Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Психология пәні бойынша тест сұрақтары 4 страница
  Түйсік және қабылдау Дұрыс жауаптар
Организмнің әсерлеуінен объектив шындықтың санамыздағы сезімдік бейнесін қалыптастырушы психикалық процестер- А)ес, қиял В) сөз, ой С)түйсік, қабылдау D)елес, ес E)зейін, ойлау С
Қабылдау процесінің мәні: А) сезімдік тану В) жеке қасиеттерді сезу С)өзі жоқ бейнені жаңғырту D)жаңа бейне жасау E)жалпылама бейне жасау А
Заттық кейіпке келмеген әсерлерден тундайтн жеке сезімдік қасиетттердің бейнелеуі А) қабылдау В) түйсік С)ес D)елес E)қиял В
Қоршаған орта мен өз тәніміз жөнінідегі біліктердің негізгі көзі А) түйсіктер В) сөз С)ой D)қиял E)елес А
Түйсікті табиғатан берілген, сыртқы әсерлерге тәуесіз санамыздың ішкі қалпы, ақыл-ой қабілетіміз деп қарастырушы философия ағымы А) идеализм В) материализм С)дуализм D)метафизика E)діни догматика А
Түйсікке байланысты «сезім мүшелерінің ерекше энергиясы» деген теорияны нақтылаушы идеалист психологтар А) Фрейд, Уотсон В) Торндайк, Галль С)Мюлер, Гельмголц D)Кречмер, Веккер E)Флуранс, Декарт С
Адамның сыртқы дүниені объективті бейнелеу мүмкіндігін жоққа шығаратын идеализм бағыты: А) объектив идеализм В) субъектив идеализм С)дуалистік идеализм D)метафизика E)фрейдизм В
Дүние заттары мен құбылыстары әсерінен сезім мүшелерімізде алғашқы туындайтын психикалық құбылыс А) сезім В) қозу С)тежелу D)тітіркену E)сөну D
Сыртқы энергияны жүйке процесіне қосушы перифериялық бөліктерде орналасқан физиологиялық тетік А) анализатор В) аффектік жүйке С)рецепторлар D) өңдеуші жүйке E) қозғаушы тетіктер С
Өңдеуші анализаторлар қызметі А) сыртқы әсерді жүйкеге қосу В) орталық жүйкеге жеткізу С)ми қабығындағы талдау D)импульстік қозғау салу E)анализаторлады әрекетке келтіру В
Түйсіктерді жіктеудің жүйелі генетикалық және құрылым күрделілігі принциптерін ашқан ғалым психолог А) Узнадзе В) Лурия С)Эльконин D)Давыдов E)Рубинштейн В
Нақты қозу нүктесіне ие емес, диффузиялқ күйде болып, адамныың көңіл-күйіне жақын түйсік сезімі А) интероцептік В) проприоцептік С)экстероцептік D)перцептивтік E)вибрациялық А
Дененің кеңістіктегі қалпы мен адам қозғалысының сезімдік негіздері реттеуші түйсік түрі А) экстероцептік В) интероцептік С) проприоцептік D) вибрациялық E)органикалық С
Эксторцептік түйсіктер қызметі А) организмнің ішкі процестер жөніндегі ақпараттар жеткізу В) дененің кеңістіктегі қалпын бақылау С)қоршаған ортамен үздіксіз қозғалысты орнату D)дене теңдестігін орнату E)организм тұрақтылығын сақтау А
Жоғары дәәрежеде жіктеуге келетін, себеп-салдары санамен байланысты түйсіктер түрі- А) протопатикалық В) генетикалық С)аралық D)түйсіну E)экстроцептік В
Эпикритикалық түйсіктер мәні: А) қарапайым В) шарпулы С)себеп-салдарлы D)жіктелмеген Е)мекенделмеген С
Түйсіктің түрін басқаларынан ажырататын дара негізгі қасиеті А) сапасы В)қарқыны С)ұзақтығы D)мекендігі E)сезімталдығы А
Түйсік қарқынын білдіруші қасиет мәні А) басқа түйсіктерден ажырату В) сандық сипатын білдіру С)уақыт ұзақтығын таныту D)дене бөлігіне тура келу E)әсерлерді қабылдау дәрежесі В
Түйсік пайда етуші тітіркендіргіш әсердің ең аз мөлшері А) абсолют сезімталдық В) абсолют табалдырық С)адаптация D)сенсибилизация E)синезтезия В
Талдағыштардың өзара ықпалды әсерінен сезгіштіктің артуы А) синестезия В) адаптация С) абсолют табалдырық D) абсолют сезімталдық E) сенсибилизация Е
Сезім мүшелерінің тітіркендіргіштерге біртіндеп икемделуі А) адаптация В) синестезия С) сенсибилизация D)сезімталдық E) табалдырық А
Бір уақытта сезім органдарына әсер етіп жатқан басқа да тітіркендіргіштерге байланысты қасиет: А) икемделу В) жоғарылау С)төмендеу D)өзара ықпал E)қосарлану Е
Синестезия құбылысының мәні А) икемделу В) жоғарылау С)төмендеу D)өзара ықпал E)қосарлану Е
Адам организмі талдағыштарының өзара тұрақты байланыстылығын, сезімдер тұтастығын бідіруші түйсік қасиет А) сенсибилизация В) синестезия С) жоғарылау D) төмендеу E)қосарлану В
Затар мен құбылыстардың чанада тұтастүрде бейнелеуін қамтамасыз етуші психикалық процесс А) түйсік В) зейін С)қабылдау D)ес E)қиял С
Қабылдау процесінің мәні А) жеке элементтерді сезу В) затты тану С)қайта жаңғырту D)жаңа бейне жасау E)жалпылай бейнелеу В
Қоршаған дүниені заттай тануға ықпал етуші қабылдау қасиеті А) тектілік В) тұтастық С)тұрақтылық D)мағыналық E)апперцепция D
Қабылдаудың процесінде нақты объектті басқаларнынан ажыратудың негізі А) материалы В) формасы С)саны D)сапасы E)тұрмыстық қажеттігі Е
Қабылдау процесінің құрылымды болуымен байланысты қасиеті А) тектілік В) тұтастық С)тұрақтылық D)мағыналық E)апперцепция В
Қабылдаудың мағыналық қасиеттерінің мәні А) дүниені заттай тану В) тұтастай тану С)тек мызғымастығы D)жаңсақ тану E)сөз мазмұнды тану Е
Қабылдаудың жеке адам психикалық өміріне, оның тұлғалық ерекшеліктеріне тәуелдік қасиеті А) иллюзия В) константтық С)заттың тектілігі D)апперцепция E)тұтастық D
Иллюзия құбылысының мәні А) дәл тану В) шамалап тану С)жаңсақ тану D)ауытыра тану E)екі ұшты тану С
Жүйкенің ауруға шалдығуынан бұрмаланған бейнелер таңдау құбылысы А) иллюзия В) галюцинация С)апперцепция D)аккомодация E)сенсибилизация В
Қабылдау негізін құрайтын бас миындағы физиологиялық процесс: А) тітіркену В) сезім С)шартсыз рефлекс D)уақытша жүйке байланыстары E)қозу мен тежелу D
Ми анализторына келіп түскен жеке дара ақпарат элементтернің біртұтас күрделі тітіркендіргіш ретінде қабылдау процесі А) интеграция В) ассоциация С)дифференциация D)дивергенция E)конвергенция А
Әртүрлі талдағыштардың аралық қатынасынан түйсіктердің өзара байланысқа келу процесі А) дивергенция В) ассоциация С)интеграция D)дифференциация E)конвергенция В
Жалпы тіршілікке тән жүйкелік байланыстар (ассоциация) мен бірігулердің (интеграция) адам психикасын орай ерекшеліктері А) бейнеге келу В) сезімге түсу С)тітіркену D)сөзбен баламану E)қозғалыста болу D
Қабылдау астарында жатқан уаеқытша жүйке байланыстарының негізі А) объектив шындық В) тылсым күш С)субъективтік таным D)организм қасиеті E)нәсілдік А
Екі көздің нақт затқа бірдей бағытталып, оны басқаларынан ажырата тану қасиеті А) конвергенция В) дивергенция С)аккомодация D)апперцепция E)иллюзия А
Қабылдауға дивергенция процесінің мәні: А) тұтастай қабылдау В) бөліп қабылдау С)жалған қабылдау D)бұрмалап қабылдау E)икемделе қабылдау В
Көздің қашықтықтағы заттарды көруге байланысты икемделу қабілеті А) конвергенцияВ) дивергенция С)аккомодация D)апперцепция E)галюцинация С
Уақыттың бірізді тездігінің не баяулығының санадағы көрінісі А) қарқыны В) жиілігі С)ұзақтығы D)жеделдігі E)тарлығы А
Өткен шақтың тез өуі, келер шақтың ұзақ болып көрінуінің психоогиялық себебі: А) объектив жағдайлар В) субъектив сезім С)іс-әрекет мазмұны D)қызмет формасы E)істің орындалу әдісі В
Ниеттелмеген қабылдаудың себебі А) мақсат В) міндет С)әрекет жоспары D)сыртқы орта ықпалы E)организм қасиеті D
Әуел бастан алға қойылған міндет пен реттеліп, мақсатты назар аударылған қабылдау түрі А) ырықты-ниеттелген В) ырықсыз ниеттелген С)ниеттелген-ырықсыз D)ниеттелмеген ырықсыз E)ырықты-ырықсыз А
Объектті ұзақ уақыт аралығында ұстап, зерттеп бару А) қорытындылау В) талдау С)салыстыру D)бақылау E)суреттеу D
Қабылдау процесінің өз алдына дербес әрекет сипатында көріну атамасы А) қадағалау В) бақлау С)бағалау D)қорыытындылау E)жобалау В
Көзге түсе бермейтін заттың майда ерекшеліктерін тануға үйрету нәтижесі А) сезгіштік В) пайымдылық С) бақылағыштық D)көрегендік E)ойшылдық С
Бақылағыштық қасиеттің қажетті деңгейде болу негізі А) нәсілдіктен В) табиғаттан С)тылсым күштен D)ген қасиеті E)тәрбие Е
Кеңістікті қабылдауда әрқилы түйсіктердің (қозғалс, көру, сипау т.б.) өзара байланыста болатынн дәелдеген ғалым: А) Павлов В) Сеченов С)Рубинштейн D)Выготский E)Давыдов В
Қабылданатын зат не құбылыстың мән жайына жету үшін қажет танымдық әрекет А) көру В) есту С)сезу D)ойлау E)талдау Е

 

  Ес психологиясы Дұрыс жауаптар
Өткен тәжірибеден алған іздерді жадыда қалдырып, оларды қайта танып, жаңғыртумен ақпарат топтауға негізделген психикалық процессс- А) зейін В) қабылдау С)түйсік D)елес E)ес Е
Ес процесінің мәні А) сананың объектке бағытталуы В) өткен тәжірибе бейнесін жаңғрту С)әсердің жеке элементтерін бейнелеу D)тұтастай бейне тұрғызу E)жалпылаған бейне түзу В
Ойлаумен байланысты болмаған таза ес заңдылықтарын ашқан ғалым-психолог: А) Крепелина В) Мюллер С)Эббингауз D)Бергсон E)Смирнов С
Г.Э. Мюллер еңбектерінде шешімін тапқан проблема А) ойлаумен байланыспаған ес заңдылықтары В) психикалық сырқаттылардың есте қалдыру әрекеті С)естің жоғары формалары D)адам есінің бекуі мен жаңғыруы E)естің шартты рефлекстерімен байланыстылығы D
Жануарлардың ес дағдыларының қалыптасу заңдылықтарын ашқан американ ғалымы: А) Бергсон В) Мюллер С)Крепелина D)Павлов E)Торндайк Е
Есте қалдыруға ықпал жасаушы Павлов ашқан физиологиялық құбылыс А) тітіркену В) сезу С)шартты рефлекс D)ырықсыз рефлекс E)ырықты рефлекс С
Идеалистер көзқарасындағы ең жоғары формадағы адам есінің туындау негізі А) жоғары сана В) биологиялық С)әлеуметтік D)адамның өзіндік қуатында E)тума интеллектте А
Естің жоғарғы формаларының әлеуметтік негізге ие психикалық іс-әрекеттің күрделі түрі екендігін дәлелдеген ғалымы- А) Смирнов В) Зинченко С)Вготский D)Бергсон E)Сеченов С
Естің бір-біріне ұқсамас үш типі (нақты ес, қысқа мерзімді, ұзақ мерзімді) болатынын ашқан ғалымдар- А) Смирнов, Зинченко В) Линдсей, Норман С) Сеченов, Павлов D)Торндайк, Уотсон E)Эльконин, Занков В
Сезім органдары қабылдаған дүние көріністерін, толық әрі сақтауға жәрдем беретін ес жүйесі: А) ұзақ мерзімді ес В) бейнелі ес С)қысқа мерзімді ес D)әсердің тікелей, нақты ізі E)қозғалысты ес D
Қысқа мерзімді естің мәні: А) нақты бейне сақтау В)жалпылаған шағын ақпарат С)толқ, дәл оқиға D)шағын уақытқа E)қамту көлемі шексіз В
Уақыты да, қамту көлемі де шексіз ес түрі А) нақты ес В) қсқа мерзімді ес С)бейнелі ес D)ұзақ мерзімді ес E)қозғалысты ес D
Дүние заттары мен құбылыстарының бөлектенген күйде емес, өзара байланысты қалыпта жүретінін дәріптеуші психологиялық теория А) гешталттық В) ассоциативтік С)когнитивтік D)гуманистік E)генетикалық В
Жанасу ассоциациясының мәні А) уақыт пен кеңістіктегі қатнас В) ұқсастық С)себеп-салдар D)қарама-қарыслық E)нейрондар А
Себеп-салдарлы қатынастарға негізделген ассоциация теориясы А) жанасу В) ұқсастық С)контрасттық D)каузальдық E)когнитивтік D
Есте қалдыру мидың эелектрлік белсенділігімен орындалатын негіздеуші ес теориясы А) нейрондық В) биохимиялық С)ассоциативтік D)генетикалық E)когнитивтік А
Фиизиология заңдарына орай организм импуьстерінің миға жеткізуші жүйке бөлігі А) аксон В) нейрон С)синапс D)дендрит E)клетка В
Импуьстердің бір клеткадан екіншісіне жеткізуші жүйке аппараты А) дендрит В) синапс С) нейрон D) аксон E)анализатор D
Аксонның клеткамен тоғысқан жері А) синапс В) нейрон С) дендрит D)клетка E) анализатор А
Естің биохимиялық теориясының мәні: А) электрлік белсенділік В) нәсілдік негізіндегі жасушалар құрамы С)генетикалық ақпарат D)ассоциативті байланыстар E)әлеуметтік процесс В
Ес іздері дене жасушаларындағы химиялық бірікпелерде таңбаланып, жануардң бірінен екіншісіне ауысатынын дәлелдеген ғалым: А) Павлов В) Кречмер С)Флуранс D)Ман-Коннел E)Веккер С
Іс-әрекет мақсатына орай, ес түрі А) қозғалысты В) эмоционалды С)ырықты D)бейнелі E)сөз логикалы С
Іс-әрекеттегі рөлі мен орнына тәуелді жатталып, сақталу мерзімінің мөлшеріне байланысты ес түрі А)ырықсыз В) қозғалысты С) сөз логикалы D) бейнелі E)нақты қызметтік Е
Музыкалық шығарманы дауыспен қайталай алмаса да бимен көрсету шеберлігіне негіз болар ес түрі А) қозғалысты ес В) эмоционалды ес С)мағыналық ес D)логикалық ес E)бейнелі ес А
Эмоционалды ес мазмұны А) қимыл-әрекет В) бейне С)көңіл-күй D)мағына E)сөз С
Елестерге,табиғат көріністеріне дыбыс дәмге негізделген ес түрі А) бейнелі В) эмоционалды С)сөз-логикалы D)мағыналы E)қозғалысты А
Адамның өзіндік бағыт-бағдарына қалыптасатын ес түрлері А) сезімдік В) иістік С)дәмдік D)сипай сезу E)көру, есту А
Қайта жаңғыртуды материалдың негізгі мазмұнын жеткізумен байланыстыратын ес түрі А) механикалық ес В) мағыналық ес С)бейнелі ес D)сөзбе-сөз қайталау есі E)эмоционалды ес В
Бейнелі және эмоционалды ес қабілетті жан иесі А) тек адам В) тек жануар С)барша тіршілік D)жалпы табиғат E)адам да, жануар да Е
Оқу процесіндегі шәкірттің білім игеруімен жинақталуына себепші ес түрі А) механикалық В) бейнелі С) көңіл-күй D)мағыналы E)қозғалысты D
Арнайы есте қалдыру, не еске түсіру мақсаты болмаған психикалық процесс А) ырықты В) ырықсыз С)бағдарлы D)жоспарлы E)ниеттелген В
Жаңа ғана болып өткен оқиғаны есте қалдыру, бекіту және қайта жаңғырту үшін қажетті естің ерекше формасы А) қысқа мерзімді ес В) нақты қызметтік ес С)ұзақ мерзімді ес D)ырықты ес E)ырықсыз ес А
Белгілі іс-әрекет мезеті мен қажетке орай қимылдарды іске қосушы ес түрі А) қысқа мерзімді ес В) нақты қызметтік ес С)ұзақ мерзімді ес D) бейнелі ес E)ырықсыз ес В
Нақты қызметтік естің қалыптасу шарты А) тума В) кездейсоқ әсер С)ниетті жаттығулар D)тылсым күш E)нәсілдік С
Есте қалдырудың бастапқы формасы А) ырықсыз есте қалдыру В) ырықты есте қалдыру С)ниеттелген жаттау D)жоспарлы мақсат E)ниеттелген әрекет А
Ырықсыз, ниеттелмеген естің негізі А) мақсат В) арнайы тәсілдер С)күрделі ақыл-ой D)кездейсоқ күшті әсер E)өмірлік ниет D
Арнайы тәсілдер қолданумен санада бекитін ес түрі А) жаттанды ес В) мақсатсз ес С)ырықты ес D)ырықсыз есE)импульсті ес С
Ырықты естің орнығуына себепші фактор А) күшті әсер В) кездейсоқ ықпал С)ішкі импульстер D)арнайы мақсат E)көңіл күй D
Жүйелі білімдер қалыптастырушы ес түрі А) механикалы ес В) бейнелі ес С)эмоциялы ес D)логикалы ес E)ырықсыз ес D
Материалдың қажетті бөлігін таңдап, оны есте қалдыруға міндеттейтін ес әрекеті А) мнемикалық әрекет В) импульстік әрекет С)эмоциялы әрекет D)дағдылы әрекет E)нақты қызметті әрекет Е
Механикалық есте қалдырудың негізі А) мағына В) түсінім С)өзгерісіз қайталау D)эмоция E)бейне С
Оқуда қажетсіз еңбектенуден азат етіп, нық нәтиже беретін ес түрі: А) эмоциялы ес В) образды ес С)кинетикалы ес D)импульсті ес E)мағыналы ес Е
Берік есте қалдыруды жеңілдету шарты А) көп мәрте көшіріп жазу В) қайталап оқу С)жоспарлап дайындалу D)дауыстап қайталау E)көрнекілік С
Білім игеру процесінде салыстыру, нақтылау, қайталап бару әрекеттерінің қажеттігі А) тану В) жаңғырту С)есте бекіту D)түсіну E)қабылдау D
Есте қалдырудың толыққандылығын қамтамасыз етуші фактор А) тұрмыстық практика В) сыртқы ықпал С)ішкі импульстер D)дағдылы қайталаулар E)өткендегі тәжірибелер Е
Бір отырыста толығымен жатталлып, кейін жатталғанның бөлшектенбей үздіксіз қайталану әдісі А) бөлшектенген В) жинақты С)тұтастай D)шамалап E)аралас С
Мезеттік қызметте (оператив) көрінетін есте сақтау заңдылығы А) динамикалық В) статикалық С)мнемикалық D)ұзақ мезімді E)қысқа мерзімді Е
Статикалық ес ерекшелігі А) естегі материал жойылмайды В) орын ауыспайды С)өзгермейді D)нақтылғын сақтайды E)қайта құрылып өңделеді Е
Объектті қайта қабылдау кезінде көрінетін ес процесі А) жаңғырту В) тану С)түсіну D)ұғу E)қиялдау В
Белсенді еріктік әрекетке байланысты ес процесі А) түсіну В) тану С) ұғу D)қабылдау E)жаңғырту Е
Тікелей қайта жаңғыртуға қажет элементтер А) сөз В) бейне С)сезім D)еш нәрсе қажетсіз E)әрекет А
Еске түсіре алмай, не танымай, қателесуде көрінетін ес процесі А) тану В) ұмыту С)жаңғырту D)елестету E)қиялдау В
Ұмытылған материал біраз уақыт өтуімен қайта еске алу құбылысы А) аккомодация В) галлюцинация С)реминиссенция D)иллюзия E)агглютинация С
Уақыт өтуімен шәкірт жаттағанын түгелдей қайталап айтып береді. Бұл қай ес деңгейі? А) қайта жаңғыртушы ес В) тану есі С)тануды жеңілдетуші ес D)жаңғыртуды жеңілдету ес E) шырамыту есі А
Ес бұзылысынан көрінетін ми жағдайы А) физиологиялық В) невротикалық С)психологиялық D)морфологиялқ E)гистологиялық С
Материал бірнеше бөлікке ажыратылып, әрқайсысы өз алдына қайталанып, жатталады. Жаттаудың қандай түрі? А) тұтастай В) аралас С)динамикалық D)шамалап E)статикалық D

 

  Ойлау Дұрыс жауаптар
Шындықты жалпылама және жанама бейнелеуге бағытталған психикалық процесс А) түйсік В) қабылдау С)елес D)ес E)ойлау Е
Ойлау процесіне тән қасиет А) сезіну В) тітіркену С)жанама қабылдау D)нақты қабылдау E)шамалап болжау С
Адамның танымдық жақтарын кеңейтуші психикалық әрекет А) қиял В) зейін С)сөйлеу D)сезім E)ойлау Е
Қоршаған орта деректерін топтастырып, олар арасындағы мәндік қатнастард ажыратуш сана әрееттері А) зейін В) ойлау С)ес D)елестету E)қиялдау В
Ойлау процесінің басты міндеті А) сезу В) импульстерді қабылдау С)заңдылқтарды ашу D)ақпараттарды сақтау E)санан бағыттау С
Психологиялық қабылдаудың ойлау процесінен өзгешелігі А) мәнді жалпылайды В) қатынастарды ашады С)жанама танытады D)нақты заңдылықты E)кездейсоқтыққа негізделеді D
Жалқыдан жалпыға өтудегі ойлау процесінің қызметі А)нақты тану В) жеке қасиеттерді белгілеу С)мәнді байланыстарды біріктіру D)түп нұсқаны жаңғырту E)қияли жаңалау С
Теориялық таным-ойлаудың бастапқы негізі А) сөз В) қиял С)сезім D)зейін E)іс-әрекет Е
Теорияға не теория құрамына айналған психика өнімі А) қиял В) ой С)зейін D)ес E)елес В
Әрекет негізінде дамып, іс-қимылды ұйымдастыруға және оған басшылық етуші психикалық құбылыс: А) ой В) сезім С)ес D)елес E)эмоция А
Ойлау жөніндегі алғашқы материалистік көзқарастарға негіз болған теория А) диалектикалық В) бейнелеу заңы С)сенсуализм D)метафизика E)Декарт рефлексиясы А
Сенсуализм ой теориясының мәні А) ой-елес бейнелерінің бірлігі В) жалпыланған деректер құрамы С)жанама таным D)тума бағдарлама E)жаратқан жазмышы А
Ойды сезімдік негіз бен сөзді өрнектен бөлектеп таза рухқа телуші философиялық бағыт: А) метафизика В) диалектикалық С)неоканттық D)сенсуализм E)неопозитивизм  
Ойлау-тарихи, заттасқан, тілдік негізге ие деп насихаттаушы философия бағыты: А) идеализм В) дуализм С)метафизика D)діни догматика E)материализм Е
Шынджықты жалпылама және жанама бейнелеуге бағытталған танымдық, психологиялық әрекет: А) зейін В) түйсік С)қабылдау D)ес E)ойлау Е
Түйсік дегеніміз- А) ой бастауы В)ой қосалқысы С)ой нәтижесі D)ойға қатысы жоқ E)ой баламасы А
Құбылыстардың кездейсоқ байланыстарын танытушы психологиялық процестер: А) зейін, ес В) ой, сөз С)елес, ес D)түйсік, қабылдау E)іс-әрекет, қиял D
Ойлаудың басты міндеті А) жеке қасиеттерді ашу В) құбылысты тұтастай тану С)заңдылықтарды ашу D)форма тану E)түр-түс тану С
Ойлаудың дүниетанымдық қызметіне арқау А) ес В) елес С)ес D)қабылдау E)сөз D
Жалқыдан жалпыға, әрі кері танымдық қызметті атқарушы психологиялық процесс А) ес В) ойлау С)елес D)зейін E)қиял В
Ойлау дегеніміз А) субъектив пікір В) болжам С)объектив шындық қорытындысы D)кездейсоқ ақпарат жиынтығы E)жаттанд догма С
Ойлаудың негізі, әрі нәтижесі А) түйсік В) қабылдау С)әрекет D)ес E)елес С
Теориялық ой танымының негізі А) ықпалды қимыл В) импульстер С)ырықсыз әрекеттер D)күшті тітіркендіргіш E)кездейсоқ сигнал А
Іс-әрекет тәжірибе қорытындысы А) практикалық болжам В) теориялқ ой С)қиял D)субъектив пікір E)догма В
Ойлау процесінің соңғы нәтижесі А) мәселе қайталанады В) құбылыс жаңадан ашылады С)принциптер айқындалады D)жалқылық пікірлер қалыптасады E)субъектив таным орнығады С
Объектив шындық қорытындысы- А) қабылдау В) қиял С)ес D)зейін E)ойлау Е
Адамның ойлау қасиетіне қатысы жоқ әрекет А) практикаға жол көрсету В) әрекетке жетекші болу С)жалпы заңдлықтарды ашу D)диалектика бағытын көрсету E)кездейсоқ құбылыстарды теру Е
Ежелден ойлау проблемасы шұғылданған ғлым саласы А) философия В) лингвистика С)риторика D)астрология E)антропология А
Танымда болмаған дүние санада бейнелеуі мүмкін еместігін уағыздаған философиялық бағыт: А) метафизика В) сенсуализм С)агностицизм D)материализм E)позитивизм В
Сенсуализм тұжырымы бойынша ойлау, бұл- А) жалпыланған шындық В) қабылдау нәтижесіндегі тұжырым С)ес, елес бірлігі D)жекеленген қасиеттерді түсіну E)қайта жасау С
Ойлауды қарапайым бөлшектерге жіктелмейтін рух формасы деп танушы философиялық бағыт: А) неотомизмВ) позитивизм С)агностицизм D)неокантизм E)метафизика D
Ой ақыл әрекеттерінің кезеңдері қалыптасуын теориялық тұжырымдаған ғалым: А) Гальперин В) Леонтьев С) Выготский D)Давыдов E)Эльконин А
Ойлау өз тамыры мен тарихына ие, заттасқан ақыл-ой қызметі формалар деп дәріптеуші психологиялық бағыт: А) неотомизм В) позитивизм С)материализм D)неокантизм E)сенсуализм С
Ойлаудың түпкілікті негізі мен ең жоғары формасы А)тану В) қайта жасау С)іс-әрекет D)сөйлеу мен тіл E)қиял D
Күрделі теориялық мәселелерді шешуге тікелецй қатысты психологиялық процесс А) қабылдау В) түйсік С)ой D)қиял E)сезім С
Жануарларға тән ойлау процесінің негізі: А) нақты көрнекілік В) сезім С)қиял D)ес E)елес А
Зат не құбылыстың жалпы мәндік қасиеттерін бейнелейтін ой формасы А) пікір В) ұғым С)сөзD)қорытынды ой E)қиял В
Пікір дегеніміз- А) заттың жалпы, мәнді қасиеті В) бір нәрсе жөнінде мақұлдау, не теріске шығару С)бірнеше пікірден жаңа пікір шығару D) құбылыстың жеке элементтерін тану E) зат тұтастығын түзу В
Бірнеше пікірден жаңа пікір шығаратын ойлау формасы А) ұғым В) пікір С)ой қорытндсы D)қиял E)сөз, тіл С
Жеке факттілер негізінде жалпы пікірге келу әдісі А) дедуктивті В) интроспектті С)лонгитюдті D)комплексті E)индуктивті Е
Дедуктивті әдіс дегеніміз- А) жеке фактілерден жалпы пікірге келу В) жалпы ережеден жеке пікірге келу С)кездейсоқ элементтерді тану D)тұтастай форма қабылдау E)жалпы мағына шығару В
Логикалық ойлаудың ерекшелігі А) нақтылық В) көрнекілік С)қиял D)объектив шындыққа сай E)сезім D
Талдау дегеніміз- А) білікке топтастыру В) бүтінді жіктеу С)ұқсастықтар мен айырмашылықтарды білу D)дербес элементке келтіру E)деректі мысалға ойыстыру В
Бөліктер арасындағы ұқсастықтар мен айырмашылықтарды білуге бағытталған ой әрекеті А) талдау В) біріктіру С)салстыру D)дерексіздендіру E)нақтылау С
Біріктіру (синтез) дегеніміз А) бір сананың заттық негізінен бөлініп қаралуы В) ұқсастқтар мен айырмашылықтарды білуге қаратылған ой әрекеті С)әрқилы қасиеттер мен әрекеттерді тұтас бірлікке келтіру D)құбылыстарды ортақ және мәнді белгілеріне орай ойда біріктіру E)ойдың жалпы көрнекілікке келтірілуі С
Заттар мен құбылыстарды ортақ және мәнді белгілеріне орай ойда біріктіру А) дерексіздендіру (абстракция) В) нақтылау С)талдау (анализ) D)біріктіру (синтез) E)қорыту Е
Жеке дара, кездейсоқ белгілеріне негізделген ой қорыту А) күрделі қорытынды В) қарапайым қорытынды С)ең күрделі қорытынды D)жоғары деңгейдегі топтастыру E)жүйелестіру В
Өз кезең кезегіме өрістей дамған ойлау процесі А)дискурсивтік В) индуктивтік С)шығармашыл D)қайта жаңғыртушы E)практикалық А
Желісі қарқынды, толық ұғылмаған ойлау процесі А) дискурсивтік В) шығармашыл С) индуктивтік D) қайта жаңғыртушы E)теориялық С
Шығармашыл ойлау- А) кезеңдері нақтыланбаған ой В)кезеңімен өрістей дамыған ой С)жаңа қиялдарға бағытталған ой D)дайын білімдерге негізделген ой E)заңдылықтарды ашуға бағытталған ой С
Дайын білімдер мен ептіліктерді қолданып, ескі даңғылмен жүретін ойлау түрі- А) шығармашыл В) қайта жаңғыртушы С) дискурсивтік D)регидшілдік E) теориялық D
Теориялық оймен ұштасқан әрекет: А) ақылдық В) дағдылық С)тума D)еліктеу E)әдет А
Шығармашыл ойдың дамуына кедергі регидшілдік мәні А) шектен тыс сыншылдық В) шешім іздеудегі асығыстық С)ішкі сензура D)ескі білімдерді қолдануға әуесқойлық E)мазақ болу қаупінен болған тартыншықтық D
Болмыс заңдылықтарына бейімделген объектив жаңалыққа жол ашушы ой әрекетінің түрі А) дискурсивттк В) индуктивтік С)шығармашыл D)қайта жаңғырту E)практикалық С
Қалыптасқан жағдайды (ситуацияны ) жаңалай өзгертудегі ой ісі А) затты-әрекеттік В) көрнекі С)бейнелі D)сөзді E)логикалы Е
Затты-әрекеттік ойлау түрін пайдаланатын жас кезеңі А) 13 жасқа дейін В) кәрілікте С)5 жасқа дейін D)3 жасқа дейін E)7 жасқа дейін D
Құбылыстардың есте қалған елес, тұрпаттарын пайымдаумен орындалатын ой түрі А) заттай В) әрекетті С)көрнекі-бейнелі D)сөзді E)мағыналы С
Атом ядросының схемасын, жер шарының ішкі құрылымын тануға себепші болған ойлау түрі А) логикалы В) сөзді С)заттай D)әрекет-қимылды E)көрнекі-бейнелі Е
Көрнекі-бейнелі ойлауды қолданушы жас кезеңі А) 3 жасқа дейін В) 8-10 жас арарлығында С)ересек жас D)4-7 жастағылар E)13-15 жас арасы D
Сан алуан көрнекі материалды жалпыланған, қорытындыны күйіне келтіруші ой түрі А) заттық В) әрекет-қимылдық С)сөзді-логикалы D)көрнекі E)бейнелі С
Ойлау дербестігінің мәні А) мәселені өз бетінше шешуге ұмтылыс В) проблеманы тың әдістермен шеше білу С)әртүрлі жағдайларды ұштастыра білу D)шешім тексеру, қортындылап, практикағ ендіре білу E)сындарлы талдауға сала білу В
Адамнң өзінше шешім жолдары мен құралдарын барластыра алумен байланысты ақылдық қасиет А) дербестік В) ауқымдылық С)белсенділік D)сындарлық E)икемділік С
Адамның сындарлы ақыл сипаты А) объектив жағдайларды тану В) жаңа шешімдерге келе білу С)өрісі кеңдік D)өз бетінше шшімге ұмтылу E)жаңа проблемаларды қоя білу А
«Неге олай?», «Неге бұлай?» сұрақтарымен белсенділік танытушы жас кезеңі А) 1-3 жастағы В) 3-4 жас аралығы С)5 жастағы D)6 жастағыE)7 жастағы В
Жағдайлар өзгерісіне орай жылдам да, жаңа шешімдерге келтіруші адамның ақыл қасиеті А) дербестік В) белсенділік С)икемділік D)сындарлық E)ауқымдық В

 Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2022 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных