Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ. 1. Яким чином пов’язані між собою рівень доходів і структура сімейних витрат?
Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

 

 

1. Яким чином пов’язані між собою рівень доходів і структура сімейних витрат?

2. Чому важливо тримати сімейні витрати під суворим контролем?

3. На які цілі слід витрачати «короткі» і «довгі» гроші? Відповідь обґрунтуйте.

 

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

 

1. Прочитайте матеріал параграфа 3 розділу 2.

2. Повторіть хід розв’язування задач 1–2, які опрацьовано під час уроку в робочому зошиті.

3. Вивчіть головні поняття за матеріалом цього параграфа, подані в словнику основних термінів.

4. Виконайте домашні завдання 3–5 (стор. 13–15).

 

ВІДПОВІДІ ДО ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

 

Завдання 3:

1. 1→ г); 2→ а); 3→ б); 4→ в);

2. – рівень доходів, отриманий її членами;

3. – зменшується, змінюються порівняно менше, помітно зростає.

 

Завдання 4:Тести

 

1. – а); 2. – б); 3. – в); 4. – в); 5. – б); 6. – г); 7. – а).

 

СЛОВНИК ОСНОВНИХ ТЕРМІНІВ

 

 

Витрати сім’ї–сукупність платежів, які здійснюються членами родини з метою забезпечення її життєдіяльності, що включають витрати на придбання продовольчих і непродовольчих товарів та оплату послуг, витрати на інвестиційні вкладення (вкладення в нерухомість, депозити, акції, облігації тощо), податки, майно та інші здійснені платежі.

Кредит – позика в товарній або грошовій формі, що надається на визначений час банками, іншими фінансовими установами, громадянами іншій особі на умовах повернення та сплати процентів.

Потреби сім’ї–необхідність у відповідних товарах і послугах, бажання їх мати або ж відчуття їх нестачі.

Прогнозування сімейних витрат–процес передбачення, якою буде величина витрат сім’ї в майбутньому на основі аналізу їх появи в минулому і на даний момент часу.

Сім’я–об’єднання людей, що пов’язані між собою родинними

або шлюбними відносинами, спільно проживають і ведуть домашнє господарство.

 


 


Урок 4. ПЛАНУВАННЯ ЗНАЧНИХ ФІНАНСОВИХ

ПОДІЙ

Мета уроку

 

Ознайомлення із поняттям і видами значних фінансових подій, які відбуваються в родинах, вивчення базових термінів, які при цьому вико­ристовуються, розширення уявлення щодо місця домашнього госпо­дарства в сучасній економіці, набуття практичних навичок щодо планування значних фінансових подій сім’ї.

 

Тип уроку

 

Комбінований урок з виробленням практичних навичок із вико­ристанням мультимедійного графопроектора.

 

Основні компетентності учня

 

Знає і розуміє: що таке сімейний бюджет і види значних фінансових подій, що відбуваються в сім’ї.

Уміє і застосовує: планування значних фінансових подій у сім’ї.

Виявляє ставлення стан сімейного бюджету з урахуванням впливуі оцінює: значних фінансових подій.

 

 

Орієнтовний план уроку

 

1. Поняття і види сімейного бюджету.

2. Особливості та види значних фінансових подій для сім’ї.

 

 

Ключові тези

 

1. Важливими питаннями управління сімейними фінансами є планування та аналіз сімейного бюджету. На це слід звертати особливу увагу, оскільки без планування бюджету сімейні кошти будуть витрачатися неекономно і нераціонально.

 

2. Люди схильні ділити всі події, що відбуваються в їхньому житті, на значні і незначні. Те, що сім’я найбільше цінує, має стати основою її бюджету. Під значними фінансовими подіями слід розуміти такі події, які суттєво впливають на бюджет сім’ї, а також її фінансове благополуччя.

 

3. Основними особливостями значних фінансових подій є те, що: ці події плануються заздалегідь і впродовж тривалого часу; вони суттєво впливають на витратну частину сімейного бюджету; для таких подій необхідні значні за обсягами грошові кошти, які треба накопичити; іноді таких коштів сім’я не в змозі накопичувати, а тому треба вдаватися до кредитів та інших позик або продавати активи, якими володіє сім’я, чи їх частину.

ІНФОРМАЦІЙНА ЧАСТИНА

 

? Поняття і види сімейного бюджету

 

Як відомо, сімейний бюджет – це сукупність доходів і витрат сім’ї за певний період часу (найчастіше за місяць, бо витрати й доходи орієнтовані саме на цей період). Складається він із двох частин: доходів і витрат. Перша з них – це джерела поповнення сімейного бюджету, а друга – витрати сім’ї.

За рівнем збалансованості виділяють три види сімейного бюджету

(рис. 4.1): профіцитний (коли доходи сім’ї є вищі порівняно з витратами), збалансований (доходи і витрати сім’ї є рівними за обсягами) і дефіцитний (коли витрати перевищують доходи).

 
   

 


 

Рис. 4.1.Види сімейного бюджету за ступенем збалансованості

 

Безперечно, найкращим варіантом для сім’ї є перший варіант, оскільки сім’я має можливості формувати грошовий фонд на додаткові витрати, які можуть виникнути в майбутньому (оплата навчання дітей, придбання житла, автомобіля та інших активів). А наявність дефіцитного бюджету змушує здійснювати пошук додаткових джерел коштів або резерви для скорочення витрат.

 

ü Щоб краще зрозуміти, яким чином оцінити сімейний бюджет на предмет відповідності, розглянемо конкретний приклад. Розгорніть робочий зошит і розв’яжіть задачу 1 з уроку 4 (стор. 16).

 

Задача 1

 

Умова.У таблиці подано відомості про бюджет сім’ї.

 

Види доходів Сума, грн Види витрат Сума, грн
1. Заробітна плата 5 000 1. Витрати на харчування 2 000
2. Підприємницький дохід 3 000 2. Витрати на одяг і взуття 3 000
3. Пенсія 1 500 3. Комунальні послуги
4. Стипендія 4. Податки 1 500
5. Субсидія 5. Витрати на відпочинок 5 000
6. Проценти за вкладами 6. Погашення автокредиту 3 000
7. Дивіденди від акцій 6 000 7. Витрати на ведення бізнесу 2 000
8. Подарунки 8. Ремонт квартири 8 000
9. Виграш у лотерею 9. Страхування майна 1 500
10. Спадщина 15 000 10. Витрати на хобі 5 000
Усього доходів 31 850 Усього витрат 31 500

 

Потрібно визначити його тип.

 

Розв’язок

Перш за все слід визначити величину доходів і величину витрат сім’ї.

Доходи = 5 000 + 3 000 + 1 500 + 500 + 200 + 300 + 6 000 + 300 + 50 +
+ 15 000 = 31 850 грн.

Витрати = 2 000 + 3 000 + 500 + 1 500 + 5 000 + 3 000 + 2 000 + 8 000 +
+ 1 500 + 5 000 = 31 500 грн.

Далі визначаємо різницю між доходами і витратами сім’ї:

Грн.

Як бачимо з таблиці, бюджет сім’ї є профіцитним, оскільки доходи перевищують витрати на 350 гривень. Саме цю суму можна внести до грошового фонду сім’ї, згаданого вище.

 

 

Розглянемо далі види сімейного бюджету, які трапляються у практиці управління особистими фінансами: спільний, спільно-розподільний і роздільний бюджет. Кожен з них має як свої плюси, так і мінуси, тому ідеального варіанта не існує. Кожна сім’я вирішує для себе, як вести особистий бюджет – спільно чи роздільно.

Спільний бюджет – найпоширеніший вид бюджету в Україні. Усі кошти, зароблені членами сім’ї, складають до спільного бюджету, після чого чоловік і дружина спільно вирішують, як і на що їх витратити.

 

ü Щоб краще зрозуміти суть спільного сімейного бюджету, розглянемо конкретний приклад. Розгорніть робочий зошит і розв’яжіть задачу 2 з уроку 4 (стор. 17).

Задача 2

Умова.Доходи: щомісячний дохід Володимира – 13 000 грн, щомісячний дохід Ганни – 6 000 грн. Обов’язкові щомісячні статті витрат: оренда квартири – 3 500 грн, комунальні платежі – 300 грн, витрати на харчування – 1 400 грн, витрати на бензин – 1 500 грн, нагромадження власного внеску на квартиру – 5 000 грн, витрати на одяг – 2 000 грн, медичні витрати – 500 грн, витрати на особисті потреби (кожному) – по 1 000 грн.

Потрібно визначити суму, яка залишиться в сім’ї після всіх витрат.

Розв’язок

Спочатку визначимо загальний дохід Ганни і Володимира:

Грн).

Далі визначаємо загальну суму витрат сім’ї:

3 500 + 300 + 1 400 + 1 500 + 5 000 + 2 000 + 500 + 1 000 + 1 000 =
= 16 200 (грн).

Скільки ж залишиться коштів у сім’ї після здійснення всіх витрат?

Грн).

 

Для організації сімейного бюджету необхідно намітити статті витрат, які будуть погашатися за рахунок спільних доходів. А визначення спільних фінансових цілей буде мотивувати сім’ю триматися в рамках погодженого бюджету.

 

Роздільний сімейний бюджет. Цей вид сімейного бюджету не надто поширений в Україні. Такий вид розподілу доходів і витрат перш за все існує в сім’ях, в яких і чоловік, і дружина отримують досить велику зарплату і можуть вільно розпоряджатися своїми коштами. Гроші при цьому, як правило, зберігаються на різних банківських рахунках. Коли в когось із подружжя гроші закінчуються, він (вона) позичає у другого з умовою, що обов’язково поверне борг.

 

ü Щоб краще зрозуміти суть роздільного сімейного бюджету, розглянемо конкретний приклад. Розгорніть робочий зошит і розв’яжіть задачу 3 з уроку 4 (стор. 17).

Задача 3

Умова.У сім’ї Сидоренків склалася така фінансова ситуація за місяць: щомісячний дохід Олексія – 10 000 грн, щомісячний дохід Катерини – 8 000 грн. Обов’язкові щомісячні статті витрат є такі: платіж за кредитом на квартиру – 7 000 грн, комунальні платежі – 300 грн, витрати на харчування – 1 200 грн, витрати на бензин – 1 500 грн, відрахування на «декретний депозит» – 1 000 грн, відрахування на страхування життя – 600 грн.

Потрібно визначити суми, які повинні залишитися в Олексія і Катерини після всіх витрат.

 

Розв’язок

Спочатку визначимо загальний дохід Олексія і Катерини:

Грн).

Далі визначаємо загальну суму витрат сім’ї:

Грн).

Визначаємо суми коштів, які повинні витратити Олексій і Катерина. Відповідно до специфіки роздільного бюджету, витрати між подружжям діляться на рівні частини:

Грн).

Скільки ж залишиться коштів в Олексія і Катерини?

В Олексія: 10 000 – 5 800 = 4 200 (грн).

У Катерини: 8 000 – 5 800 = 2 200 (грн).

Тепер визначимо суму коштів, яка залишиться в сім’ї після всіх витрат.

1-й метод (загальні доходи – загальні витрати):

Грн).

2-й метод (додавання залишків подружжя):

Грн).

Таким чином кожен член сім’ї повинен покласти в спільний бюджет

по 5 800 грн. У підсумку, в Олексія залишається 4 200 грн, а в Катерини –

2 200 грн, які вони можуть витратити на власні потреби.

 

Спільно-роздільний бюджет. Цей вид бюджету ще називають пайовим, і він дуже зручний для подружжя з різним рівнем доходу. Сім’я складає кошторис, скільки грошей треба витратити на найнеобхідніше: харчування, комунальні платежі, господарські витрати, погашення кредиту і так далі. Ця сума розподіляється між чоловіком і дружиною або навпіл, або в пропорції, яка, на думку обох членів подружжя, є справедливою. Таким чином, у кожного залишається «резерв», яким можна розпоряджатися на свій розсуд.

 

ü Для кращого розуміння суті спільно-роздільного сімейного бюджету розглянемо конкретний приклад. Розгорніть робочий зошит і розв’яжіть задачу 4 з уроку 4 (стор. 17).

Задача 4

Умова. Щомісячний дохід Івана – 15 000 грн, щомісячний дохід Василини – 5 000 грн. Сукупні витрати за місяць становлять 12 000 грн.

Треба визначити: скільки витратить коштів Іван, а скільки Василина, а також скільки залишиться коштів у кожного члена сім’ї після здійснення витрат.

 

Розв’язок

Розрахуємо сукупний дохід сім'ї:

Грн).

Розрахуємо пропорції, які кратні величинам їхніх доходів:

для Івана – 15 000 / 20 000 ´ 100% = 75%;

для Василини – 5 000 / 20 000 ´ 100% = 25%.

Визначимо, скільки витратить коштів Іван, а скільки – Василина:

Іван витратить: 12 000 ´ 75 / 100 = 9 000 грн.

Василина витратить: 12 000 ´ 25 / 100 = 3 000 грн.

Визначимо, скільки коштів залишиться в кожного:

в Івана: 15 000 – 9 000 = 6 000 грн.

у Василини: 5 000 – 3 000 = 2 000 грн.

Отже, після здійснення усіх витрат в Івана залишиться 6 000 грн, а у Василини – 2 000 грн, які будуть використані на власні потреби кожного.

? Особливості і види значних фінансових подій для сім’ї

 

Під значними фінансовими подіями слід розуміти події, які суттєво впливають на бюджет сім’ї, а також її фінансове благополуччя.

Основними сімейними подіями слід вважати: придбання будинку, квартири, земельної ділянки; придбання автомобіля та інших транспортних засобів; купівля побутової техніки і меблів; здійснення витрат, пов’язаних із власним бізнесом; вкладення значних сум коштів у цінні папери, дорогоцінні метали, депозити, предмети мистецтва тощо; здійснення витрат, пов’язаних із народженням дитини, одруженням; купівля дорогого одягу та цінних прикрас; здійснення витрат на відпочинок і поїздки за кордон; витрати на святкування ювілеїв, весіль та інших урочистих подій; інші події, які вимагають значних витрат.

Основними особливостями значних фінансових подій є те, що:

· ці події плануються заздалегідь і впродовж тривалого часу;

· вони суттєво впливають на витратну частину сімейного бюджету;

· для таких подій необхідні значні за обсягами грошові кошти, які треба накопичити;

· іноді таких коштів сім’я не в змозі накопичувати, а тому треба вдаватися до кредитів та інших позик чи продавати активи (або їх частину), якими володіє сім’я.

Для того, щоби реалізувати значну фінансову подію, потрібно дотри­муватися такої послідовності:

· чітко поставити цілі, щоби досягнути фінансового благополуччя в майбутньому;

· скласти так званий «план життя»;

· скласти план дій, спрямований на досягнення поставленої цілі (цілей).

Фінансові цілі сім’ї повинні бути такими:

· конкретними. Правильно поставлені цілі завжди досить конкретні і визначають подальші дії. Наприклад: накопичити достатньо грошей на купівлю автомобіля (а не просто почати збирати гроші);

· вимірними. Треба розуміти, що конкретно потрібно зробити, щоб досягти поставленої мети, а також знати, наскільки вже близько до виконання наміченого плану. Наприклад: автомобіль коштує 120 000 гри­вень, а на даний час уже є 60 000 гривень. Значить, залишилося накопичити ще 60 000 гривень. Цілі на зразок «хочу мати більше грошей» практично недосяжні. Такі розпливчасті формулювання настільки невизначені, що людина не дізнається, як і коли цієї мети досягне;

· досяжними. Подальші дії сім’ї повинні бути реально можливими. Наприклад: відомо, що для досягнення даної цілі буде потрібно один рік;

· нагальними. Поставлені цілі повинні відповідати здоровому глузду. Не слід докладати зусиль для досягнення мети, яка не відповідає особистим потребам. Наприклад: якщо людина не впевнена, що їй у конкретний момент часу треба купити 18 пар туфель (навіщо збирати для цього гроші?);

· визначеними за часом. Треба намагатися досягти намічених результатів до певної дати. Наприклад: майстер сказав, що мій старий холодильник не пропрацює більше ніж рік. Отже, мені треба накопичити на холодильник за шість – вісім місяців, не більше.

Після постановки цілей треба скласти так званий план життя. При складанні такого плану треба задати собі такі питання «Чого я хочу досягти через п’ять, десять, двадцять років?» Замислившись над цим, можна уявити собі ті дії і вчинки, які необхідно буде зробити. Що більше етапів у досягненні наміченого окрема людина чи сім’я може конкре­тизувати, то більших успіхів досягне. Потім треба продумати черговість кроків, намічаючи, що слід зробити в першу, другу чергу і так далі.

Наступним етапом є складання плану дій. Наявність плану ще не означає, що цілей буде досягнуто, проте дуже важливо при складанні плану дій підтвердити намічені цілі. Для цього складають список цілей. Психологи стверджують, що краще за все цей список вивісити на видному місці вдома або на роботі. Однак можна просто промовити свої цілі вголос. Можна розповісти про них своїм близьким друзям. Перечитуючи записані на папері цілі, людина сприяє їх втіленню в життя.

 

Чимало значних фінансових подій здійснюється під впливом реклами, яка останнім часом усе активніше втручається в наше життя і намагається стати невід’ємною його частиною. Вона поступово проникає в усі його сфери, однак несе зі собою більше негативу для споживачів, аніж користі. Позитивними моментами реклами є те, що вона інформує споживачів про товар і його властивості. Негативними моментами є те, що реклама має за мету привернути якомога більше уваги до товару, її єдине завдання – скоріше і дорожче продати його, тому інформація не завжди може бути об’єктивною. Також у багатьох випадках реклама виступає як засіб маніпулювання свідомістю споживачів. Для того, щоб привести покупця до подібної думки, рекламісти використовують різні «пастки». Одним із прикладів подібних «пасток» є так звані «чарівні» слова: новий, безкоштовно, розпродаж, знижка, отримай подарунок, ексклюзивний, уперше, лише сьогодні, простий (без проблем і т. п.). На рекламу, яка містить такі слова, слід звертати прискіпливу увагу та ретельно аналізувати можливі наслідки прийнятого рішення.

 

Щоби захистити себе від маніпулятивного впливу реклами, можна запропонувати кілька простих, але цілком дієвих прийомів.

· Фахівці радять – треба бути упередженим і завжди пам’ятати, що мета будь-якої реклами – змусити людину щось купити. І відповідно до цього слід сприймати й усі пропозиції, особливо – підкреслено вигідні для покупця. Адже в такому вигляді вони найбільш небезпечні для покупця.

· Не вірте рекламним обіцянкам на слово. Будьте при­скіп­ливими. Кожного разу, коли чуєте епітети на кшталт «най­дешевший», «найкращий», «найвигідніший», запитуйте: чому? Чому, на­приклад, товар якоїсь фірми найдешевший і водночас найкращий, чи можливе таке поєднання? Найчастіше будь-яке розумне обґрунтування відсутнє.

· На думку психологів, найбільший вплив на людину має теле-ре­клама. Тому, дивлячись рекламний ролик, ніколи не забу­вай­те, що перед вами зовсім не «випадкові перехожі» чи експер­ти, а професійні актори або спеціально підібрані люди. А все, що від­бувається на екрані, спрямоване виключно на те, щоби пере­ко­нати глядача в абсолютній досконалості рекла­мованого товару.

· Слід уважно перевіряти об’єктивність реклами. Поцікавтеся вра­женнями своїх родичів, друзів, знайомих, які придбали рекламований товар, а також відгуками про цей товар у мережі Інтернет.

 

ПІДСУМКИ

 

1. Сімейний бюджет – це сукупність доходів і витрат сім’ї за певний період часу (найчастіше за місяць, бо витрати й доходи орієнтовані саме на цей період). Складається він із двох частин: доходів і витрат. Перша з них – це джерела поповнення сімейного бюджету, а друга – витрати сім’ї.

2. Основними особливостями значних фінансових подій є те, що: ці події плануються заздалегідь і впродовж тривалого часу; вони суттєво впливають на витратну частину сімейного бюджету; для таких подій необхідні значні за обсягами грошові кошти, які треба накопичити; іноді такі кошти сім’я не в змозі накопичувати, а тому треба вдаватися до кредитів та інших позик або продавати активи, якими володіє сім’я, чи їх частину.

3. Для того, щоб здійснити витрати на значні фінансові події, слід обов’язково звернути увагу на доходи, які отримує сім’я впродовж певного часу. Треба оцінити, чи вистачить цих коштів, а в разі їх нестачі прийняти конкретні рішення, до яких джерел поповнення коштів треба вдаватися.

4. Для того, щоби реалізувати значну фінансову подію, потрібно дотримуватися такої послідовності: чітко поставити цілі, щоби досягнути фінансового благополуччя в майбутньому; скласти так званий «план життя»; скласти план дій, спрямований на досягнення поставленої цілі (цілей).

5. Ми розв’язали задачі та навчилися визначати витрати в межах різних типів сімейних бюджетів.

 

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ

 

1. Що таке сімейний бюджет?

2. Який вид бюджету за рівнем збалансованості є кращим для сім’ї?

3. Що таке спільний сімейний бюджет?

4. Які особливості роздільного бюджету сім’ї ви знаєте?

5. Поясніть суть спільно-роздільного сімейного бюджету.

6. Якими повинні бути сімейні цілі?

7. Назвіть основні види визначних сімейних подій. Чим вони від­різняються від інших фінансових подій?

8. Які особливості характерні для цих подій?Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2022 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных