Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Психология пәні бойынша тест сұрақтары 3 страница
  Адамаралық қатынастар психологиясы Дұрыс жауаптар
Адамдар арасындағы сыйластық пен араздықтан, сенім күдіктенуден тұратын қатынас атамасы А) қоғамдық қатынас В) топтық қатынас С)жеке қатынас D)қызметтік қатынас E)әлеуметтік қатынас С
Өзара сыйластық жайлаған ортадағы қатынас түрі- А)қайшылықты В) үйлесімді С)дау-дамайлы D)бейтарап E)тәуелді В
Азаматтық қасиеттердің тұрақталуына негіз болар адамаралық қатынастар жас кезеңі А) орта жаста В) жігіт шақта С)балалық шақта D)жас ауған шақта E)қартайғанда А
Әлеуметтік ортаның көңіл-күй үйлесімдігі А) өмірлік тәжірибе В) кәсіптік дәрежеде С)ересектер қатынасы D)бала-шаға жанжалы E)табиғи факторлар А
Әлеуметтік қатынастардан туындайтын психологиялық құбылыс, остранизм мәні А) бейтарап қалу В) қатынастарға белсенділігі С)әлеуметтік ортадан аласталу D)ұжым назарынан шықпау E)өз қадірін жоғалтпау С
Адамаралық қатынастардағы айрықша сезімдер мен ықыластарға кезігу мазмұны А) рационалды В) эмоционалды С)ирроционалды D)кинетикалы E)вибрациялы В
Жеке қатынастар әр адамның тұлғалық оң,не теріс қасиеттеріне сай келе бермейді, себебі олар: А) субъектив сипаты В) объектив нышанды С)нақ мазмұнға сай D)қатынастардың дәл бейнесі E)жоспарлы А
Аралық қатынастар бір адамның екіншісіне деген эмоционалдық толғанысының ауысуымен өзгеріске келіп тұрады, себебі көңіл-күйі: А) тұрақты В) ұзаққа созылады С)табиғи қасиет D)бір сәттік E)жоспарлы басқарылады D
Әбір тұлғаның көңіл-күіне бағына бермейтін қатынастар түрі А) жеке В) ресми С)ұжымдық D)анархиялық E)кәсіптік В
Жеке және қызметтік қатынастар арасындағы байланыс сипаты: А) тәуелсіз В) дербес С)өзара тәуелді D)бейтаррап E)қайшылықсыз С
Қарама-қарсылықты қатынастар сипаты: А) бірін-бірі шектейді В) толық үйлесімді С)толық үйлесімі жоқ, бірақ бірін-бірі шектемейді D)бейтарап E)үйлесім де жоқ, бір-біріне кесе тұрады С
Екі адам бір ортада бола тұрып, өзара қатынас жасау қажеттік таппайды, мұндайдағы қатынас түрі А) үйлесімді В) қайшылықты С) бейтарап D)жанжалды E)амбивалентті С
Амбивалентті қатынастар мәні А) бірдің екіншіні ұнатуы В) өзара жек көру С)бейтарап болу D)ұнату мен жек көрудің бірге жүруіE)дау-дамайлы D
Адамаралық қатынаста р төркіні А)жеке бастың қалауы В) өмірлік қажеттілік С)инстинкт D)интелектE)биологиялық мұқтаждық В
Ізгі адамгершілік сипатты байланыстардың психологиядағы атамасы А) амбивалентті В) альтуризм С)конфликт D)үйлесім E) бейтарап В
Ресми байланыстардың кедергісі үйлестік А) үйлестік В) үйлеспеушілік С)бейтараптық D) амбиваленттік E)остранизм В
Адамдар арасындағы қатнастардың өзгеруіне ықпалды себебі А) табиғи жағдайлары В) экологиялық ауытқулар С)әлеуметтік психологиялық орта D)жеке адам қалауы E)жаратылыстан тыс күш С
Жас деңгейіне орай адамдардың бір оқиғаға болған қатынасы А) бірдей В) алшақ С)бейтарап D)жақын E)екі ұшты В
Жоғары дамыған рефлекстік қабілет мәні А) әсерлерге бейтарап қалу В) қатынастарды орынды сезіну, бағалау С)кездейсоқ пайым D)табиғи қасиет E)импульстік әрекеттер В
Ересектердің балаларға қарағанда, аралық қатынастарды бағалау деңгейі А) дәлірек пайымдайды В) оңай қабылдайды С)орынды сезінеді D)әсерге берілмейді E)мән-мағынасына үңіле бермейді А
Қарым-қатынастарды бағалауда адамның дәлсіздіктерге соғу себебі: А) аса маңыздылығынан В) бейтараптықтан С)объективтіліктен D)тәжірибе молдығынан E)білім жеткіліктігінен А
Адамзаттқ қауымдардың: мемлекет, ұлт, ұлыс-түзілуіне негіз болған басты себеп А) қатынастардың тұрақты орнығуы В) қатынастар динамикасы С) қатынастар қайшылығы D) қатынастардың екі ұштылығы E) қатынастар бейтараптығы А
Үлкенді-кішілі қауымдастықтардағ ресми қатынастар өмірлік маңызды факторларға тәуелді, осыдан бұлардағы динамика сипаты А) өзгермелі В) тұрақты С)бейтарап D)екі ұшты E)қайшылықты В
Нақты тұлғалар арасындағы қатынастрды белгілеуші фактор А) объектив жағдайлар В) жеке бас көңіл-күйі С)заңдылықтар D)биологиялық себептер E)қоршаған орта В
Адамаралық қатынастардың тұрақтала бастау кезеңі А) балалық шақта В) бозбалалық шақта С)ересектік шақта D)кемел жаста E)кәрілікте С
Ара қатынастардың орнығуына кедергі жеке адам қасиеті А) ақ көңілдік В) үйіршеңдік С)сенімсіздік D)достық E)ұжымшылдық С
Адамаралық қатынастарды басқару қабілеті мықты жас кезеңі А) сәбилікте В) орта жаста С)бозбалалықта D)кәрілікте E)жасөспірім шақта В
Екінші адамның тұлғалық бейнесін жасауға негіз болар фактор А) сырт пішіні В) психологиясы С)әрекет-қылығы D)сөзі E)бәрінің байланысынан Е
Бөгде тұлғаға бағытталған әрекет-қылығымздың формасын таңдауда ескерілетін негізгі фактор А) өз қалауымыз В) екінші тұлғаның мінез-бітістері С)қабылданған нормативтер D) ситуация E)инстинктер В
Адам мінезі мен дене құрылысының өзара байланысты екенін дәлелдеген ғалымдар А) Торндайк, Уотсон В) Кречмер, Шелдон С)Павлов,Сеченов D)Галль,Фуранс E)Узнадзе,Лурия В
Мінез бітістері бойынша адамдарды біріктіретін типтер саны А) екеу В) төртеу С)үшеу D)біреу E)бесеу С
Астеник типті тұлғалардың басты мінез белгісі А) тұйық, ойшыл В) көңілді үйіршең С)ұстамсыз, дүлей D)ойшыл, дүлей E)ттұйық, ұстамсыз А
Әңгімешіл, жасымайтын адамдарды біріктіруші тип: А) астеник В) пикник С)атлетик D)шизоид E)параноик В
Адамда тұрақты сақталатын қасиет- А) әдет В) көңіл-күй С)ниет D)қажеттік E)зейін А
Уақыт ағымына берілмей, ұзақ мерзім сақталатын адамның психологиялық белгісі А) ойы В) сезімі С)қажетсінуі D) сөз-пайымдауы E) әрекет жоспары С
Адамның қалыпты өмірі үшін, өзін-өзі біле алмастық пен өзі жөнінде аса көп білудің орны А) қажет емес В) қажет С)сыйыспайтын құбылыстар D)тек көп білу керек E)тіпті білмеген жақсы С
Адамның өз мінез бітістері жөніндегі мәліметтерінің әрқашанғы сипаты А) ұнамды В) ұнамсыз С) ұнамды да, ұнамсыз D)бейтарап E)белгісіз А
Адамның моальдық тиымдарға байланыстарға өз мінез бітістерін тану деңгейі А) жоғары дәрежеде В) тіпті де білмейді С)ашық D)солғын E)күңгірт В
Адам өзі жөніндегі шындықты білуінің негізі А) өз пайымдауы В) басқалар қатынасы С)табиғи қасиет D)аян E)жоқ В
Адамның басқалар реакциясна объективті баға беріп, өз әрекетін байқастыру қабілеттерінен айырылу жағдайы А) афекттік В) эффекттік С)ашық сана D)астар сана E)эмоционалды А
Адамның өзін-өзі тануының негізінде жатқан фактор А) өз қабылдауы В) субъектив бағалауы С)төңірегідегілермен түйсінісуі D)табиғи қасиет E)тылсым күш С
Адам образын жасаудың кең тараған тәсілі-бітіс таңу мәні- А) бірінші көрген бейнені бекіту В) өз қасиеттерін екіншіге аудару С)соңғы мәліметке бағыну D)ақырғы нәтижені күні ілгері барластыру E)бірінші мінездеменің бекіп қалуы В
Адам образын ол жөніндегі ең соңғы мәліметке орай түзу: А) бітіс таңу В) алғашқы әсер С)жаңалықты әсерлену D)болжай әсерлену E)асыра сілтей әсерлену С
Жеке адамның мінездік бітістерді біріктіре әсерлену тәсілінің мәні: А) бірінші берілген мінездемеге таңылу В) заттың қолда бар бөліктері бойынша ойда тұтастыққа келтіру С)алғашқы ақпаратты соңына қарай ұмыту D)алғашқы әсерге тәуелді қалу E)адамдардың сырт келбетіндегі ұқсастықтарнан тұлғаның ішкі кейпін түзу В
Екінші адамның дара психологиялық ерекшеліктерін тануға себепші қоғамдық фактор А) әрекет В) сөз С)кәсіп D)ой E)сана С
Адамның өзі сезбейтін, екінші адамға баға беруде қате пікірге тап қылатын қасиеті А) тәкәппарлық В) өзімшілдік С)менм ендік D)енжарлық E)босбелбеулік В
Субъектив қателіктің мәні А) нақты кезеңдегі өзіндік кейіпке тәуелділік В) объектив таным С)толық ақпараттың болуы D)заңдылықтарды білу E)анализ бен синтезге жүгіну А
Адам болмысына әсер етіп жатқан жағдайды танымал болатын қателік түрі А) Субъектив В) объектив С)ситуациялық D)ассоциациялық E)иллюзиялық С
Асығыс қорытынды жасауға байланысты қателіктің себебі А) мәліметтер толық В) ақпарат үстірт С)деректер нақты D)мазмұны айқын E)жұмыс жоспарлы В
Жалған қарапайымдылықтан болатын қателіктерге себепші адамдар А) әсерлі В) зиялы С)қадірін білетін D)беделсіз E)белсенді D
  Тілдесу психологиясы  
Адамдардың тұрмыс еңбек барсында тәсіл, идеялар мен болжамдар бөлісу алмасу құралы- А) ой В) зейін С)тіл D)қиял E)сезім С
Тілдесу қызметінің нәтижесі А) өзгертілген өнім В) қайта жасалған зат С)божам ой D)нақты пікір E)адамаралық қатынас  
Тіл қатынасы үшін міндетті шарт А) бір объект В) екі объект С)бір субъект D)екі субъект E) объект пен субъекттің болуы С
Жалпы табиғат, қоғам және жеке адам болмысына байланысты заңдылықтар мен ережелердің ашылу, қалыптасуының алғашқы негізі А)ойдан В) қабылдаудан С)сөзден D)тілдесуден E)сезімнен D
Адамдар арамыындағы іс-әрекет қажеттігінен туындаған тіл байланыстарының бастау көзі: А) сөз В) сөйлесу С)дыбыс D)ым-ишара E)қиял В
Коммуникативті қатынас мәні А) ақпарат беру В) ақпарат алу С)ақпарат алмасу D)ықпал жасау E)өзара түйсіну С
Ықпал жасау қатынасын білдіретін психологиялық термин А)коммуникатив В) интерактив С)перцептив D)сигнификатив E)вербальдық В
Адамдар арасындағы мәнді қатынастардың түзілуіне себепші ең маңызды тәсіл А) вербалды В) коммуникативті С)перцептивті D)интерактивті E)сигнитативті В
Толыққанды ақпарат алмасу үшін қажетті тіл құралы А) сөз В) сөйлеу С)дыбыс D)ырғақ E)әуен А
Әр адамның тілдесу сипаты мен мазмұнын айқындайтын құбылыс- А) жеке адам табиғаты В) ойы С)зейіні D)қоғамдық қызметі E)қалауы D
Адамдардың өзара ықпал жасау қатынасын қамтамасыз етуші тіл қызметінің түрі А) ақпараттық В) реттеу С)сезім білдіру D)бейнелеу E)дыбыстау А
Сана қызметінің тіл әрекетінен негізгі айырмашылығы: А) дыбыстарда В) сөздерді қолдануында С)болмысты бейнеге келтіруде D)шартты таңбаларға негізделуінде E)сөйлеуде С
Сөйлеу құралдарының қатаң қалыпқа келтірілген жүйесі А) ой В) сезім С)тіл D)зейін E)қабылдау С
Ой мен сезімді толық жеткізуге арналған екеуара қатынас құралытіл А) тіл В) сөйлеу С) сөз D) дыбыс E) ым-ишара В
Ой мен сананы таңбалау ретінде танылған сөз қызметі А) коммуникативтік В) сигнификативтік С)перцептивті D)вербалдық E)диалогтық В
Сөйлеу әрекетінің коммуникативтік сипатқа ие болуындағы басты шарт: А) сөз формасы В) дыбысталуы С)заттық мағына D)таңдаушының болуы E)сөйлеушінің болуы С
Сөзбаяндығы іркіліс, ыырғақ, тыныс белгілерімен көрінетін адам психикасының түрі А) ой В) қабілет С)көңіл-күй D)зейін E)мінез С
Сөйлеу процесінің негізгі тірегі А) тыңдау В) қабылдау С)түсіну, түсінісу D)баяндау E)дыбыстау С
Сөздің пайда болу көзі А) табиғат В) нәсілдік С)қоғам D)болмыстан тыс E)ген қажеті С
Сөйлеудің саналы әрекетке айналуы үшін қажетті фактор- А) мазмұн айқындығы В) фома өрнектілігі С)дыбыстың жеткізілуі D)мақсаттың нақытылығы E)айтылу әдістері А
Тіл көмегімен түзілетін толық мәнді адамаралық қатынас құралы А) дыбыс В) сөз С)сөйлеу D)әуен E)ырғақ С
Ауызша сөйлеуге тән ерекшелік А) сөйлем құрылымы бүтін В) ой толықтығына ие С)мән-мағына әңгіме желісінен D)дайындықтй E)баян бірізді, қатаң логикалы С
Жеке баянға (монолог) тән емес белгі А) орынды сөздер В) сөз тіркестері іріктелген С)ой желесіне салынған D)қыстырма сөздер E)қорытылған D
Жеке баян (монолог) қолданылуы тіпті мүмкін емес сөйлеу орайы А) баяндама В) дәрісбаян (лекция) С)сөзжарыс (диспут) D) телерадио E) телефон Е
Хабарламашылардың рөлін (айтушы-тыңдаушы) бірізді алмастырып отыратын сөйлеу түрі А) монолог В) вербалды С)ым-ишара D)диалог E)жазба D
Сөйлеу барысындағы паралингвистикалық қосымша А) әуен В) іркіліс С)жөтелу D)жылау E)күлу А
Тілдің экстоалингвистикалық емес элементі А) ырғақ В) іркіліс С)күлу D)жылау E)жөтелу А

 

 

  Зейін Дұрыс жауаптар
Сананың белгілі мезетте қажет объектке бағытталуы А) түйсіну В) қабылдау С)зейін қою D)тітіркену E)сезу С
Зейінді болудың шарты А) таңдау В) таңдауды сақтап қалу С) жоспарлау D)бақылау E)қорытындылау В
«Зейін»сөзінің мағынасы А) таңдау В) қабылдау С) тітіркену D)шоғырлану, шому E)қозу D
Ой-сананы қажетсіз объекттерден ауысстыра алуға байланысты психикалық процесс А) зейін В) түйсіну С)қабылдау D)қиял E)елес А
Іс-әрекетті бақылау және реттеу қызметін атқарушы психикалық процесс А) қабылдау В) ойлау С)сөйлеу D)ес E)зейін Е
Адам санасыдағы ойлар мен бейнелерге бағытталатын зейін түрі А) сезімдік В) интеллектуалды С)қимылдық D)сыртқы E)перцептивті В
Қимылдық зейіннің мәні А) санаға бағытталу В) дене қозғалыстарына С)көзге түскен объекттерге D)қоршаған ортаға E)физиологиялық қасиеттерге В
Зейінің өзге танымдық процестерге қатынасы А) дербес В) тәуелсіз С)қосалқы D)өз мәніне ие E)байланысы жоқ С
Зейіннің пайда болу мәнін ғылыми тұрғыдан түсіндіруге үлес қосқан психолог-ғалым А) Павлов В) Сеченов С)Фрейд D)Пиаже E)Ланге  
Зейіннің алға қойылған ниетке тәуелділігін дәріптеуші теория А) заттан затқа ауысуы В) сананың шектеулі боолуынан С)көңіл-күй нәтижесі D)өткен тәжірибе нәтижесі E)рухтық сана Е
Зейін-рухтық сананың ерекше белсенділіг деуші теорияның негізгі дәлелі- А) зейін бұлшық еттер қызметімен байланысты В) күшті елес әлсізін ығыстырады С)ниетке тәуелді D)түсіндіруге келмейтін қабілет E)сананың ерекше шоғырлануынан D
Зейіннің әрбір нақты көрінісі жаңа ақыл-ес ептіліктерінің пайда болу ізімен туындайтынын пайымдаған психолог-ғалым: А) Ломов В) Рубинштейн С)Узнадзе D)Лурия E)Гальперин Е
Зейін жөнінде Гальперин пайымдауларына сай тұжырым: А) зейін өткен тәжірибе нәтижесі В) зейін зерттеу іс-әрекетінің бір кезеңі С) зейін көңіл-күй нәтижесі D)рухтың сана қабілеті E)зейін жүйкелік тежелуден В
Ырықсыз зейіннің туындау негізі А) адам мақсатына тәуелсіз В) санаға байланысты С)рухтық күш D) жоспарлы әрекет E)ниетті іс А
Ырықсыз зейін туындатушы бұрын білмеген, көрмеген зат, құбылыстар әсерінен болатын себеп түрі: А) қарқындылық В) тосындылық С)көңіл-күй D)бағыт-бағдар E)қажетсіну В
Зейін себептерінің бағыт-бағдарына байланыстылығының мәні А) күтілмеген оқиға В) көңіл-күй жағдайы С)жаңалық D)мұқтаждық E)бұрынғы тәжірибе Е
Мақсатқа тәуелді зейін түрі А) ырықты зейін В) ырықсыз зейін С)үйреншікті зейін D)импульсті зейін E)ерікке байланыссыз зейін А
Ырықты зейіннің басты қызметі: А) психикалық процесті белсенді реттеу В) таныған затқа ғана ден қою С)жүйке тітіркендіргіштерінің күшеюіне жауап D)жүйкенің мекенді тітіркену қабілеті ұлғайту E)сананың ерекше шоғырлануын басқару А
Ырықты зейін себептерінің бірі А) биологиялық В) әлеуметтік С)тумадан D)тысқы күштен E)нәсілден В
Ырықты зейін дамуымен тікелей байланысты психикалық процесс А) қабылдау В) түйсік С)қиял D)сөз E)ойлау D
Кіші жастағы баланың ырықты зейін қалыптастыру негізі: А) әдеттерін өз талаптарына бағындыру В) үлкендердің нұсқауларымен С)ережелерді орындау D)инстинкттік қасиеттер E)дағдыланудан В
Адам бұрынғы тәжірибесінің ырықты зейін кезіндегі әсер бағыты: А) тікелей затқа В) нақты әрекетке С)әрекет жоспарына D)орындау әдісіне E)әрекеттің мақсаты мен нәтижесіне Е
Әдейі қайталап, ерік күшін қосуды қажет ететін зейін түрі А) ырықты зейін В) ырықсыз зейін С)үйреншікті зейін D)реттеу зейін E)бақылау зейіні С
Үйреншікті зейіннің ырықты зейіннен айырмашылығы А) мақсат пен қызығуларға тәуелді В) ерік күштері қатысуымен С)бұрынғы тәжірибемен орайлас D)нұсқауларға бағынады E)талаптарға байланысты С
Үстемелі ақыл-ой қызметімен және жоғары еңбек нәтижесімен ерекшеленетін зейін түрі: А) үйреншікті зейін В) ырықты зейін С)ырықсыз зейін D)реттеу зейіні E)бақылау зейіні А
Қажетті де мәнді әсерлерді таңдауда зейін үшін қажетті физиологиялық жағдай: А) белсенді ми қызметі В) организмнің жалпы сергектігі С)перифериялық жүйке жұмысы D)анализатордың қалпы E)ми қызметі мен жалпы сергектік байланысы В
Тиімді зейінді қамтамасыз етуші сергектік түрі А) қалғып-мүлгу В) белсенді-сабырлы С)шектен тыс D) терең ұйқы E)гипнозды В
Зейіннің іске қосылуын қамтамасыз ететін организм қасиеті- А) бағдарлаушы рефлекс В) тітіркену С)сезім D)сана E)дағды А
Зейінге байланысты бағдарлаушы рефлексті «немене?» рефлексі деп атаған ғалым А) Сеченов В) Павлов С)Ломов D)Выготский E)Рубинштейн В
Сезім (түйсік) мүшелерінің икемдесу әрекетін қамтамасз етуші зейін механизмі А) перифериялық В) орталық С)индукция D)доминанта E)рефлекс   А
Ми қабығының бір аймағында туындаған қозу басқа бөліктерде тежелу пайда ететінін түсіндіруші зейін заңы: А) индукция В) доминанта С)адаптация D)синестезия E)иллюзия А
Зейіннің физиологиялық негізі-доминанта принципін ашқан ғалым- А) Павлов В) Сеченов С)Рубинштейн D)Ухтомский E)Лурия D
Уақытша үстемдік етумен психикалық процеске бағыт-бағдар беретін қозу ошағн танытушы түсінік А) индукция В) илюзия С)синестезия D)доминанта E)аккомодация D
Адам зейіннің жануарлар зейінінен басты ерекшелігі А) бағдарлаушы рефлекс В) индукция С)доминанта D)бағдарлы басқару E)импульсті әрекет D
Зейін үшін қажет қозудың басымдау ошағының пайда негізі А) бірінші сигналдық жүйе В) екінші сигналдық жүйе С)тітіркену D)сезім E)тітіркену мен сөз Е
Уақыт аралығына байланысты, белгілі бір нысанға көзделу мерзімінің ұзақтығын аңдатушы зейін қасиеті: А) шоғрлануы В) тұрақтылығы С)ауысуы D)көлемі E)бөлінуі В
Зейін тұрақтылығын күшейтуші фактор: А)ес В) елес С)ақыл-ой D)сөз E)қиял С
Саналы іс-әрекеттің белгілі нысанға бағытталып, толығымен қажетті нүктеге шөгуінен болатн зейін қасиеті: А) тұрақтылығы В) шоғырлануы С)шашраңқылығы D)көлемі E)ауысуы В
Бас ми қабығында зейіннің шоғрлану себебі А) тежелу В) радиация С)иррадиация D)сөну E)қозу Е
Зейіннің өз ауқымында бір уақытта бірнеше әртүрлі нысандарды ұстай алу қасиеті А) тұрақтылығы В) шоғырлануы С)бөлінуі D)көлемі E)ауысуы С
Қоршаған ортаның өзгермелі күрделі жағдайында жылдам бағыт-бағдар табуға мүмкіндік беретін зейін қасиеті А) көллемі В) бөлінуі С)шоғырлауы D)ауысуы E)тұрақтылығы D
Әр адамда зейін ауыстырудың жеңіл болуының себебі А) әрекет байланысының болмауы В) іске көңіл соқпауы С)қызметтің қызықты болуыD)мазмұн нақтылығы кем E)жаттығулар кемдігі С
Сырттан келіп жатқан ақпараттарды топтап, жіктеуге қажет зейін қасиеті А) зейін тұрақтылығы В) зейін ауысуы С)зейін көлемі D)зейін шоғырлануы E)зейін шашыраңқылығы С
Зейін көлемін танытушы фактор А) нысандарды ұстай алу В) нысандар шегін тану С)бір нысаннан екіншісіне өту D)санының қажетті нүктеге шөгуі E)нысанның жаңа байланыстарынң ашылуы В
Зейін көлемін эксперименталды зерттеу үшін үшін қажет ақпарат А) феноскоп В) тахистоскопС)кардиограф D)кинескоп E)кодоскоп В
Зейін алаңдаушылығының мәні А) сананың бір нүктеге шөгуі В) нысаннан нысанға ырықты ауысуы С) нысаннан нысанға ырықсыз ауысуы D)көп нысанды қамтуы E)нысандар байланысын ашу С
Қандай да іспен шұғылданып отырған адамға тыс әсерлердің ықпал етуінен туындайтын зейін қасиеті А) алаңдаушылық В) тұрақтылық С)ауысу D)көлем E)шоғырлану А
Зейін алаңдаушылығының объектив себебі А) көңіл-күй В) толғанс С)іске қызықпау D)ұмтылыс жоқтығы Е)қоршаған орта әсері С
Адамның ұзақ уақыт аралығында өз зейіні мен назарын нақты затқа бағыттай алмауын танытатын психологиялық құбылыс: А) зейін шоғырлануы В) зейін ауысуы С) зейін шашыраңқылығы D)зейін алаңдаушылығы E)зейін көлемінің кемдігі С
Адамның бір іске қатты беріліп, қоршаған орта әсеріне берілмеуі А) шын шашыраңқылық В) жалған шашыраңқылық С)зейін тұрақтылығы D)зейін көлемі E)зейін бөлінуі С
Шын шашраңқылықтың физиологиялықтың негізі А) қозу күшті, тұрақсыз В) тежелудің күштілігі С)шоғырлануы мықты D)қозулар тұрақты E)алаңдауға берілмейді А
Шын шашыраңқы зейіннің субъектив себебі А) жүйкенің зақымдануы В) қан аздылық С)миға оттегінің жетпеуі D)дене ой шашырауынан E)көңіл-күй күйзелістері Е
Оқушыда тұрақты қызығулардың кемдігінен туындайтын зейін түрі А) шын шашыраңқы В) жалған шашыраңқы С)тұрақты зейін D)ауыспалы зейін E)көлемді зейін А

 Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2022 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных