Главная

Популярная публикация

Научная публикация

Случайная публикация

Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


ФОРМУЛАЛАР МЕН ЕСЕПТЕР 1 страница
Масса

Орбита

Энергия

Импульс

2 және 3

Гюйгенс – Френель принципі:

Бұл Гюйгенстің геометриялық принципін Френельдің екінші реттті толқындардың интерференциясы жөніндегі идеясын біріктіреді.

Газдың 1 – ші күйден 2 – ші күйге ауысуы кезіндегі жұмыс неге тең?

2 кДж

Д

Дифференциал түрдегі Ом заңы: .

Дифференциал түрдегі Джоуль-Ленц заңы:

Дыбыс толқындары қандай түрге жатады Қума.

Дене қозғалмайтын оське қатысты 200 с ішінде 10 айналым жасайды.

Дененің айналу периоды неге тең?

20 с

Дифракция дегеніміз:

Жарықтың түзу сызықты таралуы

Дифракциялық тор тұрақтысы d = 2·10 –6 м. Оны толқынның 10 –6 м ұзындығының жарығымен жарықтандыру кезінде, спектрдің ең көп бақыланатын реті k нешеге тең: k = 2.

Дифракциялық тор тұрақтысы d = 2·10 –6 м. Оны толқынның 10 –6 м ұзындықты жарығымен жарықтандырған кезде k спектрінің аса көп байқалатын реті қаншаға тең: k = 2.

Дисперсия D көрсетеді:

Сыну көрсеткішінің толқын ұзындығының өзгеруімен қалай шапшаң өзгеретіндігін.

Дифракциялық тордың спектріндегі ең аз ауытқуға қандай сәуле ұшырайды күлгін

Дифракциялық торға тік бағытта толқын үзындығы 0,5 мкм жарық түсіп тұр. Тордың периоды 2 мкм. Осы тордың көмегімен бақыланатын спектрдің ең үлкен рет саны неге тең 4

Диаметрі d=5 мм дөңгелек тесігі бар диафрагмаға толқын ұзындығы λ=0,6 мкм параллель жарық шоғы нормаль бойынша түседі. Егер тесік Френелдің екі зонасын ашатын болса, онда бақылау нүктесінен тесікке дейінгі қашықтық қандай болады 5,21 м

Дененің энергетикалық жарқырауының оның жұту коэффициентіне қатынасы, дененің материалына байланысты емес және температура мен жиіліктің функциясы болып табылатын қара дененің энергетикалық жарқырауына тең. Бұл Кирхгоф заңы

Диффузия процесін өрнектейтін негізгі теңдеу:

Дененің температурасы жылу алмасусыз булану және сублимация кезінде Төмендейді

Дөңгелек процесс кезінде газ 1Дж жұмыс жасады және салқындатқышқа 4 Дж жылу берілді.

Дұрыс тұжырымды көрсет «Абсолют термодинамикалық температурасы...»: 1. Термометрлік затқа тәуелсіз.

2. Термодинамиканың екінші бастамасы тағайындайды.

3. Идеал жүйелерде болады. 1, 2.

Динамикалық тұтқырлықтың диффузия коэффициентіне қатынасы неге тең? ρ

Двигатель Карно циклі бойынша жұмыс істейді. Суытқыштың температурасы тұрақты 170С Қыздарғыштың температурасын 127-ден 4470С-ға ұлғайтқанда ПӘК қандай болады:

Дизель двигателінің жұмысы карбюраторлық двигательден несімен ерекшеленеді? Қоспаның өздігінен жануымен.

Дюлонг және Птидің заңы: Кристалдық күйіндегі химиялық жай денелердің молярлық жылу сыйымдылығы бірдей және температураға байланысты емес.

Джоуля-Томсон эффектінің шарты: Газдың қасиеті идеалдан ауытқуы.

Дюлонг-Пти заңы:

Доңғалақтың айналу осіне қатысты инерция моменті тең. Доңғалақ бұрыштық үдеумен айналса, онда, доңғалаққа айналу осіне қатысты күш қандай моменті әсер етеді: 4 Н·м.

Доңғалақтың,оның симметрия осінің төңірегінде айналуының бұрыштық жылдамдығы 4 есе ұлғайған кезде, кинетикалық энергиясы қалай ұлғайды: 16 есе.

Де Бройль толқын ұзындығын 100 нм-ден 50 нм-ге дейін кемітсек, электронның импульсі қалай өзгереді? 2 есе кемиді

Де Бройль толқын ұзындығы 50 нм-ден 100 нм-ге дейін артса, онда электрон энергиясы қалай өзгереді? 2 есе кемиді

Де Бройль толқынының ұзындығын бейнелейтін формуланы көрсетіңіз.

Де Бройль гипотезасына сәйкес... зат бөлшектерінің корпускулалық қасиеттерімен қатар толқындық қасиеттері де болады

Дейтрон бұл… дейтерий атомының ядросы

Дейтронның ядро күшінің потенциалдық өрісінің жобасы жақынырақ бейнелей алатын қандай функцияны білесің? қатты өзегі тебетін потенциал

Дюлонг пен Пти заңына сәйкес химиялық жай кристалдардың атомдық жылу сыйымдылығы:

С = 3 R.

Дененің энергетикалық жарқырауының оның жұтылу коэффицентіне қатынасы, дененің материалына байланысты емес және температура мен жиіліктің функциясы болып табылатын қара дененің энергетикалық жарқырауына тең:

Кирхгоф заңы

Двигатель Карно циклы бойынша жұмыс істейді. Суытқыштың температурасы тұрақты Қыздырғыштың температурасын 127 – ден ұлғайтқанда ПӘК қандай болады:

Де Бройль гипотезасына сәйкес, р импульсы бар бөлшектің толқын ұзындығы :

Динамикалық тұтқырлықтың диффузия коэффициентіне қатынасы неге тең:

Диэлектриктің поляризациялану құбылысының мәні неде?

Диэлектриктің қорытқы диполдық моменті нолден өзгеше болады

Де Бройль толқынының жиілігі МГц микробөлшектің энергиясы шамамен тең: 40* Дж 16 есе артады

Дене 15 м/с жылдамдықпен жоғары вертикаль лақтырылған. Ол қандай жылдамдықпен жерге түседі. Ауаның кедергісін ескереміз:

15 м/с

Дифракциялық тордың ең жоғарғы мәні қалай жазылады?

Дыбыс толқыны ауадан суға өткенде қандай шамалар өзгермейді:

1. жылдамдық

2. толқын ұзындығы

3. жылдамдық жиілігі 3

Дене көкжиекпен бұрыш жасайтын көлбеу жазықтықпен сырғанайды. Үйкеліс коэффицтенті 0,2. Дененің үдеуі неге тең? (g= ) 7,66

Дифференциалдық түрдегі Ом заңының өрнегін көрсетіңіз

Диэлектриктің поляризацияланғыштығы неге тең? Ондағы электр өрісінің кернеулігі Е кВ/м 17,7 Ч

Е

Екі бірдей өткізгішті тізбектеп жалғаған кезде - 40 Ом береді, ал оларды параллель жалғағанда қанша береді: R = 10 Ом.

Егер зарядтары бірдей екі моншақтардың ара қашықтықтарын өзгертпей, бірінші моншақтың зарядының үштен екі бөлігін екіншіге ауыстырсақ, екі кішкентай моншақтың кулондық тебіліс күші неше есе өзгереді: 1,8 есе азаяды.

Егер U = 500 В, С = 5 пФ болса, жазық конденсатордың әрбір астарында қандай заряд болады: 2,5 нКл.

Егер ток күші 0,6 А болса, шам ЭҚК-дан 1,5 В-пен қоректенсе, гальваникалық элементтегі бөгде күштердің 1 минуттағы жұмысын табу керек: 54 Дж.

Еріксіз күш тербелісінің амплитудасы тұрақты болса, еріксіз тербеліс амплитудасы мен жиілігінің арасында қандай байланыс бар:

Гармоникалық заң бойынша периодты түрде өзгереді

Еркін гармониялық тербелістердің теңдеуінің түрі:

Екі когеренті көздерден толқындар берілген нүктеге қарама қарсы фазада келеді. Егер әр тербелістің әр толқындағы амплитудасы а-ға тең болса, осы нүктедегі қортынды тербелістің амплитудасы А неге тең? А=0.

Егер кернеудің амплитудалық мәні 140 В тең болса, онда кернеудің әсерлік мәні: ≈100 В.

Екі гармоникалық тербелістердің және теңдеулері берілген.

Еркін гармониялық тербелістердің теңдеуінің турі:

Екі диэлектрикті бөлу шекарасында сыну кезінде сыну бұрышы түсу бұрышынан қай жағдайға артық болады? Егер сәуле тығыздығы көп ортадан тығыздығы аз ортаға өтсе.

Егер поляризаторға қарқындылығы I 0 табиғи жарық түссе, онда поляризатор айналған кезде одан өткен жарықтың қарқындылығы...: Өзгермейді және I 0/2 тең болады.

Егер поляризаторға жазық поляризацияланған жарық түссе, онда поляризатор сәуленің төңірегінде айналған кезде өткен жарықтың қарқындылығы өгереді, өйткені...: Түсетін жарық тербелісінің жазықтығы мен поляризатордың өткізу жазықтығының арасындағы бұрыш өзгереді.

Егер талдағыш оған поляризатордан келетін жарықтың қарқындылығын екі есе азайтса, онда поляризатордың өткізу жазықтықтары мен талдағыш арасындағы бұрыш қаншаға тең: 45°.

Егер саңылаудың алдына жасыл жарық сүзгісін қойса, онда экранда дифракциялық суреттің нөлдік ретінде не байқалатын болады: Жасыл жолақ.

Егер сәуле шығаратын фотонның жиілігі ν = 1022 Гц болса, онда оның импульсы қандай (Планк тұрақтысы h = 6,6·10-34 Дж · с)? 2,2·10-9 кг·м/с2.

Егер электронның шығу жұмысы АВ металл бетке толқынының ұзындығы λ монохроматты жарық түссе, онда фотоэлектрондардың максимум энергиясы мына формула бойынша есептеледі:

.

Е энергиясымен қоздырылған күйден Е0 энергиясымен негізгі күйге өткен кезде атомнан сәуле шығаратын фотонның энергиясы:

.

Егер оптикалық күші 4 дптр дене линзадан 50 см қашықтықта орналасса, онда жинағыш линзаның сызықтық ұлғаюы неге тең 1

Егер фазалар айырымы болса, заттағы екі когерентті монохромат толқындардың оптикалық жол айырымы қандай болады

Ені а -ға тең саңылауға тік түскен жарық кезіндегі дифракциялық минимум шартын көрсетіңіз

Егер ауданы бірінші Френель зонасына тең тесігі бар мөлдір емес экранмен толқын фронты жабылса, онда бақылау нүктесінде жарық толқынының интенсивтілігі қалай өзгереді 4 есе артады

Егер суытқыштың температурасы 280К болса, машинаның ПӘК қандай болады:

30%, 400 К

Екі ыдыста идеал газ орналасқан. Бірінші ыдыстағы молекулалардың массасы екінші ыдыстағы молекулалардың массасынан 2 есе артық.. Газдың температурасы мен концентрациясы өзгермесе, бірінші ыдыстағы газ қысымының екінші ыдыстағы газ қысымына қатынасы қандай болады: 2.

Егер ток түтігінің радиусы 2 есе артса, онда осы түтік арқылы өтетін идеал сұйықтың жылдамдығы неше есе өзгереді? 4 есе кемиді

Егер изохоралық қыздыру кезінде газға 200 Дж жылу берілсе, онда газдың атқарған жұмысы қандай? 0.

Егер ток түтігінің радиусы 2 есе артса, онда осы түтік арқылы өтетін идеал сұйықтың жылдамдығы неше есе өзгереді? 4 есе кемиді

Екі атомды газдың бір молінің барлық молекулаларының айналмалы

қозғалысының кинетикалық энергиясы неге тең? 5/2RТ

Егер турбинаға бу 480°С температурамен түсіп, 30°С-ға дейін суыса, бу

турбинасының ПӘК қандай болады? 10%.

Егер қыздырғыштың температурасы 45 К болса, салқындатқыштың температурасы қандай? 180 К

Егер көлемде молекула болса, онда молекулалардың

Егер тоқ түтігінің радиусы 2 есе артса, онда осы түтік арқылы өтетін идеал сұйықтың жылдамдығы неше есе өзгереді? 4 есе кемиді

Екі атомды газдың бір молінің барлық молекулаларының айналмалы қозғалысының кинетикалық энергиясы неге тең?

Егер Q1 – жылытқыштан алынған жылу; Q2 - тоңазтқышқа берілген жылу, А – жүйемен жасалған жұмыс болса, төмендегі қатынастардың қайсысы термодинамиканың бірінші бастамасына қарама-қайшы келеді: Q1=Q2; A≠0

Егер газдың үстіне сыртқы күштердің әсерінен жасалған жұмыс, газдың ішкі энергиясының өзгерісіне тең болса, идеал газды сыққан кезде қандай процесс өтті? Адиабаталық

Егер –та молекула болса, молекулалардың концентрациясын тап: .

Егер молярлық масса кг/моль болса, бір молекуланың массасы қанша (): .

Егер газды изохоралық қыздырғанда 200 Дж жылу берілсе, онда газдың істеген жұмысы: 0.

Егер дене қозғалысы жылдамдығының уақытқа тәуелділігі x = 4 + 5t теңдеуімен берілсе, онда оның қозғалу сипаты Түзу сызықты бірқалыпты.

Егер релятивисттік бөлшектің кинетикалық энергиясы оның тыныштық энергиясына тең болса, онда қозғалатын бөлшектің массасы m мен тыныштық массасы m0 мына ара қатынаспен байланысқан:

«Егіздер парадоксы» – мынаның қайсысына байланысты гипотетикалық құбылыс: Санақтың қозғалатын санақ жүйелерінде уақыттың баяуырақ өтуіне.

Егер дененің ауырлық центрі іліну нүктесімен сәйкес келгенде айнала алатын болса, онда:

тепе-теңдік талғаусыз деп аталады

Егер тангенциалдық үдеу 0-ге тең болса және нормальдық үдеу 0-ге тең болмаса, қозғалыс қалай аталады?

бірқалыпты шеңбер бойымен

Егер массасы 1 кг нүктеге қандай күш әсер етсе, ол V=2t (м/с) жылдамдықпен қозғалады: 2 Н.

Егер Dt – атомның беймаза күйінің өмір сүру уақыты болса, онда энергетикалық деңгейдің табиғи ені қалай анықталады?

.

Егер... болса, онда электрондық газ туындалған болып табылады:

kT >> .

Егер - радиоактивті ыдырау тұрақтысы, ал - жартылай ыдырау периоды болса, онда радиоактивті ядроның өмір сүруінің орташа уақыты:

Егер энергиялары бірдей болса мына төмендегі бөлшектердің қайсысының корпускулярлық қасиеті айқынырақ білінеді? -бөлшек

Егер нәрседен жинағыш линзаға дейінгі қашықтық фокустық қашықтықтан кем болса, онда кескін:

Жорамал, тура, үлкейтілген.

Егер жарық толқынның жолында мөлдір емес дискі орналасса, онда:

Центрде ашық дақ

Екі немесе одан да көп когерентті жарық толқындарының қосылуы нәтижесі, жарық ағынның кеңістікте максималь және минималь интенсивтілігі бойынша таралып орналасу құбылысы қалай аталады?

Жарық интерференциясы

Екі атомды газдың бір молінің барлық молекулаларының айнымалы қозғалысының кинетикалық энергиясы неге тең?RT

Егер болса, суретте көрсетілген амперметр қанша ток күшін көрсетеді?

Егер сыртқы күштің әсерінсіз дененің иенрция моменті 2 есе азайса, онда айналушы дененің импульс моменті қалай өзгереді?

өзгермейді

Екі өткізгішті тізбектей жалғағанда кедергі 27 Ом, ал параллель жалғағанда 6 Ом болды. Жеке өткізгіштердің кедергісі қандай? 18,9

Екі нүктелік зарядтың диэлектрлік өтімділігі тең. Май ішіне орналастырып, арақашықтығын 3 есе азайтқанда, олардың әсерлесу күші қалай өзгереді 3 есе артады. 9 есе артады

Ж

Жазық конденсатордың электр сыйымдылығы мына формула бойынша анықталады: .

Жазық ауа конденсаторын (ε = 1) зарядтап, кернеу көзінен ажыратып тастады. Егер астарларының арасына слюданы орналастырсақ (ε = 6), онда конденсаторда жиналған энергия...: 6 есе азаяды.

Жазық конденсаторды С = 10 мкФ потенциалдардың айырымына U = 300 В дейін зарядтадық, осыдан кейін оның астарларында қанша q заряды болады: 3 мКл.

Жазық конденсаторда q нүктелік зарядтың АВ = ℓ жолының бойымен орын ауыстыруы кезінде өрістің атқарған жұмысы мынаған тең:

0.

Жиілігі Гц дыбыстық тербелістер серпімді ортада таралады. Толқын ұзындығы λ=70 см. Толқынның таралу жылдамдығын анықтаңыз: 350 м/с.

Жарық толқындарының кейбір сүйықтағы ұзындығы 600 нм және жиілігі Гц. Осы сүйықтағы жарық жылдамдығын анықтаңыз: .

Жиілігі 17Гц дыбыстық толқындардың ұзындығың анықтаңыз? (дыбыс жылдамдығын 340 м/с деп аламыз): 20 м.

Жазық электромагниттік толқын біртекті изотроптық ортада ε = 2 және µ = 1 таралады. Оның фазалық жылдамдығын анықтаңыз: .

Жарық сыну көрсеткіші n 1 ортадан сыну көрсеткіші n 2 ортаға өткен кезде не өзгермейді? Жиілік.

Жарық дисперсиясы деп нені атайды: Заттың сыну көрсеткішінің жарық толқынының ұзындығынан тәуелділігін.

Жарық сәулесі анизотропты кристалл арқылы өткен кезде, қай жағдайда, сәуленің қосарлы сынуы болмайды: Кристалдың оптикалық осінің бойымен өтетін.

Жарық интерференциясы құбылысы неден тұрады: Екі немесе бірнеше когерентті көздерден жарық толқындары қабаттасқан облыста қарқындылықты қайта таратудан.

Жарық толқындарының көлденең сипатын мына құбылыс дәлелдейді: Полярлану.

Жарық интерференциясы арқылы қай құбылыс түсіндіріледі:

Жұқа сабынды (майлы) қабықшалардың құбылмалы боялуы және Ньютон сақиналары.

Жарықтың кванттық қасиеттерімен ғана қай құбылысы түсіндіріледі? Комптон эффекті.

Жарықтың кванттық теориясымен де, толқындық теориясымен де қай құбылысты түсіндіруге болады? Дисперсия.

Жұқа линзаның фокустық қашықтығы бірдей болады:

Егер линзаның екі жағындада бірдей оптиккалық орта болса

Жарық күші 100 кд тең, 5 м қашықтықтағы 20 см2 бетке перпендикуляр түскен сәуленің жарық ағынын анықта:

2000 лм

Жарық сәулесі шыныдан ваккумға өтеді. Шекті бұрыш 300-қа тең. Шыныдағы жарық жылдамдығын табыңыз:

м/с

Жарық ваакумнан абсолюттік сындыру көрсеткіші n=2 болатын мөлдір ортаға өткен кезде жарық жылдамдығы қалай өзгереді?

2 есе кемиді

Жарық ағыны бірдей болғанда сәулені көру сезімділігі ең көп болады:

Қызыл түстен

Жарықтың дифракциясы қалай тұжырымдалады?

Бөгеттерде, саңылауларда жарықтың түзу сызықты таралуының бұзылуы.

Жарық сәулесі ауа-шыны шекарасына -пен өтеді. Егер шынының сыну көрсеткіші болса, онда сәуленің сыну бұрышын табыңыз

Жарық оптикалық жол айырымы 12,1 мм болатын алмаз пластинкасы арқылы өтеді. Алмаздың сыну көрсеткіші 2,42. Пластинканың қалыңдығын табыңыз 5 мм


Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2024 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных