Главная

Популярная публикация

Научная публикация

Случайная публикация

Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


ФОРМУЛАЛАР МЕН ЕСЕПТЕР 4 страница
М

Магнит өрісінде тогы бар өткізгіш орын ауыстырғанда Ампер күштері атқаратын жұмыс қандай формуламен өрнектеледі?

Магнитостатиканың негізгі элементін көрсет: Беттік ток

Магнит өрісінің қандай қасиеті циркуляция теоремасын өрнектейді: Өрістің құйындық сипаты

Магнит өрісіндегі I тоғы бар өткізгіштің орын ауыстыру жұмысын сипаттайтын өрнекті көрсетіңіз: I*

Магнит өрісі қайсысына күшпен әсер етпейді? Қозғалатын бейтарап бөлшектерге.

Магниттік индукция векторының шамасы мына формула бойынша анықталуы мүмкін:

.

Магнит өрісінің тогы бар рамкаға әсер ететін айналдырушы моментінің өрнегі: I ·S·B· Sin α.

Магниттік өрістер үшін суперпозиция дербестік принципі:

Мына теңдеулер жүйесін шеше отырып, магниттік-статикалық өрісті анықтауға болады: .

Магнит өрісінің энергиясының көлемдік тығыздығының формуласы: .

Магнит өрісінің вакуумдағы магниттік индукциясы 0,01Тл, ал берілген ортадағы магниттік индукциясы 0,1Тл болса, ортаның магниттік өтімділігін анықта. 10.

Магниттік индукция сызықтарына перпендикуляр бағытта магниттік өріске ұшып кірген протонның траекториясының геометриялық пішіні қандай? Шеңбер.

Магниттік индукция сызықтарының бағыты бойынша магниттік өріске ұшып кірген электронның траекториясының геометриялық пішіні қандай? Түзу сызық.

Магнит ағынның 2 с ішінде 10 Вб-ға өзгеруі кезінде тұйық контурдағы электрмагниттік индукцияның ЭҚК-і: 5.

Магниттік өрісі көздерінің біреуі болып табылатынын көрсет: Қозғалатын зарядтар.

Магнит өрісінің индукция сызықтарының дұрыс анықтамасын көрсетіңіз: Әр нүктесіне жүргізілген жанамасы магнит индукция векторының бағытымен сәйкес келетін сызықтар

Металдар кедергісінің (R) температураға (t) дәстүрлі тәуелділігін білдіретін график мына түрде бейнеленеді:

 

Металдардағы зарядты тасушылар болып табылатындар: Еркін электрондар.

Математикалық маятник минутына 30 тербеліс жасайды. Маятник ұзындығын табыңыз?

=9,86, g=9,86 м/с

0, 5 м

Материялдық нүкте х=Acos (ωt+φ) теңдеуімен берілген гармоникалық тербеліс жасайды. Осы нүктенің максимал үдеуін қандай өрнек анықтайды:

Мына толқындардың қайсысы бойлық толқындарға жатады: Газдардағы дыбыс толқындары.

Мәжбүр күшінің тербелісінің амплитудасы тұрақты болған кезде еріксіз тербелістедің амплитудасы мен жилігі қандай байланыста болады:

Басында өседі максимумына жетіп сосын азаяды.

Математикалық маятниктің қозғалысын бейнелейтін дифференциалдық теңдеудің түрі

Математикалық маятник минутына 30 тербеліс жасайды. Маятник ұзындығын табыныз? = 9,86. g = 9,86 0,5 м

Математикалық маятниктің массасын m есе арттырса, оның тербеліс жиілігі қалай өзгереді: Өзгермейді

Массасы 1 кг дене х = 2 соs3t, м заңдылығымен еркін тербеледі. Осы дененің кинетикалық энергиясы қандай заңдылықпен өзгереді

Малюс заңында I = I0 · cos2α, мұнда α – бұл... бұрыш: Сәуле поляризаторына түсетін полярлану жазықтығы мен поляризаторды өткізу жазықтығының арасындағы бұрыш.

Монохроматты жарық интерференциясының суреті қандай жолақ түрінде болады: Алмасатын қара және ашық түсті жолақтар.

Массасы m электрон қандай жылдамдықпен қозғалғанда, оның импульсы толқынының ұзындығы λ фотонның импульсына тең болады?

.

Металға түсетін жарық ағынының қарқындылығы ұлғайған кезде, фотоэлектрондардың жылдамдығықалай өзгереді Өзгермейді.

Массасы m=1 г гелий p тұрақты қысымда ΔΤ=100 К-ге қыздырылған. Газға берілген Q жылу мөлшерін анықта: 260 Дж

Мынау қай қысым -? гидростатикалық

Массасы 18 грамм су буында қанша молекула бар?

Молекулалар арасындағы өзара әсерлесудің қортқы күшінің молекулалардың арақашықтығына тәуелділігінің графигінің қай бөлігінде молекулалардың бір өзінен тебілу күші олардың бір өзіне тартылу күшінен үлкен: АО.

Молекуланың ең ықтимал жылдамдығы 3 есе артса газдың температурасы қалай өзгереді: 9 есе артады

Молекуланың еркін жолының ұзындығы: Температура өскенде артады

Молекулаланың орташа квадраттық жылдамдығы 4 есе артқанда идеал, газдың температурасы қалай өзгереді? 16 есе өседі

Мынау қай қысым Р= rgh-? Гидростатикалық

Массасы m идеал газдың ішкі энергиясының өрнегі:

Мольдік жылу сыйымдылықты өрнектейтін формуланы көрсетіңіз:

Массасы 0,5 кг темір қиындысын –10 С – дан +10 С – ға дейін қыздыру үшін қанша жылу мөлшері керек. (Темірдің меншікті жылу сыйымдылығы: 780 ): 780 Дж.

Молекуланың орташа квадраттық жылдамдығы 4 есе артқанда, идеаль газдың температурасы қалай өзгереді? 16 есе өседі

Массасы 2 кг сутегінің температурасын 10 К-ге ұлғайтқан кездегі бірінші изохоралық, екінші изоборалық процестегі ішкі энергиясын есепте: 208 кДж; 208 кДж.

Макроскопиялық системадағы жылулық тепе – теңдік күйді сипаттайтын шама: температура

Массасы 0,5 кг темір кесегін -10 С-ден +10 С-ға қыздыру үшін қанша жылу мөлшері қажет? (Темірдің меншікті жылу сиымдылығы 780) 7800 Дж

Массасы 160 г оттегіні ΔТ = 12 К температураға қыздырғанда Q = 1,76 кДж жылу мөлшері жұмсалды. Процесс қалай жүрді? Р = const болғанда

Массасы 0,5 кг темір кесегін -100С температурадан +100С температураға дейін қыздыру үшін қанша жылу мөлшері қажет?(Темірдің меншікті жылу сыйымдылығы 780 ): 7800 Дж.

Молекулалардың арасындағы тартылыс күштеріне қай график сәйкес келеді:

5

Молекулалардың арасындағы әсер етуші қорытқы күштер қай графикке сәйкес келеді:

3

Массасы 2 кг, температурасы 0ºС,қысымы Па болатын Н2 сутегі қандай көлемді алады: .

Механикалық жүйенің ішкі күштерінің геометриялық қосындысы мынаған тең: Нөлге.

Массасы m тыныштықта тұрған бөлшекке t = 0 уақыт сәтінде F = в t (τ- t) заңы бойынша t уақытына тәуелді болатын күш әсер ете бастады. Бөлшектің τ уақыттан кейінгі импульсі: .

Массасы 1кг материалдық нүктенің импульсы 10 Н×с тең, сондықтан, оның жылдамдығы мынаған тең 10 м/с.

Материалдық нүктенің қозғалысы (с) теңдеуімен берілген. Осы нүктенің үдеуі:

... мына пайымдаудың қайсысы дұрыс емес болып табылады: Кинетикалық энергия теріс болуы мүмкін.

Массасы 1 кг материалдық нүктені потенциалы 10 Дж/кг бірінші нүктеден потенциялым 5 Дж/кг бір нүктеден екіншіге ауыстыру кезіндегі гравитациялық өрістің атқаратын жұмысы: 5 Дж.

Массасы 1 кг материалдық нүкте түзу сызықты қозғала отырып, өзінің импульсын 2 Н·с-тан 4 Н·с-қа дейін өзгертті. Оның кинетикалық энергиясының өзгеруін анықта: 6 Дж.

Материалдық нүкте үшін динамиканың негізгі заңы Лоренц түрлендірулеріне қатысты инвариантты болады, егер: .

Массасы m бөлшек x осінің бойымен бірқалыпты қозғалып келеді. Бөлшектің O осіне қатысты импульс моментінің бағыты қалай қарай бағытталған:

OX осі бойымен

Массаның негізгі анықтамасын көрсетіңіз:

дененің инерциясы мен оның гравитациялық қасиеттерін сипаттайтын шама

Материалдық нүктенің релятивистік динамикасының негізгі заңы:

Массы m дене көлбеу жазықтықта тыныш тұр. Жазықтық горизонтпен α бұрышын жасайды.

Массасы m бөлшек х осінің бойымен бірқалыпты қозғалып келеді. Бөлшектің О осіне қатысты L импульс моментінің бағыты қалай қарай бағытталған?

ОХ осі бойымен.

Материяның толқындық қасиеттерімен ғана... түсіндірілуі мүмкін:

Электрондық шоғырдың монокристалмен өзара әрекеттесуі кезінде электрондардың сейілу қарқындылығының максимумдары мен минимумдарының алмасуы.

Микроәлемде қай заңдылық басты орын алады?

Статистикалық заңдылықтар.

Магниттік кванттық сан нені сипаттайды? берілген бағытқа электронның импульс моментінің проекциясын

Массасы 1 г бөлшек жылдамдықпен қозғалатын болса, ол бөлшек үшін де Бройль толқынының ұзындығы қанша болады? деп алыңыз.

Микробөлшек импульсінің анықталмаушылығы 2 есе өссе, онда оның координатасының минимал анықталмаушылығы қалай өзгереді? 2 есе азаяды

Микробөлшек координатасының анықталмаушылығы 3 есе азайса, онда оның импульсінің минимал анықталмаушылығы қалай өзгереді? 3 есе өседі

Мына бөлшектердің қайсысының ғажайыптылығы бар …

Массасы бөлшектің импульсы Р мен кинетикалық энергиясы арасындағы байланысты мынадай өрнекпен көрсетуге болады

Мынадай бөлшектердің қайсысы – тұрақты бөлшек

Мына жәй бөлшектердің қайсысы… Фермион болып табылады n

Менделеев кестесінің қай элементтері трансуран табына жатады? заряд саны 82<Z>92 шартына қанаттандыратын барлық элементтер

Мөлшері электрон зарядынан кіші зарядқа ие болатын бөлшекті анықтаңыз. кварк

Молекулалық күйдегі заттың спекрі:

Сызықтық спектр

Магнит ағыны 8 Вб, ток күші 2 А болған кездегі коетурдың индуктивтігі неге тең? L= 4 Гн

Молекулалардың ең ықтимал жылдамдығы 3 есе артса газдың температурасы қалай өзгереді? 9 есе артады.

Массасы 2 кг шар 4 м/с жылдамдықпен тыныштықта тұрған массасы осындай шарға соқтығысты. Соқтығысу серпімсіз деп алып соқтыққаннан кейінгі шарлардың жылдамдықтарын анықта: 2 м/c

Материялық нүкте теңдеуімен сипатталатын гармониялық тербеліс жасайды. Осы тербелістің периоды неге тең?

T=12 C

Массасы m=160 г оттегінің температурасын К – ге арттыру үшін кДж жылу мөлшері кетті. Процесс қалай өткен?

Меншікті кедергінің температураға байланыстылығы:

Массасы 10,5 т көмірді шахтадан көтеру үшін 6200 кДж жұмыс жасау қажет. Шахтаның тереңдігін анықтаңыз:

60 м

Магнит өрісінің индукция сызықтарының дұрыс анықтамасын көрсетіңіз:

Әр нүктесіне жүргізілген жанамасы магнит индукция векторының бағытымен сәйкес келетін сызықтар.

Мына ядролық реакция нәтижесінде қандай бөлшек түзіледі?

протон

Металл бетінен электонды шығарған монохроматты жарық жиілігі мен фотоэффектінің сәйкес қызыл шекарасынын жиілігі арасындағы дұрыс қатысты көрсетіңіз. Тежеуші потенциал нолге тең.

Массасы 2 т дене қандай биіктікте 10 кДж потенциалдық энергияға ие болады? 0,5 м

Магнит индукциясы 2 Тл магнит өрісіне параллель ауданы орам арқылы өтетін магнит ағынын анықтаңдар: 0

Массасы 1 г су буында қанша молекула бар?

Молекулалардың ең ықтималды жылдамдығы 3 есе артса, онда газ температурасы қалай өзгереді? артады

Массасы m=5 кг дене S=Asin t заңдылығы бойынша өзгереді, мұндағы A=5 см және рад/с. Қозғалыс басталғаннан 1/6 с өткеннен кейінгі денеге әсер ететін күшті анықта: -1,23 Н

Массасы ядроның байланыс энергиясы қалай анықталады?

Массасы m=500 т поезд бірқалыпты баяу қозғала отырып, t=1 мин ішінде өзінің жылдамдығын км/сағ – тан км/сағ – қа азайтты. F тежелу күшін табу керек. 27,8 кН

Мольдік жылу сыйымдылықты өрнектейтін формуланы көрсетіңіз:

Математикалық маятниктің қозғалысын бейнелейтін дифференциалдық теңдеудің түрі:

Магнит индукциясының өлшем бірлігі: Тл

Математикалық маятниктің массасын m есе арттырса, оның тербеліс жиілігі қалай өзгереді? өзгермейді

Магнит өрісінің энергиясының тығыздығы қандай формуламен өрнектеледі?

Магнит өрісінің энергиясы қандай формуламен өрнектеледі?

Н

Нүктелік зарядтың Q электр өрісінің кернеулігін көрсет .

Нүктелік зарядтың электр өрісінің кернеулігі одан ара қашықтық 4 есе ұлғайған кезде...:

16 есе азаяды.

Нақты контурдағы электромагниттік тербелістердің циклдік жилігі қандай шамаларға тәуельді: R, L, C.

Нақты тербелмелі контурдағы тоқтын уақытқа тәуельділігінің теңдеуіңдегі көбейтіңдісінің физиқалық мағынасы: Өшетің тербелістердің амплитудасы.

Нүкте х осі бойымен заңы бойынша тербелістер жасайды. Тербелістер амплитудасын табу керек: 0,1 м

Нүкте х осі бойымен заңы бойынша тербелістер жасайды. Бір периодта нүктенің жүрген жолын табу керек: 0,4 м.

Нүкте Х осі бойымен заңы бойынша тербелістер жасайды. Тербелістер периодын табыңыздар?

Нүктелік жарық көзі 5 м қашықтықта шамасы максималды 8 лк жарықтандырады. Жарық күшін тап:

40 кд

Ньютон сақиналары пайда болу кезінде төменде келтірілген шамалардың қайсысы маңызды анықтаушы болады 1 – сәуленің түсу бұрышы, 2 – линзаның қисықтық радиусы, 3 – пленка қалыңдығы, 4 – жарық толқын ұзындығы.

1, 2 және 4.

Ньютон сақиналарын байқағанда бетінен когерентті толқындар шағылатын жұқа пленка ролін не атқарады: пластина мен линза арасындағы саңылау

Нүктелік жарық көзінің жарықталыну өрнегін көрсетіңіз

Нақты газ кеуек қабырға арқылы төменгі қысым аумағында өткенде (қате сөйлемді табыңыз) Газ ұлғайғанда жұмыс жасалғандықтан, газдың температурасы әрқашан төмендейді.

Ньютонның екінші заңының жалпы түрі: .

Нүкте t=10 с – та радиусы R=160 см шеңбердің жартысын жүріп өтті. Осы уақыт аралығындағы нүктенің орташа жылдамдығын есепте: 50 см/с

Нөлдік нүктеден h биіктікке көтерілген дене үшін, ауырлық күшінің жұмысын анықтаңыз: A=gm()

Нүкте тұрақты жылдамдықпен шеңбер бойымен қозғалады. Егер нүктенің жылдамдығы екі есе көбейсе, үдеуі қалай өзгереді? 2 есе көбейеді

О

Осцилографтың вертикаль және горизонталь пластиналарына және кернеулері берілген. Осцилограф экранындағы сәуле траекториясы қандай болады? Түзу

Ортаның кедергісі болмағанда резонанс құбылысы қай жағдайда байқалады: .

ОУ осі бойымен бағытталған қума толқынын теңдеуін көрсет: .

Ортаның бөлшектерінің тербелістерінің жиілігі 10 Гц, толқын ұзындығы 2 м. Толқынның таралу жылдамдығы қандай? 20 м/с.

Ортадағы серпімді толқынның жылдамдығы: Артық болған сайын Юнг модулі артады.

Ортадағы электромагниттік толқындардың фазалық жылдамдығы: .

Ортаның бөлшегі толқындар көзінен х = λ/2 аралықта орналасқан. Тербеліс амплитудасы А = 0,5 м. Бөлшектің t=T/2 уақыт мезетіңдегі ығысуы неге: 0,5 м.

Ортаның кедергісі болмаған жағдайда резонанс бақыланады

Оптикалық тығыздығы көп ортадан жарық шағылысқан кезде...: Сәуле жолының оптикалық ұзындығы толқынның жарты ұзындығына азаяды.

Оптикалық талшықтарда (жарықжеткізгіштерде)қай құбылыс пайдаланылады: Толығымен ішкі шағылысу.

Оптиканың жарықтануы (просветленые оптики) негізінде қай құбылыс жатыр: Интерференция.

Ортаның сыну көрсеткіші үшін өрнекті көрсетіңіз.

n=

Орташа квадраттық жылдамдық 2 есе ұлғайған кездегі идеал газдың қысымы: 4 есе ұлғаяды.

Оттегі молекуласының айналмалы қозғалысының еркіндік дәрежесін көрсететін сан: 2.

Орын ауыстыру бұл:

Қозғалыстың басы мен соңын қосатын вектор.

Осы қозғалысты сипаттау үшін қай теңдеуді қолдануға болады:

FR = Iε

Оның толқындық қасиеттері эксперимент түрінде байқалуы мүмкін болатын объект:

жылдамдықпен қозғалатын электрон.

Орбиталдық кванттық сан нені сипаттайды? электронның атомдағы импульс моментін

Оқ үш жарықшаққа бөлініп, бір – біріне бұрыш жасай ұшады. Импульс модульдерінің қатынасы: . Оқ қандай бағытта қозғалған?

Горизонталь, солға.

Ортаның кедергісі болмаған жағдайда резонанс бақыланады:

Ө

Өткізгіштің тұйық контурда индукциялық электр тогы төмендегі қай уақыт бойынша өзгерісі кезінде пайда болады: Магниттік индукция векторы .


Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2024 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных