Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Тапсырмалардың түрлерi және дайын болу уақыттары
Тексеру түрлерi Жұмыс түрi Жұмыс тақырыбы Берiлген әдебиетке сiлтеме (бетi көрсетiлген) Өткiзу уақыты (апта)
Ағымдық бақылау 1 Дәріс     №1 Зертхана- лық жұмыс Кристалдық заттар және олардың қасиеттері. Крис- талдар симметриясы. Мине- ралдардың кристалдық торы. Негізгі: [3, с. 8-11, 13-20]; Қосымша: [8, с. 10-21], [10 с. 9-24]  
Кристалдық заттар. Симмет- рия мүшелері, симметрия түрлері, және сингониялар.
Ағымдық бақылау 2 Дәріс   №2 Зертхана- лық жұмыс Кристалдардың өсуі. Қара- пайым пішін деген ұғым. Қарапайым пішіндерді син- гониялары бойынша шолу. Негізгі: [2, с. 5-15]; [3, с. 12-13, 20-21]; Қосымша: [8, с. 39-53], [10, с. 24-37]
Кристалдардың қарапайым пішіндері және комбинация- циялары.
Ағымдық бақылау 3 дәріс   №3 Зертхана- лық жұмыс Минералогия ғылымының мазмұны және оның басқа Жер тұралы ғылымдары- мен байланысы. Негізгі: [1, c. 9-25], [3, с. 20-21]; Қосымша: [7, с. 1-21], [10, с. 69-72, 87-94]
Минералдардың физикалық лық қасиеттері.
Ағымдық бақылау 4 Дәріс   Минералдар және олардың агрегаттарының морфоло- гиясы. Минералдарды жүй- Қосымша: [7, с. 1-21]; [8, с. 51-65, 193-262,
2 кестенің жалғасы
    №4 Зертхана- лық жұмыс   еленуінің негізі. 405-435]; [9, с. 146-149, 150-178, 253-268]; [10, с. 87-94, 121-152]  
Дарақтар мен минералдық агрегаттардың морфоло- гиясы.
Ағымдық бақылау 5 Дәріс     №5 Зертхана- лық жұмыс Кристаллохимия негіздері. Химиялық байланыстардың түрлері, координациялық сан. Шарлардың тығыз қалануы. Сомтума элемент- тер класының жалпы сипаттамасы. Негізгі: [1, c. 79-82; 157-160]; [3, с. 22-25]; Қосымша: [9, с. 22-27], [10, с. 73-77]  
Жай заттар – сомтума элементтерді сипаттау.
Ағымдық бақылау 6 Дәріс   №6 Зертхана- лық жұмыс Изоморфизм, изоморфизм- нің түрлері. Полиморфизм. Сульфидтер класының жалпы сипаттамасы. Негізгі: [1, c. 212-216]; [3, с. 3-17]; Қосымша: [9, с. 28-34]; [10, с. 73-77, 124-128]
Жай сульфидтерді сипаттау.
Ағымдық бақылау   7 Дәріс   №7 Зертхана- лық жұмыс Элементтер кларкі. Мине- ралдардың парагенетикалық ассоциациясы деген ұғым. Тотықтар, сулы тотықтар және галогенидтер класта- рының жалпы сипаттамасы. Негізгі: [1, c. 456]; Қосымша: [8, с. 262-309, 446-510]; [9, с. 178-204]; [10, с. 63-68, 155-180]  
1 аралық бақылау жұмысы Қос сульфидтер және дисульфидтерді сипаттау.  
Ағымдық бақылау 8 Дәріс   №8 Зертхана- лық жұмыс   Минералдардың типомор-физмі және генерациялар деген ұғым. Карбонаттар, сульфаттар және ұсақ кластарының жалпы сипаттамасы. Негізгі: [1, c. 494-496]; Қосымша: [8, с. 133-145, [371-404]; [9, с. 136-139]  
Тотықтар, сулы тотықтар және галогенидтерді сипаттау.
Ағымдық бақылау 9 Дәріс     №9 Зертхана- лық жұмыс   Силикаттардың жүйелеуі. Силикаттар класының жалпы сипаттамасы. Негізгі: [1, c. 673-675, 728, 756-758, 799, 879-881]; Қосымша: [8, с. 309-320]; [9, с.205-212]
Карбонаттар, сульфаттар және ұсақ кластар минералдарын сипаттау.    
2 кестенің жалғасы
Ағымдық бақылау 10 Дәріс     №10 Зертха- налық жұмыс Эндогендік минералжаралу процестері (нақты магма- лық саты). Аралдық силикаттардың жалпы сипаттамасы. Негізгі: [1, c. 140-145]; [3, с. 40-46]; Қосымша: [7, с. 95-148, 446-510]; [9, с. 98-136]; [10, с. 94-250]
Аралдық силикаттарды сипаттау.
Ағымдық бақылау 11 Дәріс   №11 Зертха- налық жұмыс   Эндогендік минералжаралу процестері (пегматиттік саты). Тізбекті, таспалы силикаттардың және алюмо- силикаттардың жалпы сипаттамасы. Негізгі: [1, c. 140-145]; [3, 40-46]; Қосым- ша: [7, с. 95-148, 446-510]; [8, с. 140-157, 355-362]; [9, с. 98-136]; [10, с. 94-107, 228-250]
Тізбекті силикаттарды (пироксендерді және пироксеноидтарды) си- паттау.
Ағымдық бақылау 12 Дәріс     №12 Зертхана- лық жұмыс   Эндогендік минералжаралу процестері (пневматолит- тік және гидротермалық сатылар). Қабатты силикат- тардың және алюмосили- каттардың жалпы сипатта- масы. Негізгі: [1, c. 140-145]; [3, 40-46]; Қосымша: [7, с. 95-148, 446-510]; [9, с. 98-136]; [10, с. 94-107, 228-250]
Таспалы (қос тізбекті) силикаттарды (амфиболдар- ды) сипаттау.
Ағымдық бақылау 13 Дәріс   №13 Зертхана- лық жұмыс Экзогендік минералжаралу процестері (мору және шөгінділер түзілу процес- тері). Қаңкалы алюмосили- каттардың жалпы сипат- тамасы. Негізгі: [1, c. 145-150]; Қосымша: [8, с. 115-126, 320-345]; [9, с. 126-132, 212-278]
Қабатты силикаттарды және алюмосиликаттарды сипаттау.
Ағымдық бақылау 14 Дәріс     №14 Зертхана- лық жұмыс Метаморфтық және метасоматиттік минералжа- ралу процестері. Негізгі: [1, c. 150-155]; Қосымша: [8, с. 101-122]
Қаңқалы алюмосиликаттар- каттарды сипаттау.
Ағымдық бақылау 15 Дәріс   №15 Зертхана- лық жұмыс   Минералогиялық зерттеу- лердің басты әдістері. Қосымша: [8, c. 140-157, 355-362]; [9, 39]
2 ағымдық бақылау жұмысы 2 Ағымдық бақылау жұмысы

Дебиеттер тізімі

Негізгі:

1. Бетехтин А. Г. Курс минералогии. М.: ГИГЛ. 1961. – 956 с.

2. Машанов А.Ж. Кристаллография, минералогия, петрография. А.: Мектеп. 1969. – 367 б.

3. Қожахметова М.Қ. Минералогия, петрография А.: КазҰТУ. 1989. – 114 б.

4. Абланов Б.Ф. Минерналдардың физикалық касиеттері. А.: КазПТИ. 1990. – 16 б.

5. Абланов Б.Ф. Кристаллография және минералогия. А.: КазҰТУ. 2002. – 300 б.

Қосымша:

6. Абланов Б.Ф., Жылкыбаев Т.К. Минералдардың химиялық құрамы. А.: КазПТИ. 1989. – 24 б.

7. Абланов Б.Ф. Минерналдардың индивидтері мен агрегаттары. А.: КазПТИ, 1991. – 20 б.

8. Лазаренко Е. К. Курс минералогии. М.: «Высшая школа». 1971. – 607 с.

9. Булах А.Г, Минералогия с основами кристаллографии. М. Недра.1989. –361 с.

10. Миловский A. B. Минералогия и петрография. М. Недра. 1985. – 349 с.

11. Успенская М.Е. Пособие к практическим занятиям по минералогии. М. Изд-во МГУ. 1994. – 143 с.

1.8 Бiлiмдi бақылау және бағалау.Қ.И. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университетінің барлық курс пен барлық пәндерi бойынша студенттердiң бiлiмiн тексеруіне рейтингтiк бақылау қолданады. Бiлiмдi бағалау туралы мәлiметтер бақылаудың барлық түрi көрсетiлген шкала бойынша, балдық-рейтингтiк жүйеде iске асырылады.

Мамандық бойынша оқу жұмыс жоспарына еңгiзiлген әрбiр пәннiң рейтiнгi қорытынды бақылауға теуелсiз 100 балдық шкаламен бағаланады.

Әрбiр пәнге келесi бақылау түрлерi белгiленедi: ағымдық бақылау, аралық бақылау, қорытынды бақылау.

Ағымдық бақылау түрiнде: бақылау жұмыстары, рефераттар, семестрлiк тапсырмалар, коллоквиумдар, зертханалық жұмыстарды орындау және т.б. Қорытынды бақылау түрiне байланысты бақылау түрлерiнiң әртүрлі балдық көрсеткiштерi қолданады (3 кесте).

КестеНе нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2020 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных