Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Психология пәні бойынша тест сұрақтары 7 страница
  Қабілет Дұрыс жауаптар
Әрқандай іс-әрекеттіорындауына қажетжәне сол ісьің тиімді нәтижесін қамтамасыз жеке адам сапасы А) мінез В) сезім С)қабілет D)темперамент E)ой С
Қабілеттер тобына кіретін адам мүмкіндігі А) көру В) есту С)тік жүру D)сөйлеу E)ән салу Е
Кейбір адамдардың арнайы оқып үйренбей-ақ күрделі қызметтерді атқара алуының негізі А) ойлаудан В) қиялдан С)мінезден D)қабілеттен E)сөйлеуден D
Қабілеттің көрінуіне және оның дамуына ықпал етуші адамдық фактор А)зейін В) ойлау С)іс-әекет D)мінез E)темперамент С
Іс-әрекеттің нәтижесі, орындалу деңгейі мен тәсілдері тәуелді А)сезімге В) түйсікке С)қабылдауға D)қабілетке E)қиялдауға D
«Қабілет бір тадамды екіншісінен ажырататын дара психологиялық еркшелік» деп топшылғана психолог-ғалым А) Теплов В) Павлов С)Сеченов D)Рубинштейн E)Лурия А
Адам қабілетінің негізі А) тума беріледі В) гендік бағдарлама С)жоғары рухтан D)қызметке орай қалыптасушы бастама E)нәсілден D
«Қалыпты адам өзінің дене және ақыл қабілеттерінің 10 пайызын ғана пайдаланады» деп топшылаған психолог-ғалым А) Фрейд В) Торндайк С)КоуплендD)Вундт E)Келлер С
Мүмкін болар қабілеттің өрестеуі не сөнуіне себепші фактор А) әлеуметтік жағдайлар В) жеке бас ниеті С)тәрбие D)оқу E)басқа адамдар қпалы А
Қабілеттердің биологиялқ негізді екендігін дәріптеген ежелгі ғұлама А) Аристотель В) Платон С)Демокрит D)Гиппократ E) Солон В
Адамның қабілет ерекшелігін оның бас сүйегінің сыртқы формасымен байланыстыра зерттейтін психологиялқ бағыт А) гистология В) френология С)хиромантия D)графология E)бихевиоризм В
Қабілеттерге байланысты мидың мекендік қызметі жөнінде ғылыми жорамал ұсынған ғалым А) Фрич В) Гитциг С)Галль D)Котс E)Дарвин С
Әйгілі тұлғалар өмірнамаларын талдай отырып, қабілеттің тұқым қуалаушлыққа байланысты екенін тұжырымдаған ғалым А) Гальтон В) Галль С)Фрич D)Гитциг E)Дарвин А
Гельвецкий ұсынған дарындылық негізі А) нәсілдік В) қоршаған орта С)жоғары рух D)әлеуметтік тәрбие E)гендік бағдарлама D
Қабілет ең алдымен балалық шақтан қалыптасатын ақылдық сана әрекеттерімен байланысты екенін дәлелдуеге тырысқан ғалым А) Леонтьев В) Овчинников С) Гиппенрейтер D)Ушби E)Гельвецкий D
Қабілеттер дамуының анатомиялық физиологиялық нәсілдік белгісі А) ептілік В) нышан С)дағды D)талант E)дарын В
Ақыл ес қабілеттері негізінде жатқан ми қызметімен байланысты Павлов ашқан құбылыс А) стереотип В) генотип С)ассоциация D)уақытша байланыстар E)доминанта В
Бірінші не екінші сиганл жүйелерінің әрекетке қатысуына байлансты қабілеттердің үш типін ажыратқанғалым А) Павлов В) Сеченов С)Рубинштейн D)Леонтьев E)Лернер А
Көбіне екінші сигналдық жүйеге негізделген қабілеттер типі А) аралас В) көркемөнелік С)кинестетикалық D)ақыл саналық E)оперативтік D
аралас қабілеттер орнығуының физиологиялық негізі А) бірінші сигналдық жүйе В) екінші сигналдық С)екі жүйеде бірдей D)рецепторлар E)анализаторлар С
Көбіне бірінші сигналдық жүйеге негізделген қабілеттер типі А) кинестетикалық В) аралас С) көркемөнерлік D) ақыл саналық E)интеллектік С
Талдау мен элементтерге ажырата тануға шебер қабілет иелері А) суреткерлер В) ойшылдар С)қалыпты адам D)күйшілер E)ақындар В
Адамның тума нышандық белгілеріне негізделген қабілеттер А) көркемөнерлік В) ғалымдық С)спорттық D)техникалық E)қарапайым қызметтік А
Нышандардың қабілетте деңгейіне көтерілуіне себепші фактор А) нәсілдік В) генотип С)әлеуметтік процесс D)жоғары рух E)жеке адам ықпал С
Жеке адамның дара таңдамалылық қасиетіне негіз болар психологиялық құбылыс А) талант В) дағды С)нышан D)дарын E)әрекет С
Адамдар қабілетіндегі айырмашылықтардың көріну кезеңі А) іс-әрекетті жоспарлауда В) орындауда С)нәтижеде D)ниеттеуде E)талдауда С
Адамның объектті жан-жақт танып білуге ұмтылуынан туындайтын қасиет А) бейімділік В) қызығушылық С)дербестік D)белсенділік E)табандылық В
адамның нақты іс-әрекетті орындауға талпыну қасиеті А) бейімділік В) қызығушылық С)дербестік D) табандылық E)икемділік А
білім, ептілік дағдыла білігін жеңіл әрі нәтижелі игеуді қамтамасыз етуші жалпы қабілет ерекшелігі А) шеберлік В) дарындылық С)талант D)данышпандақ E)шабыт В
Дарынды адамға жат қасиет А) зейінділік В) жинақылық С)енжарлық D)тұрақтылық E)қызметке дайын болу С
Дарындылықтың өзіндік ерекшілігі, ең алдымен, байланысты А) білімге В) дағдыға С)ептілікке D)қызығушылыққа E)көзқарасқа D
Нақты іс-әрекет аймағында өте жоғары деңгейге қабілет А) дарындылық В) шеберлік С) талант D) шабыт E)нышан В
Шебеліктің бастау көзі А) дағды В) нышан С)психологиялық дайындық D)әлеуметтік процестер E)ептілік С
Шеберлік бастамасындағы баланың алғашқы әрекеті А) білім топтау В) дағды қалыптастыру С)ептілікке бейімделу D)қарапайым еліктеу E)тәжіибе жинақтау D
Адам қабілетінің ерекше даралық сипатын көрсететін психологиялық құбылыс А) шабыт В) талант С) дарын D) шеберлік E)әрекетшеңдік В
Талантты адам қызметіне жат қасиет А) жаңашылдық В) еліктеушілік С)қайталанбастық D)дербестік E)белсенділік В
Таланттың оянуы тәуелді А) нышанға В) нәсілдікке С)жоғары жүйкеге D)қоғамдық болмысқа E)биологиялық болмысқа D
Дәуір қажеттігі мен әлеумет алдына тұған міндеттерге байланысты жеке адамда туындайтын ерекшелік А) дарын В) талант С)данышпандық D)шабыт E)нышан А
Мемлекеттегі ғылыми техникалық прогреске орай өрбитін таланттар тобы А) инженер конструкторлар В) әнші-күйші, әдебиешілер С)қолбасшылар D)көріпкел құмалақшылар E)емші тәуіптер А
Данышпандық мәні А) жалпы қабілет В) нақты қабілет С)қабілет даралығы D)ең жоғары шығармашылық E)іс-әрекеттегі ептілік D
Шығармашылық іс-әрекеттің аса табысты болуына себепші рухани күш қуат көрінісі А) дағды В) талант С)дарын D)шабыт E)нышан D
шабыт бұл А) психологиялық проесс В) психологиялқ кейіп С)психологиялық қасиет D)психологиялық әрекет E)психологиялық сапа В
Адамның шабыттану мүмкіндігінің іске асуы мен ең алдымен тәуелді А) ұшқыр қиялға В) терең ойға С)қажырлы еңбекке D)жоғары сезімге E)қалыпты дағдыға С
Адамды жаңа идеяларға жетектеп оларды іске асыруға нталандыратын психологиялық кейіп А) талант В) нышан С) дарын D) шабыт E)данышпандық D
«шабыт еріншектеден қашатын, шақырғандарға баатын қонақ» афрозимнің авторы А) Абай В) шәкәрім С)Тургенев D)Бах E)Чайковский Е

 

Жалпылау тестілері Дұрыс жауаптар
адамның танымдық әекетіне жатпайтын психологиялық категория А) зейін В) түйсік С)сезім D)ойлау E)қиял С
сезімдер тобына кірмейтін психологиялық құбылыс А) көңіл В) эмоция С)мінез D)құмарлық E)стресс С
Жеке адамның табиғи психологиялық қасиеті А) зейін В) сөйлеу С) ойлау D)темперамент E)қиял D
Психиканың пайда болуының нақты негізі А)қиял В) сана С)ми D)ой E)жүйке С
Берілген топқа үйлесімсіз сөз А) түйсік В) қабылдау С)ес D)ой E) ерік Е
Берілген топқа үйлесімсіз сөз А) сангвиник В) пикник С)меланхолик D)флегматик E)холерик В
Берілген топқа үйлесімсіз сөз А) идеализм В) материализм С)дуализм D)бихевиоризм E)метафизика D
Берілген топқа үйлесімсіз сөз А)есте сақтау В) тану С)есте қалдыру D)жаңғырту E)іс-әрекет Е
Іс-әрекеттегі еіктік актты қажет етпейтін кезең А) ниет пен мақсат қою В) талқылау мен таңдау С)шешім қабылдау D)орындау E)нәтижеге келу Е
Ой операцияларны жатпайтын психикалық құбылыс А) анализ В) қиял С)синтез D)салыстыру E)абстракция В
Психология ғылымының объекті А) жан В) жүйке С)ми D)қимыл E)тән А
сана сезім әрекеттерінің даму заңдылықтарын зерттейтін ғылым А) физиология В) логика С)психология D)педагогика E)философия С
Адамдар тобын ұзақ уақыт қайталайтын зерттеу әдісі А)бақылау В) салыстыру С)интервью D)лонгитюд E)анкеттеу D
«Жан-тірі дененің жасау формасы, оның өмірлік қызметінің себебі, мақсаты» - деп түсіндірген ежелгі ғұлама А) Платон В) Аристотель С)Гиппократ D)фараби E)Ибн-Сина В
Психологиялық процестердің физиологиялық түсініктемесін қалаған ғалым А) Павлов В) Сеченов С)Рубинштейн D)Выготский E)Узнадзе В
Негізін Д.Уотсон қалаған «психиканы организмнің орта әсерінен болған жауап-қылық әрекеті» деп қарастыратын психологиялық ағым- А) фрейдизм В) гештальттық С)бихевиоризм D)позитивизм E)прогматизм С
Гештальт психологиясының мәні А) әрекет қылық көрінісі В) бейне тұтастығы С)тума интеллект D)сезім E)жоғары рух В
«Психика төркіні сексуалды өмір» деп түсіндіретін психологиялық ағым- А) гештальтпсихология В) бихевиоризм С) фрейдизм D) позитивизм E) прогматизм С
«Адам организмі ақпарат топтаушы және өңдеуші жүйе» деп танушы психологиялық бағыт А) когнитивтік В) гуманистік С)нейрофизиологиялық D)генетикалық E)фрейдтік А
А.Маслоу негіздеген психологиялық бағыт: А) когнитивтік В) гуманистік С)нейрофизиологиялық D)генетикалық E) бихевиоризм В
Қабылдау бұл- А) жанама тану В) жеке элемент тану С)тұтастай бейне тану D)жаңа бейне жасау E)жалпылай тану С
Ес бұл- А) жеке тітіркендіргіштерді тану В) жанама тану С)жалпылай тану D)қайта жаңғырту E) тұтастай бейне түзу D
Ойлау, бұл А) жалпылай бейнелеу В) нақты бейнелеу С)жанама бейнелеу D)қайта жаңғырту E) тұтастай бейнелеу С
Қиял, бұл А)өткен тәжірибені тану В) жанама тану С)болар нәтижені бейнелеу D)жалпылай тану E)қайта жаңғырту С
Ерік, бұл А) ептілік әрекеті В) ырықты әрекет С)ырықсыз әрекет D)дағдылы әрекетE)импульсті әрекет В
Сезім, бұл- А) ырықты әрекет В)уақытша кейіп С)болмысқа қатынас D)табиғи даралық E)әлеуметтік негізді қылық әрекет С
Эмоция бұл А) ырықты әрекет В)уақытша кейіп С)болмысқа қатынас D)табиғи даралық E)әлеуметтік негізді қылық әрекет В
Табиғи даралық бұл- А) мінез В) ерік С)темперамент D)сезім E)қабілет С
Ұстамды, белсенді әрекет иесі А) холерик В) сангвиник С)пикник D)флегматик E)меланхолик В
Флегматик бұл- А) ұстамды белсенді В) ұстамсыз, белсенді С) ұстамды, байсалды D)әлсіз, тұйық E)көңілді, көпшіл С
Ауыспалы, кейіпті ұстамсыз адам- А) холерик В) астеник С) меланхолик D) флегматик E) сангвиник А
Жоғары психикалық қызметтердің қалыптасуын ғылыми негіздеген ғалым А) Гальперин В) Ленотьев С)Выготский D)Давыдов E)Эльконин С
Ой ақыл әрекеттерінің кезеңді қалыптасуын теориялық тұжырымдаған ғалым А) Гальперин В) Ленотьев С)Выготский D)Давыдов E)Эльконин А
Адам психикасы бұл- А)адам тарихи В) адам болмысы С)адам санасы D)адам жүйкесі E)адам миы С
Сана бұл- А)психиканың ең жоғары көррінісі В) интеллект С)дағды D)ептілік E) сезім А
Жеке тұлға бұл- А) тіршілік иесі В) биологиялық болмыс С)қоғам мүшесі D)адам E)индивид С
Зейін бұл- А) болмысқа қатынас В) сана шоғыры С)жанама таным D)жалпылай таным E)ырықсыз В
Түйсік бұл- А) тұтас бейне В) элементтер бейнесі С)жалпыланған бейне D)жанама бейне E)жаңа бейне В
Сезімтал, әлсіз тип- А) холерик В) сангвиник С)меланхолик D)флегматик E)атлетик С
Тұлғаның тұрақты, дара әлеуметтік еекшеліктерінің жиынтығы А) ерік В) мінез С)қабілетD)сезімE)темперамент В
Адамзат тәжірибесін табысты игеруге мүмкіндік беруші психологиялық қасиет А) мінез В) ерік С)қабілет D)нышан E)темперамент С

 

Топ психологиясы Дұрыс жауаптар
Әлеуметтік психология саласында «топ» сөзінің түсінігі: А) нақты жағдайда ортақ белгімен, іс-әрекетпен, жағдаймен біріккен, өздерінің осыған қатысты саланы түсінетін адамдар жиынтығы А
Топтың жеке адам үшін мәні неден көрінеді С)іс-әрекет субъектісі С
Топ қызығушылықтары, топ қажеттіліктері, нормалары құндылықтарры, мақсаттар қандай ортақ жүйеге берріледі Е) топтық психологиялық сипаттамсы Е
Б.Ф.Портнев бойынша топтың психологиялық сипаттамасына не жатады? Е)«біз – сезім» Е
Ю.А.Щерковин бойынша топың анықтамасы: Е) сапалы қойылған мақсат үшін өзара әрекеттесетін адам дар жиынтығы, объективті түрде іс-әрекет субъектісі ретінде байқалатын жиынтық   Е
Адамдардың қарым-қатынас ерекшелігі бойнша топ қалай жіктеледі: В) нақты, шартты топтар В
Жиынтықтағы адамдардың саны бойынша топтар қалай жіктеледі: А) үлкен және кіші топтар А
жеке адамның онтогенезде әлеуметтену проестерімен байланысты және адамнң топпен қатынасын таңдау реттілігіне қатысты (адам үшін топпен қарым-қатынас жасаудың маңыздылығымен байланысты), топтар қалай жіктеледі: С) бірінші реттік және екінші реттік С
Адамдардың арасында тұлғааалық жақын қарм-қатынас орнаған топ: Е)нақты топ, ортақ белгі бойынша адамдарды біріктірген Е
Тікелей қарым-қатынас орын алмайтын топ: Е)шартты топ Е
Кіші топтарда орын алмайтын, ал үлкен топтарда адамдарыдың қылықтарын басқаратын құрылым: А) салт-дәстүр, дін, тіл А
Жеке адам үшін әлеуметтенудің бастапқы кезеңдерінде орын алатын адамдардың жиынтығы: Е) бірінші реттік топтар Е
Ұйымдастырылу деңгейі бойынша топтар қалай жіктеледі: С) төмен және жоғары деңгейі топтар С
Дамуы төмен деңгейлі топтарға жатады: А) ассоциация, корпорация, диффузиялы топтар А
Біріктіретін нәтижелі іс-әрекеті жоқ, нақты ұйымдастырылмаған және басқарылмайтын құндылық бағдарлары сапалы анықталмаған, тұрақсыз, тұлғааралық қатынастар тек тікелей топтық қарым-қатынаста көрініс беретін топ түрі, әлеуметтік-психологиялық құбылыс: С) ассоциация С
Ұйымдастырылушылықты деңгейінің байланысты неше топқа бөлінеді? А) 2 В)4 С)3 D)5 E)6 А
Төменгі деңгейде дамыған топқа қандай топтар жатады? А) ассоциация, ұжымдық, диффузды В) ұжымдық, корпорация, диффузды С) ассоциация, корпорация, диффузды D) корпорация, диффузды E)барлық жауап дұрыс С
Өзінің жағымсыз қызғушылықтары үшін өзін басқа әлеуметік топқа қарсы қоятын және тұйықтық авторитарлы басқаруымен сипатталатын топ: А) ассоциация В) корпорация С) диффузды D) ұжымдық E)жағымды әлеуметтік бағдар В
Жалпы құндылық бағдарлар және продуктивті әрекет негізіндегі біртұтас болмайтын адамдар жиынтығы. Бұл қандай топ: А) ассоциация В) корпорация С) диффузды D) ұжымдық E)жағымды әлеуметтік бағдар С
Жоғарғы деңгейде дамыған топқа қандай топтар жатады? А) ассоциация, корпорация В) корпорация, диффузды С) ассоциация, диффузды D) жағымды әлеуметтік бағдарлы топ E) ұжымдық, диффузды D
Жалпы құндлық бағдарлылықпен және біртұтастылықпен сипатталатын топ: А) ассоциация В) корпорация С) жағымды әлеуметтік бағдарлы топ D) ұжымдық E) диффузды B
Жеке адам үшін нақты топтың мәнділігіне байланысты қандай типтерге бөлуге болады: А) қосылған, формальді В)қосылған және редирентті С) редирентті және формальді емес D) ассоциация және диффузды E) корпорация және қосылған B
Редирентті топ қандай функция атқарады? А) регулятивті В)когнетивтті С)нормативті D)салыстырмалы E)нормативті және салыстырмалы E

Тест «Жалпы психология» пәнінен

     
Жүйке жүйесінің күші дегеніміз А)Жүйке жүйесінің клеткаларындағы физиологиялық заттардың қоры В)Жүйке жүйесінің қозуы мен тежелуі С)Жүйке жүйесінің қозғалғыштығы D)Жүйке жүйесінің типтері E)Жүйке жүйесінің қызметті А
«Темперамент» сөзінің шығу тегі А)«Красис» деген грек сөзі B)«Флегма» деген латын сөзі C) «Холе» деген грек сөзі D)«Красис» деген латын сөзі E)«мелайне» деген грек сөзі А
Грек дәрігері-ғалым Гиппократ пікірі бойынша темперамент дегеніміз A)ағза өзгешеліктері денедегі «тіршілік шырындарына» байланысты B)ағза өзгешеліктері денедегі «сөлге» байланысты C)ағза өзгешеліктері денедегі «қан мөлшеріне» байланысты D)ағза өзгешеліктері денедегі « дымқылдататын өтке» байланысты E)ағза өзгешеліктері денедегі «қан пропорциясына » байланысты деп санады А
Қанның пропорциясы көп болса A)холерик B)сангвеник C)флегматик D)меланхоли А
Сөл көп болса A)холерик B)сангвеник C)флегматик D))меланхолик А
Өт көп болса A)холерик B)сангвеник C)флегматик D)меланхолик А
Күшті пропорция қара өтте болса A)холерикB)сангвеник C)флегматик D)меланхолик А
Неміс философы И.Кант (1724-1804) темпераментті A)тек психологиялық қасиеттер B)сезім күйі C)ми қабықшасындағы молекулярлық қозғалыстың жылдамдығы мен біркелкілігі D)ішкі секреция бездері қызметінің арақатынасына байланысты E)жүйке жүйесінің тонусына байланысты деп анықтады А
Неміс психологы В.Вундт темпераментті A)«Жан дүние тебіреністерінің» күш-қуаты мен жылдамдығының арақатынастарына тәуелді болады B)сезім күйі C)ми қабықшасындағы молекулярлық қозғалыстың жылдамдығы мен біркелкілігі D)ішкі секреция бездері қызметінің арақатынасына байланысты E)жүйке жүйесінің тонусына байланысты деп анықтады А
Неміс психологі Кречмер мен американ психологі Шелдон темпераментті A)тек психологиялық қасиеттер B)сезім күйі C)ми қабықшасындағы молекулярлық қозғалыстың жылдамдығы мен біркелкілігі D)ішкі секреция бездері қызметінің арақатынасына байланысты E)жүйке жүйесінің тонусына байланысты деп анықтады А
Неміс анатомы Гейне мен орыс педагогі П.Ф.Лесгафт темпераментті A)тек психологиялық қасиеттер B)сезім күйі C)ми қабықшасындағы молекулярлық қозғалыстың жылдамдығы мен біркелкілігі D)ішкі секреция бездері қызметінің арақатынасына байланысты E)жүйке жүйесінің тонусына байланысты деп анықтад А
Темперамент A)адамның жалпы мінездемесі, анық мінездеме жеке адамның барлық іс-әрекетінен көрініп тұрады.Жүйке жүйесі типтерінің сыр-сипаты темперамент типтерімен бірдей. Мұның екеуі де дара адамның бойындағы өзгешеліктерін сипаттайды B)ішкі секреция бездері қызметінің арақатынасына байланысты C)жүйке жүйесінің тонусына байланысты деп анықтады А
Күшті қозуы тежелуінен басым(ұстамсыз тип) A)холерик B)сангвеник C)флегматик D)меланхолик темпераменттіне сәйкес келеді А
Күшті қозуы мен тежелуі тең (ширақ тип) A)холерик B)сангвеник C)флегматик D)меланхолик темпераменттіне сәйкес келеді А
Күшті қозуы мен тежелуі тең (баяу тип) A)холерикB)сангвеник C)флегматик D)меланхолик темпераменттіне сәйкес келеді А
Әлсіз тип қозуы мен тежелу процестерінің бояулығымен, олардың әлсіз қозғалысымен тең (инертті) A)холерик B)сангвеник C)флегматик D)меланхолик темпераменттіне сәйкес келеді А
Нерв процестерінің тепе-теңдігі деп A)қозу мен тежелудің өзара сайма-сайлығы B)бір процестің екінші процеспен алмасу шапшаңдығы C)Жүйке жүйесінің клеткаларындағы физиологиялық заттардың қоры D)Жүйке жүйесінің қозуы мен тежелуі E)Жүйке жүйесінің қозғалғыштығы А
Нерв процестерінің қозғалғыштығы деп A)қозу мен тежелудің өзара сайма-сайлығы B)бір процестің екінші процеспен алмасу шапшаңдығы C)Жүйке жүйесінің клеткаларындағы физиологиялық заттардың қоры D)Жүйке жүйесінің қозуы мен тежелуі E) Жүйке жүйесінің қозғалғыштығы А
Темперамент A)нерв жүйесінің тума қасиеттерінен туындайтын адамның жеке өзгешеліктерінің бірі B)«Жан дүние тебіреністерінің» күш-қуаты мен жылдамдығының арақатынастарына тәуелді болады C)сезім күйі D)ми қабықшасындағы молекулярлық қозғалыстың жылдамдығы мен біркелкілігі А
Сезімталдығы өте баяу көрінгенімен, онысы терең, әрі ұзақ уақытқа созылады. Ұялшақ, тартқыншақ, тұйық болғандықтан, көпшілікен аулақ жүргенді ұнатады. Бұл темперамент: A)флегматик B)меланхолик C)холерик D)сангвиник E)мінез А
Бала өте сезімтал болғандықтан түрлі әсерге ез беріледі, ызақор, ашуланшақ, тез қозғалыстарынан байқалады: A)холерик B)сангвиник C)флегматик D)меланхолик E)мінез А
Бала тез, жылдам қозғыш, бәрін біліп алуға тырысады, бірақ біреу бағыттап отырмаса тез суып кетуі де ықтмал, ширақ тип: A)холерик B)сангвиник C)флегматик D)меланхолик E)мінез А
Бала сабырлы, асып-саспайды, сезімдері сырт әлпетінен көрінбейді, саспай сөйлейді: A)холерик B)сангвиник C)флегматик D)меланхолик E)мінез А
Жылдам, тез әсерленгіш, жалындап атып тұратын жауынгер тип A)холерик B)сангвеник C)флегматик D)меланхолик темпераменттіне сәйкес келеді А
Қуатты, тұрлаулы, ширақ тип ойнақы, еті тірі, жұмысқа қабілетті, беріліп істейді, басқа адамдармен тез тіл таба біледі, ұжым арасында өзін көңілді ұстайды, оның осал жері-іс жоқ кезде сылбыр күйге түсіп кетеді, енді бірде жеңіл мінезділікке салынады. Бұл оның эмоцияларының тұрақсыздығынан және жалпы қозғалғыштығынан туатын жайттар A)холерик B)сангвеник C)флегматик D)меланхолик темпераменттіне сәйкес келеді А
Салмақты, сабырлы, кез келген нәрсеге сезім білдіре бермйді, асықпай, баппен жүріп-тұрады, сезімдері сыртқа шықпайды десе де болады. Осал жері – қимыл-қозғалыстың бояулығы, өмірде болып жатқан жағдайларға селқос қарайтындығы A)холерик B)сангвеник C)флегматик D)меланхолик темпераменттіне сәйкес келеді А
Басқа адамдармен онша көп жұғыспайды, бірақ тиісті жерінде айтайын дегенің айта алады. Тұйықтық, өз ойына шомуға бейім тұрушылық, орынсыз ибалылық-осы темпараменттің ең бір нашар орынсыз жағы A)холерик B)сангвиник C)флегматик D)меланхолик темпераменттіне сәйкес келеді А

 


Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2022 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных