Главная

Популярная публикация

Научная публикация

Случайная публикация

Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


ФОРМУЛАЛАР МЕН ЕСЕПТЕР 3 страница
Көлемі үлкен газбен жүргізілген процесстің графигі (m = const, м=сonst): 1.

Келтірілген pV диаграммада қай процесс изобаралық болып табылады: 1-2.

Кризистік деп қандай температурасы аталады? Қысымды одан ешқандай жоғарылатумен газды сұйықтыққа айналдыруға болмайтын температураны.

Карно циклін жасайтын тұйық жүйенің энтропиясы: Өзгермейді.

Көрсетілген сипаттамалардың қайсысы заттың күй функциясы болып табылады:

1 Ішкі энергия

2 Жылу мөлшері

3 Істелген жұмыс

4 Энтропия 1 және 4

Карно циклы:

Кез келген масса үшін нақты газ күйінің теңдеуі:

Карно циклінің ПӘК- ін есептеніз: 0,3

Карно циклінде жұмыс жасайтын, идеаль жылу машинасының ПӘК (ŋ) анықтау үшін төмендегі қай формуланы пайдалануға болады:

Карно циклы:

Капиллярлық трубкада көтерілу формуласында h=2σ/ρgR беттік керілу коэффициентін көрсетіңіз: σ

Кинематика нені зерттейді:

қозғалысты тудыратын себептерді қарастырмай, денелер қозғалысын

Келтірілген теңдеулердің қайсысы екі дененің абсолют серпінді соққысы үшін дұрыс:

Көрсетілген өзара әрекеттесулердің қайсысы кристалдық тордағы коваленттік (атомдық) байланысты анықтайды:

Алмасулық күштер.

Классикалық механика әдісімен бөлшектердің күйін сипаттайтын төменде аталған әдісдің қайсысы?

Бөлшектің берілген координаталары мен жылдамдығы бойынша қандай да бір бастапқы уақыт моментінде оның кеңістіктегі орны және кез-келген уақыт моментіндегі жылдамдық анықталады.

Кванттық жүйеде Гейзенбергтің анықталмаушылық принципіне сәйкес ешқандай экспериментпен нені бір мезгілде дәл өлшеуге болмайды?

Координата мен жылдамдықты.

Кванттық механикамен зерделенетін микрообъектілер күйінің негізгі сипаттамасы:

Толқындық функция y.

Кванттық табиғаты бар және тұтас бөлшек ретінде орын ауыстыруымен байланыспаған элементар бөлшектің қозғалыстар мөлшерінің меншікті моменті:

Спин.

Күкірт – ең жақсы оқшаулағыштардың бірі. Мұндай тұжырым жасау үшін қай ақпарат жеткілікті болып табылады?

Кристалдағы өткізгіштік аймағы мен толтырылған аймақ арасындағы энергетикалық саңылаудың ені 5 эВ.

Кванттық теория көзқарасынан алғанда, асқын өткізгіштік қалай түсіндіріледі:

Өткізгіштік электрондарының тор атомдарының тербелістерімен өзара әрекеттесуі олардың тебілуінің кулондық күшінен артық болуымен.

Кеңістіктің қандай да бір нүктесінде микробөлшекті байқау ықтималдығын немен анықтайды:

Толқындық функция модулінің квадраты .

кварктер заряды:

0.

Кез-келген атомда бас n, орбиталдық , магниттік және спиндік - бірдей кванттық сандармен анықталатын стационарлық күйде болатын бірден артық электронның болуы мүмкін емес. Бұл: Паули принципі

Комптондық -қа шашырау кезінде рентген сәулелерінің толқын ұзындығы қаншаға өзгереді? өзгермейді

Кадмийден электрондардың шығу жұмысы 4,08 эВ. Фотоэлектрондардың максимал энергиясы 2,04 эВ болу үшін кадмийге түсетін фотондардың энергиясы қандай болуы керек? 6,12 эВ

Кванттық осцилятордың ең минимал энергиясы неге тең?

Кванттық механикадағы анықталмаушылық қатынасы нені көрсетеді? микрообъектілерге қатысты (координата және импульс(классикалық ұғымдарының

Кванттық механикада бөлшек күйі берілген деп есептеледі, егер: толқындық функция ( -функция) берілсе

Кеңістік бойынша жұпық мына төмендегі өрнекпен анықталады

Кез келген тұрақты ядроның спины, мына саннан аспайды … 9/2

Күшті әсерлесудің табиғаты не? нейтронмен протонның -мезонмен өзара алмасуында

Көрсетілген сутегі атомының энергетикалық деңгейлерінің арасынан өтудің ең аз жиіліктегі электромагниттік сәулелерді жұтатын деңгейді анықтаңыз.

3

Керр эффектісі дегеніміз:

Анизотропты кристалдардағы жарықтың қосарланып сынуы

Кирхгоф заңы бойынша дененің шығару қабілетінің оның жұтылу қабілетіне қатынасы:

Көрсетілген қандай радиоактивті түрлендіру кезінде нейтрино пайда болады:

1. ыдырау

2. ыдырау

3. ыдырау

4. сәуле шығару 2, 3

Карно циклы:

Келтірілген формулалардың қайсысы Ньютонның 2 – ші заңын білдіреді?

Көлемі түтікте температурасы массасы 20 г сутегі бар. Оның қысымын анықта:

Конденсаторлар батареясын U= 200 В кернеу көзіне жалғағанда жүйеге берілген заряд q= 6 Ч болды. Конденсаторлар батареясының сыйымдылығы неге тең?

3 мкФ

Кернеуі 40 В ток көзіне сыйымдылығы 500 мкФ жалғанған конденсатор қандай заряд алады?

20 мКл

Космостық сәулелердің құрамына кіретін мезон, жарықтың жылдамдығының 95 процентін құрайтын жылдамдықпен қозғалады. Мезонның меншікті уақытының бір секундына жердегі бақылаушының сағаты бойынша алынған қандай уақыт аралығы сәйкес келеді?

3,2 с

Көрсетілген формулалардың қайсысы бойынша жүйеге берілген жылу мөлшерін есептеп табуға болады?

Кернеу 200 В кезінде тұтынылған қуат 100 Вт болғандағы лампа қылының кедергісі неге тең?

400 Ом

Кедергісі 15 Ом өткізгіш арқылы ток күші 0,4 А ток өткенде өткізгіштен 5 с уақыт аралығында бөлініп шығатын жылу мөлшері қанша болады?

12 Дж

Келтірілгендердің ішінде қайсысында физикалық шамалардың екеуі де вектор болады? Жылдамдық және үдеу.

Кедергісі 2 Ом өткізгішті 2 бүктеп, сол тізбекке қосты. Осы тізбектің кедергісі неге тең: 0, 5 Ом

Консервативті күш дегеніміз:

Бөлшек бір нүктеден екінші нүктеге орын ауыстырғанда жолдың пішініне тәуелсіз жұмыс жасайтын күш.

Көлемі қысымы 105 Па түтікте массасы 4 г гелийдің температурасын анықта. Төмендегі келтірілген мәндердің ішінен сіздің алған нәтижеңізге жуық мәнін таңдап алыңыз: 300 К

Катушкадағы ток күші 1 секундта 5 А жылдамдығымен бірқалыпты өзгереді. Катушка индуктивтілігі 0,4 Гн болса, ондағы өздік индукция ЭҚК – і қандай болады? 2 В

Күш әсерін тоқтатқанда толығымен бастапқы қалпына қайта келетін деформация: серпімді

Келесі өрнектердің қайсысы мынадай анықтамаға сәйкес келеді: кез келген құбырдың көлденең қимасы арқылы бірдей уақыт аралығында ағып өткен сұйық массалары тең – бұл теңдеуді ағыстың «үзіліссіздік теңдеуі» деп атайды.

Келтірілген өрнектердің қайсысы ілгерімелі қозғалыс динамикасының негізгі теңдеуі болып табылады:

Клаузиус теңсіздігі:

Көрсетілген формулалардың қайсысы тізбектің біртекті учаскесі үшін Ом заңына сәйкес болады?

Кез келген бағытпен таралатын жазық толқын теңдеуін көрсет:

Кез келген масса үшін нақты газ күйінің теңдеуі:

Контурмен шектелген бетті қиып өтетін магнит ағыны Вб/с жылдамдығымен бірқалыпты өзгереді. Контурда пайда болған индукция ЭҚК – і қандай болады? 0,3 В

Ктомтон эффектісін өрнектейтін формуланың түрі:

Келесі өрнектердің қайсысы мынадай анықтамаға сәйкес келеді: кез-келген құбырдың көлденең қимасы арқылы бірдей уақыт аралығында ағып өткен сұйық массалары тең – бұл теңдеуді ағыстың «үзіліссіз теңдеуі» деп атайды? Sv=const

Қ

Қаныққанға дейін, спонтанды түрде магниттелінген ферромагнетиктің микроскопиялық облыстары.... деп аталады.

домендер

Қате тұжырымды көрсетіңіз:

1. Кернеу резонансы кезінде тізбектегі ток күші ең үлкен болады. Ол R, C тізбектей қосылғанда байқалады.

2. Тоқ резонансы кезінде толық тоқ кезінде толық ток ең аз болады, L, C параллель қосылғанда байқалады

3. Айнымалы токтың жиілігі болғанада ток пен кернеу резонансы байқалады

4. Ток резонансы тербемелі контурды резонанстың күшейткіште қолдануға мүмкіндік береді.

Қосылып жатқан тербелістердің интерференциясы кезінде қандай фазалық айырымында амплитудасының минимумы байқалады (n = 0, 1, 2, …): .

Қасыңнан өтіп бара жатқан поезды немесе қозғалыстағы автомобильді бақылай отырып, оның беретін дыбыс сигналынын тонының биіктігі үздіксіз өзгеретінің көруге болады. Бұл қандай қүбылысқа жатады: Допплер эффектісі

Қате тұжырымды тап:

1. Кернеулердің резонансі кезінде тізбектегі тоқ күші максимал мәніңе жетеді. Бұл R, L, C тізбектей қосылғанда кездеседі.

2. Тоқтардын резонансі кезінде толық тоқ минимал мәніңе жетеді. L мен C паралелель қосылған кезінде байқалады.

3.Айнымалы тоқтын жилігі кезінде тоқтар мен кернеулердің резонансі байқалады.

4. Тоқтардын резонансі тербелмелі контурды резонанстік күшейткіштің қоңдырғысы ретіңде қолдануға мүмкіншілік береді: 3.

Қатгы денелерді қандай толкындар таралады? Көлденең де, қума да толқындар.

Қай жағдайда математикалық маятниктің тербелісін сызықтыққа жатқызуға болады? Амплитудасы 70 –тан кіші болса.

Қандай тепе-теңдік шартта механикалық жүйе еркін тербелістер жасайды? Әр түрлі тепе-теңдік жағдайының маңайында.

Қай теңдеу тербелмелі нүктенің кинетикалық энергиясының өлшемін анықтайды?

Қума толқындағы тербелістердің бағыты:

тек толқынның таралуына перпендикуляр

Қандай шарттар кезінде толық ішкі шағылу байқалады? оптикалық тығыз ортадан оптикалық сирек ортаға жарық түскен кезде

Қос-ойыс шыны линзаны суға орналастырғанда, оның фокус аралығы қалай өзгереді ұлғаяды

Қандай құралдарда жарықтың кванттық қасиеттері пайдаланылады? фотоэлемент

Қандай да бір металл үшін фотоэффектінің “қызыл шегі” 500 нм-ге тең. Фотоэффектіні тудыратын фотон энергиясының минималь мәнін анықтаңыз. 2,49 эВ

Қозған күйден негізгі күйге өту кезінде шашырайтын фотонның жиілігі неге тең?

Қозған күйден негізгі күйге өту кезінде шашырайтын фотонның энергиясы неге тең?

Қатты дененің жылулық ұлғаю себебі: 1,3

Қай сөйлем термодинамиканың екінші заңы болмайды? Жылу өз бетімен аз қыздырылған денеден көп қыздырылған денеге өте алмайды.

Қай сөйлем термодинамиканың екінші заңы болмайды? Жылу магшинасының ПӘК- і әрқашан бірден кіші.

Қыздырғыштың температурасы 227 0С және суытқыштың температурасы 27 0С болғанда жылу машинасының ең үлкен ПӘК-і: 40%.

Қайтымсыз процесс жағдайындағы тұйық жүйенің энтропиясы: Өседі.

Қай жағдайда Ван-дер-Ваальс теңдеуі Менделеев-Клапейрон теңдеуімен сәйкес келеді? Аз қысымдар мен жоғары температуралар кезінде.

 

Қалыпты атмосфералық қысымда идеал газдың ішкі энергиясы 600Дж тең. Оның көлемі қандай?

Қай теңдеу идеал газдың күй теңдеуі болып табылады?

Қай процесс кезінде берілген жылу ішкі энергияның өзгеруіне және жұмыс жасауға жұмсалады: Изобаралық

Қалыпты жағдайдағы көлемі ғимараттағы ауаның массасы: 388 кг

Қай процесте жүйеге берілген барлық жылу мөлшері жұмыс жасауға кетеді Q=A? Изотермиялық

NA – Авагадро тұрақтысы?

Қай өрнек бойынша газдың берілген массасындағы мольдер санын табуға болады?

Қай тұжырым қате:

1. Газдың температурасы инверсия температурасынан жоғары болса, ол газды сұй ы л т ы ға болмайды.

2. Газдың температурасы инверсия температурасынан жоғары болса, төменгі қысым аумағына ұлғайғанда ол салқында йды.

3. Газ температурасы кризистік температурадан төмен болса, оны сығып сұйылтыға болады

4. 00 < t < 40С болғанда су адиабаттық сығылу кезінде су қызады: 2

Қыздырғыштан алынған идеал жылу машинасындағы газ салқындатқышқа 60 % жылу береді. Қыздырғыштың температурасы 127 0С, ал салқындатқыштың температурасы 7 0С болғандағ ы Қай график изохоралық процеске сәйкес келеді?

2

Қатені көрсет. Термодинамиканың бірінші заңы: Q=A-изотермиялық процесс үшін

Қай тұжырым қате:

1 Газдың температурасы инверсия температурасынан жоғары болса, ол газды сұйылтуға болмайды.

2 Газдың температурасы инверсия температурасынан жоғары болса, төменгі қысым аумағына ұлғайғанда ол салқындайды

3 Газ температурасы кризистық температурадан төмен болса, оны сығып сұйылтуға болады.

4 00<t<40C 1,2,4

Қай өрнек Авагадро санын анықтамайды?

1)

2) N/v

3) M/v

4) N/M

5) μ/v 3,4,5

Қатені көрсет. Термодинамиканың бірінші заңы: Q=A-изотермиялық процесс үшін

Қателікті табыңыз – термодинамиканың бірінші заңы: кез-келген процесс үшін

Қай процесте жүйенің ішкі энергиясының өзгерісі берілген жылу көлеміне тең? Изохораллық процесте

Қоспаның температурасын табыңыз .

Қандай шарт орындалғанда ( - кризистік температура), газ ешқандай қысымда сұйыққа айнала алмайды: .

Қозғалмайтын нүктеге (центрге) қатысты күш моменті мынаған тең: .

Қандай да бір тұрақсыз бөлшектің меншікті уақыты Δ = 10 нс. Оның өмір сүру уақыты Δ t = 20 нс болатын, санақтың зертханалық жүйесінде бөлшек ыдырағанға дейін қандай ара қашықтықты ұшып өтеді? 5 м.

Қозғалмай тұрған лифтідегі серіппеге массасы 1 кг жүк ілінген. Серіппе 2 см ұзарды. Егер лифт a=2 м/с үдеумен жоғары көтерілетін болса,онда серіппе қаншаға ұзарады:

2,4 см

Қозғалыстың теңдеуі , ?

5+0,6t

Қисық сызықты қозғалыстың толық үдеуін анықтаңыздар:

Қандай сәуле шығару келесі қасиеттермен сипатталады: заряды жоқ, жоғары өту қабілетін иеленеді, жоғары энергиялар кезінде электрон-позитрон жұптарын құрай алады:

γ-сәуле шығару.

Қай қорытынды қате болып табылады:

Кестеде элементтер олардың атомдық салмақтарының өсу ретінде орналасады.

Қай тұжырым қате болып табылады?

Микробөлшектің бір уақыт моментіндегі координатасы мен жылдамдығын біле тұрып, оның кез-келген уақыт моментіндегі орнын анықтауға болады.

Қатты денелердің аймақтықты теориясының негізінде не туралы түсінік жатыр?

Кристалдағы электрондардың энергетикалық спектрі рұқсат етілген және тыйым салынған энергиялардың алмасатын жолақтарынан тұрады.

Қай бөлшектер нуклондар болып табылады:

Протон және нейтрон;

Қатынастардың қайсысы де Бройль толқынының ұзындығын анықтайды?

Қай сәуленің өтімділігі кіші? - сәуле

Қанша электрон үш бірдей кванттық сандарға () ие бола алады? 2

Қатені көрсет. Тура пропорционалдық тәуелділік... болады

Температура мен орташа кинетикалық энергия арасында.

Температура мен орташа квадрат жылдамдық арасында.

Температура мен қысым арасында, егер V=const.

Температура мен көлем арасында, егер Р =const.2. Қалыпты емес дисперсияның құбылысын зерттеген:

Рожденственский

Қыздырғыштың температурасы 500 К. Қыздырғыштан алып отырған әр кДж энергиядан двигатель 350 Дж механикалық жұмыс жасайды. Суытқыштың температурасын тап:

325 К

Қыздырғыштың температурасы С, ал салқындатқыштың температурасы болғандағы Карно циклінің ПӘК – ін есептеңіз:

0,3

Қаттылығы k=2 kH/м болған пружинаны 2 см созу үшін оған қандай күшпен әсер ету керек? 40 Н

Қысқаша тұйықталу ток күші қайсы формуламен табылады?

Қысқаша тұйықталу тогы қай формуламен анықталады?

Қатты дененің айналмалы қозғалысының динамикасының теңдеуін жаз:

Қыздырғыштан алынған идеал жылу машинасындағы газ салқындатқышқа 60% жылу береді. Егер қыздырғыштың температурасы 450 К болса, салқындатқыштың температурасы қандай? 180 К

Л

Лоренц күшінің формуласын көрсет:

Лоренц формуласы: .

Лиссажу фигуралары мына процестердің нәтижесі:

жиіліктері әр түрлі, өзара перпендикуляр тербелістерді қосу

Лиссажу фигуралары мына процестердің нәтежиесі: жиіліктері әр түрлі, өзара перпендикуляр тербелістерді қосудың.

Лазерлік сәуле шығару:

Монохроматты, аз алшақтайды, когеренттігі мен ашықтығы жоғары.

Лазердегі тығыздау көзінің ролі неден тұрады:

Қоздырылған деңгейлерде қоныстанғандық инверсиясын құрудан.

Лифт а үдеумен төмен қарай түседі. Лифт жолаушыларына әсер ететін инерция күші қалай бағытталған: Жоғары қарай.

Лептондар адрондардан несімен ерекшеленеді:

Күшті өзара әрекеттесуге қатыспауымен.

Лампылы реостат кедергісі r=350 Ом бес электрлік лампыдан тұрады. Лампылардың бәрі жанған кездегі кедергісін табыңыз (параллель қосылған) 70 Ом


Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2023 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных