Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ. 1. Що робить депозити в іноземній валюті привабливими для споживачів?
Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

 

1. Що робить депозити в іноземній валюті привабливими для споживачів?

2. На що потрібно звернути увагу, перш ніж підписувати договір депозиту в іноземній валюті?

 

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

 

1. Прочитайте матеріал параграфа 14 розділу 7.

2. Перевірте хід розв’язування задачі 1, яку ви опрацювали під час уроку в робочому зошиті.

3. Вивчіть головні поняття за матеріалом цього параграфа, подані в словнику основних термінів.

4. Виконайте в робочому зошиті домашні завдання 2–5 (стор. 57–58).

 

ВІДПОВІДІ ДО ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

 

Завдання 2. Тести

1. – б); 2. – г); 3. – б); 4. – а); 5. – г).

 

 

СЛОВНИК ОСНОВНИХ ТЕРМІНІВ

 

Мультивалютний депозит – відкриття вкладником у банку кількох рахунків у різних іноземних валютах, за якими встановлюються різні проценті ставки. Він дає можливість переводити кошти з однієї валюти в іншу без зміни умов депозиту.

Металевий депозит – вкладення коштів у банк, що передбачає прив’язку суми депозиту до певної кількості дорогоцінного металу (золота, срібла, платини, паладію). Дохід за таким депозитом залежить не лише від процентної ставки, а й від зміни ціни на метал на ринку.

 

РОЗДІЛ 8

 

Інвестиції

 
   Урок 15. РИНКИ КАПІТАЛУ

Мета уроку

 

Ознайомлення з ринком капіталів та основними фінансовими інструментами (цінними паперами), які на ньому випускають і пере­продують через посередників на фондових біржах або позабіржовому ринку цінних паперів, самостійне оцінювання властивості наявних на ринку фінансових інструментів і прийняття рішення щодо можли­востей їх придбання.

 

Тип уроку

 

Комбінований урок з виробленням практичних навичок із застосу­ванням мультимедійної презентації та робочих зошитів учнів.

 

Основні компетентності учня

 

Знає і розуміє: що таке фінансовий ринок, ринок капіталів, фондовий ринок та які основні види цінних паперів випускають в Україні.

Уміє і застосовує: розраховувати прибуток від інвестиційних операцій із цінними паперами та свої витрати на ці операції.

Виявляє ставлення як відбувається купівля-продаж цінних паперів,і оцінює: які права і обов’язки має інвестор.

 

Орієнтовний план уроку

 

1. Що таке фінансовий ринок і яке місце на ньому відводиться ринку капіталів?

2. Що таке цінні папери, які бувають їхні види, хто і для чого їх випускає?

3. Що таке акція і які права отримує власник цього цінного папера?

4. Для чого випускають боргові цінні папери?

5. Які види облігацій існують в Україні?

6. Як розраховується дохід інвестора від інвестування коштів в облігації?

7. Хто на ринку допомагає інвесторам купити чи продати цінні папери?

8. Куди звертаються брокери, щоб купити на ваше замовлення цінні папери?

9. Що таке інтернет-торгівля цінними паперами?

10. Як оподатковуються ваші доходи, отримані від операцій із цінними паперами?

Ключові тези

 

1. Ринок – місце, де відбувається купівля і продаж товарів, послуг чи навіть коштів. Ринок, на якому заощадження населення і тимчасово вільні кошти підприємств передають (продають) у тимчасове користування тим, хто хоче їх узяти в борг за винагороду, називається фінансовим ринком. Його частиною є ринок капіталів, на якому гроші позичають на довший термін (більш ніж один рік). Вільні кошти чи майно, які вкладають у певні об’єкти з метою отримання від них прибутку, називаються інвестиціями.

2. Частиною ринку капіталів є фондовий ринок, де гроші залучають через випуск і продаж цінних паперів. Ті суб’єкти, які випустили цінні папери, називаються емітентами, а ті суб’єкти, які їх купили, – інвесторами.

3. Серед цінних паперів, які продають на українському ринку, можна виділити дві основні групи: пайові цінні папери і боргові цінні папери. Пайові – це акції та інвестиційні сертифікати. Боргові – облігації, векселі, казначейські зобов’язання та ощадні (депозитні) сертифікати.

4. Найпоширенішими цінними паперами на фондовому ринку є акції та облігації. Акції роблять інвестора співвласником акціонерного товариства і дають право на отримання доходу у формі дивідендів, а облігації – гаран­ту­ють повернення вкладених у них грошей та отримання процентного доходу.

5. Купити чи продати цінні папери на ринку можна через спеціального посередника – брокера. Брокером може бути спеціальна фірма (брокерська компанія), або банк (якщо він має ліцензію на здійснення брокерської діяльності). Брокер купує (продає) цінні папери на ваше замовлення через організований ринок (фондову біржу) або на позабіржовому ринку. Новою послугою на вітчизняному ринку є торгівля цінними паперами через Інтернет – інтернет-трейдинг на фондовій біржі.

ІНФОРМАЦІЙНА ЧАСТИНА

 

? Що таке фінансовий ринок
і яке місце на ньому відводиться ринку капіталів

 

Фінансовий ринок країни – це ринок, на якому заощадження населення і тимчасово вільні кошти підприємств передають у тимчасове користування тим, хто хоче їх узяти в борг за винагороду.

Таким чином, фінансовий ринок важливий:

· для населення, яке може:

- на ньому вкладати свої заощадження і не просто їх зберігати, а отримувати від цього ще й прибуток (відсотки за депозитом, дохід від купівлі-продажу ЦП, дивіденди тощо);

- позичати кошти, щоб задовольнити певні потреби (купити дім, машину, оплатити навчання і т. д.);

· для підприємств, котрі можуть:

- тимчасово віддати свої вільні кошти за винагороду;

- позичити на ринку кошти, щоб розвивати бізнес;

- залучити інвесторів у свій бізнес;

· для держави, котра також може позичити на певний термін кошти в населення і підприємств, щоб покрити свої витрати;

· для фінансових посередників,котрі працюють на ринку, щоб допомогти тим, у кого є вільні кошти, їх вкласти, а тим, хто їх потребує, їх знайти. За свої послуги посередництва вони отримують винагороду (комісійні).

Фінансовий ринок можна поділити на грошовий ринок (money market), та ринок капіталів (capital market). І на одному, і на другому ринках відбувається пошук вільних коштів і їх розміщення. Однак на грошовому ринку кошти залучають і позичають на термін до одного року, а на ринку капіталів гроші перетворюють у різні інструменти, які на ринку перебувають довше (від 1 року і більше) або взагалі безстроково (наприклад, акції), а згодом обмінюють назад на гроші.

 

ü Розгорніть навчальний посібник і зверніть увагу на рис. 15.1 з матеріалу параграфа. Розгляньте сегменти фінансового ринку.

 
   

 

Рис. 15.1. Структура фінансового ринку

 

Відповідно, ринок капіталів поділяють на фондовийринок (ринок цінних паперів), де в обмін на гроші покупці отримують цінні папери, і риноккредитів, де кредити видають на різні терміни і для різних потреб (див. попередні уроки).

 

? Що таке цінні папери, які бувають їхні види,
хто і для чого їх випускає

 

Фондовий ринок – та частина ринку капіталів, де гроші залучаються підприємствами, державою і місцевою владою через випуск і продаж на ринку цінних паперів. Ті суб’єкти, які випустили цінні папери, називаються емітентами, а ті суб’єкти, які їх купили, – інвесторами.

В Україні емітентами цінних паперів можуть бути:

· держава;

· підприємства;

· місцеві органи влади.

Інвесторами на ринку можуть бути ті суб’єкти (перш за все населення, підприємства), котрі мають вільні кошти і готові вкласти їх у той чи інший вид цінного папера.

Цінний папір (ЦП) – це фінансовий інструмент, що гарантує їх власникові певну грошову або майнову винагороду.

Серед цінних паперів, які продають на українському фондовому

ринку, можна виділити дві основні групи: пайові цінні папери і боргові цінні папери.

 

ü Розгорніть навчальний посібник і розгляньте подану класифі-
кацію цінних паперів на рис. 15.2.

 

Рис. 15.2. Класифікація цінних паперів

 

 

Пайові цінні папери роблять покупця цих цінних паперів спів­власником того бізнесу, який їх випустив (якщо це акції – то акціонерного товариства, а якщо інвестиційні сертифікати – то пайового інвестиційного фонду). Також власники пайових ЦП отримують право голосу при прийнятті важливих рішень у діяльності емітента й отримання частини прибутку від бізнесу у формі дивідендів.

Боргові цінні папери – такі цінні папери, випустивши які, емітент зо­бо­в’язується через певний термін викупити їх назад у покупця (інвестора) і при цьому не лише повернути ті гроші, які при купівлі заплатив інвестор, а й заплатити певну винагороду за користування цими грошима (проценти). Фак­тич­но емітент позичає гроші в інвестора на певний термін в обмін на цінні папери.

Найпоширенішими цінними паперами, які найчастіше випус­ка­ють і купують (продають) на фондовому ринку, є акції та облігації.

 

? Що таке акція і які права отримує власник
цього цінного папера

 

Перш ніж говорити про акції, з’ясуймо, хто може емітувати (випускати) акції.

Отже, акції можуть випускати лише підприємства, створені як акціонерні товариства (АТ). Особливістю АТ є те, що ті особи, які вкладають у нього свої кошти і отримують в обмін на них акції, стають його співвласниками. Залучені кошти підприємство вкладає в розвиток бізнесу (купує обладнання, сировину чи якісь нові технології) і розвивається. А співвласники акціонерного товариства (акціонери) тепер уже володіють не грошима, а тим майном, яке за їхні гроші придбало акціонерне товариство.

Наприклад, якщо в підприємство тільки дві особи вклали 100 000 грн (кожен по 50 000 грн), то все куплене за ці кошти майно належить 50/50 його двом акціонерам.

Акція – це майновий цінний папір, випущений акціонерним товариством (АТ) і дає право її власникові:

а) отримати частину прибутку АТ у вигляді дивідендів;

б) право брати участь в управлінні АТ через голосування на зборах акціонерів.

А який інтерес акціонерам вкладати кошти в підприємство (АТ), тобто купувати його акції?

Безперечно, такі операції на фінансовому ринку несуть певний ризик, бо якщо бізнес «прогорить» (буде невдалим), наші два інвестори втратять вкладені в акції гроші. Однак якщо бізнес, який вони фактично про­фі­нан­сували, придбавши акції підприємства, таки розвинеться, і підприємство стане прибутковим, вони від володіння його акціями отримають певну грошову вигоду.

Яку вигоду можуть отримати інвестори від купівлі акцій?

· Дохід у формі дивідендів – та частина прибутку, яку АТ віддає акціонерам після сплати всіх податків та інших обов’язкових платежів. Сума, яку АТ виплачує акціонерам як дивіденди, ділиться на кількість акцій АТ, відповідно, на кожну акцію припадає однаковий розмір дивідендів.

· Дохід від перепродажу акцій на ринку – у разі, якщо бізнес розвивається і є прибутковим, акції такого підприємства стають бажаними на ринку, оскільки покупці розуміють, що, заплативши за них гроші, вони в майбутньому матимуть право отримати частину прибутку АТ, тобто дивіденди. Таким чином, ціна акцій на ринку починає зростати, і якщо рік тому ви купили їх за 100 грн за шт., то тепер за них можете отримати вже більше, наприклад 120 грн за штуку. Ця нова ціна акцій на ринку називається курс акцій, і він постійно змінюється залежно від того, наскільки прибутковим є бізнес і скільки є охочих купити акції чи їх продати.

 

ü Щоб зрозуміти, як розраховується дохід від акцій для акціонера, розглянемо приклад. Розгорніть робочий зошит і розв’яжіть задачу 1 (стор. 59).

 

Задача 1

 

Умова. Ви придбали 100 акцій АТ «Орбіта», яке випускає мобільні телефони (усього АТ випустило 10 000 акцій: ціна 1 акції – 100 грн). Через рік успішної роботи АТ «Орбіта» отримало прибуток (уже після сплати податків та інших витрат бізнесу) у сумі 250 000 грн і на зборах акціонерів було прийнято рішення виплатити цю суму акціонерам як дивіденди.

Незважаючи на те, що бізнес розвивається, ви вирішили продати свої акції. За цей час курс акцій АТ «Орбіта» зріс до величини: 1 акція – 175 грн.

 

Яку суму дивідендів (доходу від свого пакета акцій) ви отримаєте за результатами рішення зборів акціонерів?

 

Розв’язок

Спершу розрахуємо суму дивідендів на 1 акцію, а саме:

загальну суму прибутку, що йде на виплату дивідендів, поділимо на кількість акцій:

250 000 грн / 10 000 акцій = 25 грн – це величина дивідендів на 1 акцію;

100 акцій ´ 25 грн = 2 500 грн – сума дивідендів, яку ви отримаєте.

Скільки ж у процентному відношенні ви заробили за рік, інвесту­вавши в бізнес 10 000 грн?

2 500 грн / 10 000 грн ´ 100% = 25%

Якщо, через якийсь час, незважаючи на те, що бізнес розвивається далі, ви вирішили продати свої акції, щоб вилучити вкладені в бізнес гроші, то на який прибуток від продажу акцій ви розраховуєте?

За цей період вартість бізнесу зросла: АТ «Орбіта» не лише має у володінні більше обладнання, кваліфікованих працівників, лідируюче місце на ринку мобільних телефонів, а й певні перспективи на прибутковість бізнесу в майбутньому.

Отже, курс акцій (оскільки стати співвласником прибуткового бізнесу хоче багато осіб) зростає і тепер 1 акція вартує 175 грн. Отже, продавши свій пакет акцій на ринку, ви отримаєте:

100 акцій ´ 175 грн = 17 500 грн.

І ваш дохід (інвестиційний дохід) від вкладання в акції становить різницю від ціни продажу і ціни купівлі акцій:

17 500 грн – 10 000 грн = 7 500 грн.

 

Який ваш загальний дохід від акцій після отримання дивідендів і продажу акцій?

Таким чином, ваш дохід від інвестування грошей в акції складається з двох джерел:

1)суми дивідендів (2 500 грн);

2)різниці між ціною продажу і ціною купівлі акцій (7 500 грн).

 

Фактично ви удвічі збільшили суму, яку вклали в цей бізнес!

Однак, як уже зазначалось, купівля акцій є досить ризиковим видом операцій і в разі певних несприятливих подій (появи конкурента, фінансової кризи, втрати клієнтів тощо), коли акціонерне товариство отримуватиме прибутків, може завдати інвесторові збитків.

 

ü Щоб краще зрозуміти, як виникають збитки в інвестора, котрий придбав акції, розглянемо приклад. Розгорніть робочий зошит і розв’яжіть задачу 2 (стор. 60).

 

Задача 2

 

Умова. Припустімо, що діяльність АТ «Орбіта» не стала такою успішною, як очікували інвестори, бо на ринку мобільних телефонів з’явилися дешеві китайські телефони і частково витіснили телефони, вироблені АТ «Орбіта», з ринку. Проблеми в бізнесі свідчать про те, що прибутку не буде і, отже, не буде з чого виплачувати дивіденди.

Однак вам потрібні гроші, і ви хочете все ж таки продати свої 100 акцій. Курс акцій на ринку падає, бо осіб, які б хотіли ризикнути і купити акції підприємства, стає все менше, відповідно, тепер на ринку 1 акція коштує 80 грн (ви купили за ціною 1 акція = 100 грн).

 

Які ж ваші збитки від інвестування грошей в акції?

 

Розв’язок

 

Оскільки на ринку 1 акція коштує 80 грн, і ви погоджуєтеся продати їх за такою ціною, то отримуєте за свій пакет:

80 грн ´ 100 акцій = 8 000 грн.

На жаль, ви не лише нічого не заробили від купівлі акцій, а й втратили 2 000 грн.

Тож з наведених вище прикладів можемо зробити такий важливий висновок:

Вкладення грошей в акції – це досить ризиковий вид розміщення заощаджень, який водночас може принести або значні доходи, або значні втрати!

Менш ризиковими для інвестування є боргові цінні папери.

? Для чого випускають боргові цінні папери

 

Основна мета – залучення додаткових коштів на певний період.

 

ü Щоб краще зрозуміти особливості випуску боргових цінних паперів, розглянемо мету їх випуску на окремих прикладах. Розгорніть навчальний посібник і розгляньте приклади 1–3 з матеріалу параграфа.

  Приклад 1. Підприємству «Чобіток», що шиє взуття, потрібен 1 млн грн, щоб відкрити ще одну фабрику взуття. Банк відмовився дати йому кредит, через відсутність застави. Тоді підприємство випустило і продало кільком інвесторам облігації(10 000 шт., 1 обл. = 1 000 грн), пообіцявши, що через рік викуплять їх назад і заплатять ще 15% річних, як винагороду інвесторам за гроші, віддані на рік підприємству.

 

         
         
         
   
         
     

 

 


? Які види облігацій існують в Україні

 

Облігація – це борговий цінний папір, який випускає емітент на певний термін, щоб залучити гроші інвестора, і за це обіцяє певну винагороду (проценти).

В Україні облігації можуть випускати підприємства (корпоративні), держава (державні) і місцеві органи влади (муніципальні).

 

 

ü Розгорніть навчальний посібник і зверніть увагу на табл. 15.1 з матеріалу параграфа. Зясуйте, хто може бути емітентом облігацій.

 

Таблиця 15.1

Особливості облігацій

Вид (назва) Корпоративні Державні (ОВДП) (облігації внутрішньої державної позики) Муніципальні
Емітенти підприємства держава муніципальні органи влади

Закінчення табл. 15.1

Вид (назва) Корпоративні Державні (ОВДП) (облігації внутрішньої державної позики) Муніципальні
Мета їх випуску випускають, щоб залучити на певний час кошти для розвитку бізнесу випускаються, щоб профінансувати витрати бюджету випускають з метою інвестування різних проектів розвитку міста
Рівень ризику і прибут-ковості є менш ризикові, ніж акції підпри­ємств, але і менш прибуткові дуже надійні, бо їх викуп гарантується державою, однак і менш дохідні, ніж облігації підприємств є менш надійні ніж дер­жавні, але і більш надійні ніж корпоративні, бо їх викуп гарантується май­ном міста; за дохідністю є посередині між корпора­тивними і державними

 

 

? Як розраховується дохід інвестора від інвестування коштів
в облігації

 

Дохід інвестора від облігацій – це фіксований і зазначений на бланку облігації процент від номінальної вартості облігації.

 

ü Щоб зрозуміти, як розраховується дохід від облігації, розглянемо приклад. Розгорніть робочий зошит і розв’яжіть задачу 3
(стор. 60).

 

Задача 3

Умова. Ви придбали від емітента облігацію за ціною 1 000 грн. Облігація випущена на термін один рік і винагорода за нею становить 15% річних. Нарахування відсотків здійснюється раз на рік.

Який дохід ви отримаєте від облігації через три роки після її погашення емітентом?

 

Розвязок

Винагорода за випущеною облігацією становить 150 грн за рік:

(1 000 грн ´ 0,15 = 150 грн).

Таким чином, через три роки після погашення облігації емітентом, ви отримаєте:

1 000 грн + (150 грн ´ 3 роки) = 1 450 грн.

Відповідно, ваш дохід за три роки становить:

1 450 грн – 1 000 грн = 450 грн.

? Хто на ринку допомагає інвесторам купити чи продати
цінні папери

 

В Україні, щоб купити чи продати цінні папери (перш за все акції та облігації), ви повинні звернутися до посередника – брокера. Брокером може бути спеціальна фірма (брокерська компанія) або банк (якщо він має ліцензію на здійснення брокерської діяльності).

Ви можете робити брокерові такі основні замовлення:

· купувати цінні папери;

· продавати цінні папери;

· обмінювати цінні папери.

Перш ніж брокер почне виконувати ваші замовлення, ви повинні підписати один із договорів:

– договір про надання брокерських послуг – укладається, якщо ви робите лише разове замовлення купити чи продати цінні папери (чи один цінний папір);

– договір на брокерське обслуговування – укладається, якщо ви плануєте користуватися послугами брокера тривалий час.

У договорі має міститись інформація:

· про види послуг, які буде надавати брокер;

· термін виконання ваших замовлень;

· величину винагороди брокера за надані послуги (комісійні; як правило, це – від 0,2 до 1,5% від суми замовлення, але зазвичай не менше ніж 200 грн);

§ умови отримання брокером від вас грошей для виконання ваших замовлень;

· величину штрафних санкцій (компенсації) у разі порушення умов договору однією зі сторін тощо.

Брокер не може обіцяти гарантований інвестиційний дохід від угоди купівлі (продажу) ЦП, яку він виконає на ваше замовлення. Весь ризик щодо правильності рішення купити чи продати цінний папір лежить лише на вас.

 

? Куди звертаються брокери, щоб купити на ваше замовлення
цінні папери

 

На ринках капіталів розвинених країн світу основне місце, де зустрічаються брокери, щоб купити чи продати цінні папери, – фондова біржа.

Однією з найбільших у світі є Нью-Йоркська фондова біржа. На біржі здійснюється купівля-продаж як акцій, так і інших цінних паперів. Щоб мати право укладати на ній угоди, брокер повинен купити там місце або звернутися до іншого брокера, котрий має на це право (купив місце). Вартість такого місця на цій біржі коштує близько 3 млн дол.

 

Робота біржі і її функції дуже схожі до роботи продуктового ринку.

Наприклад. Зранку, коли починає працювати ринок, туди приходять усі продавці, виставляють свій товар і вказують ціни. Ви, як покупець, приходите купити яблука. Вибираєте серед усіх продавців ті яблука, які вам найбільше підходять, і ту ціну, яка вас влаштовує. Однак якщо раптом ви не змогли знайти на ринку те, що вам треба, або ринкова ціна (ціна, за якою продають на ринку яблука) не та, яку ви готові заплатити, – ви можете прийти наступного дня або почекати якийсь час, можливо, ціна на яблука впаде, бо з’являться ще інші продавці (зросте конкуренція), і решта про­давців буде теж вимушена продавати яблука вже на нижчою ціною.

Дуже схожі дії відбуваються і на фондовій біржі.

Зранку на неї приходять усі брокери і кожен виставляє ті цінні папери, які хоче продати, вказує на них ціну, і ті цінні папери, які хоче купити, вказавши ціну, за якою він готовий їх купити. Тоді працівники біржі узгоджують ціни продавців і покупців цінних паперів і визначають на кожен вид цінного папера його ринкову ціну та допомагають брокерам укласти угоди і здійснити розрахунки за куплені-продані цінні папери. Якщо раптом з’являються ще більше брокерів, які продають, наприклад, акції «Київстару», але брокерів, які хочуть їх купити, не стає більше, тоді ринкова ціна на акції «Київстару» падає. І вже ті брокери, які мають замовлення від клієнтів купити акції «Київстару», зможуть купити їх за нижчою ціною, ніж була раніше на ринку.

При цьому роль біржі дуже важлива, бо тут чітко видно:

· яка сьогодні ціна та ті чи інші цінні папери;

· хто хоче продати, а хто – купити;

· чи змінилися ціни щодо вчорашнього дня тощо.

Працівники біржі перевіряють, чи на рахунках брокерів справді є гроші і цінні папери, тобто чи вони можуть реально укласти угоду і за неї розрахуватись.

 

ü Розгорніть навчальний посібник і зверніть увагу на рис. 15.3 з матеріалу параграфа, ознайомтесь із функціями фондової біржі, котра є місцем зустрічі брокерів.

 

Рис. 15.3. Схема укладення угоди на фондовій біржі

 

В Україні через фондові біржі укладається досить мало угод, на відміну від розвинених країн, де фондові біржі – основне місце торгів цінними паперами. До торгів на фондових біржах в Україні допускають лише цінні папери (в основному акції та облігації) великих, прибуткових і надійних емітентів та цінні папери держави.

Водночас більшість українських брокерів укладають між собою угоди на позабіржовому ринку.

Позабіржовий ринок – це коли брокери домовляються про купівлю (продаж) цінних паперів між собою без посередництва біржі. Вони можуть вести переговори про цінні папери (менш надійні і прибуткові) та їх ціни:

· зустрівшись особисто в офісі брокера, у кафе чи ще десь;

· телефоном;

· через Інтернет тощо.

 

ü Розгорніть навчальний посібник і зверніть увагу на табл. 15.2 з матеріалу параграфа, ознайомтеся з основними відмінностями біржового і позабіржового ринків.

 


 

Таблиця 15.2

Відмінні риси біржового і позабіржового ринків

Біржовий ринок Позабіржовий ринок
· В основному перепродають цінні папе­ри (акції і облігації) престиж­них фірм. · Офіційну ціну на той чи інший цін­ний папір визначають праців­ники біржі, узгоджуючи заявки брокерів на купівлю і продаж того чи ін­шого ЦП. Тоді ринкові ціни опри­люд­нюють на електронному табло в приміщенні біржі. · Наявність грошей і цінних паперів на рахунках у брокерів перевіряє фон­дова біржа. Біржа дає свого роду гарантію, що ті, хто допущений до торгів, є надійними і платоспроможними партнерами. · Емітенти розміщують щойно випущені (нові) цінні папери через брокерів серед невеликої кількості інвесторів. · Брокери напряму узгоджують між собою ціни, за якими готові купити і продати ЦП. Причому вони можуть і не знати, що на ринку є ще інші учасники, які мають ті ж ЦП і продають їх дешевше. · Брокери самостійно перевіряють тих, з ким мають справу. Як правило, вони працюють із невеликою кількістю пере­вірених партнерів (великими банками, брокерськими фірмами).
· Укладення угоди щодо купівлі-продажу ЦП відбувається досить швидко. Однак тут ви можете придбати лише ті ЦП, які є в наявності у брокерів, котрі працюють через біржу. · Інформація про те, які угоди і на яку суму було укладено на біржі, щодня оприлюднюється на сайті біржі і всі охочі можуть її побачити. · Отримавши замовлення від клієнта на купівлю цінного папера, брокер може витратити багато часу, поки знайде іншого брокера, який має ці цінні папери на продаж. · Інформація про те, які угоди були укладені, і вартість ЦП не розголо­шується.

 

ü Щоб краще засвоїти відмінності між біржовим і позабіржо-
вим ринками, розгорніть робочий зошит і виконайте завдання 4 (стор. 61).

Завдання 4

 

Якщо судження щодо діяльності на ринку правильне, поставте у клітинці «так», якщо помилкове – «ні».

 

Характеристика ринку Біржовий Позабіржовий
1. Розміщуються щойно випущені ЦП через брокерів серед невеликої кількості інвесторів ні так
2. Угоди щодо ЦП укладаються через брокерів так так
3. Інформація, про те які угоди і на яку суму були укладені щоденно, оприлюднюється на спеціалізованих веб-сайтах так ні
4. В основному перепродуються цінні папери (акції і облігації) престижних фірм так ні

Закінчення таблиці

Характеристика ринку Біржовий Позабіржовий
5. Угоди щодо ЦП укладаються серед знайомих, постійних партнерів (брокерів) ні так
6. Інформація про вартість угод із ЦП і ціни на ЦП не підлягає широкому розголошенню ні так
7. Процес здійснення замовлення та його виконання брокером може займати досить багато часу ні так
8. Можна придбати чи продати ЦП лише окремих емітентів, які мають свого роду допуск (право) виставляти на ринку свої цінні папери так ні
9. Угоди, що укладаються, мають високий рівень надійності щодо своєчасності і безпеки доставки ЦП та оплати за ними так ні

 

? Що таке інтернет-торгівля цінними паперами

 

Узагалі в Інтернеті торгувати можна чим завгодно, і цінними паперами теж. Тобто зайшовши на сайт біржі (яка пропонує послуги інтернет-трейдингу), ви в режимі он-лайн можете робити заявки щодо купівлі- продажу цінних паперів.

Для того, щоб скористатися послугою інтернет-трейдингу, вам потрібно обрати фондову біржу, на якій ви хочете торгувати і здійснити такі кроки.


Крок 1: Обрати брокерську компанію.

Торгувати на біржі ви можете лише через брокера. Отже, перш за все вам слід обрати брокера, який має право надавати послуги інтернет-торгівлі на цій фондовій біржі. Він повинен мати сертифіковану брокерську систему і зможе підключити вас і ваш комп’ютер до торгівельної системи біржі.

Обрати брокера ви можете зі списку он-лайн брокерів, який розміщений на веб-сайті фондової біржі.


Крок 2: Отримати доступ до торгів.

Для доступу до торгів потрібно заповнити пакет документів, який, як правило, розміщено на веб-сайті он-лайн брокера (тобто брокера, через якого ви оформлятимете свої заявки), підписати договір на обслуговування, відкрити торгівельний рахунок у брокера і встановити програмне забезпечення (торгівельну систему). Після чого брокер надасть вам код доступу: логін і пароль.

В Україні брокери працюють через брокерські торгівельні системи: Quik, Smart Trade, NetInvestor, Alor Trade.

Слід пам’ятати, що інвестор може здійснювати торгівлю ЦП на біржі виключно через брокера – члена фондової біржі (он-лайн брокера). Тарифи і брокерська комісія за надані послуги визначаються кожним окремо (як правило – це відсотки від суми укладеної угоди – від 0,02 до 1% і фіксована місячна плата за користування системою – від 100 до 200 грн щомісяця).

Фондовій біржі інвестор уже нічого не платить (усе включено в тарифи брокера)!


Крок 3: Обрати цінні папери, якими плануєте торгувати.

У цьому може допомогти брокер. Він надасть консультації, які цінні папери ви можете купити на обраній вами біржі, які є ризики і скільки початково грошей треба мати, щоб почати торги (стартовий капітал).

Для прикладу, на одній із фондових бірж України – Фондовій біржі ПФТС (Першій фондовій торгівельній системі) щоденно здійснюється торгівля більше ніж 800 цінними паперами вітчизняних емітентів, у т. ч. акціями таких провідних компаній, як ПАТ «Укрнафта», ПАТ «Укртелеком», ПАТ «Концерн Стирол», ПАТ «Мотор Січ».


Крок 4: Поповнення торгівельного рахунку.

Для того, щоб брокер міг реально виконати ваше замовлення – купити ЦП, він повинен мати гроші. Тому ви переказуєте зі свого банківського рахунку ту суму, яку хочете інвестувати (купити ЦП), на ваш торгівельний рахунок у брокера.


Крок 5: Укладення угод.

Після всіх вищеперелічених кроків ви через Інтернет підключаєтесь

до встановленої на вашому комп’ютері торгівельної системи і можете оформляти замовлення брокерові, щоб він купив для вас той чи інший цінний папір. Усе відбувається дуже швидко в режимі он-лайн (ви зробили замовлення – брокер одразу ж купив!).

 

? Як оподатковуються ваші доходи, отримані від операцій
із цінними паперами

Оподаткуванню підлягає дохід інвесторів, який вони отримують як:

· інвестиційний дохід(ціна продажу ЦП мінус ціна купівлі ЦП, мінус комісійні брокера). Ставка податку – 15% для фізичних осіб

і 23% – для юридичних осіб;

· дивіденди.Ставка податку – 5% від суми дивідендів, яку отримала фізична особа;

· відсотки, отримані власником облігації (фізичною особою) від їх емітента. Ставка податку – 5% від суми отриманих відсотків.

Слід пам’ятати, що інвестор (фізична особа) сам виступає податковим агентом і повинен самостійно розрахувати свій дохід і суму податків, заповнити податкову декларацію та до 1 травня наступного року обов’язково заплатити суму податків.

ПІДСУМКИ

 

1. Ринок капіталівєчастиною фінансового ринку, де гроші позичають на довший термін; його поділяють на кредитний ринок, де гроші передають у користування через різні середньо- і довгострокові кредити, і фондовий ринок, де позичальники (держава, підприємства, місцеві органи влади) випускають цінні папери і продають їх в обмін на гроші.

2. Цінні паперифінансові інструменти, що гарантують їх власникові певну грошову або майнову винагороду. Пайові цінні папери (акції і інвестиційні сертифікати) роблять інвестора співвласником майна емітента, який їх випустив, а боргові цінні паперивипускають на певний термін і обіцяють інвесторам не лише через якийсь час повернути вкладені в ці ЦП гроші, а й заплатити певну винагороду (проценти).

3. Купувати (продавати) цінні папери в Україні можна лише через спеціального посередника – брокерську компанію. Для цього інвестор укладає з брокером договір на брокерське обслуговування. Брокер може купувати (продавати) цінні папери для інвестора або через фондову біржу, або на позабіржовому ринку.

4. Приватні інвестори можуть купувати цінні папери через Інтернет (послуга інтернет-трейдинг). Зайшовши на сайт біржі, яка пропонує послуги інтернет-трейдингу, інвестор у режимі он-лайн через он-лайн брокера робить заявки щодо купівлі (продажу) цінних паперів.

5. Дохід, який отримує інвестор від операцій із цінними паперами, підлягає оподаткуванню. Загалом інвестор може отримати:

а) інвестиційний дохід(ціна продажу ЦП мінус ціна купівлі ЦП, мінус комісійні брокера). Оподатковується за ставкою 15% від суми доходудля фізичних осіб і 23% – для юридичних осіб;

б) дивіденди.Оподаткуванню підлягаютьвиплачені дивіденди.Ставка податку – 5% від суми дивідендів, яку отримала фізична особа;

в) відсотки за облігацією, отримані фізичною особою від їх емітента. Ставка податку – 5% від суми отриманих відсотків.

 

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ

 

1. Яка мета існування фінансового ринку?

2. Які цінні папери існують в Україні, які основні відмінності між ними?

3. Що таке акції та які права отримує власник акції?

4. В якому разі ви можете отримати дивіденди?

5. Яка роль брокера (брокерської компанії) на ринку?

6. Що таке фондова біржа?

7. У чому полягає ідея інтернет-трейдингу?

8. Які джерела доходів від цінних паперів і як вони оподатковуються?

 Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2022 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных