Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ 11 страница
3) скасування рішення суду із закриттям провадження у справі
або залишенням заяви без розгляду;

 

4) відхилення апеляційної скарги і залишення ухвали суду без
змін;

 

5) зміни ухвали суду першої інстанції;

 

6) скасування ухвали з направленням на новий розгляд або
вирішенням питання по суті.

 

2. Апеляційний суд ухвалює рішення у випадках скасування
судового рішення і ухвалення нового або зміни рішення.

 

Стаття 315. Зміст ухвали апеляційного суду

 

1. Ухвала суду апеляційної інстанції складається з:

 

1) вступної частини із зазначенням:

 

часу і місця її постановлення;

 

найменування суду;

 

прізвищ та ініціалів головуючого і суддів;

 

прізвища та ініціалів секретаря судового засідання;

 

найменування справи та повних імен (найменувань) осіб, які
беруть участь у справі;

 

2) описової частини із зазначенням:

 

короткого змісту вимог апеляційної скарги і судового рішення
суду першої інстанції;

 

узагальнених доводів особи, яка подала апеляційну скаргу;

 

узагальнених доводів та заперечень інших осіб, які беруть
участь у справі;

 

встановлених судом першої інстанції обставин;

 

3) мотивувальної частини із зазначенням:

 

мотивів, з яких апеляційний суд виходив при постановленні
ухвали, і положення закону, яким він керувався;

 

4) резолютивної частини із зазначенням:

 

висновку апеляційного суду;

 

розподілу судових витрат;

 

строку і порядку набрання ухвалою законної сили та її
оскарження.

 

2. У разі відхилення апеляційної скарги в ухвалі зазначаються
мотиви її відхилення.

 

3. У разі скасування рішення суду першої інстанції і
направлення справи на новий розгляд до суду першої інстанції в
ухвалі повинно бути зазначено, які порушення закону були допущені
судом першої інстанції.

 

Стаття 316. Зміст рішення апеляційного суду

 

1. Рішення апеляційного суду складається з:

 

1) вступної частини із зазначенням:

 

часу і місця його ухвалення;

 

найменування суду;

 

прізвищ та ініціалів головуючого і суддів;

 

прізвища та ініціалів секретаря судового засідання;

 

найменування справи та повних імен (найменувань) осіб, які
беруть участь у справі;

 

2) описової частини із зазначенням:

 

короткого змісту позовних вимог і рішення суду першої
інстанції;

 

короткого змісту вимог апеляційної скарги;

 

узагальнених доводів особи, яка подала апеляційну скаргу;

 

узагальнених доводів та заперечень інших осіб, які беруть
участь у справі;

 

3) мотивувальної частини із зазначенням:

 

мотивів зміни рішення, скасування рішення суду першої
інстанції і ухвалення нового рішення;

 

встановлених судом першої інстанції та не оспорених обставин,
а також обставин, встановлених апеляційним судом, і визначених
відповідно до них правовідносин;

 

чи були і ким порушені, невизнані або оспорені права, свободи
чи інтереси, за захистом яких особа звернулася до суду;

 

назви, статті, її частини, абзацу, пункту, підпункту закону,
на підставі якого вирішено справу, а також процесуального закону,
яким суд керувався;

 

4) резолютивної частини із зазначенням:

 

висновку апеляційного суду про зміну чи скасування рішення,
задоволення позову або відмову в позові повністю чи частково;

 

висновку апеляційного суду по суті позовних вимог;

 

розподілу судових витрат;

 

строку і порядку набрання рішенням законної сили та його
оскарження.

 

Стаття 317. Проголошення рішення та ухвали апеляційним судом

 

1. Рішення та ухвали апеляційного суду проголошуються за
правилами, встановленими статтею 218 цього Кодексу.

 

Стаття 318. Порядок розгляду апеляційної скарги, що надійшла
до апеляційного суду після закінчення
апеляційного розгляду справи

 

1. Якщо апеляційні скарги на рішення або ухвалу суду першої
інстанції були подані в установлені цим Кодексом строки, але
надійшли до суду після закінчення апеляційного розгляду справи або
коли строки на подання апеляційної скарги у зв'язку з пропущенням
їх з поважних причин були поновлені або продовжені і особа, яка
подала апеляційну скаргу, не була присутня під час розгляду
справи, апеляційний суд розглядає цю скаргу за правилами цієї
глави.

 

2. Залежно від обґрунтованості скарги, зазначеної в частині
першій цієї статті, суд ухвалює рішення або постановляє ухвалу
відповідно до статті 307 цього Кодексу. При цьому за наявності
підстав може бути скасовано рішення або ухвалу апеляційного суду.

 

Стаття 319. Законна сила рішення і ухвали апеляційного суду

 

1. Рішення або ухвала апеляційного суду набирають законної
сили з моменту їх проголошення.

 

Стаття 320. Окрема ухвала апеляційного суду

 

1. Апеляційний суд у випадках і в порядку, встановлених
статтею 211 цього Кодексу, може постановити окрему ухвалу. Суд
може також постановити окрему ухвалу, в якій зазначити порушення
норм права і помилки, допущені судом першої інстанції, які не є
підставою для скасування рішення чи ухвали суду першої інстанції.

 

Стаття 321. Оформлення судових рішень, видача або направлення
їх сторонам та іншим особам, які брали участь
у справі

 

1. Судові рішення апеляційного суду оформлюються, видаються
або надсилаються в порядку, встановленому статтею 222 цього
Кодексу.

 

2. Копії судових рішень апеляційного суду повторно видаються
судом першої інстанції, де зберігається справа.

 

Стаття 322. Повернення справи

 

1. Після закінчення апеляційного провадження справа у
семиденний строк направляється до суду першої інстанції, який її
розглянув.

 

Глава 2
КАСАЦІЙНЕ ПРОВАДЖЕННЯ

Стаття 323. Суд касаційної інстанції

 

1. Касаційною інстанцією у цивільних справах є суд,
визначений Законом України "Про судоустрій України" як
суд касаційної інстанції у цих справах.

 

Стаття 324. Право касаційного оскарження

 

1. Сторони та інші особи, які беруть участь у справі, а також
особи, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про
їх права, свободи чи обов'язки, мають право оскаржити у
касаційному порядку:

 

1) рішення суду першої інстанції після їх перегляду в
апеляційному порядку, рішення і ухвали апеляційного суду, ухвалені
за результатами апеляційного розгляду;

 

2) ухвали суду першої інстанції, вказані у пунктах 1, 3, 4,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29 частини першої
статті 293 цього Кодексу, після їх перегляду в апеляційному
порядку і ухвали апеляційного суду, якщо вони перешкоджають
подальшому провадженню у справі.

{ Частина перша статті 324 в редакції Закону N 3570-IV
від 16.03.2006 }

2. Підставами касаційного оскарження є неправильне
застосування судом норм матеріального права чи порушення норм
процесуального права.

 

Стаття 325. Строк на касаційне оскарження

 

1. Касаційна скарга може бути подана протягом двох місяців з
дня набрання законної сили рішенням (ухвалою) апеляційного суду.

 

2. У разі пропущення строку, встановленого частиною першою
цієї статті, з причин, визнаних поважними, суддя касаційної
інстанції за заявою особи, яка подала скаргу, може поновити цей
строк.

{ Частина друга статті 325 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3570-IV від 16.03.2006 }

3. Касаційна скарга, подана після закінчення строку на
касаційне оскарження, повертається особі, яка її подала, якщо вона
не порушує питання про поновлення цього строку, а також коли у
поновленні строку відмовлено.

{ Частина третя статті 325 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3570-IV від 16.03.2006 }

4. Питання про поновлення строку на касаційне оскарження і
про повернення касаційної скарги вирішується суддею-доповідачем,
про що постановляється відповідна ухвала.

{ Частина четверта статті 325 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 3570-IV від 16.03.2006 }

Стаття 326. Форма і зміст касаційної скарги

 

1. Касаційна скарга подається у письмовій формі.

 

2. У касаційній скарзі повинно бути зазначено:

 

1) найменування суду, до якого подається скарга;

 

2) ім'я (найменування) особи, яка подає скаргу, її місце
проживання або місцезнаходження;

 

3) ім'я (найменування) осіб, які беруть участь у справі, їх
місце проживання або місцезнаходження;

 

4) рішення (ухвала), що оскаржується;

 

5) в чому полягає неправильне застосування судом норм
матеріального права чи порушення норм процесуального права;

 

6) клопотання особи, яка подає скаргу;

 

7) перелік письмових матеріалів, що додаються до скарги.

 

3. Касаційна скарга підписується особою, яка подає скаргу,
або її представником.

 

4. До касаційної скарги, поданої представником, повинна бути
додана довіреність або інший документ, що посвідчує повноваження
представника.

{ Частина четверта статті 326 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 3570-IV від 16.03.2006 }

5. До касаційної скарги додаються копії скарги та доданих до
неї матеріалів відповідно до кількості осіб, які беруть участь у
справі, а також копії оскаржуваних рішень (ухвал) судів першої та
апеляційної інстанцій.

{ Частина п'ята статті 326 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3570-IV від 16.03.2006 }

Стаття 327. Порядок подання касаційної скарги

 

1. Касаційна скарга подається безпосередньо до суду
касаційної інстанції, де вона реєструється і передається в порядку
черговості судді-доповідачу, який перевіряє її відповідність
вимогам, встановленим статтею 326 цього Кодексу.

{ Частина перша статті 327 в редакції Закону N 3570-IV
від 16.03.2006 }

2. У разі надходження касаційної скарги, не оформленої
відповідно до вимог, встановлених статтею 326 цього Кодексу, або у
разі несплати суми судового збору чи неоплати витрат на
інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи застосовуються
положення статті 121 цього Кодексу, про що суддею-доповідачем
постановляється відповідна ухвала.

 

Стаття 328. Відкриття касаційного провадження у справі

 

1. Одержавши касаційну скаргу, оформлену відповідно до вимог
статті 326 цього Кодексу, суддя-доповідач протягом десятиденного
строку вирішує питання про відкриття касаційного провадження, про
що постановляє відповідну ухвалу, витребовує справу, надсилає
копії касаційної скарги та доданих до неї матеріалів особам, які
беруть участь у справі, і встановлює строк, протягом якого можуть
бути подані заперечення на касаційну скаргу. За наявності
клопотання особи, яка подала касаційну скаргу, суддя-доповідач у
разі необхідності вирішує питання про зупинення виконання рішення
(ухвали) суду.

 

2. Суддя-доповідач повертає касаційну скаргу, подану після
закінчення строку на касаційне оскарження, особі, яка її подала,
якщо вона не порушує питання про поновлення цього строку.

 

3. Суддя-доповідач відмовляє у відкритті касаційного
провадження у справі, якщо:

 

1) справа не підлягає касаційному розгляду у порядку
цивільного судочинства;

 

2) справа не переглядалася в апеляційному порядку;

 

3) є ухвала про закриття касаційного провадження у зв'язку з
відмовою цієї особи від касаційної скарги на це саме рішення чи
ухвалу;

 

4) є ухвала про відхилення касаційної скарги цієї особи або
про відмову у відкритті касаційного провадження за касаційною
скаргою цієї особи на це саме рішення чи ухвалу;

 

5) касаційна скарга є необґрунтованою і викладені в ній
доводи не викликають необхідності перевірки матеріалів справи.

 

4. Неправильне застосування норм матеріального права чи
порушення норм процесуального права є підставою для відкриття
касаційного провадження незалежно від обґрунтованості касаційної
скарги.

 

5. Копія ухвали про повернення касаційної скарги або про
відмову у відкритті касаційного провадження разом з доданими до
скарги матеріалами направляються особі, яка подавала касаційну
скаргу, а касаційна скарга залишається в суді касаційної
інстанції.

{ Стаття 328 в редакції Закону N 3570-IV від
16.03.2006 }

Стаття 329. Приєднання до касаційної скарги

 

1. Особи, які беруть участь у справі, мають право приєднатися
до касаційної скарги, поданої особою, на стороні якої вони
виступали. До касаційної скарги мають право приєднатися особи, які
не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їх права і
обов'язки.

 

2. Заява про приєднання до касаційної скарги може бути подана
протягом десяти днів з дня одержання копії касаційної скарги.

 

3. За подання заяви про приєднання до касаційної скарги
судовий збір не сплачується.


{ Частину четверту статті 329 виключено на підставі Закону
N 3570-IV від 16.03.2006 }


Стаття 330. Доповнення, зміна касаційної скарги
або відкликання її та відмова від неї

 

1. Особа, яка подала касаційну скаргу, має право доповнити чи
змінити її протягом строку на касаційне оскарження.

 

2. Особа, яка подала касаційну скаргу, має право відкликати
її до початку розгляду справи у суді касаційної інстанції.

 

3. Особа, яка подала касаційну скаргу, має право відмовитися
від неї до закінчення касаційного провадження. Про прийняття
відмови від скарги та закриття касаційного провадження суд
постановляє ухвалу.

{ Частина третя статті 330 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3570-IV від 16.03.2006 }

4. При відкликанні касаційної скарги суддя, який готує справу
до розгляду в суді касаційної інстанції, постановляє ухвалу про
повернення скарги.

 

5. У разі закриття касаційного провадження у зв'язку з
відмовою від касаційної скарги повторне оскарження цих рішень,
ухвал цією особою не допускається.

 

Стаття 331. Підготовка справи до касаційного розгляду

 

1. Після отримання справи суддя-доповідач протягом десяти
днів готує доповідь, у якій викладає обставини, необхідні для
ухвалення рішення суду касаційної інстанції, з'ясовує питання про
склад осіб, які беруть участь у справі.

 

Стаття 332. Попередній розгляд справи

 

1. Попередній розгляд справи має бути проведений протягом
п'яти днів після складення доповіді суддею-доповідачем колегією у
складі трьох суддів у нарадчій кімнаті без повідомлення осіб, які
беруть участь у справі.

( Частина перша статті 332 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2875-IV від 08.09.2005 )

2. У попередньому судовому засіданні суддя-доповідач
доповідає колегії суддів про проведення підготовчої дії та
обставини, необхідні для ухвалення судового рішення судом
касаційної інстанції.

 

3. Суд касаційної інстанції відхиляє касаційну скаргу і
залишає рішення без змін, якщо відсутні підстави для скасування
судового рішення.

 

4. Суд касаційної інстанції скасовує судове рішення за
наявності підстав, які тягнуть за собою обов'язкове скасування
судового рішення.

 

5. Суд касаційної інстанції призначає справу до судового
розгляду за відсутності підстав, встановлених частинами третьою,
четвертою цієї статті. Справа призначається до судового розгляду,
якщо хоч один суддя із складу суду дійшов такого висновку. Про
призначення справи до судового розгляду постановляється ухвала,
яка підписується всім складом суду.

( Частина п'ята статті 332 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2875-IV від 08.09.2005 )

Стаття 333. Порядок розгляду справи судом касаційної
інстанції

 

1. У касаційному порядку справа розглядається колегією у
складі п'яти суддів без повідомлення осіб, які беруть участь у
справі. У разі необхідності особи, які брали участь у справі,
можуть бути викликані для надання пояснень у справі.

( Частина перша статті 333 в редакції Закону N 2875-IV
від 08.09.2005 )

2. Головуючий відкриває судове засідання і оголошує, яка
справа, за чиєю скаргою та на рішення, ухвалу якого суду
розглядається.

 

3. Суддя-доповідач доповідає в необхідному обсязі зміст
оскаржуваного рішення суду та доводи касаційної скарги.

 

4. Сторони та інші особи, які беруть участь у справі, дають
свої пояснення, першою дає пояснення сторона, яка подала касаційну
скаргу. Якщо рішення оскаржили обидві сторони, першим дає
пояснення позивач. Суд може обмежити тривалість пояснень,
встановивши для всіх осіб, які беруть участь у справі, рівний
проміжок часу, про що оголошується на початку судового засідання.

 

5. У своїх поясненнях сторони та інші особи, які беруть
участь у справі, можуть наводити тільки ті доводи, які стосуються
підстав касаційного розгляду справи.

 

6. Вислухавши пояснення осіб, які беруть участь у справі, суд
виходить до нарадчої кімнати.

 

7. У разі потреби під час розгляду справи може бути оголошено
перерву або розгляд її відкладено.

 

Стаття 334. Відмова позивача від позову та укладення
сторонами мирової угоди

 

1. Незалежно від того, за касаційною скаргою кого з осіб, які
беруть участь у справі, було відкрито касаційне провадження, у
суді касаційної інстанції позивач має право відмовитися від
позову, а сторони мають право укласти між собою мирову угоду з
додержанням правил цього Кодексу, що регулюють порядок і наслідки
вчинення цих процесуальних дій.

 

Стаття 335. Межі розгляду справи судом касаційної інстанції

 

1. Під час розгляду справи в касаційному порядку суд
перевіряє в межах касаційної скарги правильність застосування
судом першої або апеляційної інстанції норм матеріального чи
процесуального права і не може встановлювати або (та) вважати
доведеними обставини, що не були встановлені в рішенні чи
відкинуті ним, вирішувати питання про достовірність або
недостовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів
над іншими.

 

2. Касаційний суд перевіряє законність судових рішень лише в
межах позовних вимог, заявлених у суді першої інстанції.

 

3. Суд не обмежений доводами касаційної скарги, якщо під час
розгляду справи буде виявлено неправильне застосування норм
матеріального права або порушення норм процесуального права, які є
обов'язковою підставою для скасування рішення.

 

Стаття 336. Повноваження суду касаційної інстанції

 

1. За наслідками розгляду касаційної скарги на рішення суд
касаційної інстанції має право:

 

1) постановити ухвалу про відхилення касаційної скарги і
залишення рішення без змін;

 

2) постановити ухвалу про повне або часткове скасування
рішення і передати справу на новий розгляд до суду першої або
апеляційної інстанції;

 

3) постановити ухвалу про скасування рішення апеляційного
суду і залишити в силі судове рішення суду першої інстанції, що
було помилково скасоване апеляційним судом;

 

4) постановити ухвалу про скасування судових рішень і закрити
провадження в справі або залишити заяву без розгляду;

 

5) скасувати судові рішення і ухвалити нове рішення або
змінити рішення, не передаючи справи на новий розгляд.

 

2. За наслідками розгляду касаційної скарги на ухвалу суд
касаційної інстанції має право:

 

1) постановити ухвалу про відхилення касаційної скарги і
залишення ухвали без змін;

 

2) скасувати ухвалу і передати питання на розгляд суду першої
або апеляційної інстанції;

 

3) змінити або скасувати ухвалу і вирішити питання по суті;

 

4) скасувати ухвалу і залишити в силі ухвалу, що була
помилково скасована апеляційним судом.

 

Стаття 337. Підстави для відхилення касаційної скарги
і залишення рішення без змін

 

1. Суд касаційної інстанції відхиляє касаційну скаргу, якщо
визнає, що рішення ухвалено з додержанням норм матеріального і
процесуального права.

 

2. Не може бути скасоване правильне по суті і справедливе
рішення з одних лише формальних міркувань.

 

Стаття 338. Підстави для скасування рішення і передачі справи
на новий розгляд

 

1. Судове рішення підлягає обов'язковому скасуванню з
передачею справи на новий розгляд, якщо:

 

1) справу розглянуто неповноважним суддею або складом суду;

 

2) рішення ухвалено чи підписано не тим суддею або суддями,
які розглядали справу;

 

3) справу розглянуто за відсутності будь-кого з осіб, які
беруть участь у справі, належним чином не повідомлених про час і
місце судового засідання;

 

4) суд вирішив питання про права та обов'язки осіб, які не
брали участь у справі;

 

5) суд розглянув не всі вимоги і цей недолік не був або не
міг бути усунений ухваленням додаткового рішення;

 

6) справу розглянуто з порушенням правил виключної
підсудності. { Частину першу статті 338 доповнено пунктом 6 згідно
із Законом N 483-V від 15.12.2006 }

 

2. Інші випадки порушення або неправильного застосування норм
процесуального права можуть бути підставою для скасування рішення
суду лише за умови, що це порушення призвело до неправильного
вирішення справи.

 

3. Якщо порушення закону, зазначені в частині першій цієї
статті, було допущено судом першої інстанції і не було усунено
апеляційним судом або одночасно допущено апеляційним судом після
скасування судових рішень, справа передається на новий розгляд
суду першої інстанції. У разі допущення цих порушень лише
апеляційним судом справа передається на новий апеляційний розгляд.

 

4. Висновки і мотиви суду касаційної інстанції, з яких
скасовані рішення, є обов'язковими для суду першої чи апеляційної
інстанції при повторному розгляді справи.

 

Стаття 339. Підстави для скасування судових рішень
і залишення в силі судового рішення, скасованого
помилково

 

1. Установивши, що апеляційним судом скасовано судове
рішення, ухвалене згідно із законом, суд касаційної інстанції
скасовує судове рішення суду апеляційної інстанції і залишає в
силі судове рішення суду першої інстанції.

 

Стаття 340. Підстави для скасування рішення із закриттям
провадження в справі або залишенням заяви без
розгляду

 

1. Судове рішення підлягає скасуванню в касаційному порядку
із закриттям провадження у справі або залишенням заяви без
розгляду з підстав, визначених статтями 205 і 207 цього Кодексу.

 

2. Якщо суд першої або апеляційної інстанції ухвалив законне
і обґрунтоване рішення, смерть фізичної особи чи припинення
юридичної особи - сторони в спірних правовідносинах, що не
допускають правонаступництва, після ухвалення рішення не може бути
підставою для застосування положення частини першої цієї статті.

 

Стаття 341. Підстави для скасування судових рішень
і ухвалення нового рішення або зміни рішення

 

1. Суд касаційної інстанції має право скасувати судові
рішення і ухвалити нове рішення або змінити рішення, якщо
застосовано закон, який не поширюється на ці правовідносини, чи не
застосовано закон, який підлягав застосуванню.

 

Стаття 342. Підстави для відхилення касаційної скарги
на ухвалу суду або її зміни чи скасування

 

1. Розглянувши касаційну скаргу на ухвалу суду, суд
касаційної інстанції:

 

1) відхиляє скаргу і залишає ухвалу без змін, якщо судом
прийнято ухвалу з додержанням вимог закону;

 

2) скасовує ухвалу і передає питання на новий розгляд до суду
першої або апеляційної інстанції, якщо було порушено порядок,
встановлений для його вирішення;

 

3) змінює або скасовує ухвалу і постановляє ухвалу з цього
питання, якщо воно було вирішено всупереч нормам процесуального
права або при правильному вирішенні було помилково сформульовано
суть процесуальної дії чи підстави її застосування.

 

Стаття 343. Порядок ухвалення рішення та постановлення ухвал
судом касаційної інстанції

 

1. Суд касаційної інстанції ухвалює рішення та постановляє
ухвалу відповідно до правил, встановлених статтею 19 та главою 7
розділу III цього Кодексу з винятками і доповненнями, зазначеними
в статтях 344-346 цього Кодексу.

 

2. Жоден із суддів не має права утримуватися від висловлення
думки з питань, які обговорюються, та щодо правильності судового
рішення, що оскаржене.

 

3. Рішення або ухвала суду касаційної інстанції оформлюється
суддею-доповідачем і підписується всім складом суду, який
розглядав справу.

 

4. Судді не мають права розголошувати міркування, що були
висловлені у нарадчій кімнаті.

 

Стаття 344. Ухвала та рішення суду касаційної інстанції

 

1. Розглянувши справу, суд касаційної інстанції постановляє
ухвалу у разі:

 

1) відхилення касаційної скарги і залишення судових рішень
без змін;

 

2) скасування судових рішень із передачею справи на новий
розгляд;

 

3) скасування судових рішень із закриттям провадження у
справі або залишенням заяви без розгляду;

 

4) скасування судових рішень і залишення в силі судового
рішення, що було помилково скасоване апеляційним судом;

 

5) відхилення касаційної скарги і залишення ухвали без змін;

 

6) зміни ухвали або скасування ухвали з направленням справи
на новий розгляд або вирішенням питання по суті.

 

2. Суд касаційної інстанції ухвалює рішення у разі скасування
судових рішень і ухвалення нового або зміни рішення.

 

Стаття 345. Зміст ухвали суду касаційної інстанції

 

1. В ухвалі суду касаційної інстанції зазначаються:

 

1) час і місце її постановлення;

 

2) найменування суду, прізвища та ініціали головуючого та
суддів;

 

3) найменування справи та імен (найменувань) осіб, які беруть
участь у справі;

 

4) короткий зміст заявлених вимог;

 

5) посилання на рішення суду першої та апеляційної інстанцій;

 

6) узагальнені доводи касаційної скарги;

 

7) мотиви суду з посиланням на закон, яким він керувався;
Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2019 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных