Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ 12 страница
 

8) наслідки розгляду касаційної скарги, які формулюються у
резолютивній частині із зазначенням висновку суду касаційної
інстанції, розподілу судових витрат, строку і порядку набрання
ухвалою законної сили та її оскарження.

{ Частина перша статті 345 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2875-IV від 08.09.2005; в редакції Закону N 3570-IV
від 16.03.2006 }

2. У разі відхилення касаційної скарги в ухвалі зазначаються
мотиви її відхилення.

 

3. У разі скасування судового рішення і направлення справи на
новий розгляд в ухвалі повинно бути зазначено, які порушення права
було допущено судом першої або апеляційної інстанції.

 

Стаття 346. Зміст рішення суду касаційної інстанції

 

1. У рішенні суду касаційної інстанції зазначаються:

 

1) час і місце його ухвалення;

 

2) найменування суду, прізвища та ініціали головуючого та
суддів;

 

3) найменування справи та імен (найменувань) осіб, які беруть
участь у справі;

 

4) короткий зміст заявлених вимог;

 

5) посилання на рішення суду першої та апеляційної інстанцій,
встановлені факти і визначені відповідно до них правовідносини;

 

6) узагальнені доводи особи, яка подала касаційну скаргу;

 

7) мотиви, на підставі яких суд касаційної інстанції змінив
або скасував судове рішення і ухвалив нове;

 

8) чи були і ким порушені, не визнані або оспорені права,
свободи чи інтереси, за захистом яких мало місце звернення до
суду;

 

9) назва, стаття, її частина, абзац, пункт, підпункт закону,
на підставі якого вирішено справу, а також процесуального закону,
якими суд керувався;

 

10) висновок суду про скасування або зміну рішення,
задоволення позову або відмову в позові повністю чи частково,
вказівку щодо розподілу судових витрат, строку і порядку набрання
рішенням законної сили та його оскарження.

{ Частина перша статті 346 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2875-IV від 08.09.2005; в редакції Закону N 3570-IV
від 16.03.2006 }

Стаття 347. Оголошення судом касаційної інстанції про
прийняте рішення (ухвалу)

 

1. Про прийняте рішення (ухвалу) суд касаційної інстанції у
судовому засіданні оголошує особам, які беруть участь у справі.

{ Стаття 347 в редакції Закону N 3570-IV від
16.03.2006 }

Стаття 348. Порядок розгляду касаційної скарги, що надійшла
до суду касаційної інстанції після закінчення
касаційного розгляду справи

 

1. Якщо касаційну скаргу на судове рішення було подано в
установлені цим Кодексом строки, але вона надійшла до суду
касаційної інстанції після закінчення касаційного розгляду справи
або коли строки на подання касаційної скарги у зв'язку з
пропущенням їх з поважних причин було поновлено або продовжено і
особа, яка подала касаційну скаргу, не була присутня під час
розгляду справи, суд касаційної інстанції розглядає таку скаргу за
правилами, встановленими цією главою.

 

2. Залежно від обґрунтованості зазначеної в частині першій
цієї статті скарги суд постановляє ухвалу або ухвалює рішення
відповідно до статей 345 і 346 цього Кодексу. При цьому за
наявності підстав може бути скасовано ухвалу або рішення суду
касаційної інстанції.

{ Частина друга статті 348 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3570-IV від 16.03.2006 }

Стаття 349. Законна сила рішення і ухвали суду касаційної
інстанції

 

1. Рішення і ухвала суду касаційної інстанції набирають
законної сили з моменту їх оголошення.

 

2. З моменту оголошення рішення або ухвали судом касаційної
інстанції скасовані рішення та ухвали суду першої або апеляційної
інстанції втрачають законну силу.

{ Стаття 349 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3570-IV
від 16.03.2006 }

Стаття 350. Окрема ухвала суду касаційної інстанції

 

1. Суд касаційної інстанції у випадках і в порядку,
встановлених статтею 211 цього Кодексу, може постановити окрему
ухвалу. Суд також може постановити окрему ухвалу, в якій зазначити
порушення норм права і помилки, допущені судом першої або
апеляційної інстанції, які не є підставою для скасування їх
рішення чи ухвали.

 

Стаття 351. Оформлення судових рішень суду касаційної
інстанції, видача та направлення їх особам,
які беруть участь у справі

 

1. Судові рішення суду касаційної інстанції оформлюються,
видаються або надсилаються в порядку, встановленому статтею 222
цього Кодексу.

 

2. Копії судових рішень суду касаційної інстанції повторно
видаються судом першої інстанції, де зберігається справа.

 

Стаття 352. Повернення справ

 

1. Після закінчення касаційного провадження справа протягом
десяти днів повертається до суду, який її розглядав.

{ Частина перша статті 352 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3570-IV від 16.03.2006 }

Глава 3
ПРОВАДЖЕННЯ У ЗВ'ЯЗКУ З ВИНЯТКОВИМИ
ОБСТАВИНАМИ

Стаття 353. Право оскарження судових рішень у зв'язку
з винятковими обставинами

 

1. Сторони та інші особи, які беруть участь у справі, а також
особи, які не брали участі у справі, коли суд вирішив питання про
їх права і обов'язки, мають право оскаржити до Верховного Суду
України судові рішення у цивільних справах у зв'язку з винятковими
обставинами після їх перегляду у касаційному порядку.

 

Стаття 354. Підстави оскарження у зв'язку з винятковими
обставинами

 

1. Судові рішення у цивільних справах можуть бути переглянуті
у зв'язку з винятковими обставинами після їх перегляду у
касаційному порядку, якщо вони оскаржені з мотивів:

 

1) неоднакового застосування судом (судами) касаційної
інстанції одного і того самого положення закону;

 

2) визнання судового рішення міжнародною судовою установою,
юрисдикція якої визнана Україною, таким, що порушує міжнародні
зобов'язання України.

 

Стаття 355. Порядок подання скарги у зв'язку з винятковими
обставинами

 

1. Скарга може бути подана протягом одного місяця з дня
відкриття виняткових обставин.

 

2. Скарга у зв'язку з винятковими обставинами подається за
правилами подання касаційних скарг у касаційному провадженні.

 

3. За формою і змістом скарга повинна відповідати вимогам
статті 326 цього Кодексу. До скарги повинні бути додані копії
судових рішень, які оскаржуються.

 

4. У разі надходження скарги, оформленої без дотримання
вимог, зазначених у цій статті, або у разі несплати суми судового
збору чи неоплати витрат на інформаційно-технічне забезпечення
розгляду справи застосовуються правила, встановлені статтею 121
цього Кодексу, про що суддею-доповідачем протягом десяти днів з
дня отримання скарги постановляється відповідна ухвала.

 

5. За подання і розгляд скарги з підстави, встановленої
пунктом 2 статті 354 цього Кодексу, судовий збір та витрати на
інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи не оплачуються.

 

Стаття 356. Допуск скарги до провадження у зв'язку
з винятковими обставинами

 

1. Питання про допуск скарги до провадження у зв'язку з
винятковими обставинами і витребування справи вирішується колегією
у складі семи суддів без виклику осіб, які беруть участь у справі,
протягом п'ятнадцяти днів з дня надходження скарги. Одночасно може
бути вирішене питання про поновлення строку на оскарження у
зв'язку з винятковими обставинами.

 

2. Скарга вважається допущеною до провадження у зв'язку з
винятковими обставинами і справа витребовується, якщо хоча б три
судді дійшли висновку про необхідність цього.

 

3. Про допуск скарги і витребування справи або відмову у
цьому суд постановляє ухвалу, яка оскарженню не підлягає. Ухвала
про допуск скарги і витребування справи надсилається до
відповідного суду.

 

4. Копія ухвали про допуск скарги і витребування справи
надсилається разом з копією скарги особам, які беруть участь у
справі, а у разі відмови у допуску - особі, яка подала скаргу.

 

5. Якщо скарга допущена до провадження у зв'язку з
винятковими обставинами, суд своєю ухвалою може зупинити виконання
відповідних рішень.

 

6. До скарги, поданої з підстави, встановленої пунктом 2
статті 354 цього Кодексу, положення частин першої - четвертої цієї
статті не застосовуються.

 

Стаття 357. Порядок провадження у зв'язку з винятковими
обставинами

 

1. Розгляд справи у зв'язку з винятковими обставинами є
різновидом касаційного провадження.

 

2. Справа в порядку провадження у зв'язку з винятковими
обставинами розглядається колегією суддів Судової палати у
цивільних справах Верховного Суду України за наявності не менш як
двох третин її чисельності, крім випадків, встановлених частиною
третьою цієї статті.

 

3. Якщо після касаційного розгляду справи виявлено неоднакове
застосування судами касаційної інстанції одного і того самого
положення закону, то справа розглядається колегією суддів на
спільному засіданні відповідних судових палат Верховного Суду
України за наявності не менш як двох третин чисельності кожної
палати. Головує на спільному засіданні Голова Верховного Суду
України або один з його заступників.

 

4. Провадження у зв'язку з винятковими обставинами
здійснюється за правилами, встановленими цим Кодексом для
касаційного провадження, з урахуванням особливостей, визначених
цією главою.

 

Стаття 358. Повноваження Верховного Суду України при розгляді
справи у зв'язку з винятковими обставинами

 

1. Розглядаючи справу в порядку провадження у зв'язку з
винятковими обставинами, Верховний Суд України має право:

 

1) постановити ухвалу про відхилення скарги і залишення
рішення, ухвали без змін;

 

2) постановити ухвалу про повне або часткове скасування
судового рішення і направити справу відповідно на новий розгляд у
суд першої, апеляційної або касаційної інстанції;

 

3) постановити ухвалу про скасування судового рішення і
залишити в силі судове рішення, що було помилково скасовано судом
апеляційної або касаційної інстанції;

 

4) постановити ухвалу про скасування судових рішень і закрити
провадження в справі або залишити заяву без розгляду;

 

5) скасувати судові рішення і ухвалити нове рішення по суті
справи або змінити рішення, не передаючи справи на новий розгляд.

 

2. У випадках, коли допущені судом першої інстанції порушення
закону не були усунені судом апеляційної чи касаційної інстанції
або одночасно допущені судом першої, апеляційної і касаційної
інстанцій, Верховний Суд України скасовує всі рішення та ухвали у
справі.

 

Стаття 359. Підстави для скасування чи зміни судових рішень

 

1. Верховний Суд України скасовує або змінює ухвалені у
справі судові рішення тільки з підстав, визначених статтею 354
цього Кодексу.

 

Стаття 360. Законна сила рішень і ухвал Верховного Суду
України

 

1. Ухвалені Верховним Судом України рішення або постановлені
ним ухвали набирають законної сили з моменту їх проголошення і
оскарженню не підлягають.

 

Глава 4
ПРОВАДЖЕННЯ У ЗВ'ЯЗКУ З НОВОВИЯВЛЕНИМИ
ОБСТАВИНАМИ

Стаття 361. Підстави перегляду

 

1. Рішення або ухвала суду, якими закінчено розгляд справи,
що набрали законної сили, а також судовий наказ можуть бути
переглянуті у зв'язку з нововиявленими обставинами.

 

2. Підставами для перегляду рішення, ухвали суду чи судового
наказу у зв'язку з нововиявленими обставинами є:

 

1) істотні для справи обставини, що не були і не могли бути
відомі особі, яка звертається із заявою, на час розгляду справи;

 

2) встановлені вироком суду, що набрав законної сили,
завідомо неправдиві показання свідка, завідомо неправильний
висновок експерта, завідомо неправильний переклад, фальшивість
документів або речових доказів, що потягли за собою ухвалення
незаконного або необґрунтованого рішення;

 

3) скасування судового рішення, яке стало підставою для
ухвалення рішення чи постановлення ухвали, що підлягають
перегляду;

 

4) встановлена Конституційним Судом України
неконституційність закону, іншого правового акта чи їх окремого
положення, застосованого судом при вирішенні справи, якщо рішення
суду ще не виконане.

 

Стаття 362. Строк подання заяв про перегляд у зв'язку
з нововиявленими обставинами

 

1. Заяви про перегляд у зв'язку з нововиявленими обставинами
можуть бути подані сторонами та іншими особами, які беруть участь
у справі, протягом трьох місяців з дня встановлення обставини, що
є підставою для перегляду.

 

2. Строк для подання заяви про перегляд у зв'язку з
нововиявленими обставинами обчислюється:

 

1) у випадках, встановлених пунктом 1 частини другої
статті 361 цього Кодексу, - з дня встановлення обставин, що мають
істотне значення для справи;

 

2) у випадках, встановлених пунктом 2 частини другої
статті 361 цього Кодексу, - з дня, коли вирок у кримінальній
справі набрав законної сили;

 

3) у випадках, встановлених пунктом 3 частини другої
статті 361 цього Кодексу, - з дня набрання законної сили судовим
рішенням, яким скасовано судове рішення, що стало підставою для
ухвалення рішення чи постановлення ухвали, які підлягають
перегляду;

 

4) у випадках, встановлених пунктом 4 частини другої
статті 361 цього Кодексу, - з дня ухвалення Конституційним Судом
України відповідного рішення.

 

Стаття 363. Суди, що здійснюють перегляд у зв'язку
з нововиявленими обставинами

 

1. Рішення, ухвала суду чи судовий наказ переглядаються у
зв'язку з нововиявленими обставинами судом, який ухвалив рішення,
постановив ухвалу або видав судовий наказ.

 

2. Ухвала суду апеляційної чи касаційної інстанції, якою було
відхилено скаргу на рішення суду першої чи апеляційної інстанції,
в разі перегляду рішення чи ухвали у зв'язку з нововиявленими
обставинами втрачає законну силу.

 

Стаття 364. Форма і зміст заяви

 

1. Заяви про перегляд рішення, ухвали суду чи судового наказу
у зв'язку з нововиявленими обставинами за формою і змістом повинні
відповідати вимогам цього Кодексу щодо оформлення заяв до суду
першої інстанції.

 

2. У заяві зазначаються:

 

1) найменування суду, якому адресується заява;

 

2) ім'я (найменування) особи, яка подає заяву, місце її
проживання чи місцезнаходження;

 

3) інші особи, які брали участь у справі;

 

4) дата ухвалення чи постановлення і зміст рішення, ухвали чи
судового наказу, про перегляд яких подано заяву;

 

5) нововиявлені обставини, якими обґрунтовується вимога про
перегляд рішення, ухвали чи судового наказу, і дата їх відкриття
або встановлення;

 

6) посилання на докази, що підтверджують наявність
нововиявлених обставин.

 

3. До заяви додаються її копії відповідно до кількості осіб,
які брали участь у справі.

 

Стаття 365. Розгляд заяви

 

1. Заява про перегляд рішення, ухвали суду чи судового наказу
у зв'язку з нововиявленими обставинами розглядається у судовому
засіданні. Заявник та інші особи, які беруть участь у справі,
повідомляються про час і місце засідання. Неявка цих осіб не є
перешкодою для розгляду заяви.

 

2. Розглянувши заяву, суд своєю ухвалою або задовольняє заяву
і скасовує рішення, ухвалу суду чи судовий наказ у зв'язку з
нововиявленими обставинами або відмовляє у її задоволенні у разі
необґрунтованості заяви.

 

3. Після скасування рішення, ухвали суду або судового наказу
справа розглядається судом за правилами, встановленими цим
Кодексом.

 

Стаття 366. Оскарження ухвали суду

 

1. Ухвала суду про задоволення заяви про перегляд судового
наказу, заочного рішення, рішення або ухвали у зв'язку з
нововиявленими обставинами оскарженню не підлягає.

 

2. Ухвала суду про відмову в задоволенні заяви про перегляд
судового наказу, заочного рішення, рішення або ухвали у зв'язку з
нововиявленими обставинами може бути оскаржена в порядку,
встановленому цим Кодексом.

 

Розділ VI
ПРОЦЕСУАЛЬНІ ПИТАННЯ, ПОВ'ЯЗАНІ З
ВИКОНАННЯМ СУДОВИХ РІШЕНЬ У ЦИВІЛЬНИХ
СПРАВАХ ТА РІШЕНЬ ІНШИХ ОРГАНІВ
(ПОСАДОВИХ ОСІБ)

Стаття 367. Негайне виконання судових рішень

 

1. Суд допускає негайне виконання рішень у справах про:

 

1) стягнення аліментів - у межах суми платежу за один місяць;

 

2) присудження працівникові виплати заробітної плати, але не
більше ніж за один місяць;

 

3) відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням
здоров'я або смертю фізичної особи, - у межах суми стягнення за
один місяць;

 

4) поновлення на роботі незаконно звільненого або
переведеного на іншу роботу працівника;

 

5) відібрання дитини і повернення її тому, з ким вона
проживала;

 

6) розкриття банком інформації, яка містить банківську
таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб.

 

2. Суд, ухвалюючи рішення, може допустити негайне його
виконання у разі стягнення всієї суми боргу при присудженні
платежів, визначених пунктами 1, 2 і 3 частини першої цієї статті.

 

Стаття 368. Звернення судових рішень до виконання

 

1. Питання, пов'язані із зверненням судового рішення до
виконання, вирішує місцевий суд, який розглянув справу.

 

2. За кожним судовим рішенням, яке набрало законної сили, за
заявою осіб, на користь яких воно ухвалено, видається один
виконавчий лист. Якщо на підставі ухваленого рішення належить
передати майно, що перебуває в кількох місцях, або якщо рішення
ухвалено на користь кількох позивачів чи проти кількох
відповідачів, суд має право за заявою стягувачів видати кілька
виконавчих листів, точно зазначивши, яку частину рішення треба
виконати за кожним виконавчим листом.

 

3. Виконавчі документи про стягнення судового збору
надсилаються судом до місцевих органів державної податкової
служби.

 

4. Якщо судом було вжито заходів щодо забезпечення позову за
заявою осіб, на користь яких ухвалено судове рішення, суд разом із
виконавчим листом видає копію документів, які підтверджують
виконання ухвали суду про забезпечення позову.

 

Стаття 369. Оформлення виконавчого листа, виправлення
помилки в ньому та визнання виконавчого листа
таким, що не підлягає виконанню

 

1. Виконавчий лист має відповідати вимогам до виконавчого
документа, встановленим Законом України "Про виконавче
провадження" .

 

2. Суд, який видав виконавчий лист, може за заявою стягувача
або боржника виправити помилку, допущену при його оформленні або
видачі, чи визнати виконавчий лист таким, що не підлягає
виконанню, та стягнути на користь боржника безпідставно одержане
стягувачем за виконавчим листом.

 

3. Суд розглядає заяву в десятиденний строк у судовому
засіданні з повідомленням стягувача та боржника і постановляє
ухвалу. Неявка стягувача і боржника не є перешкодою для розгляду
заяви. До розгляду заяви суд має право своєю ухвалою зупинити
стягнення за виконавчим листом, а також витребувати виконавчий
лист.

 

4. Суд ухвалою вносить виправлення до виконавчого листа, а у
разі якщо його було видано помилково або якщо обов'язок боржника
відсутній повністю чи частково у зв'язку з його припиненням
добровільним виконанням боржником чи іншою особою або з інших
причин, суд визнає виконавчий лист таким, що не підлягає виконанню
повністю або частково. Якщо стягнення за таким виконавчим листом
уже відбулося повністю або частково, суд одночасно на вимогу
боржника стягує на його користь безпідставно одержане стягувачем
за виконавчим листом.

{ Стаття 369 в редакції Закону N 3538-IV від
15.03.2006 }

Стаття 370. Видача дубліката виконавчого листа або судового
наказу

 

1. Замість втраченого оригіналу виконавчого листа або
судового наказу суд, який видав виконавчий лист або судовий наказ,
має право за заявою стягувача або поданням державного виконавця
видати його дублікат.

 

2. Заява про видачу дубліката розглядається в судовому
засіданні з викликом сторін і заінтересованих осіб. Їхня неявка не
є перешкодою для вирішення питання про видачу дубліката.

 

3. За видачу дубліката виконавчого листа або судового наказу
стягувачу справляється плата в розмірі ,
встановленому Кабінетом Міністрів України.

 

Стаття 371. Поновлення пропущеного строку для пред'явлення
виконавчого документа до виконання

 

1. Стягувачам, які пропустили строк для пред'явлення
виконавчого документа до виконання з причин, визнаних судом
поважними, пропущений строк може бути поновлено.

 

2. Заява про поновлення пропущеного строку подається до суду,
який видав виконавчий лист, або до суду за місцем виконання і
розглядається в судовому засіданні з повідомленням сторін, які
беруть участь у справі. Їхня неявка не є перешкодою для вирішення
питання про поновлення пропущеного строку. Суд розглядає таку
заяву в десятиденний строк.

 

Стаття 372. Мирова угода в процесі виконання

 

1. Мирова угода, укладена між сторонами, або відмова
стягувача від примусового виконання в процесі виконання рішення
подається в письмовій формі державному виконавцеві, який не
пізніше триденного строку передає її до суду за місцем виконання
рішення для визнання.

 

2. Суд має право перевірити і не визнати мирову угоду або не
прийняти відмови стягувача від примусового виконання, якщо це
суперечить закону або порушує права чи свободи інших осіб.

 

3. За результатами розгляду мирової угоди або відмови від
примусового виконання суд постановляє ухвалу відповідно до
положень цього Кодексу.

 

Стаття 373. Відстрочка і розстрочка виконання, зміна
чи встановлення способу і порядку виконання

 

1. За наявності обставин, що утруднюють виконання рішення
(хвороба боржника або членів його сім'ї, відсутність присудженого
майна в натурі, стихійне лихо тощо), за заявою державного
виконавця або за заявою сторони суд, який видав виконавчий
документ, у десятиденний строк розглядає питання про відстрочку
або розстрочку виконання, зміну чи встановлення способу і порядку
виконання рішення в судовому засіданні з викликом сторін і у
виняткових випадках може відстрочити або розстрочити виконання,
змінити чи встановити спосіб і порядок виконання рішення.

 

Стаття 374. Вирішення питання про тимчасове влаштування
дитини до дитячого або лікувального закладу

 

1. Питання про тимчасове влаштування дитини до дитячого або
лікувального закладу вирішується судом за поданням державного
виконавця.

 

2. Суд у десятиденний строк розглядає це питання в судовому
засіданні з викликом сторін та за обов'язковою участю
представників органів опіки та піклування. Неявка сторін не є
перешкодою для вирішення питання про тимчасове влаштування дитини
до дитячого або лікувального закладу.

 

Стаття 375. Вирішення питання про оголошення розшуку боржника
або дитини

 

1. Розшук боржника або дитини оголошується за місцем
виконання рішення або за останнім відомим місцем проживання
(перебування) боржника або дитини чи місцезнаходженням їхнього
майна, або за місцем проживання (перебування) стягувача.

 

2. Суд має право витребувати від державного виконавця всі
необхідні документи для вирішення питання про оголошення розшуку.

 

3. Суд розглядає подання державного виконавця протягом десяти
днів.

 

Стаття 376. Вирішення питання про примусове проникнення
до житла чи іншого володіння особи

 

1. Питання про примусове проникнення до житла чи іншого
володіння боржника - фізичної особи або особи, у якої знаходиться
майно боржника чи майно та кошти, належні боржникові від інших
осіб, або дитина, щодо якої є виконавчий документ про її
відібрання, при виконанні судових рішень та рішень інших органів
(посадових осіб) вирішується судом за місцезнаходженням житла чи
іншого володіння особи за поданням державного виконавця.

{ Частина перша статті 376 в редакції Закону N 3538-IV
від 15.03.2006 }

2. Суд негайно розглядає подання, зазначене в частині першій
цієї статті, без виклику чи повідомлення сторін та інших
заінтересованих осіб за участю державного виконавця.

 

Стаття 377. Вирішення питання про звернення стягнення
на грошові кошти, що знаходяться на рахунках

 

1. Питання про звернення стягнення на належні боржнику від
інших осіб грошові кошти, що знаходяться на рахунках цих осіб в
установах банків та інших фінансових установах, при виконанні
судових рішень та рішень інших органів (посадових осіб), а також
питання про звернення стягнення на грошові кошти боржника, що
знаходяться на його рахунках в установах банків та інших
фінансових установах, при виконанні рішень інших органів
(посадових осіб) вирішуються судом за поданням державного
виконавця, погодженим з начальником відділу державної виконавчої
служби.

 

2. Суд негайно розглядає подання державного виконавця без
виклику чи повідомлення сторін та інших заінтересованих осіб за
участю державного виконавця.

 

Стаття 378. Заміна сторони виконавчого провадження

 

1. У разі вибуття однієї із сторін виконавчого провадження за
поданням державного виконавця або за заявою сторони суд замінює
сторону виконавчого провадження її правонаступником.

 

2. Суд у десятиденний строк розглядає це питання у судовому
засіданні з повідомленням сторін та заінтересованих осіб. Неявка
сторін та інших осіб не є перешкодою для вирішення питання про
заміну сторони виконавчого провадження.

 

Стаття 379. Визначення частки майна боржника у майні, яким
він володіє спільно з іншими особами

 

1. Питання про визначення частки майна боржника у майні, яким
він володіє спільно з іншими особами, вирішується судом за
поданням державного виконавця.

 

2. Суд у десятиденний строк розглядає це питання у судовому
засіданні з повідомленням сторін та заінтересованих осіб. Неявка
сторін та інших осіб не є перешкодою для вирішення питання про
визначення частки майна боржника у майні, яким він володіє спільно
з іншими особами.

 

Стаття 380. Порядок вирішення питання про поворот виконання

 

1. Питання про поворот виконання вирішує суд апеляційної чи
касаційної інстанції, якщо, скасувавши рішення, він закриває
провадження у справі, залишає позов без розгляду, відмовляє в
позові повністю або задовольняє позовні вимоги в меншому розмірі.


Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2020 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных