Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Психология пәні бойынша тест сұрақтары 2 страница
 

  Тән мен жан Дұрыс жауаптар
Психикалық әрекетті туындатушы орган А) анализатор В) рецептор С)жұлын D)ми E)эффектор D
Рецептор қызметі А) сигналдарды өңдеу В) сигналдарды қабылдау С)ойлау D)сөйлеу E)қозғалысты басқару В
Бұлшық еттер мен без секрецияларын іске қосушы ми клеткасы А) рецептор В) эффектор С)синапс D)дендрит E)аксон В
Организмнің біртұтас тіршілігін қамтамасыз етуші жүйке жүйесі А) жұлын В) перифериялық жүйке С)орталық жүйке D)мишық E)рецептор С
Жүйке жүйесінің негізгі элементі А) дендрит В) аксон С)нейрон D)синапс E)эффектор С
Синапс қызметі: А) сигналдар қабылдайды В) жаңа байланыстар түзеді С)қозуды жүргізеді D)қозуды қабылдайды E)қозғалыстарды басқарады В
Жүйке жүйесінің ең жоғарғы күрделі бөлігі А) орта ми В) үлкен жарым шарлар С)қабық асты түйіндері D)қабық асты E)мишық В
Тума шартсыз рефлекстер басқарымы А) арқа мида В) үлкен жарым шарларда С) орта ми D) қабық асты түйіндері E)көру төмпешіктері А
Мишық міндеті А) ойлау мен сөйлеу В) дене қозғалысы мен теңдестігі С)қозу жеткізу D)қозу қабылдау E)ішкі құрылымдарды басқару Е
Психикалық қабілеттердің мекендігі теориясының авторы А) Павлов В) Сеченов С)Рубинштейн D)Клейст E)Галль Е
Галь френологиясына қарсы пікір білдірген ғалым А) Павлов В) Флуранс С) Сеченов D) Клейст E) Рубинштейн В
Л.Брока және К.Верникенің ми психологиясына байланысты ашқан жаңалығы А) рефлекс теориясы В) сөйлеу және сөз ұқпау орталығы С)психиканың әлеуметтігі D)екі сигнал E)ассоциациялық байланыстар В
Ми қызметінің мекендік картасын жасаған ғалым А) Галль В) Клейст С) Флуранс D) Павлов E)Выготский В
Адамда ғана жақсы дамыған ми аймағы А) желке (қарақұс) В) төбе (еңбек) С)көру зонасы D)шеке (есту зонасы) E)маңдай Е
Мидың иіс сезу зонасы өте күшті дамыған жануар А) адам В) құс С)кірпі D)су жануарлары E)жер бауырлаушылар С
Бағдарлы жүріс не оқу қызметі сияқты күрделі әрекеттердің мидың бөлінген бір аймағынан басқарылуы мүмкін еместігін дәлеледеген ғалым А) Рубинштейн В) Лернер С)Гальперин D)Давыдов E)Анохин Е
Күрделі психикалық процестердің мидағы ұйымдасу принциптерін нақтылаған ғалым: А) Гальперин В) Лурия С)Давыдов D) Анохин E) Рубинштейн В
Адам бас миы бірнеше блоктан тұрады, солардың нақты саны А) екеу В) бесеу С)үшеу D)төртеу E)сансыз С
Ми қабығының іс қуатына жәрдем беріп, әрекет бағдарын түзуші, оны қадағалаушы энергетикалық блок А) үшінші блок В) бірінші блок С)екінші блок D)желке зонасы E)төбе В
Мидың екінші блогының қызметі А) ақпарат қабылдап, өңдеу В) ми қабығына қуат беру С)әрекет жоспарын түзу D)әрекетті реттеп бару E)әрекет нәтижесін бақылайды А
Ми қабығының сергектік, қуат көзі А) тумадан беріледі В) дағдылық әрекеттерден С)сыртқы және ішкі импульстер D)қозудан E)тежелуден С
Тек адамға қатысты рухани қажеттіктер бағдарламасын басқарушы ми тетігі А) мишық В) орталық ми С)гипоталамус D)бәсеңдеуші ретикулярлы формация E)энергетикалық блок D
Ми қабығының алғашқы немесе құрастырушы аймағы келіп түскен ақпараттарды А) синтездейді В) өңдейді С)бөлшектейді D)сақтайды E)реттейді С
Талдағыштардан келіп түскен ақпараттарды біріктіру қызметі ми қабығының А) алғашқы аймағында В) туынды аймағында С)ең жоғары, үшінші зонасында D)астыңғы түйіндерінде E)бағаналы бөлігінде В
Мидың үшінші блогы адамның белсенді әрекет бағдарламасы түзіп, оны реттеп, бақылап барады, ол мидың қай аймағында? А) жұлында В) қарақұста С)төбеде D)көру зонасында E)маңдайда Е
Ниет тілектердің ұзақ сақталмауы, әрекет бағдарын ұмыту мидың қай аймағыныың зақымдануынан А) шеке В) төбе С)қарақұс D)маңдай E)жұлын D
Адамның психикалық өмірінің материалық негізін тануға қажет тетіктер А) гистологиялық В) физиологиялық С)медициналық D)механикалық E)логикалық В
Психикалық әрекеттер негізінде жатқан мидың күрделі жұмыс фермалары А) импульстер В) рефлекстер С)анализаторлар D)рецепторлар E)эффекторлар В
Шартсыз рефлекстерді іске асырушы ми бөлігі А) маңдай В) көру зонасы С)ми қабығының жоғарғы зонасы D)ми қабығының төменгі жүйкелері E)шеке жүйкелері D
Сырттың ауыспалы әсерлеріне икемсіз келетін организмнің тума әрекеттерін басқарушыы А)шартты рефлекстер В) шартсыз рефлекстер С)үйреншікті рефлекстер D)импульстер E)дағдылар В
Шартты рефлекстер жоғары дамыған жануарлар бас ми қабығында жасалады, осыдан олардың қызметі А) тума әрекеттерді басқару В) органикалық қажеттіліктерді іске асыру С)инстинктерді орындау D)тітіркенуді мәнді сигналға айналдыру E)қозғалысты реттеу В
Шартты рефлекстердің жасалуынан мида түзілетін физиологиялық процесс А) уақытша байланыстар В) қозу С)тежелу D)радиация E)иррадиация А
Уақытша байланыстар түзілетін ми бөлігі А) мишық В) үлкен ми сыңарлары С)арқа ми D)орта ми E)ми бағанасы В
Шартты рефлекстердің жасалу заңдарын ашқан А) Павлов В)Сеченов С) Рубинштейн D)Выготский E)Декарт А
Қозу бір орнында бекіп қалмай ми қабығының бетіне, жақын жердлегі қабық астына түгелдей жайылады. Бұл процесс- А) тітіркену В) перцепция С)иррадиация D)тұйықталу E)апперцепция С
Доминанта ұғымының мәні: А) ең көп қозу орны В) тежелу аймағыС)жайылу мекені D)тұйықтаушы әрекет E)уақытша байланыстар А
Көрнекті орыс физиологы А.А.Ухтомский ашқан жаңалық А) уақытша байланыстар теориясы В) доминанта теориясы С)рефлекстер теоиясы D)индукция заңы E)дедукция В
Организмнің өмір жағдайларына икемдесуін қамтамасыз етуші шартты рефлекстер негізінде ми қабығының қай әрекеті жатыр? А) біріктіру В) жаю С)талдау D)салыстыру-талдау E)талдау-біріктіру А
Жүйке процестері нақты бір орында басталып, басқа учаскелерге жайылады, бұл құбылыс- А) қозу В) тежелу С)шоғырлану D)иррадиация E)индукция D
Жүйке процесіндегі қозу мен тежелу бірін бірі күшейтеді не әлсіретеді, бұл құбылыс- А) оң индукция В) өзара индукция С)кері индукция D)иррадиация E)радиация В
Кері индукция нәтижесі- А) қозу В) тежелу С)жайылу D)таралу E)сөну В
Ми қабығындағы күшті қозу пайда етуші процесс: А) кері индукция В) оң индукция С) өзара индукция D) иррадиация E) радиация В
«Бас миы қабығының жүйелеу қызметі» дегеніміз тітіркендіргіштерді А) бүтін бір топқа біріктіру В) жеке элементтерге жіктеу С)өзара салыстыру D)бірізді реттеу E)бірін екіншісінен айыру А
Тітіркендіргіштердің белгілі тобына болған жауаптардың бүтін жүйесі А) доминанта орталығы В) иррадиация әрекеті С)динамикалық стереотип D)шартты рефлекс E)өзара индукция С
Динамикалық стереотип игерілгеді А) өңдеуге араласады В) қабылдайды С)ұзақ мерзім есте сақтауға жәрдеседіD)мезеттік есте қалдыру құралы E)реттеп барады С

 

  Психология ғылымы тарихынан Дұрыс жауаптар
Интроспектік (сана) психологиясының дағдарысқа түсу кезеңі А) 16 ғ В) 18ғ. басы С)20ғ. басы D)20 ғ. аяғы E)21 ғ. С
Психология зерттеулерінің 20ғ. басында дағдарысқа ұшырау себебі: А) әлеуметтік көзқарастардан В) мемлекеттік саясаттан С)экономикалық өндіріс талабынан D) діни тиымдарынан E)зерттеу әдістерінен С
Психологияның тек сана жөніндегі ғылым еместігін дәлелдеуге негіз болған зерттеулер А) физиологиядағы В) невропатологиядағы С)биологиядағы D)экологиядағы E)логикадағы В
Психологиялық дүниенің қоршаған орта мен тіршілік иесінің икемдесу әректінен ажыралуы мүмкін еместігін дәріптеген ғылыми бағыт А) Декарт интроспекциясы В) Галль френологиясы С)Дарвиннің эволюционизмі D)Дарвин рефлексологиясы E)Маслоу гуманизмі С
Бихевиоризм зерттеулерінің объекті А) сана В) жан С) әрекет-қылық D) интеллект E) психикалық тұтастық С
Адамды тану үшін сананы емес, әрекет-қылықты зерттеу қажет деп білген психологиялық бағыт: А) когнитивтік В) гуманистік С)гештальт психологиясы D)бихевиоризм E)генетикалық психология D
Американ ғалымы Э.Торндайк бастауын салып, дамытқан психологиялық теория А) генетикалық В) тұңғиық психологиясы С)гештальт психология D) бихевиористік психология E)гуманистік психология D
Элементтер психологиясына қарсы шығып, психикалық қастықты дәріптеуші психология бағыты: А) гештальт психология В) ассоциативті психология С)фрейдизм D)нейропсихология E)генетикалық А
«Гештальт» ұғымын алғаш рет ғылымға енгізген А) Дж.Уотсон В) Эренфельд С)Торндайк D)Пиаже E)Маслоу В
Психикалық бейне мен оны туындататын нақты әрекет арасындағы байланысты жоққа шығарған психологиялық теория А) бихевиористік В) гештальттық С)гуманистік D)генетикалық E)прагматистік В
Швейцария ғалымы Ж.Пиаже өрбіткен психологиялық теория: А) гуманистік В) генетикалық С) бихевиористік D)когнитивтік E)фрейдизм В
Генетикалық психологиялық зерттеулер аймағы А) ересектер психикасы В) балалар психикасы С)жануарлар әрекет-қылығы D)сана мен әрекет байланысы E)адам интеллекті В
Бала интелектін зертеу арқылы ересектер психикасының қалыптасуының күнілгері пайымдауға болатынын дәлелдеуге тырысқан ғалым: А) Фрейд В) Торндайк С)Пиаже D)Маслоу E)Уотсон С
Пиаженің психика теориясындағы басты қателік: ақыл-ой негізі А) жаратылыстан тыс күште В) адамның өзінде С)қоғамдық қатынастарда D)түйсік ақпараттарынан E)іс-әрекетте В
Интелект дамуында оқудың, әлеуметтік қоғамдық фактордың маңызын жоққа шығарған психологиялық бағыт: А) материалистік В) гуманистік С)генетикалық D)когнитивтік E)прагматтық С
Адамдағы тылсым, санадан тыс психикалық факторларды саналы әрекетке тікелей қарсы қоюмен белгілі болған ғылыми бағыт А) фрейдизм В) когнитивизм С)прагматизм D)материализм E)дуализм А
Фрейд психологиясының негізгі идеясы А) адам қоғаммен үндес В) қоғам адамға жау С)әлеуметтік қатынас әлемді дамытады D)адам дамуының негізі-оқу, тәрбие E)адам еңбектің жемісі В
Адам іс-әрекетінің бәрі объектив сана басқарымында емес, астар санадағы ықпалдар жетегінде болатынын дәріптеген А) Торндайк В) Уотсон С)Фрейд D)Пиаже E)Маслоу С
Адамдағы танымдық процестер белсенділігі мен танымдық даму теориясын ұстанған бағыт: А) когнитивтік В) гуманистік С) фрейдизм D) бихевиоризм E)гештальттық А
Когнитивтік психологияның негізгі зерттеулері А)тума қасиеттер В)көңіл-күй қалыптары С)танымдық процестер D)мінез E)қабілет С
Когнитивтік психология бойынша адамның психикалық іс-әрекетіне бастаушы негіз А)гомоспиенс В) қоғам С)гомонкулюс D)гуманизм E)Алла С
Дж. Бруннер ж т.б. бастаған психологиялық бағыт А) гуманистік В) генетикалық С)бихевиористік D)гештальттық E)когнитивтік Е
Гуманистік психология теоретигі А)Фрейд В) Пиаже С)Маслоу D)Торндайк E)Брунер С
Адам болмысының негізі оның өзін-өзі таныту мен өз мүмкіншіліктерін ашуға болған ынта-ықыласына деп есептеген бағыт А) когнитивтік В) гуманистік С)фрейдтік D) бихевиористік E) гештальттық В
Адамның өз мүмкіншіліктерін ашуға болған қажеттіліктің негізі, Маслоу пікірінше А)бейтарап қалу В) қорғаныс С)жақсылыққа ұмтылу D)пайдакүнемдік E)жамандық ниет С
Дарвиннің тек жыртқыштар мен күштілер ғана өмір сүруге бейімді деген ұғымымен келіспеген ғалым: А) Фрейд В) Пиаже С)Маслоу D)Торндайк E)Кант С
Маслоу пайымдауынша, әр адамның өз мүмкіншілігін ашудың мәні: А) қоғамға бағынбау В) әлеуметтен алшақтау С)садизмді қолдау D)гуманистік қажеттерге ұмтылу E)мазохистікке түсу D
Гуманистік психологиядағы адам қажеттерінің ең жоғары деңгейі А) қорғаныс В) физиологиялық С)шындық, әділет D)корек-тағамдық E)ұрпақ жалғасы С
Гуманистік қажеттіктер қалыптасуына себепші, бірақ Маслоу тани білмеген фактор А) қорек В) баспана С) қорғаныс D)әділдік E)қоғам D
Гуманистік теорияға орай адамның кемелденуінің негізі А) өзіндік ақыл-ойда В) нәсілдікте С)адамгершілік борыштарда D)прагматизмде E)жыртқыштықта С
Адамгершілік этикалық қасиеттер негізі, Маслоуша: А) оқу-тәрбиеден В) қоршаған ортадан С)тумадан D)қоғамдықтан E)интеллекттен С
Қазіргі заманғы ғылымдардың философиялық методологиялық негізі А)метафизика В) идеализм С)діни догматика D)материализм E)дуализм D
Психикалық құбылыстың қоршаған орта әсерлерінен пайда болып, тіршілік жағдайларына орай өзгеруін негіздеуші материалистік принцип: А) сана мен іс-әрекет бірлігі В) детерменизм (себеп-салдарлық) С)даму принцципі D)өз мүмкіншіліктерін ашу E)іс-әрекеттік В
Детерменизм принципіне орай адамдағы психикалық процестердің өзгеруіне ықпал етуші фактор А)инстинктер В) тума интеллекті С)қоғамдық тарихи жағдай D)табиғат E)тылсым күш С
Хайуанаттар психикасы дамуының негізі А) қатынастар В) табиғи сұрыпталу С)тәрбие D)жаттықтырушы E)ген егу В
Қоғамдық даму заңдары мен өзгеріске келетін психикалық құбылыс: А) инстинкт В) дағды С)интеллект D)адам санасы E)адам сезімдері D
Психиканың адамға тән ерекшеліктері мен сананың пайда болуын ғылыми тұрғыдан зерттеуге негіз болған принцип А) эволюциондық В) детерменистік С)іс-әрекеттік D)даму E)креоционизм С
Ғылыми психологиядағы детерменистік бағытты арнайы принцип ретінде қарастырған психолог-ғалым А)Сеченов В) Павлов С)Выготский D)Занков E)Рубинштейн Е
Л.С.Рубинштейн пікірінше, сана мен іс-әрекет байланысының мәні А)сана тәуелсіз В) іс-әрекет дербес С)сана мен әрекеттің механистік бірлігі D)сана мен әрекет біртұтас бөлінбес E)алғашқы әрекет кейін сана D
Барша психикалық заңдылықтардың қозғалыс пен өзгеріс процесінде туындап және жойылу пинципі А) детерменизм В) эволюционизм С)гуманизм D) креоционизм E)прагматизм В
Барша психикалық болмыс нақты даму процесінде пайда болады, жасайды және өзгереді, деп тұжырымдаған ғалым- А)Выготский В) Рубинштейн С)Узнадзе D)Ломов E)Немов D
Әрқандай білім қорының ғылымдық деңгейге көтерілуінің шартты белгісі А) мақстаты В) мазмұны С)зерттеу әдістері D)тұжырымдалу формалары E)зерттеу объекттері С
Зертеу әдісінің мәні 4 принципке орай айқындалады, солардың ішінде ең бірінші дәрежелісі А) тарихи талдау В) құбылыстыың ішкі сыртқы сәйкестерін таба білу С)биологиялық факторларды пайдалану D)психикалық заңдылықтарды даму процесінде қарастыру E)психиканың көрініс формаларын ескеру В
Қазіргі заман ғылыми психологияда қолданылатын әдістер тобының саны А) алтау В) үшеу С)төртеу D)бесеу E)сансыз С
Ұйымдастыру әдістері тобына кіретін зерттеу тәсілі А) сапалық бақылау В) топ тренингі С)бақылау D)әңгімелесу E)лонгитюд әдісі Е
Психологиялқ болжауда өз ішіне қамтитын әдістер тобы А) ұйымдастыру В) эмпирикалық С)деректеді өңдеу D)реттеу E)түзету В
Педагогикалық процесті зерттеуде көп қолданылатын әрі ең қолайлы әдіс А) эксперименттік В) шығармашылық С)комплекстік D)әңгімелесу E)психотерапиялық ықпал D
Зерттеуге әр түрлі ғылым өкілдері қатысып, бір объекті жан-жақты, түрлі құралдармен зертеу әдісі А) лонгитюд В) бақылау С)комплексті D)эксперименттік E)аутотренинг С

 

  Іс-әрекет психологиясы Дұрыс жауаптар
Тіршілік көрінісін сырттай танытушы категория А) ой В) сана С)инстинкт D)дағды E)әрекет Е
Барша тіршілік иелерінің қоршаған дүниемен өмірге байланыстар жасап әрі оларды өз қажетіне орай өзгерте алу қабілеті А) әрекет В) белсенділік С)инстинкт D)дағды E)интеллект В
Іс-әрекеттің психологиялық мәні А) тума қабілет В) жаттанды орындау С)белсенді жасампаздық D)дағдылы қйталау E)нұсқаларға бағыну С
Іс-әрекеттің жан қабілеттермен байланысын зеттеуші ғылым А) физиология В) психология С)логика D)педагогика E)дефектология В
Адамның нақты өнім пайда етумен шұғылдану түрі А) қимыл В) қозғалыс С)еңбек D)іс-әрекет E)әрекет D
Іс-әрекеттің қалыптасуына себепші фактор: А) нәсілдік В) биологиялық жағдай С)адамның өз қалауы D)қоғамдық тарихи жағдай E)дағдылану D
Іс-әрекет түзілуінің негізі А) субъекттің қалауы В) сыртқы қасиеттер тума қажеттілік С)сыртқы күштер D)тума қажеттілік E)субъекттің объектпен байланысы Е
Іс-әрекет қырларының ішінде психологияның зерттейтіні А) объект құрылымы В) субъект жоспары С)іс-әрекет мазмұны D)іс нәтижесі E)қызмет барысы В
Белгілі жағдайда адамды нақты іс-әрекетке бағыттайтын фактор А) тысқы күш В) сеп түрткі С)мақсат D)қажеттік E)қалау D
Хайуанттар әлемінде қажеттікті қамтамасыз етуге итремелеуші күш А) сана В) табиғи инстинкт С)дағды D)қатынастар E)субъектив ниеті В
Кісілік қажетсінудің негізі А) биологиялық жағдайлар В) тума инстинктер С)өндіріс пен мәдениет дамуы D)субъект қалауы E)сана С
Қажеттікті қамтамасыз етудің шарты А) жеке мүдде В) қоғамдық мүдде С)жеке және қоғамдық мүдделер байланысы D)сыртқы ықпалдар бірлігі E)органикалық мүдделер С
Адамға өз тіршілігін сақтау, қуаттау және ұрпақ жалғасымен байланысты қажеттлік түрі: А) қоғамдық В) рухани С)табиғи D)кәсіптік E)жеке мүдделік С
Адамның рухани-мәдени сан-алуан қажеттіктерінің бір түрі А) қорек В) баспана С)ұрпақ жалғасы D)кәсіп E)ұйқы D
Адамның әлеуметтік болмысына себепші қажеттілік А) мәдени В) биологиялық С)материалдық D)ұйқы E)қорек А
Әрекет-қылықтың түрткісі дегеніміз- А) инстинкті керексіну В) саналы қабылданған қажеттілік С)сыртқы ықпал нәтижесі D)жеке бастың қызығуы E)импульстік ниеттер В
Іс-әрекеің боашақ нәтижесін күні бұрын идеалды божау А) ниет В) түрткі С)мақсат белгілеу D)қажеттік E)қызығу С
Мақсаттар жақын арада орындалатын, не ұзаққа көзделген болады. Осыған орай екінші түрлі мақсатты көздеген адамдар іс-әрекетінің сипаты А) тұрмыстық күйбең В) қарапайым С)жеңілдің үстімен D)ауқымды, қоғамдық мәнді E)бір сәттік D
Әлі орындалмаған іс-әрекет нәтижесінің санадағы бейнесі А)жоспар В) болжам С)ой D)пікір E)ұғым В
Сыртқы нақты іс-әрекеттің саналық ішкі әрекетке айналуы- А) экстериоизация В) интериоризация С)адаптация D)синестезия E)сенсибилизация В
Экстериоизация дегеніміз- А) икемделу В) сезім артуы С)сезім кемуі D)іс-әрекетің саналық сипатқа өтуі E)саналық бейненің заттасуы Е
Іс-әрекеттің элементтік құрылымы жөнінде алғашқы пайымдаулар жүргізген ғалымдар А) Торндайк, Уотсон В) Тейлор, Джильберт С)Павлов, Сеченов D)Пиаже, Маслоу E)Занков, Лернер В
Іс-әрекеттер жөніндегі шындыққа сай ғылыми көзқарас А) өзара ауысушы қимылдар жиынтығы В) сеп-түрткілер нәтижесі С)реттеуші механизмдер өнімі D)қоршаған дүниемен ықпалды байланысты дамудағы процесс E)тысқы бағдарлама шектеріндегі жүйе D
Іс-әрекеттің нақт көрініске келетін танымдық құрылым бірлігі А) сеп-түрткі В) белсенділік С)жоспарлау D)ақпаратты өңдеу E)шешім қабылдау В
Іс-әрекеттің қажетті белгісі- А) саналы мақсат В) сезімдік қалау С)жеке бас қызығуы D)ойсыз импульстер E)ұмтылыс, ниет А
Қоғамдық қызметке бағытталған әректтер жиынтығы А) манипуляция В) операция С)іс-әрекет D)еңбек E)қимыл D
Еңбек барысында жеке міндеттерді орындауға бағышталған әрекеттер бірлігі А) манипуляция В) операция С)қимыл D)қозғалыс E)іс-әрекет В
Белгілі іс-әрекеттің орындалуында қатысатын қимылдардың себебі А) өздігінен В) тысқы күштен С)жеке адам ниетінен D)инстинктен E)дағдыдан С
Әрекетті құрайтын қимылдар тобының басқарылуы және реттелу негізі А) жоспар В)мақсат С)қалау D)ниет E)ұмтылыс В
Әрекеттің орындалу барысында сана аймағынан шығып, өздігінен орындалуы бұл- А) жаттығу В) дағдылану С)автоматтану D)апперцепциялану E)аккомодациялау С
Саналы іс-әрекеттің автоматты түрде орындалуы А) инстинкт В) интеллект С)дағды D)апперцепция E)аккодомация С
Қимыл әрекетің функциясы А) орындау В) бақыылау С)реттеу D)өңдеу E)салыстыру А
Реттеу-өңдеу қызметін орындайтын әрекет түрі А) қимылдық В) сезімдік С)саналық D)логикалық E)манипуляциялық С
Қимылды көзбен бақылау бұшық еттер бақылауымен ауысады, әрекетке баға беру қабілеті дамиды, бұл қай әрекет нәтижесі А) қимылдық В) сезімдік С)саналық D)сөзді- логикалық E)манипуляциялық В
Балалардың алғашқы әріп тану әрекетімен байланысты дағды түрі- А) қимыл-әрекеттік В) сезімдік С) интеллекттік D) сезімдік- қимыл E) сезімді-ой В
Дағды инфеенциясы дегеніміз- А) жаңа дағдыға қолдау В) жаңа дағдыға кедергі С)бейтарап қимыл D)дағды тұрақтығы E)дағды ауысуы В
Енді қалыптасатын әрекетерге ұнамды ықпал жасап, олдардың орнығуын жылдамдату құбылысы А) дағдыға тежеу В) дағды тиімділігін кеміту С)интерференция D)өзара кедергілік E) дағдыға көшуі Е
Дағды көшуіне ұнамды қыпал жасаушы фактор- А) ескі және жаңа дағдылар арасындағы айырмашылық В) ортақ ұқсастық С)бейтараптық D)жеке ерекшелік E)даралық В
Білімдер мен дағдылардың қалаған нақты әрекетте көрінуі А) шабыт В) ептілік С)шеберлік D)талант E)дарындылық В
Оқу-білім игеру ептіліктердің қай тобымен байланысты А) танымдық В) еңбектік С)құрама-техникалық D)ұйымдастыру технологиялық E)қызметтік-бақылау А
Қандай да қарапайым әррекетті орындауға байланыстыжай ептіліктердің қалыптасуына негіз- А) білім В) еліктеу С)объект мазмұны D)заңдылықтарды тану E)құбылыстарды салыстыру В
Әрекетті сана қатысынсыз үйреншікті қалыптасқан қимылдар арқыл іске қосу А) ептілік В) дағды С)әдет D)шеберлік E)талант В
Қандайда бір әрекетті қажетсінуден пайда болатын адам қасиеті А) ептілік В) дағды С)әдет D)шеберлік E)талант С
Кіші жастағы бала қиялын дамытып, оның ойлау, ерік т.б. жеке адамдық қасиеттерін дамытушы бастапқы іс-әрекет түрі А) оқу В) ойын С)еңбек D)әдет E)дағды В
Адамды алдағы еңбектік қызметке арнайы дайындау мақсатын атқарушы іс-әрекет түрі А) оқу В) ойын С) әдет D)дағды E)ептілік А
Оқу әрекетінің міндеті- А) жаңалық ашу В) өткен тәжірибе, білімді игертіп, практикада қолдануға үйрету С) жаттағанды жаңғыртып бару D) көргенді сол күйінде орындауға машықтандыру E) ептіліктер мен әдеттер қалыптастыру В
Төңіректегі заттар мен құбылыстардыың қасиеттері жөніндегі ақпараттарды қамтитн оқу құрылымы А) білімдер В) дағдылар С)ептіліктер D)шеберліктер E)шабыттар А
Балаға адамзаттың қоғамдық тәжірибесін саналы игеруге бағытталған белсенді процесс А) тәрбие В) оқыту С)дағдыландыру D)жаттықтыру E)мәжбүрлеу В
Гуманистік тәрбие әрекеттерінің мәні А) адамзат тәжірибесін игеру В) адамдық сапалар мен қасиеттерді қалыптастыру С)мазохистікке баулу D)садистік жолға түсіру E)инстинкт бекіту В
Адамзат іс-әрекетінің қалыпты түрі-еңбек қай категория А) психологиялық В) механистік С)биологиялық D)логикалық E)философиялық А
Еңбектің психологиялық ерекшеліктерін байқатушы фактор А) қоғамдық пайдалы өнім В) орындалу процесі С)қолданым құралдары D)орындалу жағдайлары E)орындаушы субъекттер А
Адамның еңбекке бағытталған субъектив қатынасы қоғамдық байланыстарға А) тәуелді В) тәуелсіз С)бейтарап D)өз алдына дербес E)айнытпай қайталайды А
Мектепке дейінгі жастағы бала үшін іс-әрекеттің жетекші түрі А) еңбек В) ойын С) оқу D)әдет E)дағды В
Адамның тұлға болып қалыптасуының басты шарты орта: А) қоршаған орта В) биологиялық бастаулар С)әлеуметтік қатынастар D)жаратылыстан тыс күш E)өзіндік қуат С

 Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2022 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных