Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Теоретичного навчання
1.Забезпечення уроку:

* наявність плану;

* наявність дидактичного забезпечення та його відповідність між темою та метою уроку;

* наявність матеріально-технічного забезпечення та його відповідність між темою та метою уроку;

* організація робочих місць учнів відповідно до правил безпеки праці.

2.Характеристика ходу уроку:

* правильність визначення та формулювання мети і завдань уроку;

* форми організації роботи учнів та методи проведення кожного елемента уроку, доцільність їхнього вибору;

* правильність і раціональність використання дидактичного матеріалу та технічних засобів навчання;

* логічність і доступність пояснення і закріплення нового навчального матеріалу;

* рівень відображення новинок техніки, технології, передового досвіду відповідно до теми уроку;

* рівень активності учнів під час усього уроку, самостійність і усвідомленість їхніх дій;

* відповідність практичних завдань для самостійної роботи учнів на уроці і домашнього завдання між темою і метою уроку;

* методика контролю за знаннями, уміннями, навичками учнів, її ефективність;

* зміст зауважень викладача, їхня педагогічна значущість.

3.Загальні висновки:

* правильність вибору типу і виду уроку;

* наскільки (як) реалізована мета уроку;

* що із нововведень заслуговує на розповсюдження у педагогічній практиці;

* які недоліки уроку, їхні причини;

* рекомендації викладачеві.

 


Додаток 3

  Ефективність викладання та рівень навчальних досягнень учнів з предметів загальноосвітньої підготовки
І. Навчально-виховна робота Позначення Кількість перевірок В Д С Н
1. Виконання навчальних планів і програм                
1.1. Наявність навчальних програм з предметів, затверджених Міністерством освіти і науки України       Д     12-10   9-7   6-4     3-0
1.2. Наявність поурочно-тематичних планів, відповідність їх змісту навчальних програм В - відповідність на 100% Д – відповідність на 100%, незначні відхилення від вимог С – відповідність на 99 – 80% Н – менше 80%   Д С     12-10   9-7   6-4   3-0
1.3. Інтегративний зв’язок поурочно-тематичного планування предметів загальноосвітньої і професійної підготовки   В - в поурочно-тематичних планах відображена міжпредметна інтеграція; Д - в поурочно-тематичних планах відображена міжпредметна інтеграція (допускаються відхилення в структурі побудови); С - в поурочно-тематичних планах недостатньо відображена міжпредметна інтеграція; Н - поурочно-тематичні плани відсутні, не відображена міжпредметна інтеграція   Д С     12-10   9-7   6-4     3-0
1.4 Наявність і якість паспортів КМЗ В - паспорт є в наявності і ведеться відповідно до вимог; Д – паспорт є в наявності, ведеться з незначними порушеннями; С - паспорт ведеться неакуратно зі значними порушеннями; Н - паспорт відсутній або не відповідає вимогам     Д С         12-10     9-7     6-4       3-0
1.5 Виконання обов’язкового мінімуму практичних та лабораторних робіт В - 100 % якісного виконання ; Д – 100 % якісного виконання, несуттєві відхилення від вимог; С – 99 – 80 % виконання ЛПР; Н - менше 80 %   Д С     12-10   9-7   6-4     3-0
1.6 Виконання обов’язкового мінімуму контрольних робіт В - виконання на 100 % ; Д – виконання на 100 %, несуттєві відхилення від вимог; С – виконання на 99 – 90 %; Н – менше 90 %     Д С         12-10     9-7     6-4         3-0
1.7 Проведення екскурсійних занять передбачених програмою   В – виконання на 100%, визначена мета і завдання екскурсій, підбиті підсумки; Д – виконання на 100%, несуттєві відхилення від вимог; С – виконання на 99-80%; Н – менше 80%   Д С Б     12-10   9-7   6-4     3-0
1.8 Наявність інструкції з безпеки праці В - відповідність вимогам на 100 % ; Д – відповідність вимогам на 100 %, несуттєві відхилення від вимог; С – відповідність на 99 – 80 % ; Н - недотримання вимог   Д     12-10   9-7   6-4     3-0
1.9 Наявність журналів реєстрації інструктажів з питань охорони праці для учнів В - відповідність на 100 % ; Д – відповідність на 100 %, незначні недоліки щодо ведення журналу; С – журнал ведеться з порушеннями; Н - форма журналу та записи в ньому не відповідають вимогам   Д     12-10   9-7   6-4     3-0
1.10 Забезпеченість лабораторно-практичних робіт методичними інструкціями В - забезпеченість на 100 % ; Д – забезпеченість на 100 %, несуттєві відхилення від вимог; С – забезпеченість на 99 – 80 %; Н - менше 80%   Д     12-10   9-7   6-4       3-0
1.11 Проведення консультативних занять з навчальних дисциплін Якість змісту та організація проведення занять Д, С,Б 12-10 9-7 6-4   3-0
2. Виконання вимог 12-тибальної системи оцінювання та тематичної атестації В – виконання на 100%, дотримання нормативних вимог та рекомендацій; Д – виконання на 100%, несуттєві відхилення від вимог; С – виконання на 99-80%; Н- недотримання нормативних вимог та рекомендацій   Д С Б         12-10     9-7     6-4       3-0
3. Результативність засвоєння учнями навчальних програм В +Д - 100 – 85 % засвоєння; С – 84 – 21% ; Н – менше 20 %   Д С     12-10   9-7   6-4       3-0
ІІ. Методична робота
1. Реалізація викладачем особистісної методичної проблеми В - узагальнений досвід на обласному рівні (статті, методичні розробки та інше); Д – узагальнений досвід на рівні ПТНЗ; С – проміжні результати; Н – не реалізується   Д С Б     12-10   9-7   6-4     3-0
2. Використання інноваційних технологій; здійснення експериментально-дослідницької роботи В - впроваджується, проводиться експериментально-дослідницька робота; Д – впроваджується, проводиться експериментально-дослідницька робота (проміжні результати); С – впроваджується частково; Н – використовується безсистемно, не проводиться експериментально-дослідницька робота     Д С Б     12-10   9-7   6-4     3-0
3. Методичне забезпечення навчального процесу              
3.1 Комплексно-методичне забезпечення предмета В - 100 – 90 %; Д – 90 – 70 % ; С – 70 – 50 % ; Н – 50 % менше   Д С Б     12-10   9-7   6-4       3-0
3.2 Комплекти завдань для тематичних атестацій В - 100 – 90 %; Д – 90 – 70 % ; С – 70 – 50 % ; Н – 50 % менше   Д С     12-10   9-7   6-4       3-0
3.3. Дидактичні матеріали, в яких відображена міжпредметна інтеграція   Відповідність поурочно-тематичним планам   Д,С     12-10   9-7   6-4     3-0
4. Участь та місце викладача в роботі обласних творчих груп у заходах НМЦ ПТО ПК В - 100 % участі, має виступи; Д – 80 – 60 % участі, має виступи; С – 60 – 40 % має виступи; Н – 40 % менше   С     12-10   9-7   6-4       3-0
5. Самоосвіта та проходження КПК Результативність (статті, розробки та інше), доцільність змісту та форм Д С Б     12-10   9-7   6-4     3-0
6. Методика проведення уроку Відповідність методичних прийомів змісту теми, віковим особливостям учнів, доцільність та результативність цих прийомів   С     12-10   9-7   6-4     3-0
ІІІ. Позакласна робота
1. Планування та проведення предметних гуртків Системність, результативність, зв’язок з програмним матеріалом Д С Б     12-10   9-7   6-4     3-0
2. Підготовка та проведення олімпіад, участь в обласних олімпіадах В - 100 % + призові місця; Д – 80 % участі, + призові місця; С – 50 % участі; Н – менше 50 %   С     12-10   9-7   6-4       3-0
3. Дослідницько-експериментальна робота учнів, участь в науковому товаристві В - є певні результати; Д – проміжні результати; С – робота проводиться, але результати поки що відсутні; Н – робота не проводиться   Д С       12-10   9-7   6-4     3-0
4. Проведення предметних тижнів, вечорів, екскурсій, випуск газет В - всі складові реалізуються на 90-100 %; Д – всі складові реалізуються на 90 – 70 %; С – всі складові реалізуються на 70 – 50 %; Н – всі складові реалізуються нижче 50 % або деякі взагалі не реалізуються     С Б       12-10   9-7   6-4     3-0
5. Матеріали позакласної роботи Творчі роботи з урахуванням майбутньої професії та спрямованість їх на підвищення якості профпідготовки   С     12-10   9-7   6-4     3-0
  Навчально-матеріальна база              
1. Відповідність комплекту навчального обладнання з предмета навчальним програмам В - відповідність на 100 %; Д - відповідність на 99-90 %; С - відповідність на 89 – 70 %; Н – менше 70 %.   Д С 12-10 9-7 6-4 3-0
2. Наявність техніко-економічних паспортів кабінетів (лабораторій), якість їх ведення викладачем В - паспорт в наявності і ведеться відповідно до вимог; Д - паспорт в наявності, ведеться з незначними відхиленнями; С - паспорт ведеться неакуратно, зі значними порушеннями; Н - паспорт відсутній або не відповідає вимогам   Д С     12-10   9-7   6-4     3-0
3. Обладнання робочих місць викладача та учнів відповідно до вимог наукової організації праці В - обладнано робоче місце викладача та учнів відповідно до вимог; наявність препараторської; матеріал систематизовано, наявність кабінетів, картотек тощо; Д - незначні відхилення від вимог; С - незначні відхилення від вимог; відсутня препараторська; Н - робоче місце викладача і учнів обладнані, але зі значними порушеннями, відсутня систематизація матеріалів.     С         12-10     9-7     6-4       3-0
4. Рівень та якість технічного і комп’ютерного оснащення навчального процесу В - в кабінеті (лабораторії) є всі необхідні ТЗН (працюючі) для якісного викладання предмета і в навчальному процесі використовуються комп’ютери на 100 %; Д - кабінет (лабораторія) на 99-80 % забезпечений (а) ТЗН і комп’ютерами для повного розкриття змісту навчальної програми; С - кабінет (лабораторія) на 79-90% забезпечений (а) ТЗН і комп’ютерами для повного розвитку змісту навчальної програми; Н - кабінет (лабораторія) на 59 % і менше забезпечений (а) ТЗН та матеріалами до них; відсутність комп’ютерного забезпечення.     С         12-10     9-7     6-4       3-0
5. Виконання завдань паспорту КМЗ щодо створення та оновлення дидактичного забезпечення предмета В - виконання на 100%; Д – виконання на 99-80%; С - виконання на 79-60%; Н – менше 60%     С         12-10     9-7     6-4         3-0
6. Медико-санітарні та естетичні умови в навчальних кабінетах, їх відповідність нормативним документам В - відповідність на 100%; Д - відповідність на 99-80%; С – відповідність на 79-70%; Н – менше 70%;   Д С     12-10   9-7   6-4     3-0
  Підсумок оцінювання ефективності викладання та рівня навчальних досягнень учнів з предметів загальноосвітньої підготовки     Середнє арифме-тичне числових значень показників        
                   

Додаток 4

Рекомендована циклограма річної роботи заступника директора з навчально-виробничої роботи професійно-технічного навчального закладу:

Місяць Зміст роботи
СЕРПЕНЬ 1. Перевірка рівня готовності ПТНЗ до нового навчального року. 2. Аналіз стану матеріально-технічної бази навчального закладу, зокрема: - кабінетів загальноосвітньої підготовки; - кабінетів загальнопрофесійної та професійно-теоретичної підготовки; - майстерень; - лабораторії; - полігонів; - тощо. 3. Аналіз виконання плану державного замовлення на 20…/20… навчальний рік. 4. Аналіз звіту про навчально-виробничу діяльність за І півріччя н.р. та підготовка плану навчально-виробничої діяльності на новий навчальний рік, ІІ півріччя календарного року. 5. Аналіз працевлаштування та закріплення на виробництві випускників ПТНЗ. 6. Розподіл та закріплення майстрів виробничого навчання за навчальними групами. 7. Перевірка комплексно-методичного забезпечення уроків виробничого навчання та професійно-теоретичної підготовки. 8. Затвердження переліку навчально-виробничих робіт з професій на І семестр (навчальний рік). 9. Затвердження планів виробничого навчання навчальних груп на місяць. 10. Затвердження планів навчально-виробничої діяльності на І півріччя. 11. Затвердження переліку навчально-виробничих робіт з професії, технологічної та технічної документації, розробленої на основі ДС ПТО. 12. Здійснення контролю за підготовкою характеристик робочих місць, графіку переміщення учнів по робочим місцям та переліку найменування робіт, які учні повинні виконувати з кожної теми чи розділу навчальної програми професійно-практичної підготовки.
ВЕРЕСЕНЬ 1. Корегування педагогічного навантаження для майстрів виробничого навчання та викладачів професійно-теоретичної підготовки. 2. Уточнення контингенту навчальних груп на 20…/20… навчальний рік. 3. Інструктаж майстрів виробничого навчання щодо вимог до оформлення журналів виробничого навчання та особових справ учнів. 4. Огляд готовності кабінетів та майстерень до нового навчального року. 5. Корегування планів навчально-виробничої діяльності на І семестр. 6. Контроль за укладанням договорів про проходження виробничої практики із підприємствами замовниками кадрів. 7. Проведення заняття школи молодого майстра «Професіонал». 8. Підготовка наказів до початку навчального року. 9. Контроль за веденням журналів руху контингенту: 10. Підготовка наказу про створення комісії для розслідування нещасних випадків. 11. Контроль за дотриманням вимог охорони праці та безпеки життєдіяльності. 12. Підготовка звіту про видачу випускних документів до Державного центру прикладних інформаційних технологій МОН України.
ЖОВТЕНЬ 1. Організація навчання педагогічного колективу з охорони праці та безпеки життєдіяльності. 2. Забезпечення внутрішнього системного контролю за станом проведення уроків виробничого навчання, загальнопрофесійної та професійно-теоретичної підготовки, виробничої практики. 3. Підготовка та початок конкурсу «Майстер виробничого навчання ПТНЗ». 4. Вивчення системи роботи педагогів та майстрів виробничого навчання, що атестуються. 5. Контроль за дотриманнями режиму роботи ПТНЗ усіма учасниками навчально-виробничого процесу. 6. Вивчення адаптації учнів І року навчання до вимог навчального процесу ПТНЗ. 7. Організація творчої пошукової роботи, експериментальної та технічної творчості в ПТНЗ. 8. Проаналізувати закріплення та працевлаштування випускників ПТНЗ. 9. Підготувати державну статистичну звітність (1П-НПП (квартальна) у Держкомстат України.
ЛИСТОПАД 1. Перевірка правильності ведення навчально-облікової документації (журнали виробничого навчання, плани уроків, інструкції з охорони праці, тощо). 2. Перевірка роботи гуртків технічної творчості. 3. Організація роботи по енергозбереженні. 4. Організація і проведення конкурсу-захисту науково-практичних та експериментально-дослідницьких робіт. 5. Конкурс на краще оформлення наочності в навчальних кабінетах та навчально-виробничих майстернях. 6. Контроль за виконанням плану навчально-виробничої діяльності. 7. Виїзний контроль за якістю та ефективністю організації виробничої практики в умовах підприємств-замовників кадрів. 8. Провести конкурси виробничих майстерень з професій (наприклад): - оператор комп’ютерного набору; - майстерні зварювальних професій. 9. Надати допомогу у підготовці доповідної записки про стан і підготовку цивільного захисту (цивільної оборони) у професійно-технічних навчальних закладах. 10. Проведення заняття школи молодого майстра «Професіонал».
ГРУДЕНЬ 1. Затвердити плани з навчально-виробничої діяльності ПТНЗ у майстернях на ІІ семестр 20…/20… н.р. 2. Завершити конкурси виробничих майстерень з професій (наприклад): - майстерні зварювальних професій; - оператор комп’ютерного набору. 3. Провести аналіз укладених угод ПТНЗ щодо обсягів навчання незайнятого населення. 4. Організація та проведення контрольного зрізу знань учнів з предметів загально-професійної та професійно-теоретичної підготовки. 5. Аналіз виконання плану навчально-виробничої діяльності за І семестр. 6. Аналіз виконання робочих навчальних планів і програм за І семестр, переліку навчально-виробничих робіт з професії. 7. Попередній аналіз успішності учнів з предметів професійного спрямування та виробничого навчання за І семестр. 8. Проведення моніторингових досліджень закріплення випускників ПТНЗ через півроку після закінчення навчання та роботодавців щодо якості підготовки кваліфікованих робітників. 9. Участь у розробці плану роботи ПТНЗ під час зимових канікул. 10. Контроль за веденням звітності та плануючої документації.
СІЧЕНЬ 1. Підготувати статистичний звіт з виробничої діяльності ПТНЗ (форма № 9-профтех-зведена) в МОНУ 2. Підготувати звіт про навчально-виробничу діяльність за ІІ півріччя 20… року (лист МОН від 04.03.2004 року № 3.1/9-161 «Про розвиток навчально-виробничої діяльності ПТНЗ»). 3. Провести перевірку журналів обліку теоретичного і виробничого навчання ПТНЗ на відповідність претендентів вимогам щодо отримання дипломів кваліфікованих робітників з відзнакою. 4. Взяти участь у роботі атестаційних комісій ПТНЗ з атестації педпрацівників у 20…/20… н.р. (за узгодженим з НМЦ ПТО графіком). 5. Вивчити спільно з Київським міським центром зайнятості потребу у підготовці незайнятого населення та врахувати запити ринку праці при плануванні держзамовлення на новий навчальний рік. 6. Підведення підсумків перевірки журналів виробничого навчання щодо виконання навчальних планів і програм. 7. Продовжити вивчення системи роботи педагогічних працівників, що підлягають атестації. 8. Участь у підготовці та проведенні педагогічної ради. 9. Організація конкурсу професійної майстерності серед майстрів виробничого навчання за професійними спрямуванням на зимових канікулах. 10. Контроль за дотриманням вимог з охорони праці та безпеки життєдіяльності. 11. Проведення заняття школи молодого майстра «Професіонал».
ЛЮТИЙ 1. Підготувати річну статистичну звітність (форма 1П-НПП(річна), затверджену наказом Держкомстату Україна 02.08.2004 р. № 464. 2. Підведення підсумків роботи моніторингової служби у ПТНЗ щодо працевлаштування випускників за попередній період. 3. Взяти участь у роботі атестаційних комісій ПТНЗ з атестації педпрацівників у 20…-20… році (згідно графіку НМЦ ПТО). 4. Підготувати звіт з охорони праці за попередній рік. 5. Взяти участь у засіданнях трудового колективу ПТНЗ з питань звіту керівників. 6. Збір повних даних про випускників для заповнення документів про освіту. 7. Створення творчих груп з питань розробки плану навчально-виробничої роботи ПТНЗ на наступний навчальний рік. 8. Аналіз стану відвідування учнями занять. 9. Підготовка інформації для профорієнтаційної роботи. 10. Проведення конкурсів професійної майстерності серед учнів ПТНЗ з робітничих професій за якими здійснюється професійна підготовка.
БЕРЕЗЕНЬ 1. Підготувати аналітичну довідку про результати моніторингу працевлаштування випускників 20…р. і роботодавців для МОНУ. 2. Взяти участь у конкурсі на кращий стан прилеглої до ПТНЗ території. 3. Організувати міську виставку (огляд-конкурс) робіт учнів ПТНЗ м. Києва з декоративно-прикладного та образотворчого мистецтва (міський салон-виставка). 4. Організувати та провести місячник безпеки життєдіяльності в ПТНЗ. 5. Проведення інструктивно-методичної наради з питань підготовки до ДКА. 6. Контроль за організацією підсумкового повторення навчального матеріалу. 7. Проведення семінару-практикуму спільно з представниками підприємств-замовників кадрі щодо корегування змісту навчальних планів і програм відповідно до вимог сучасного ринку праці. 8. Допомога у підготовці до проведення Дня Цивільної оборони. 9. Підготовка пропозицій до графіку відпусток педагогічних працівників. 10. Контроль за станом викладання предметів загально-професійної та професійно-теоретичної підготовки. 11. Контроль за дотриманнями нормативно-законодавчих вимог під час проведення поетичної атестації. 12. Контроль за якістю виконання навчальних планів і програм з професійно-практичної підготовки. 13. Проведення заняття школи молодого майстра «Професіонал».
КВІТЕНЬ 1. Зробити та проаналізувати звітні дані ПТНЗ про виробничу діяльність за І квартал 20… року. 2. Підготовка до участі навчального закладу в загальноміському «Ярмарку-продажі учнівських виробів». 3. Підвести підсумки роботи ПТНЗ щодо підготовки виробів учнів на міський Ярмарок продаж. 4. Організувати та провести Ярмарок-продаж виробів учнів та працівників ПТНЗ. 5. Підготувати державну статистичну звітність (1П-НПП (квартальна) у Держкомстат України. 6. Підготувати інформацію про стан апробації державних стандартів з конкретних професій. 7. Взяти участь у конкурсах професійної майстерності серед учнів ПТНЗ. 8. Проведення зрізів знань з предметів загально професійної та професійно-теоретичної підготовки. 9. Контроль за якістю проведення консультацій з питань підготовки письмових (творчих) робіт до ДКА. 10. Участь у проведенні Дня Цивільної оборони. 11. Підготовка проекту плану роботи ПТНЗ на новий навчальний рік. 12. Перевірка підготовки матеріалів до ДКА. 13. Ознайомлення учнів і батьків з основними вимогами Положення про ДКА. 14. Обговорення проектів планів роботи методичних комісій професійного спрямування на наступний навчальний рік. 15. Перевірка роботи гуртків технічної творчості. 16. Проведення спільно з практичним психологом діагностики рівня професійної та методико-психологічної підготовки педагогів.  
ТРАВЕНЬ 1. Підведення підсумків конкурсів «Майстер виробничого навчання ПТНЗ», «Краща майстерня (лабораторія ПТНЗ)». 2. Аналіз рівня забезпеченості підручниками професійної спрямованості на наступний навчальний рік. 3. Перевірка рівня готовності матеріалів до ДКА. 4. Організація підготовки матеріально-технічної бази та комплексно-методичного забезпечення кабінетів, навчальних майстерень, лабораторій до нового навчального року. 5. Перевірка ефективності організації переддипломної виробничої практики в випускних групах. 6. Комплектування педагогічних кадрів згідно зі штатним розписом та планом державного замовлення на наступний навчальний рік. 7. Участь у роботі комісії Відділу ПТО щодо розгляду правомірності видачі випускникам ПТНЗ документи про освіту особливого зразка. 8. Участь у урочистому підведенні підсумків роботи ПТНЗ за 20…/20… н.р. та парад професій на Хрещатику. 9. Участь у проведенні міського огляду-конкурсу технічної творчості серед учнів ПТНЗ м. Києва (міський салон-виставка). 10. Участь у міському огляді-конкурсі з технічної творчості (міський салон-виставка). 11. Участь у конкурсах професійної майстерності серед учнів ПТНЗ. 12. Систематизувати матеріали по результатам проведення апробації державних стандартів. 13. Взяти участь у позапланових навчаннях з охорони праці та безпеки життєдіяльності працівників ПТНЗ. 14. Проведення заняття школи молодого майстра «Професіонал».
ЧЕРВЕНЬ 1. Узагальнити заходи ПТНЗ щодо підготовки до початку нового 20…/20… навчального року та осінньо-зимового періоду. 2. Підготувати державний звіт за формою № 1-профтех про підсумки роботи ПТНЗ у 20…/20… навчальному році. 3. Здійснити ІІ етап перевірки стану підготовки організації проведення державної кваліфікаційної атестації учнів ПТНЗ. 4. Провести перевірку журналів обліку теоретичного і виробничого навчання претендентів на отримання дипломів кваліфікованого робітника з відзнакою. 5. Взяти участь у відкритій державній кваліфікаційних атестації випускників ПТНЗ у Буднику учителя. 6. Підготувати інформацію про стан працевлаштування випускників ПТНЗ. 7. Провести аналіз виконання навчальних планів та програм у ПТНЗ. 8. Забезпечення нормативного супроводу проведення Державної кваліфікаційної атестації учнів ПТНЗ. 9. Затвердити робочі навчальні плани та програми ПТНЗ на 20…/20… н.р. згідно державних стандартів з конкретних професій. 10. Складання графіку консультацій та розкладу ДКА. 11. Перевірка готовності кабінетів та відповідної документації до проведення ДКА. 12. Перевірка журналів теоретичного та виробничого навчання щодо виконання навчальних планів і програм, дотримання єдиних вимог до ведення ділової документації. 13. Участь в роботі державних кваліфікаційних комісій. 14. Контроль за станом підготовки навчально-матеріальної бази та комплексно-методичного забезпечення предметів та професій до нового навчального року. 15. Перевірка та аналіз якості знань за результатами ДПА та ДКА. 16. Контроль за оформленням та видачею документів про освіту. 17. Контроль за веденням записів у журналах руху контингенту. 18. Участь у розподілі педагогічного навантаження на новий навчальний рік. 19. Аналіз виконання плану навчально-виробничої діяльності за ІІ семестр. 20. Підготовка звітів за навчальний рік. 21. Організація роботи по формуванню контингенту навчальних груп та виконанню плану держзамовлення.
ЛИПЕНЬ 1. Підготувати державну статистичну звітність (1П-НПП (квартальна) у Держкомстат України. 2. Підготувати звіт з навчально-виробничої діяльності за І півріччя у МОН України. 3. Підготувати державний звіт за формою № 1-профтех про підсумки роботи ПТНЗ у 20…/20… навчальному році. 4. Зробити аналіз працевлаштування та матеріального забезпечення випускників ПТНЗ. 5. Організувати роботи по формуванню контингенту навчальних груп та виконанню плану держзамовлення.

Рекомендована циклограма річної роботи заступника директора з навчальної роботи професійно-технічного навчального закладу:

Місяць Зміст роботи
СЕРПЕНЬ 1.Корегування педагогічного навантаження. 2.Складання розкладу уроків, графіку роботи навчальних груп. 3.Індивідуальні консультації для молодих і малодосвідчених педагогічних працівників. 4.Проведення заняття школи молодого викладача «Співдружність» за темою «Основа навчання - допомога». 5.Участь у проведенні батьківських зборів для батьків новоприбулого контингенту. 6.Уточнення контингенту учнів по групах. 7.Інструктаж педагогічних працівників щодо єдиних вимог оформлення ділової документації, перевірка оформлення ними журналів теоретичного навчання. 8.Огляд готовності навчальних кабінетів до нового навчального року. 9.Контроль за складанням поурочно - тематичних планів та програм з предметів на навчальний рік. 10.Складання графіку відвідування та взаємовідвідування уроків педагогічних працівників на новий навчальний рік.
ВЕРЕСЕНЬ 1.Затвердження поурочно-тематичного планування. 2. Оформлення наказом по ПТНЗ звільнення учнів від занять з фізичної культури. 3.Завершення оформлення журналів теоретичного навчання,особових справ учнів. 4. Складання координаційних графіків проведення письмових контрольних, практичних і лабораторних робіт. 5. Складання тарифікації педагогічних працівників. 6. Організація курсової перепідготовки педагогів. 7. Збір заяв педагогічних працівників на атестацію в новому навчальному році. 8. Підготовка журналів реєстрації інструктажів учнів на робочому місці в кабінетах підвищеної безпеки. 9. Планування предметної позаурочної роботи з учнями. 10. Підготовка наказу «Про розподіл консультацій у навчальних групах та організацій їх обліку». 11. Контроль знання положень Статуту ПТНЗ та правил внутрішнього розпорядку. 12.Проведення інспекторських перевірочних контрольних робіт. 13. Участь у плануванні проведення заходів з питань охорони праці та життєдіяльності. 14. Підготовка до проведення конкурсу «Викладач року», «Майстер виробничого навчання року».
ЖОВТЕНЬ 1.Перевірка правильності ведення навчально-облікової документації (журналів). 2.Вивчення адаптації учнів І курсу до навчання в ПТНЗ,аналіз результатів перевірочних контрольних робіт. 3. Затвердження графіка атестації,доведення його до відома тих, хто атестується. 4. Корегування банку індивідуальних програм щодо роботи з обдарованими дітьми. 5. Організація науково – дослідної роботи з основ наук з учнями(підготовка до олімпіад). 6. Проведення олімпіад I етапу з загальноосвітніх дисциплін . 7.Організація конкурсів «Кращий учень року», «Краща група року».
ЛИСТОПАД 1. Участь у проведенні засідання педагогічної ради. 2.Участь у підготовці тематичних годин до Дня української писемності та мови. 3.Проведення педагогічних консиліумів щодо визначення реальних навчальних можливостей учнів, організація роботи з невстигаючими і обдарованими дітьми. 4.Організація підготовки учасників II етапу Всеукраїнських олімпіад з основ наук (за результатами проведення училищних олімпіад). 5.Перевірка роботи предметних гуртків. 6.Вивчення роботи викладачів ,що атестуються. 7.Відвідування відкритих уроків викладачів, що атестуються.
ГРУДЕНЬ 1.Підготовка та проведення директорських контрольних робіт. 2.Попередній аналіз підсумків успішності за I семестр. 3.Підготовка розпоряджень про закінчення I семестру та проведення методичної роботи під час канікул. 4.Перевірка діяльності училищних методичних комісій. 5.Перевірка журналів теоретичного навчання.

 

 

СІЧЕНЬ 1.Підведення підсумків перевірки класних журналів щодо виконання навчальних планів та програм,зокрема практичних,лабораторних,творчих робіт на II семестр. 2.Складання розкладу уроків, графіка контрольних, практичних, лабораторних, творчих робіт на II семестр. 3.Перевірка поурочно - тематичного планування на II семестр. 4.Коригування плану роботи закладу на II семестр. 5.Проведення батьківських зборів з питань учнівських досягнень за I семестр. 6.Аналіз стану виконання навчальних планів і програм.
ЛЮТИЙ 1.Допомога у зборі повних даних про випускників для заповнення документів про освіту. 2.Перевірка стану виконання навчальних програм і організації повторення навчального матеріалу. 3.Створення творчих груп з питань розробки плану навчально – виробничої роботи ПТНЗ на новий навчальний рік. 4.Визначення рейтингу вчителів,що проходять атестацію. Участь у роботі атестаційної комісії. 5.Перевірка готовності матеріалів для ДПА на ІІІ курсі.
БЕРЕЗЕНЬ 1.Проведення заходів з питань підготовки до державної підсумкової атестації. 2.Проведення інструктивно-методичної наради викладачів з метою ознайомлення з інструкцією щодо проведення державної підсумкової атестації. 3.Створення робочої групи для складання плану реалізації педагогічних проблем ПТНЗ на наступний навчальний рік. 4.Контроль за організацією поточного й підсумкового повторення навчального матеріалу. 5.Підготовка до державної підсумкової атестації. Складання переліку предметів державної атестації, предметів за вибором. 6.Перевірка готовності матеріалів для ДПА. Проведення ДПА на ІІІ курсі. 7.Проведення підсумків конкурсу «Кращий викладач року», «Кращий майстер року».

Рекомендована циклограма річної роботи старшого майстра професійно-технічного навчального закладу:

Місяць Зміст роботи
СЕРПЕНЬ 1. Аналіз стану матеріально-технічної бази навчального закладу: майстерень, лабораторій, полігонів. 2. Аналіз працевлаштування та закріплення на виробництві випускників ПТНЗ. 3. Розподіл та закріплення майстрів виробничого навчання за навчальними групами. 4. Погодження переліку навчально-виробничих робіт з професій складених майстрами виробничого навчання на семестр, курс підготовки. 5. Погодження планів виробничого навчання, складених майстрами виробничого навчання на місяць. 6. Розробка плану навчально-виробничої діяльності ПТНЗ на новий навчальний рік, друге півріччя календарного року на основі робочих навчальних програм професійно-практичної підготовки, переліку навчально-виробничих робіт відповідно тарифно-кваліфікаційного розряду, фонду навчального часу на виконання виробничих завдань. 7. Організація роботи майстрів виробничого навчання щодо підготовки характеристик робочих місць, графіку переміщення учнів по робочим місцям та переліку найменування робіт, які учні повинні виконувати з кожної теми чи розділу робочої навчальної програми професійно-практичної підготовки. 8. Складає угоди на проходження учнями виробничого навчання та виробничої практики; спільно з представниками підприємств і майстрами виробничого навчання визначає навчально-виробничі роботи, робочі місця, дільниці, об’єкти, що відповідають вимогам навчальних програм.. 9. Забезпечення навчально-виробничого процесу обладнанням, інструментами, нормативно-технічною документацією, журналами виробничого навчання, журналами реєстрації учнів з охорони праці тощо. 10. Ознайомлення майстрів виробничого навчання з новою навчально-програмною документацією, внесенням корективів в діючу навчально-програмну документацію з урахуванням відповідних умов навчального закладу. 11. Інструктаж з охорони праці.
ВЕРЕСЕНЬ 1. Затвердження планів уроків майстрів виробничого навчання. 2. Інструктаж майстрів виробничого навчання щодо вимог до оформлення журналів виробничого навчання та особових справ учнів. 3. Огляд готовності майстерень, полігонів до навчального року. 4. Корегування планів навчально-виробничої діяльності на І семестр. 5. Проведення заняття школи молодого майстра виробничого навчання. 6. Організація підвищення кваліфікації, стажування майстрів виробничого навчання, участь у підготовці їх до атестації. 7. Інструктивно-методична нарада з питань планування, організації та проведення уроків виробничого навчання, виховної роботи з учнями. 8. Розробка спільно з майстрами виробничого навчання графіків і переліків перевірних робіт з виробничого навчання в кожній навчальній групі.
ЖОВТЕНЬ 1. Погодження планів виробничого навчання, складених майстрами виробничого навчання на місяць. 2. Затвердження планів уроків виробничого навчання. 3. Контроль за виконанням плану навчально-виробничої діяльності в майстернях і на виробництві. 4. Контроль з охорони праці на уроках виробничого навчання та виробничої практики. 5. Перевірка робочих місць закріплених за учнями на виробництві. 6. Контроль за своєчасною і якісною підготовкою майстерень і робочих місць до занять, технічно правильною експлуатацією обладнання. 7. Контроль за дотриманням режиму роботи ПТНЗ майстрами виробничого навчання.
ЛИСТОПАД 1. Інструктаж з охорони праці. 2. Погодження планів виробничого навчання, складених майстрами виробничого навчання на місяць. 3. Затвердження планів уроків. 4. Контроль за якістю випущеної продукції. 5. Перевірка обладнання відповідно вимогам безпеки праці. 6. Проведення інструктивно-методичної наради з майстрами виробничого навчання з питань виконання учнями програм професійно-практичної підготовки. 7. Організація та проведення кваліфікаційних пробних робіт в навчальних майстернях та на виробництві. 8. Організація підготовки до проведення конкурсів професійної майстерності в ПТНЗ. 9. Проведення заняття школи молодого майстра виробничого навчання.
ГРУДЕНЬ 1. Погодження планів виробничого навчання, складених майстрами виробничого навчання на місяць. 2. Перевірка планів уроків виробничого навчання на кожен день занять в майстернях ліцею. 3. Перевірка планів виробничого навчання (практики) на підприємстві, у сфері послуг. 4. Розробка спільно з майстрами виробничого навчання графіків і переліків перевірних робіт з виробничого навчання в кожній навчальній групі (січень-червень). 5. Впровадження нових методик навчання (педагогічних, виробничих, інформаційно-комунікаційних). 6. Перевірка наявності в навчально-виробничих майстернях, лабораторіях необхідної документації з охорони праці. 7. Контроль за дотриманням санітарно-технічного та гігієнічного стану в наявних майстернях (лабораторіях). 8. Скласти плани з навчально-виробничої діяльності ПТНЗ на ІІ семестр.
СІЧЕНЬ 1. Взяти участь у роботі атестаційних комісій ПТНЗ з атестації педагогічних працівників. 2. Перевірка журналів виробничого навчання щодо виконання навчальних програм. 3. Вивчення системи роботи майстрів виробничого навчання, що підлягають атестації. 4. Організація конкурсу професійної майстерності серед майстрів виробничого навчання за професійним спрямуванням. 5. Проведення заняття школи молодого майстра виробничого навчання. 6. Погодження планів виробничого навчання, складених майстрами виробничого навчання на місяць. 7. Затвердження планів уроків виробничого навчання. 8. Організація планово-попереджувального ремонту навчально-виробничого обладнання, устаткування майстерень (лабораторій), подача заступнику директора з навчально-виробничої роботи матеріалів на списання застарілого обладнання. 9. Впровадження найбільш ефективних форм організації роботи майстрів виробничого навчання. 10. Надання допомоги майстрам виробничого навчання в підготовці та проведенні занять з учнями.
ЛЮТИЙ 1. Погодження планів виробничого навчання, складених майстрами виробничого навчання на місяць. 2. Затвердження планів уроків виробничого навчання. 3. Взяти участь у роботі атестаційних комісій ПТНЗ з атестації педагогічних працівників. 4. Проведення конкурсів професійної майстерності серед учнів ПТНЗ з робітних професій за якими здійснюється професійна підготовка. 5. Перевірка журналів виробничого навчання щодо виконання робочих навчальних програм. 6. Контроль за дотриманням вимог з охорони праці та безпеки життєдіяльності. 7. Організація роботи майстрів виробничого навчання щодо розвитку технічної творчості учнів.
БЕРЕЗЕНЬ 1. Погодження планів виробничого навчання, складених майстрами виробничого навчання на місяць. 2. Затвердження планів уроків виробничого навчання. 3. Проведення заняття школи молодого майстра виробничого навчання. 4. Вивчення стану і якості виконання робочих навчальних програм. 5. Вивчення і впровадження передового педагогічного досвіду. 6. Контроль за веденням встановленої обліково-звітної документації за показниками роботи навчальних майстерень і полігонів. 7. Організація прийому продукції, виконаної учнями в процесі навчання, та оцінка її якості (при відсутності в навчальному закладі працівника технічного контролю). 8. Здійснення контролю за нарахуванням і перерахуванням грошових сум за роботи, виконані учнями у процесі виробничого навчання і практики. 9. Проведення інструктивно-методичної наради з питань підготовки до ДКА. 10. Контроль за дотриманням нормативних вимог під час проведення поетапної атестації.
КВІТЕНЬ 1. Підготовка даних про виробничу діяльність за І квартал 200…року. 2. Підготовка учнівських виробів до загальноміського «Ярмарку-продажу учнівських виробів». 3. Взяти участь у конкурсах професійної майстерності серед учнів ПТНЗ. 4. Ознайомлення учнів з основними вимогами Положення про ДКА. 5. Перевірка підготовки матеріалів до ДКА. 6. Перевірка роботи гуртків технічної творчості. 7. Проведення спільно з практичними психологами діагностики рівня професійної та методико-психологічної підготовки майстрів виробничого навчання. 8. Контроль за якістю виконання робочих навчальних програм з професійно-практичної підготовки. 9. Інструктаж з охорони праці. 10. Затвердження планів уроків виробничого навчання.
ТРАВЕНЬ 1. Перевірка рівня готовності матеріалів до ДКА. 2. Організація підготовки матеріально-технічної бази та комплексно-методичного забезпечення навчальних майстерень, лабораторій до нового навчального року. 3. Участь у проведенні міського огляду-конкурсу технічної творчості серед учнів ПТНЗ м. Києва. 4. Проведення заняття школи молодого майстра виробничого навчання. 5. Затвердження планів уроків виробничого навчання. 6. Погодження планів виробничого навчання, складених майстрами виробничого навчання на місяць. 7. Участь в урочистому підведенні підсумків роботи ПТНЗ за 20…/20… н.р. та параді професій на Хрещатику. 8. Участь у конкурсах професійної майстерності серед учнів ПТНЗ м. Києва. 9. Контроль за якістю виконання робочих навчальних програм з професійно-практичної підготовки.
ЧЕРВЕНЬ 1. Здійснення ІІ етапу перевірки стану підготовки до проведення ДКА учнів ПТНЗ. 2. Перевірка журналів виробничого навчання щодо виконання робочих навчальних програм, дотримання єдиних вимог до ведення ділової документації. 3. Взяти участь у відкритій державній кваліфікаційній атестації учнів-випускників ПТНЗ у Будинку учителя. 4. Взяти участь в роботі державної кваліфікаційної комісії. 5. Організація роботи серед майстрів виробничого навчання по формуванню контингенту навчальних груп та виконання плану державного замовлення. 6. Підготовка даних про виконання плану навчально-виробничої діяльності ПТНЗ за ІІ семестр. 7. Підготовка навчально-матеріальної бази та комплексно-методичного забезпечення професій до нового навчального року.

Додаток 5

НАКАЗ № ______

від "____"_________ 200 ___ року

 

Про стан викладання, дотримання

державних вимог щодо змісту та

обсягу навчальних програм та рівня

навчальних досягнень з математики

 

Протягом місяця робочою групою вивчався стан викладання математики в ліцеї, дотримання державних вимог щодо змісту, обсягу навчальних програм та рівня навчальних досягнень учнів.

Наслідки вивчення та результати проведення контрольних робіт засвідчують, що викладачі є фахівцями своєї справи, мають добру науково-теоретичну підготовку, володіють методикою викладання предмета, забезпечують засвоєння учнями основних математичних понять, передбачених програмою з формування практичних умінь та навичок. На уроках використовуються сучасні форми і методи навчання, що активізують розумову діяльність учнів, сприяють підвищенню в них інтересу до вивчення математики, працюють над розвитком математичного мислення.

Викладач математики _____ приділяє належну увагу щодо створення найсприятливіших умов для навчання, виховання і розвитку учнів, обов'язково враховуючи їхні індивідуальні нахили, інтереси, здібності. Тому основою процесу навчання є рівнева диференціація. На чільному місці у викладача професійна спрямованість викладання; у групах, які навчаються за різними професіями, використовує комплекти задач, лабораторні роботи, які відображають специфіку професії. На уроках викладача _______ учні працюють з високою розумовою напруженістю. Це забезпечується великою кількістю навчально-пізнавальних дій, які виконуються на уроці, одночасно звертається увага на розуміння і осмислювання виконуваних операцій. Розробляються завдання різної складності. Чітко продуманий весь етап уроку. Раціонально використовується кожна його хвилина.

Поурочні плани складені з урахуванням методичних рекомендацій, у них передбачені самостійні, контрольні роботи, професійна спрямованість предмета. Плани відображають роботу викладачів з виконання державних програм, індивідуальну та диференційовану роботу з учнями.

Кабінет математики, створений викладачем _______, обладнаний навчальними посібниками, дидактичним матеріалом, моделями геометричних фігур, плакатами тощо. Це значна допомога у підвищенні інтенсивності навчального процесу, дає учням змогу уникати перевантаження домашніми завданнями.Викладачем _______ розроблена система різнорівневих вправ, тестів, контрольних та самостійних робіт. Стан дотримання державних вимог до змісту, обсягу навчальних програм та рівня навчальних досягнень учнів перевірено під час проведення контрольних робіт.

Із запропонованими контрольними роботами впоралися _____ із _____ учнів, рівень якості знань склав _____ %. Таким чином, більша частина учнів засвоїла навчальну програму. Хоча деякі учні помилялися при спрощенні виразів, розкритті дужок, розв'язуванні рівнянь, траплялися труднощі з математичних обчислень. Причинами зазначених недоліків є: низький рівень знань із попередніх тем предмета і невимоглива перевірка зошитів з математики, недостатнє використання таблиць, опорних схем, зворотного зв'язку, особливо під час закріплення знань на уроці.

Група Кількість учнів Рівень навчальних досягнень Відсоток успішності (високий, достатній, середній) Відсоток якості знань (високий, достатній) Не писало учнів
    високий достатній середній початковий      
                 

 

На підставі зазначеного та для усунення недоліків

 

НАКАЗУЮ:

1. Викладачам математики

1.1. Забезпечити належний методичний рівень викладання, ефективні форми і методи для розширення творчих здібностей учнів.

1.2. Систематизувати роботу із підвищення рівня навчальних досягнень учнів.

1.3. Під час складання задач, вправ особливу увагу приділяти професійній спрямованості та диференціації навчання.

1.4. Провести з учнями поглиблене повторення незасвоєних розділів програми.

1.5. Звернути увагу на недоліки в системі перевірки та оцінювання знань учнів, відповідності виставлення підсумкових і семестрових балів.

2. Заступнику директора з НМР:

2-1 До _______ узагальнити досвід роботи викладача ________________ професійної спрямованості викладання предмета;

2.2. Організувати семінар-практикум для викладачів математики та професійно-теоретичної підготовки з питань використання математичного апарата на уроках професійно-теоретичної підготовки.

3. Заступнику директора з НВР:

3.1. Провести повторні контрольні роботи в групах з низьким рівнем успішності.

4. Голові методичної комісії:

4.1. Активізувати роботу методкомісії, запровадити ефективні форми роботи.

4.2. Розглянути у __________ (місяць) питання про стан формування навчальних умінь та навичок.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника з НВР.

 

 

Директор


Додаток 6
Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2018 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных