Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Спеціальне розслідування нещасних випадків.
Спеціальному розслідуванню підлягають:

- нещасні випадки із смертельним наслідком;

- групові нещасні випадки, які сталися одночасно з двома і більше працівни­ками незалежно від тяжкості ушкодження їх здоров'я;

- випадки смерті на підприємстві;


- випадки зникнення працівника під час виконання ним трудових обов'язків.

Про груповий нещасний випадок, нещасний випадок із смертельним нас­лідком, випадок смерті, а також зникнення працівника під час виконання ним трудових обов'язків роботодавець зобов'язаний негайно передати засобами зв'я­зку повідомлення за встановленою формою:

- відповідному територіальному органу Держнаглядохоронпраці;

- відповідному органу прокуратури за місцем виникнення нещасного випад­ку;

- відповідному робочому органу виконавчої дирекції Фонду;

- органу, до сфери управління якого належить це підприємство (у разі його відсутності - відповідній місцевій держадміністрації);

- відповідній установі санітарно-епідеміологічної служби у разі виявлення гострих професійних захворювань (отруєнь);

- профспілковій організації, членом якої є потерпілий;

- відповідному органу з питань захисту населення і території від надзвичай­них ситуацій та іншим органам.

Зазначені органи та організації повідомляють про нещасний випадок свої вищестоящі органи та організації згідно з установленим порядком. Зазначене повідомлення надсилається також у разі, коли смерть потерпілого настала вна­слідок нещасного випадку, що стався раніше.

Спеціальне розслідування організовує роботодавець.

Розслідування цього випадку проводиться комісією із спеціального роз­слідування, яка призначається наказом керівника територіального органу Держ­наглядохоронпраці за погодженням з органами, представники яких входять до складу цієї комісії.

До складу комісії із спеціального розслідування включаються: посадова особа органу державного нагляду за охороною праці (голова комісії), представ­ник відповідного робочого органу виконавчої дирекції Фонду, представники ор­гану, до сфери управління якого належить підприємство, а у разі його відсутно­сті - відповідної місцевої держадміністрації або виконавчого органу місцевого самоврядування, роботодавця, профспілкової організації, членом якої є потерпі­лий, вищестоящого профспілкового органу або уповноважений трудового коле­ктиву з питань охорони праці, якщо потерпілий не є членом профспілки, а у разі розслідування випадків виявлення гострих професійних захворювань (отруєнь) також спеціаліст відповідної установи (закладу) державної санітарно-епідеміологічної служби.

Спеціальне розслідування нещасних випадків проводиться протягом не більше 10 робочих днів. У разі необхідності встановлений термін може бути продовжений органом, який призначив розслідування.

За результатами розслідування складається акт спеціального розслідуван­ня за формою Н-5, а також оформляється карта обліку професійного захворю­вання (отруєння) на кожного потерпілого за формою П-5, якщо нещасний випа­док пов'язаний з гострим професійним захворюванням (отруєнням). Акт за фор-


мою Н-1 або НТ на кожного потерпілого складається відповідно до акта спеціа­льного розслідування у двох примірниках, підписується головою та членами комісії із спеціального слідування і затверджується роботодавцем протягом до­би після одержання цих документів.
Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2019 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных