адам биліксіз E) адам даналық ұясы D
Ерік түсінігінің жеке адам проблемасымен бірге аренасына келіп, зерттеуге алынған заман: А) грек-рим заманы В) отағасырлық ғылыми тоқырау заманы С)қайта тіктелу дәуірі D)18 ғасыр E)өткен ғасыр 20 жылдары С
Ерікті тәуелсіз тысқы әлеуметтік әсерлерге қатысы жоқ құбылыс деп таныған философиялық –психологиялық бағыт: А) экзистенциализм В) прагматизм С)материализм D)позитивизм E)неотомизм А
Нағыз адамгершілік реттестірілмеген, өздігінен орындайтын «әлеуметтенуге» қарсылықтан пайда боатын әрекет нәтижесі деп түсіндірген ғалым- А) Аристотель В) Платон С)Сартр D)Гербарт E)Коменский С
«Еркіндік инстинкті теориясының» авторы- А) Тульчинский В)Павлов С)Сеченов D)Фрейд E)Фромм В
Ерік жеке адамның психологиялық болмысының барша деңгейлерінде көрінетінін дәлелдеген ғалым- А) Павлов В) Сеченов С) Тульчинский D)Фрейд E)Фромм С
Фрейд және Фроммның психоаналитикалық зерттеулерінің нәтижесінде ғылымға енген түсінік А) ерік –жалған В) ерік –дербес С) ерік-тылсым D) еріка-дам мәні, ерекше қуат E) ерік-тыс рух күші D
Ерік санадан тыс, ақылдан алшақ жыныстық құмарлықтың психосексуалд энергиясы деп түсіндіруші психологиялық бағыт А) неотомизм В) экзистенциализм С) фрейдизм D) позитивизм E) бихивиоризм С
Ерік негізі жөніндегі Лоренц идеясы- А) мәдени қылық пен ойлаудан В) адам жыртқыштығынан С)әлеуметтік билікке талпынудан D)өз мүмкіндіктерін іске асыруға ұмтылудан E)тіршілік сақтау ниетінен С
Ерік бұл әкімшілік пен әлеуметтік билікке талпыныс деп түсіндірген ғалым А)Лоренц В) Юнг С)Адлер D)Хорни E)Фромм С
Қазіргі заман ғылымы дәлелдеген ерік әрекеттерінің басты себебі- А) сыртқы мәжбүрлік В) белсенді қарым-қатынас С)тума қасиет D)тылсым күш E)рухтық бастама В
Ерік бостандығы дегеніміз- А) Мичурин жолын қолдау В) Лысенко жетегіне еру С)объектив заңдылыққа сай қызмет D)әкімшілік E)либералдық С
Ырықты әрекеттерге яғни ерікпен егіз болатын жүйке құрылымы А) мишық В) сопақша ми С)жұлын D)пирамида жасушалары E)ми қабығы D
Еріктік әрекеттердің бірізділігімен байыптылығын қамтамасыз етуші жүйке құрылымы А) желке бөлігі В) алдыңғы орталық жүйе С)шеке бөлігі D)төбе E)қарақұс В
Ерік әрекетінің бағыты мен қуатын қолдаушы жүйке құрылымы: А) маңдай бөлік В) шеке бөлігі С)желке бөлігі D)арқа ми E)бағаналы бөлік А
Мидың маңдай бөлігі зақымдануынан болатын ерік сырқаты: А) абулия В) аппракция С)фрустрация D) иллюзия E) галлюцинация В
Ми сырқатынан болатын абулия құбылысының мәні А)зақымды еріксіздк В) жоспаға икемсіздік С)алдану D)танымнан қалу E)қатерлі қиял А
Ерік әрекеттерін оындауда адамның саналы әекеттерін зерттеуші жүйке құрылымы: А) бірінші сигналдық В) екінші сигналдық С)бірінші, екінші сигналдық D)жұлын E)сопақша ми В
Ерік реттестірудің негізігі тәуелді А) тежелуге В) қозу ошағына С)радиацияға D)ирадиацияға E)сөнуге В
Жүйкелік қозу үшін қажет қуатты ұдайы қамтамасыз етуші жүйке құрылымы А) арқа ми В) сезімдік қабық С)ретикулярлы фомация D)таламус E)мишық С
Еріктік әрекет желісінің бастапқы басқышының негізгі міндеті А) талдау В) орындау С)талқылау D)шешім қабылдау E)мақсат белгілеу Е
Қажеттік толығымен түсініксіз жағдайда адамды іске итермелеуші ықпал мәні А) ұмтылыс В) ниет С)мақсат D)құмарлық E)қызығу D
Ерік қолдану желісінде әрекетке келтіруші себепті түсіну кезеңі А) ниет В) тілеу С)ұмтылыс D)шешім E)орындау С
Басталмаған әтүрлі әрекеттердің арасынан қажеттісіні таңдау кезеңінде болатын ерік құбылысы А) мақсат белгілеу В) ниет бағыштау С)сеп түрткілер күресі D)шешімге келу E)нәтиже талдау С
Адам санасын болашақ мақсатқа ойыстырып, оның орындалу жолдарын ақылға сай нақтылаушы ерік формасы А) ниет В) тілек С)ұмтылыс D)қызығу E)құмарлық В
Бір сеп түрткіні қалаумен нақты мақсатқа жүгіну кезеңі А) қызығу В) ұмтылыс С)шешім D) ниет E) тілек С
Шешім қабылдаумен адамда пайда болатын еріктік әрекетін ерекше сипаты- А) дербестік В) белсенділік С)табандылық D)жауакершілік E)борыш D
«Көз қорқақ қол батыр» мәтелінің мәні А) саналы шешім В) таңдау дағдарысы С)ықпал күштердің жоқтығы D)толғаныс байыбы E)бұрын еленбеген сеп түрткіге қуат беру Е
Еріктік әрекеттің мәнділігі- А) мақсат нақтылаудан В) шешімге келуден С)оындауға кірісуден D)нәтижеге келуден E)жоспар түзуден D
Ерік күшіне ие адам көрсеткіші А) мақсат белгілеу В) жоспар түзу С)іс нәтижесі D)орындау жолы E)іске ұмтылыс С
Шешімнің орындалуы ұзақ мерзімге кейін қалдыруымен байланысты ерік түрі А) ниет В) тілеуС)қызығу D)ұмтылыс E)мақсат А
Ниет қоюмен байланысты мақсат жолындағы әрекет сатысы А) шешім қабылдау В) орындау С)жоспарлау D)нәтиже талдау E)мотив таңдау С
Мақсат белгілеу мен іс нәтижесіне дейінгі процестің барша бөліктеріне ықпал жасаушы адамдық қасиет А) сезім нәзіктігі В) ой ұшқырлығы С)бақылағыштық D)ерік күші E)жоғары дарын D
Ерік күшінің негізі- А) бұлшық етте қуаты В) жан толғанысыС)қоршаған орта D)жоғары рух E)астар сана В
Жапон самурайы шахид жариялаған мұсылманның ерік күшінің қарқындылығына дем беруші фактор А) мораль тұрақтылығы В) жеке адам көзқарасы С)қоғамдық мәнді мақсаттар D)іс-әрекет көрсетпе талаптар E)өзіндік басқарым В
Түсінуден, көптеген басқа сеп түрткілерді баса отырып, қажетті қоғамдық ұмтылысқа бет бұрудың алғашқы шарты А)жаупкершілік В) дербестік С)борыш D)міндет E)қалау С
Адамның өз болмысын билеп, сезімдері мен құмарлықтарына тоқтам беу қасиеті А) мінез В) қабілет С)сезім D)ой E)ерік Е
Көзделген мақсат нәтижесінен соң келетін еріктік әрекет кезеңі: А) жоспарлау В) мақсат қою С)бағалау D)бақылау E)шешім қабылдау С
Дара тұлға әрекет қылығының шын өлшем бағасы А) ұжымдық баға В) жеке бас бағасы С)ресми баға D)әкімшілік баға E)нарықтық баға А
Мүдделі мақсат мәні А) ниеттелген әрекет В) тілектегі әрекетС)нақты іс-әрекет нәтижесі D)жоспарланған әрекет E)жалпы көзделген нәтиже С
Өмірлік принциптер мен мұраттарды көздеген мүдделі мақсат түрі А) тактикалық В) оперативтік С)стратегиялық D)қиялдық E)иллюзиялық С
Мол да жарқын идеяларға, байыпт жоспар мен ұшқыр қиялға негізделген ерік сапасы А) ынталылық В) дербестік С)табандылық D)енжарлық E)ұстамдылық А
Ерік сапасы ретінде дербестік мәні А) қалыптасқан іс-әрекет тәсілін өзгертуге ұмтылыс В) өз сенім нанымдарына ие болу С)басқалар көзқарасын түгелдей жоққа шығару D)көңіл-күйге тоқтам бере алу E)толғаныстардың бәрін ысырып, жедел шешім қабылдау В
Басқаның ой пікірін, көзқарасын түгелдей жоққа шығарудан болатын ерік сапасы А) ынталылық В) дербестік С)позитивизм D)ұстамдылық E)батылдық С
Ерік сапасы, батылдық мәні А) жылдам, берік шешім қабылдау әрі оны іске асра білу В) қорқыныштың бәрін басып, адамды тәуекелге келтіру С)барша күш қуатты көзделген мақсатқа тез шоғырландыра алу D)орындалатын іске қарап, оған қажетті белсенділікті барластыра алу E)жад әрекеттерін біден төмендетпей қиыншылықтарға төзе білу А
Адамның өз барша күшін көздеген мақсатқа тез шоғырландыра алуда көрінетін ерік сапасы А) ұстамдылық В) батылдық С)ержүректік D)шалттық E)табандылық D
Ерік сапасы батылдыққа тікелей қарс ұнамсыз сапаларға қарсы ерік қасиеті А) енжарлық В) қорқақтық С)көзсіздік D)шыдамсыздық E)ұстамсыздық С
Сәтсіздікке мүдіру күмәнға берілу сияқты ұнамсыз сапаларға қарсы ерік қасиеті А) ұстамдылық В) батылдық С)ержүректік D)шалттық E)табандылық Е
Шалт әрекеттің қарқынды болу кезеңі А) әрекет аяғында В) әрекет бастауындаС)әрекеттің барша желісінде D)әрекет ортасында E)барлығында В
Іс -әрекет деңгейін бірдей қарқындыққа ұстай үшін шалттыққа қоса қажет ерік сапасы А) батылдық В) ержүрекік С) табандылық D)дербестік E)ұстамдылық С
Өжеттілікке тікелей қарсы ұнамды ерік сапасы А) табандылық В)батылдық С)шалттық D) ержүректік E) ұстамдылық А
Қабылданған шешімнің тиімді нәтижелі орындалуы үшін ең қажет адам қасиеті А) сырт талаптарға жүгіну В) ресми көрсетпелерден шықпау С)шаблондаға еліктей білу D)өзіндік бақылау мен өзіндік бағалау E)тәуекелшілдік D
Субъекттің өз іс-әрекетерінің салдаын қоғамдық тарихи талаптар тұрғысынан сараптай білу қасиеті А) белсенділік В) табандылық С)жауапкершілік D)батылдық E)ержүректік С
Іс нәтижесі сәтсіз келсе жауапкершілікке байланысты өресі мен төмен адамның психикалық әрекеті А)өзін кінәлау В) басқаны айыптау С)талдауға салу D)себептерін іздеу E)айыбын мойындау В
Психологияға баұылау локусы ұғымын ендірген ғалым: А) Фромм В) Фрейд С)Роттер D)Павлов E)Галль С
Өз қылықтары мен істерінің себебін сырттан іздеушілероді аңдататын психологиялық термин А) интерналды В) интегралды С)дифференционалды D)экстерналды E)экстраполярлы D
Экстерналды адамдарға тән психикалық қасиет А) сенімді В) тұрақты С)шамданғыш D)жауапкерлі E)мейірлі С
Өзіне сенімі мол, табанды, қайырлы, жауапкершілігі мол адамды танытатын психологиялық термин: А) интегралды В) интерналды С) экстерналды D) экстраполярлы E) дифференционалды В
Іске деген құлық, ниет, оны орындауға талпыныс болмаудан туындайтын ұнамсыз қасиет А)өжеттік В) қиқарлық С)еріншектік D)енжарлқ E)селқостық С
Балалық шақта өрбитін ерік қасиеттерін қалыптастырушы негізгі әлеуметтік фактор А) мектеп В) отбасы С)қоршаған орта D)қоғамдық мекемелер E)нәсілдік В
Бала әекеттеінің бастау негізі А) саналылық В) ақыл талдауы С)еліктеу D)дағдылану E)әдеттену С
Әр баланы өз қылығын басқалардың талғамына көндіріп, икемділікке баулушы әлеуметтік бірлік А)отбасы В) кездейсоқ ықпал С)тәрбиеші D)балалар ұжымы E)жеке басы D
Бала еркінің саналы көзі А) еліктеу В) еңбек С)ойын D)дағдылану E)әдеттену В

 Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2022 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных