Главная

Популярная публикация

Научная публикация

Случайная публикация

Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


ФОРМУЛАЛАР МЕН ЕСЕПТЕР 5 страница
Өздік индукцияның ЭҚК пайда болу себебі: Өткізгіштегі ток күшінің өзгеруі.

Өшпейтін тербелістің меншікті жиілігі неге тәуелді:

Жүйеге берілген энергияға

Өшетің тербелістердің теңдеуін көрсет: .

Өшетің тербелістедің дифференциалдық тендеуі .Меншікті циклдік жиілігі тен: .

Өшетің механиқаллық тербелістердің логарифмдік декременті: .

Өшетің механиқалық тербелістерді сипаттайтын дифференциалдық теңдеу: .

Өшетің тербелістердің амплитудасы е ретазаятын уақыты: Релаксация уақыты.

Өткізгіштегі ток уақытқа байланысты заңдылықпен өзгереді. Циклдік жиелігіи , бастапақ т о г ы А өтқізгіштің көлденң қимасы арқылы Т жарты периодта өтетін заряды:

0,126 Кл

Өтетін жарықта байқалатын Ньютон сақиналарының центрінде: ақ дақ байқалады

Өткізгіштегі ток күші t=5с ішінде ден I=3 А – ге дейін бірқалыпты артады. Өткізгіштен өткен зарядты анықтау керек. 7, 5 Кл

Өшетінтербеліс теңдеуі:

Өткізгішттің көлденең қимасы арқылы бірлік уақытта өткен зарядқа сан жағынан тең физикалық шама не деп аталады? Кедергі

Өшпейтін тербелістің меншікті жиілігі неге тәуелді: Жүйенің қасиеттеріне.

П

Параллель жалғанған саны n бірдей R кедергілерден тұратын тізбектің кедергісі: R/n.

Параллель жалғанған екі конденсатордың қай параметрлерінің мәндері бірдей? Кернеуінің.

Периоды 1 с-қа тең сызықтық гармониялық осциллятордың жиілігін табыңдар:

1 Гц.

Период пен тербеліс жиілігін байланыстыратын теңдеу:

Параметрлері бірдей екі тербелмелі контурдың конденсаторлары ЭҚК әртүрлі батареядан зарядталынды. Контурдың еркін тербелмелісіне қалай әсер етеді:

Тербеліс амплитудасы бойынша ажыратылады.

Периоды 1 с – қа тең сызықтық гармоникалық осциллятордың жиілігін табыңдар: 1 Гц.

Период пен тербеліс жиілігін байланыстыратын теңдеу:

Параметрлері бірдей екі тербелмелі контурдың конденцаторлары ЭҚК

әртүрлі батареядан зарядталынды. Контурдың еркін тербелмелісіне қалай әсер етеді: Тербеліс амплитудасы бойынша ажыратылады

Периоды 2·10-6м дифракциялық тор спектрінде толқынның нешеге тең, аса үлкен ұзындығын байқауға болады: 2·10 –6м.

Планк формуласы және тәжірибе нәтижесі бірдей сәуле шығару қабілеттің толқын ұзындығына тәуелділігін береді: Толқындардың кез-келген ұзындықтары үшін.

Периоды дифракциялық торға, толқын ұзындығы жарық шоғымен тік бағытта жарықтандырылды. Төменде келтірілген өрнектердің қайсысы бірінші бас максимум байқалатын бұрышын анықтайды?

Периоды d дифракциялық торға, толқын үзындығы жарық шоғымен тік бағытта жарықтандырылды. Төменде келтірілген өрнектердің қайсысы бірінші бас максимум байқалатын бұрышын анықтайды

Пси-функциясынының нормалану шарты:

Проекциялары жылдамдықтың модулі қандай?

4,1 м/с

Паули принципіне сәйкес... кванттық-механикалық жүйеде бірдей кванттық сандар жиынтығы бар күйде болатын екі немесе одан көп электрондардың болуы мүмкін емес

Планк формуласының түрі:

Пружиналық маятниктің гармониялық тербеліс циклдік жиілігінің формуласын көрсетіңіз.

Паули принципіне сәйкес Кванттық жүйеде төрт кванттық сандарының жиыны бірдей екі немесе одан да көп электрондар болуы мүмкін емес

Параметрлері бірдей екі тербелмелі контурдың конденсаторлары ЭҚК әртүрлі батареядан зарядталынды. Контурдың еркін тербелмелісіне қалай әсер етеді: Тербеліс амплитудалары бірдей.

Параллель жалғанған өткізгіштердің жалпы кедергісі қай формуламен анықталады?

Р

Радиусы 10 см, 2 А тогы бар орамның центрінде магнит өрісінің кернеулігі қандай болады? 20 А/м

Радиотаратқыштың антеннасындағы ток мына заң 105tA бойынша өзгеретін болса, таратқыштың шығаратын толқын ұзындығы қандай болады? 1,2 км

Рубинді лазер үш деңгейлі сұлба бойынша жұмыс істейді. Лазерлік сәуле шығарудың пайда болуын қай өтулер қамтамасыз етеді?

2 → 1.

Ретсіз қозғалған бу молекулаларының сұйыққа өтуі: конденсация

Реалды газдың ішкі энергиясы мынадан құралады: Молекулалардың жылулық қозғалысының кинетикалық энергиясы және молекулалар арасындағы әсерлесудің потенциалдық энергиясы.

Радиусы 2 м шеңбер бойымен қозғалатын, массасы 2 кг материалдық нүктенің инерция моменті:

Радиусы 1 м шеңбер түріндегі тұйық траектория бойымен қозғалған дененің 10 Н ауырлық күшінің жұмысын анықта: 0.

Радиоактивті изотоптың активтілігі – бұл:

Уақыт бірлігінде ыдырау саны.

Радиоактивті заттардың бета-бөлшектерінің энергетикалық спектрі:

Тұтас.

Радиоактив нысанның қанша пайызы оның өмір сүру уақытына () уақыт ішінде (t= ) ыдырап үлгереді? 63,2%

Радиоактив заттың t=0,5 уақыт аралығында қаншасы ыдырайды? T=0 кезеңінде заттағы саны атом 1000 болсын… реакциясымен анықталады 250

Радиоактив элементінің -ыдырауы кезінде… А өзгермейді, Z бірге кемиді

Радиаактив ыдыраудың қажетті (бірақ жеткіліксіз) шарты … мұндағы, -бастапқы ядроның -тума ядроның, -ыдырау нәтижесінде пайда болатын бөлшектердің массасы.

Радиоактив ыдыраудың негізгі заңы мына өрнекпен жазылады

Рэлея-Джинс формуласы:

Радиоактивтік изотоптың жартылай ыдырау периоды деген не?

Бастапқы ядролардың жартысы ыдырайтын уақыт.

Радиоактивтілік кезінде қандай түрлену кездеседі:

1.

2.

3.

4. К – қармау

5. Ядроның нейтронды шығаруы

1,2,3,4

Радиоактивтік ыдырау заңын көрсет

Радиусы R біртекті дискінің шетіне жанама бағытта F күш түсірілді. Дискі айналған кезде әсер ететін үйкеліс күшінің моменті Дискі тұрақты бұрыштық үдеуімен қозғалса, оның массасы неге тең?

Радиоактивтілік дегеніміз: Атом ядроларының элементар бөлшектер шығара отырып, өздігінен басқа түріне өтуі.

Радиоактивтік ыдырау заңының түрі мынадай мұндағы: N – t уақыт мезетіндегі ыдыраған ядролардың саны. N - t уақыт мезетіндегі ыдыраған ядролардың саны.

С

сыйымдылық кедергісінің өрнегін анықта: .

Соленоидтың көлемін өзгертпей, бірлік ұзындықтағы орам санын 1,5 есе арттырғанда, катушканың индуктивтігі қалай өзгереді? 2,25 есе артады.

Сыртқы магнит өрісі өзгерген кезде, тұйық контурда пайда болған индукция электр қозғаушы күші неге байланысты? Берілген контурмен шектелген беттен өтетін магнит ағыны шамасының өзгеру жылдамдығына.

Сыртқы магнит өрісі өзгерген кезде, тұйық контурда пайда болған индукция электр қозғаушы күші неге байланысты: Берілген контурмен шектелген беттен өтетін магнит ағыны шамасының өзгеру жылдамдығына

Сыйымдылығы С параллель жалғанған n конденсаторлардың электр сыйымдылығы мынаған тең: С n.

Сыйымдылығы С тізбектей жалғанған n конденсаторлардың электр сыйымдылығы мынаған тең: C/n.

Серіппелі маятниктің меншікті жиілігі қай өрнекпен анықталады?

Сызықтық гармониялық осциллятор қандай күштің әсерінен тербеледі Квазисерпімді кұш

Серіппелі маятниктің амалсыз тербелістерінін сипаттамасына жатпайтын тұжырым бүл: Тұтқыр ортадағы тербелістердің жиілігі маятниктің меншікті жилігіне тен болады.

Сыймдылық кедергінін тендеуің көрсет: .

Суретте антеналы тербелмелі контурда ток күшінің тербелісінің графигі көрсетілген. Антенадан шығарылатын электромагниттік толқынның ұзындығын анықтаңыз? 1,2 м.

Суретте антеналы тербелмелі контурда ток күшінің тербелісінің графигі көрсетілген. Антенадан шығарылатын электромагниттік толқынның ұзындығын анықтаңыз? 0,6 м.

Сфералық толқының теңдеуі: .

Сызықтық гармониялық осциллятор қандай күштің әсерінен тербеледі:

Квазисерпімді күш

Сәйкестікті тағайында Теңдеу формула

1. Еркін өшпейтін тербелістер а)

2. Өшпелі тербелістер в)

3. Еріксіз тербелістер с)

1а, 2в, 3с

Су бетінен шағылысқан күн сәулесінің толық поляризациялануы үшін, Күн көкжиекке қандай бұрышпен орналасуы керек?.. (судың сыну көрсеткіші 1,3):

φ = arcsin 1,3.

Суретте Е жарық векторының табиғи жарықтағы тербелістерінің бағыттары бейнеленген. Бұл кезде жарық толқынының V жылдамдық векторы қалай бағыталған

Сызба жазықтығына перпендикуляр бағытталған.

Суретте вакуумдық фотоэлементтің вольтамперлік сипаттамалары келтірілген. Жарық толқынының ұзындықтары фотоэффектінің қызыл

шегіне тең жарық үшін, қай сипаттама алынған: 3.

Суретте фотоэффект бойынша үш тәжірибе үшін вольтамперлік сипаттамалар бейнеленген. осы үш жағдайда фотокатодтан ұшып шығатын электрондардың максимум жылдамдықтары:

V1 > V2 > V3.

Стефан-Больцман заңы: .

Сыну көрсеткіштері және болатын орталардан өтетін екі жарық толқынының оптикалық жол айырымы неге тең болады

Сыртқы фотоэффекті үшін Эйнштейн теңдеуін көрсетіңіз.

Сұйық пен қаныққан бу жүйесінің температурасы 20 К көтерілді. Тепе- теңдік орналғаннан кейін: Бу молекуларының саны өзгермейді, ал жылдамдығы артады

Сәйкестікті тағайында

1. Тұрақты көлемдегі газдың молярлық жылу сыйымдылығы.

2. Тұрақты қысымдағы газдың молярлық жылу сыйымдылығы.

3. Адиабат көрсеткіші.

4. айырмасы:

а) b) c) d) :

, , ,

Сығудың соңғы тактысы кезінде температура артып, ал көлемі 1,8-0,3 л азайды. Іштен жану двигателінің цилиндріндегі қоспаның қысымы қандай? Бастапқы қысым 100 кПа: 1,2 МПа

Сыйымдылығы 40 л баллонда массасы 2 кг көмірқышқыл газ бар. Баллон 3*106 Па қысымға ғана шыдай алады. Қандай температурада жарылыс болады: 500 С

Сәйкестікті тағайында

1.Тұрақты көлемдегі газдың молярлық жылу сиымдылығы.

2.Тұрақты қысымдағы газдың молярлық жылу сыйымдылығы.

3.Адиабат көрсеткіші.

4.Ср-Сv айырмасы:

a. R b) iR/2 c) (i/2+1)R d)1+2/i: 1b,2c,3d,4a

Сутегі молекуласының ілгерілемелі қозғалысының еркіндік дәрежесінің саны: 3.

Сыйымдылығы бөлменің температурасы 280 К. Пешті жағып қыздырғанда температура 296 К көтерілді. Егер қысым тұрақты 100 кПа тең болса, ауаның ұлғаю кезіндегі жұмысы неге тең: 40 кДж

Сұйықтың ауырлық күші арқылы анықталатын қысым: Гидростатикалық

Сутегі және оттегінің абсолют температураларының қатынасы неге тең, егер осы газдардың молекулаларының орташа кватраттық жылдамдығы бірдей болса? 1/16

Сутегінің Н2 4г-да қанша молекула бар (Авогадро ): .

Салыстырмалы ұзару бірге тең болғанда, механикалық кернеу мына өлшемге тең болады: Юнг модулі.

Стержень F= H күшімен қысылған. Егер стерженьнің диаметрі d=2 см болса, aл Юнг модулі Е = Па, онда стерженьнің салыстырмалы ұзаруы мынаған тең: 0,5 %.

суретте үдеу векторы және материалдық нүкте жылдамдығының векторы бейнеленген. Оның қозғалыс сипаты:

Қисық сызықты үдемелі.

Симметрия осіне қатысты массасы m және радиусы r біртекті дискінің инерция моментін мына формула бойынша есептеуге болады: .

Санақ жүйесінің айналу жылдамдығы 4 есе ұлғайған кезде оның инерциясының центрден тепкіш күшінің шамасы: 16 есе ұлғаяды.

Суретте бейнеленген қондырғыда, m және R - тұтас цилиндрдің масса мен радиусы, және – денелер массалары. Жіптің сырғанауы және цилиндр осінде үйкеліс болмаған кезде жіптің тік бөліктеріндегі керілу күштерінің қатынасы:

.

Серпімді толқынның ортадағы жылдамдығы:

Юнг модулі үлкен болған сайын, жылдамдық үлкен болады

Серіппені l2=4 см-ге сығу үшін қандай күш қажет?

120 кН

Серпімді деформацияланған дененің деформациясы 2 есе кемісе оның

потенциалдық энергиясы қалай өзгереді?

4 есе кемиді

Сутегі атомының кез-келген энергетикалық деңгейіндегі электронның энергиясы немен анықталады? Басты кванттық санмен.

Сыртқы магниттік өрістегі атомның магниттік моментінің мүмкін болатын бағдарларын не анықтайды? Магниттік кванттық сан.

Сутегі спектрінің көрінетін сериясындағы (Бальмер сериясы , ) фотонның минимал энергиясын анықтаңыз.

Сутегі спектрінің көрінетін сериясындағы (Бальмер сериясы , ) фотонның максимал энергиясын анықтаңыз.

Сутегі атомының үшінші стационарлық күйінен біріншіге өткен кездегі сәулелену фотонының жиілігі неге тең? - Ридберг тұрақтысы.

Сутегі атомындағы электрон жоғары энергетикалық деңгейден негізгі күйге өткенде энергиясы 13,2 эВ фотонды шығарады. Осы деңгейлердің энергия айырымы неге тең 13,2 эВ

Стационар күйлер үшін Шредингер теңдеуін көрсетіңіз.

Сутегі атомындағы электронның стационар күйлері үшін Шредингер теңдеуін көрсетіңіз?

Сутегінің спектрлік сызықтарының ең кіші толқын ұзындығы қанша болады? (Бальмер сериясы), 0,356 мкм

Сутегінің спектраль сызықтарының көрінетін алқабтағы ең үлкен толқын ұзындығын табыңыз. (Бальмер сериясы, ). 0,550 мкм

Сутегі атомының қозбаған күйін суреттейтін энергетикалық деңгейді көрсетіңіз.

3

Сутегі атомындағы қай энергетикалық өтуі толқын ұзындығы ең үлкен элетромагниттік сәулеге сәйкес келеді?

5

Секер, кварц, скипидар сияқты оптикалық актив заттар қабілетті:

Поляризация жазықтығын айналдыруға

Сутегі спектрінің көрінетін сериясындағы (Бальмер сериясы n=3,4,…) фотонның максимал энергиясын анықтаңыз:

Стационар күй үшін релятивистік емес кванттық механиканың негізгі теңдеуін көрсетіңіз

Стефан – Больцман заңы мыналар үшін орынды:

Абсолют қара дене

Скин – эффект -...: Өткізгіштің бетіне айнымалы токты ығыстырып шығару.

Стефан – Больцман заңын өрнектейтін формуланы көрсет:

Сызықтық гармониялық осциллятор қандай күштің әсерінен тербеледі:

Квазисерпімді күш.

Сұйық құйылған жабық ыдыстың тұрақты температурада бос көлемін екі есе ұлғайтады. Тепе – теңдік орналғаннан кейін: Қаныққан будың қысымы өзгермейді.

Серпімді толқынның ортадағы жылдамдығы:

Юнг модулі үлкен болған сайын, жылдамдық үлкен болады.

Сәуленің қуаты қай формула бойынша анықталады?

Сыртқы фотоэффекті үшін Эйнштейн теңдеуін көрсетіңз:

Cозылмайтын жіп оралған радиусы R валға F тұрақты күш түсірілгенде, жіп тарқатылады. Үйкеліс коэффициенті μ. Жазықтық жағынан денеге әсер ететін үйкеліс күшінің шамасы неге тең?


Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2023 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных