Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Завдання 8. Кросворд
Розгадайте кросворд.

                                           
                                    2      
                            1           3  
                                           
                      5         4          
                4                          
        6                                  
                                           
            9               7     7        
          8                                
                                           
        11               12                  
    10                                      
                                           
  13                         14              
                                           

 

По горизонталі:

1. Призначений для зберігання депозиту в банку.

4. Національна валюта США.

6. Частина доходу, яка не йде на споживання.

7. Цінний папір, який дає своєму власникові право на отримання дивідендів.

8. Грошові кошти, передані в банк їхнім власником на тимчасове зберігання.

10. Сума, яку отримує особа, що вкладає гроші в банк.

12. Частина чистого прибутку акціонерного товариства, яка може виплачу­ватися акціонерам.

13. Строковий цінний папір.

14. Місце, де проходить купівля-продаж цінних паперів.

 

По вертикалі:

1. Національна валюта Індії.

2. Підвищення цін на товари.

3. Електронний гаманець – банківська ….

4. Автомат для зняття грошей.

5. Надання коштів у тимчасове користування на умовах поверненості та платності.

7. Особа, яка вкладає свої кошти в ті чи інші активи з метою отримання прибутку.

9. Стан, за якого люди знають, що вони можуть заробити, зібрати і вкласти достатню кількість грошей, щоб досягти своїх цілей.

11. Отримання економічної вигоди.

Відповіді: По горизонталі: 1. Рахунок. 4. Долар. 6. Заощадження.

7. Акція. 8. Депозит. 10. Проценти. 12. Дивіденди. 13. Облігація.

14. Ринок. По вертикалі: 1. Рупія. 2. Інфляція. 3. Картка. 4. Банкомат.

5. Кредит. 7. Інвестор. 9. Безпека. 11. Дохід.

СЛОВНИК ОСНОВНИХ ТЕРМІНІВ

 

Акція– емісійний цінний папір, що закріплює права її власника (акціонера) на отримання частини прибутку акціонерного суспільства у формі дивідендів, на участь в управлінні АТ і на частину майна, що залишається після його ліквідації.

Банк– це кредитно-фінансова установа, що зберігає кошти і капіталовкладення, надає кредити та здійснює послуги з фінансових операцій.

Банківська картка – грошовий документ, який засвідчує наявність рахунку її власника у кредитній установі.

Крадіжка персональних даних – це серйозний злочин у низці розвинених країн. Якщо ви опинилися жертвою такого злочину, у вас можуть виникнути труднощі при отриманні кредиту чи оформленні кредитної картки. У разі крадіжки фінансової інформації шахрай прикидається, ніби в нього є рахунок у тому ж банку, що й у вас. Для цього він отримує особисті дані іншої особи, використовуючи для цього її кредитні картки, чеки, бланки для внеску депозиту. Потім шахрай застосовує цю інформацію, щоб отримати доступ до грошей через банкомати, Інтернет або навіть в одній з філій банку, в якому ця особа має рахунок.

Облігація– це угода, згідно з якою емітент зобов’язується повернути інвесторові зайняту в нього суму, а також виплачувати відсоток протягом певного часу. Облігація фактично являє собою документ, що підтвержує наявність боргу, який можна продавати і купувати. Облігація є борговим цінним папером.

Ощадний рахунок – рахунок, який відкривають банки особам для зберігання та поступового нагромадження коштів.

Фінансова безпека – стан, за якого люди впевнені у своїй захищеності з фінансового погляду, а також знають, що вони можуть заробити, зібрати і вкласти достатню кількість грошей, щоб досягти своїх цілей.

Фінансовий план – схема, яка відображає фінансове становище в певний момент (скільки грошей ви отримуєте, витрачаєте, скільки грошей ви накопичили), у цій схемі вказуються ваші фінансові цілі і способи їх досягнення.РОЗДІЛ 7

 

Депозити

 


 


Урок 12. БАНКІВСЬКІ ДЕПОЗИТИ

Мета уроку

 

Ознайомлення із сутністю банківських депозитів, їхніми різно­видами, особливостями поточних і строкових депозитів, правилами укладення депозитного договору; розуміння залежності процентної ставки за депозитом від терміну, уміння розраховувати суму доходу за депозитом.

 

Тип уроку

 

Комбінований урок з виробленням практичних навичок із засто­су­ванням мультимедійної презентації та робочих зошитів учнів.

 

Основні компетентності учня

 

Знає і розуміє: які види депозитів пропонують банки; що таке відсоткова ставка, хто її встановлює.

Уміє і застосовує: розрахунки суми доходу за депозитом.

Виявляє ставлення зв’язок між чинною відсотковою ставкою
і оцінює
: і строком погашення.

 

Орієнтовний план уроку

 

1. Що таке банківські депозити?

2. Які види депозитів виділено в українському законодавстві?

3. Які види депозитів можна виділити за призначенням?

4. Від чого залежить процентна ставка за депозитом?

5. Як відкрити депозит у банку?

6. Що таке страхування депозитів?

 

Ключові тези

 

1. Банки у своїй діяльності використовують здебільшого залучені кошти. Одним з основних джерел таких коштів є заощадження населення.

2. Населення може розміщувати тимчасово вільні кошти на банківські депозити.

3. Залежно від цілей вкладення грошей вкладники можуть обирати різні види депозитів: поточні – якщо гроші вкладаються з метою здійснення безготівкових розрахунків; строкові – якщо гроші вкладаються з метою накопичення та отримання доходу. Депозитні відносини між вклад­ником і банком оформлюються депозитною угодою.

4. Процентна ставка за депозитом залежить від багатьох чинників, проте основну роль серед них відіграють термін і цілі вкладення грошей.

5. Для гарантування поверненості коштів вкладників банків у більшості країн створено системи страхування депозитів, що забезпечують відшкодування втрачених коштів вкладникам збанкрутілих банків.

 

ІНФОРМАЦІЙНА ЧАСТИНА

 

? Що таке банківські депозити

 

Банківські депозити (вклади) є одним із найпоширеніших інструментів заощаджень і відіграють важливу роль у формуванні ресурсів банків.

Згідно із Законом України «Про банки і банківську діяльність» банківською діяльністю називається залучення у вклади грошових коштів фізичних і юридичних осіб та розміщення зазначених коштів від свого імені, на власних умовах і на власний ризик, відкриття і ведення банківських рахунків фізичних та юридичних осіб. Тобто приймання вкладів від юридичних і фізичних осіб є однією із трьох основних банківських операцій.

Комерційні банки самостійно встановлюють процентні ставки та комісійну винагороду за своїми операціями. Згідно із Законом, банку забороняється встанов­лювати процентні ставки та комісійні винагороди на рівні, нижчому від собівартості банківських послуг.

 

 

? Які види депозитів виділено в українському законодавстві

 

Відповідно до чинної нормативно-правової бази, банки відкривають фізичним особам поточні та вкладні (депозитні) рахунки.

Поточні рахунки призначені для обліку коштів фізичних осіб «до запитання», використовуються ними для зберігання коштів та проведення безготівкових розрахунків у національній валюті з іншими фізичними та юридичними особами. Їх відкривають на підставі заяви фізичної особи; документа, що засвідчує особу; договору на відкриття та обслуговування рахунку між установою банку і громадянином; картки зі зразком підпису, який надається у присутності працівника банку і він же його засвідчує. Виконання операцій на поточних рахунках здійснюється на підставі розрахункових документів у готівковій і безготівковій формах.

Вкладні рахунки відкривають на підставі договору про відкриття вкладного рахунку з видаванням вкладникові вкладного документа. Таким документом може бути ощадна книжка (іменна чи на пред’явника) або інший, виданий банком документ, що засвідчує укладення договору. Вкладні рахунки призначені для обліку коштів, внесених на визначений у договорі строк. Кошти на ці рахунки можуть бути внесені готівкою, перераховані з власного вкладного рахунку в іншому банку або з поточного рахунку в національній чи іноземній валюті.

Проте на практиці існує набагато більше ознак, за якими можна класифікувати депозити населення. Одні з ознак з’явилися давно, пройшли певну апробацію практикою і стали класичними для більшості банків країн із розвиненою ринковою економікою, інші – виник­ли недавно, у зв’язку з розвитком і вдосконаленням банківської практики. За незначних змін умов уже відомих, класичних видів депозитів з’являються нові їх види, які повніше враховують потреби вкладників.

 

ü Зверніть увагу на класифікацію банківських депозитів (табл. 12.1).

 

Таблиця 12.1

Класифікація банківських депозитів фізичних осіб

Класифікаційні ознаки Види депозитів
  Призначення депозиту Поточний (до запитання)
Строковий
Ощадний
Оформлення депозиту Угода
Ощадний (депозитний) сертифікат
Ощадна книжка
  Розпорядження депозитом Іменний
Анонімний
Кодований
Валюта депозиту У національній валюті
В іноземній валюті
Оподаткування процентів Оподатковуваний
Неоподатковуваний
Можливість капіталізації процентів Без капіталізації процентів
З капіталізацією процентів
  Періодичність виплати процентів З періодичною виплатою (щомісячно, щоквартально, щорічно)
З авансовою виплатою
З виплатою на вимогу

Закінчення табл. 12.1

Класифікаційні ознаки Види депозитів
  Нарахування процентів Безпроцентні
З фіксованою процентною ставкою
З плаваючою процентною ставкою
Спосіб вилучення З попереднім повідомленням про вилучення
Без попереднього повідомлення про вилучення
З обмеженнями у вилученні коштів
Можливість одержання додаткових послуг Без додаткових послуг
З правом одержання пільгового кредиту
З правом одержання безоплатних послуг
З правом одержання додаткових пільг

 

Визначальним критерієм у наведеній класифікації є призначення депозиту. Всі інші класифікаційні ознаки тією чи іншою мірою переплітаються з поділом депозитів на поточні, строкові та ощадні.

 

? Які види депозитів можна виділити за призначенням

 

Поточні депозити (вклади до запитання) призначені для здійснення розрахунків, є високоліквідними, розміщуються в банках на поточних і контокорентних рахунках та можуть у будь-який час на вимогу клієнта бути поповнені або вилучені, причому як частково, так і повністю, у безготівковій чи готівковій формі. Кошти, розміщені на поточному рахунку, вкладник може вилучити в межах кредитового залишку, а розміщені на конто­корентному ра­хунку – не лише вилучити, а отримати ще й банківський кредит. Нестабільність вкладів до запитання обмежує можливість вико­ристання їх банками, тому депозитний процент власникам таких вкладів виплачується низький або не виплачується зовсім. Для покриття своїх витрат, пов’язаних із веденням поточних рахунків, банк може стягувати з клієнта комісійну винагороду, яка може утримуватися з депозитного процента. Деякі банки не стягують комісії з безпроцентних поточних рахунків за умови зберігання на них стабільного залишку не нижче від обумовленого рівня. Незважаючи на те, що кошти до запитання дуже ліквідні, їх сумарні стабільні залишки на поточних рахунках дають банкам змогу користуватися ними з вигодою для себе. Стимулюючи приріст вкладів до запитання, банки підвищують якість обслуговування клієнтів і пропонують їм додаткові послуги. Це досягає­ться різними шляхами, зокрема: придбанням власниками коштів до запитання ощадних сертифікатів чи банківських векселів; застосуванням платіжних карток і заставних депозитів; інформаційно-консультаційним обслуговуванням клієнтів, розробленням і реалізацією «продуктів» фінансового інжинірингу.

Строкові депозити можуть бути двох видів:

· власне строкові депозити, коли кошти повертаються вкладникові тільки після закінчення встановленого строку, до цього вони перебувають у повному розпорядженні банку;

· депозити з попереднім повідомленням про вилучення коштів. Вони передбачають надходження до банку повідомлення вкладника про достро­кове вилучення коштів. Строк надання повідомлення заздалегідь обумов­люється в угоді між вкладником і бан­ком. У такому разі депозитний процент може знижуватися до рівня, передбаченого за вкладами до запитання.

Ощадні депозити призначені для нагромадження і вкладення грошових заощаджень. Для них характерним є повільне, плавне зростання, а також те, що використання цих депозитів здебільшого відбувається через тривалий проміжок часу. Вони не мають фіксованого строку зберігання, не призначені для поточних розрахунків або із самого початку вкладені не на заздалегідь обумовлений строк. Інша особливість цих депозитів – видача власникові іменного свідоцтва (наприклад, у формі ощадної книжки). Вилучення коштів з ощадного депозиту регламентується в депозитному договорі, можливе після подання вкладником до банку попереднього повідомлення. Строк повідомлення про вилучення коштів може визначатися законодавчо або в індивіду­альному порядку в депозитній угоді.

 

? Від чого залежить процентна ставка за депозитом

 

Існує прямо пропорційний зв’язок між строком вкладення грошей на депозит і величиною процентної ставки. Наприклад, якщо розмістити строковий депозит у гривнях у банку терміном на 3 місяці, то можна отримати 12% річних. Якщо ж розмістити депозит на 12 місяців, то ставка зросте до 15% річних.

Слід розуміти, що величина процентної ставки здебільшого визначається на строк 1 рік. Тобто вклавши на депозит 1 000 грн строком на 1 рік під процентну ставку 15%, по закінченні терміну дії депозитної угоди ви отримаєте вкладені вами кошти і 150 грн процентів. У разі, коли кошти вкладені на період три місяці (за тієї же величини процентної ставки), сума процентів буде визначена пропорційно терміну депозиту – оскільки вашими коштами банк користувався ¼ року, то й сума процентів становитиме ¼ від річної (150 / 4 = 37,5 грн).

ü Розгорніть робочий зошит і виконайте задачу 1 (стор. 49).

Задача 1

 

Умова. Ви отримали дохід у розмірі 5 000 гривень і вирішили розмісти їх на строковий депозит у банк терміном на шість місяців. Вивчивши рівень процентних ставок, ви з’ясували, що відділення Ощадного банку України, яке розташоване в сусідньому будинку, пропонує за депозитами строком на шість місяців 12% річних. У той же час відділення Актив-банку, розташоване в іншому районі міста, пропонує за такими депозитами 17% річних.

 

Розрахуйте, яку суму процентів ви зможете отримати, ско­рис­тавшись пропозиціями обох банків.

 

У якому разі ризик вкладення грошей є вищим?

 

Пропозицію якого з банків ви б обрали?

 

Розвязок

 

Розрахунок суми процентів:

Депозит в Ощадному банку:

Депозит в Актив-банку:

 Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2021 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных