Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Елементи договору кредиту ломбарду
Істотні умови Характеристика
Реквізити сторін Найменування, місцезнаходження та реквізити – для ломбарду; прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи, дані паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, дані про місце проживання та ідентифікаційний код – для фізичних осіб
Предмет договору Надання на певних умовах кредиту під заставу предметів домашнього вжитку, особистого користування та ювелірних виробів; під заставу транспортних засобів; під заставу цінних паперів; під заставу майнових прав; іпотечні позички. Понад 50% кредитів надається під заставу виробів із дорогоцінних металів та каміння
Розмір кредиту Розмір кредиту визначається відповідно до роз­роблених ломбардом і затверджених у встановленому порядку положень. Середня сума ломбардного кредиту коливається в рамках 300–480 грн
Дата надання і строк користу­вання кредитом Фактичним терміном користування кредитом є період з дати отримання коштів позичальником до дати повернення кредиту та сплати процентів за ним або звернення ломбардом стягнення на предмет застави. Середній строк кредиту становить 10–12 днів

Закінчення табл. 21.1

Істотні умови Характеристика
Підстави для пролонгації, припинення дії та розірвання договору Продовження строку договору кредиту може здійсню­ватися за умови повної сплати процентів, визначених таким договором, якщо інше не передбачено договором. У разі невиконання позичальником будь-яких своїх зобов’язань перед кредитором кредитор набуває право задовольнити свої вимоги до позичальника шляхом звернення до суду з вимогою звернути стягнення на предмет застави, прийняття предмета застави у власність у рахунок виконання забезпеченого зобов’язання; шляхом продажу предмета застави
Права і обов’язки сторін Кредитор надає, а позичальник одержує в день укладення сторонами договору кредит готівковими грошовими коштами. Істотні умови надання, забезпечення, користування та повернення кредиту повинні бути зафіксовані сторонами в додатку до договору, який є невід’ємною його частиною. Позичальник зобов’язується повернути кредиторові всю суму кредиту і сплатити проценти за користування кредитом не пізніше від зазначеного в договорі терміну

 

? Які види кредитів надають ломбарди

Надання кредитів під заставу предметів домашнього вжитку, особистого користування та ювелірних виробів.

У процесі оформлення договору про надання кредиту під заставу предметів домашнього вжитку, особистого користування та ювелірних виробів їх вартість визначається за згодою сторін. Вартість виробів із дорогоцінних металів і каміння розраховується на підставі чинних цін, затверджених Міністерством фінансів України відповідно до проби та цінності ювелірних виробів і монет із дорогоцінних металів.

Згідно із чинним законодавством ломбардам заборонено приймати під заставу предмети виробничо-технічного призначення із золота, платини, срібла (лабораторний посуд, дріт, пластини). Вироби із дорогоцінних металів і каміння приймають під заставу лише від осіб, яким виповнилося

18 років.

Надання кредитів під заставу транспортних засобів. Надання кредитів під заставу транспортних засобів багато в чому схоже із наданням аналогічних кредитів банками. Однак є і деякі відмінності. Так, з метою визначення реальної вартості транспортних засобів ломбард їх оцінює на основі аналізу технічного стану та ринкового попиту. Договір застави транспортних засобів потребує нотаріального засвідчення і, як правило, підлягає реєстрації в Державному реєстрі застав рухомого майна.

Розмір позички коливається в межах 50–60% від вартості транс­портного засобу, визначеної в договорі про його заставу.

Надання кредитів під заставу цінних паперівполягає в такому:

· розмір кредиту залежить від вартості цінних паперів та їхньої ліквідності;

· за угодою сторін цінні папери, надані під заставу, можуть бути передані на збереження державній нотаріальній конторі, при­ват­ному нотаріусу або банку.

Однак на практиці в разі надання кредиту ломбарди приймають цінні папери не під заставу, а на відповідальне зберігання зі стягненням певної плати за таке зберігання, визначеної за згодою сторін у договорі.

Надання кредитів під заставу майнових прав та надання іпотечних кредитів. Ці види надання кредитів за умовами багато в чому схожі з наданням аналогічних кредитів банками. Специфікою надання ломбардом кредиту під заставу майнових прав є те, що заставодавець може укласти договір застави належних йому прав вимоги за зобов’язаннями, за якими він є кредитором. При цьому заставник зобов’язаний повідомити свого боржника про заставу ним майнових прав.

 

? Що таке супутні послуги ломбарду

 

Супутні послуги ломбарду – це послуги, які є передумовою надання кредиту або випливають з його надання.

До супутніх послуг ломбарду належать:

· оцінка заставленого майна і майнових прав;

· надання посередницьких послуг зі страхування предмета застави на підставі агентської угоди зі страховою компанією;

· купівля у фізичних осіб виробів із дорогоцінних металів і доро­гоцінного каміння;

· прийом на відповідальне зберігання будь-якого рухомого і неру­хомого майна;

· виготовлення, ремонт і переробка ювелірних виробів і виробів із дорогоцінних металів;

· оптова торгівля ювелірними виробами і предметами застави.

? Що таке лізинг

 

Лізинг– господарська діяльність, спрямована на інвестування власних чи залучених фінансових коштів, яка полягає в наданні лізингодавцем у виключне користування на визначений строк лізингоодержувачеві майна.

Основою будь-якої лізингової угоди є фінансова послуга: лізинго­давець купує майно у власність для наступного надання його в користування лізингоодержувачеві, який за рахунок періодичних лізингових внесків відшкодовує його вартість. Отже, лізингу присутні ознаки, властиві кредиту, – терміновість, платність, матеріальне забезпечення.

Лізинг виник на основі розвитку орендних відносин, що обумовлює спрощене сприйняття лізингу як форми довгострокової оренди основних фондів, які передають у тимчасове користування на платній основі і на визначений угодою строк. Разом з тим існують певні відмінності між поняттями «лізинг» та «оренда». Зокрема, у більшості лізингових операцій, на відміну від оренди, передбачається участь третьої сторони – продавця (постачальника) майна, оскільки при укладенні лізингового договору лізингодавець, як правило, ще не є власником майна, на нього тільки покладається обов’язок придбати його у власність.

? Хто може бути суб’єктом лізингу

 

 

Суб’єктами лізингу можуть бути:

· лізингодавець – юридична особа, яка передає право володіння

та користування предметом лізингу лізингоодержувачу;

· лізингоодержувач – фізична або юридична особа, яка отримує

право володіння та користування предметом лізингу від лізин­годавця;

· продавець (постачальник) – фізична або юридична особа, в якої

лізингодавець набуває річ, що в наступному буде передана як

предмет лізингу лізингоодержувачу.

 

? Що є предметом лізингу

 

Предметом лізингу може бути будь-яке нерухоме і рухоме майно, у тому числі машини, устаткування, транспортні засоби, обчислювальна та інша техніка тощо, не заборонене до вільного обігу на ринку і щодо якого немає обмежень про передання його в лізинг.

Предметом лізингу не можуть бути земельні ділянки та інші природні об’єкти, єдині майнові комплекси підприємств та їхні відокремлені структурні підрозділи (філії, цехи, дільниці).

 

? Які існують види лізингу

Законодавство України визначає два основні види лізингу: опера­тивний і фінансовий, які мають спільні і відмінні риси.

 

ü Розгорніть навчальний посібник і зверніть увагу на табл. 21.2 з матеріалу параграфа.

Таблиця 21.2

Спільні і відмінні риси оперативного і фінансового лізингу

Оперативний лізинг Фінансовий лізинг
Спільні ознаки
· строковий і платний характер; · предметом лізингу є неспоживна річ, віднесена відповідно до законодавства України до основних фондів; · участь у лізингових операціях, на відміну від оренди, третьої сторони – продавця (постачальника) майна (для фінансового і непрямого оперативного лізингу)
Відмінності
передбачає значно менший, аніж норма­тивний строк служби, термін експлуатації майна лізинго­одержу­вачем лізингоодержувач користується пред­метом лізингу протягом більш тривалого періоду (не менше ніж один рік)
сума лізингових платежів за період дії лі­зин­­­­гового договору забезпечує відшко­ду­ван­­ня лізингодавцю шляхом нарахування амор­­ти­зації вартості об’єкта лізингу лише части­ну його початкової (відновлюваної) вартості за період дії лізингового договору аморти­зується вся або більша частина вартості майна
після закінчення дії договору оперативного лізингу предмет лізин­гу підлягає повернен­ню лізинго­давцю та може бути повторно пе­­ре­даний у користування іншому лізинго­одер­жувачу або договір може бути продовжено після закінчення строку дії договору фінансового лізингу право власності на предмет лізингу переходить до лізинго­одержувача за умови укла­дення відпо­відного договору купівлі-продажу
предмет лізингу не обліковується на балансі лізингоодержувача предмет фінансового лізингу обліко-вується на балансі лізингоодержувача і ним аморти­зується, що дозволяє опти-мізувати подат­кову базу
     

 

Відповідно до законодавства України фінансовою послугою вважа­ється лише фінансовий лізинг.

 

ü Розгорніть робочий зошит і розв’яжіть тести завдання 1, п. 5 (стор. 84).

 

 

Завдання 1. Тести (закінчення)

 

5. При фінансовому лізингу витрати на утримання предмета лізингу несе:

а) лізингодавець;

б) орендатор;

в) постачальник;

г) лізингоодержувач.

Відповідь: 5. – г).

 

? Що таке договір лізингу

 

Під договором лізингу (лізинговим контрактом) розуміють укладену в письмовій формі угоду між лізингодавцем і лізингоодержувачем, спрямовану на встановлення, зміну або припинення цивільних прав і обов’язків у зв’язку з предметом лізингу.

Предметом договору є зобов’язання лізингодавця надати лізинго­одержувачу за плату в тимчасове володіння та використання майно, придбане ним за договором купівлі-продажу у власність у продавця (по­стачальника) з метою одержання прибутку, доходу або досягнення іншого корисного ефекту.

Договір лізингу, який регулює правовідносини між суб’єктами лізингу, укладається в письмовій формі та містить інформацію про таке:

· найменування сторін;

· предмет лізингу (склад і вартість майна),

· умови та строки його поставки;

· строк дії договору;

· розмір, склад і графік сплати лізингових платежів;

· умови реєстрації предмета лізингу, його експлуатації та технічного обслуговування, модернізації;

· надання інформації щодо його технічного стану;

· умови страхування;

· умови повернення або викупу після закінчення дії договору, дострокового розірвання договору;

· відомості про фінансовий стан лізингоодержувача;

· інформація про відповідальність сторін;

· дата і місце укладення договору та інші положення за згодою сторін.

Найбільш поширеними термінами фінансового лізингу є угоди на строк до п’яти років. Значно рідше укладаються угоди на 10 і більше років.

Лізингоодержувач має право відмовитися від договору лізингу в односторонньому порядку, письмово повідомивши про це лізингодавця, у разі якщо прострочення передачі предмета лізингу становить більше ніж 30 днів, за умови, що договором лізингу не передбачено іншого строку. Крім того, лізингоодержувач має право вимагати відшкодування збитків, у тому числі повернення платежів, сплачених лізингодавцю до такої відмови. У свою чергу, лізингодавець також має право відмовитися від договору лізингу та вимагати повернення предмета лізингу від лізингоодержувача в без­спір­ному порядку на підставі виконавчого напису нотаріуса, якщо лізинго­одержувач не сплатив лізинговий платіж частково або в повному обсязі, та прострочення сплати становить більше ніж 30 днів.

? Як здійснюється надання фінансового лізингу

 

Взаємодія основних учасників під час укладення і реалізації договору фінансового лізингу здійснюються в певній послідовності.

 

ü Розгорніть навчальний посібник і зверніть увагу на рис. 21.2 з матеріалу параграфа.

 

       
       
     
     


Передає предмет лізингу

у користування

 

 

надає

сплачує предмет

вартість здійснює лізингові платежі лізингу

предмета під заставу

лізингу

 


 

 

надає послуги на купівлю

предмета лізингу

 

Рис. 21.2.Схема взаємодії основних учасників
фінансового лізингу

 

Послідовність дій основних учасників під час укладення і реалізації договору фінансового лізингу:

1) потенційний лізингоодержувач, зацікавлений в одержанні конкрет­них видів майна, самостійно, на підставі наявної інформації та досвіду обирає зацікавленого у продажу постачальника (продавця) потрібного йому майна;

2) лізингоодержувач звертається до потенційного лізингодавця, який має необхідні кошти або доступ до кредитних ліній, із проханням узяти участь у лізинговій угоді;

3) лізингодавець перевіряє відповідність ціни на майно, що погодив лізинго­одержувач, ринковому рівню та укладає з постачальником (виробником) договір купівлі-продажу;

4) лізингодавець вирішує питання фінансування та купує необхідне лізинго­одержувачу майно в постачальника у власність;

5) лізингодавець передає куплене майно лізингоодержувачу в тимчасове користування на умовах, погоджених у договорі лізингу, з правом можливого викупу такого майна після закінчення терміну дії договору;

6) лізингодавець здійснює контроль за використанням переданого лізинго­одержувачу майна, своєчасністю сплати лізингових плате­жів, урегульовує претензії тощо;

7) після закінчення дії договору фінансового лізингу відповідно до його умов предмет лізингу за залишковою вартістю переходить у власність лізинго­одержувача.

 

ПІДСУМКИ

 

1. Кредитна спілка є формою самоорганізації людей, які, об’єд­нав­шись власними силами, створюють для самих себе можливість задоволення своїх потреб у фінансуванні. Специфікою кредитної діяльності спілок є те, що вони, зазвичай, надають позички, які за своїми сумами є значно меншими порівняно з банківськими кредитами та під нижчий відсоток.

2. Кредитна спілка може надавати своїм членам фінансові позички та приймати від них кошти на депозитні рахунки. Особливості на­дання фінансових послуг кредитними спілками суттєво відрізня­ються, оскільки кожна спілка реалізує власну кредитну політику, закріплену в спеціальному документі, який називається «Кредитна політика кредитної спілки».

3. Для ломбарду характерним є надання необхідних громадянам коштів швидше, порівняно з банком, а також можливість прийняття під заставу такого майна, яке, зазвичай, не беруть банківські установи. Мікро­кредитування населення через мережу ломбардів здійснюється виключно на споживчі цілі. Однак цей вид креди­тування є значно дорожчим, порівняно з банківським.

4. Лізинг – один із найпоширеніших у світовій практиці метод фінан­сування технічного оснащення та оновлення виробництва. Основою будь-якої лізингової угоди є фінансова послуга: лізингодавець купує майно у власність для наступного надання його в користу­вання лізингоодержувачу, який за рахунок періодичних лізингових внесків відшкодовує його вартість. Предметом лізингу може бути будь-яке нерухоме і рухоме майно, у тому числі машини, устаткування, транспортні засоби, обчислювальна та інша техніка тощо. Законодавство України визначає два основні види лізингу: оперативний і фінансовий.

 

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ

 

1. Що таке кредитна спілка і які кредитні та депозитні послуги вона надає?

2. Що таке ломбард і які фінансові послуги він надає?

3. Що таке лізинг?

4. Розкрийте порядок надання послуги фінансового лізингу.

 


Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2020 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных