Главная

Популярная публикация

Научная публикация

Случайная публикация

Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


ФОРМУЛАЛАР МЕН ЕСЕПТЕР 8 страница
Электрон магнит өрісіне магнит индукциясы векторына параллель ұшып кіреді. Магнит өрісінде электрон қалай өзгереді? Инерция бойынша.

Электромагниттік сәуле шығарудан туындайтын жартылай өткізгіш немесе диэлектрик ішіндегі электрондардың сыртқа ұшып шықпай байланысқан күйден еркін күйге өтуі … деп аталады. Ішкі фотоэффект

Электрон төменгі зонадан көрші зонаға көтерілгенде энергия жұмсалады. Осы энергия неге тең? Жабық зона еніне.

ЭҚК 8 В болатын, ішкі кедергісі 1 Ом электр тізбегіне, 3 Ом сыртқы кедергіні қоссақ, онда тізбектің сыртқы бөлігіндегі кернеудің кемуі қандай? 6 В

Я

Ядродағы тұрақты және жеке күйінде ыдырайтын бөлшекті көрсет

Ядро байланысының меншікті энергиясы:

Ядрода қандай күштердің әрекеті аса маңызды?

Күшті.

Ядросы 6 протоннан және 8 нейтроннан тұратын бейтарап атомның электрондық қабықшасында қанша электрон болады? 6.

Ядродағы нуклондардың энергия алмасуы қай бөлшектің көмегімен атқарылады?

p- мезондардың (пиондардың).

Ядро күштері өрістерінің кванттары … -мезондар

Ядроның радиусы … 1 фм

Ядроның толық энергиясы

Ядроның квадрупольдық электр моменті … көрсетеді электр зарядының сфералық симметриядан ауытқуын

Ядролық күштердің зарядқа қарағындағы симметриясы … әсерлесуші бөлшектердің зарядтарына тәуелсіздігі

Ядролық жүйенің дүдәмәл (критический), дүдәмәл күйден жоғары және төмен орналасқан күйлеріне; не сәйкесті көбею коэффициентері мына шарттармен анықталады k=1; k>1; k<1

Ядроның бөліне бастауына сәйкес келетін энергяның ең аз шамасы … анықталады. белсендіру энергиясымен

Ядролардың бөліну қаблетін көрсетін шама, мына қатынаспен анықталады… ядроның кулондық энергиясының оның беттік энергиясына қатынасымен

Ядро реакциясының энергиясы… нысанның тыныштық энергиясымен атқылаушы бөлшектің энергиясының айрымы

Ядродағы нуклондар арасында әсерлесу не деп аталады? «күштің әсерлесуі»

Ядрода нейтрондар саны неге тең (Z – зарядтың саны, А – масса саны)? A - Z

Ядролық күштерге қандай қасиеттер тән?

Кез келген қашықтықта әсер етеді

Ядродағы нуклондар қандай бөлшектермен алмаса отырып, әсерлеседі: - мезондармен

Ядроның размері: м

Ядроның меншікті байланыс энергиясы массалық А санмен қалай байланысқан? А – ға байланыссыз

Ядродағы байланыс заңы немен анықталады? Протон және нейтрон массаларының және ядро массаларының қосындыларының айырмашылығынан

ФОРМУЛАЛАР МЕН ЕСЕПТЕР

, (СИ системасы) болатын тұйық контурдың магниттік моментін есептеңдер: 0,01

векторлық көбейтіндісі нені анықтайды? Магнит өрісіндегі тогы бар контурға әсер етуші күш моментін

магниттелгіштік векторының физикалық мағынасын төменде келтірілген анықтамалардың қайсысы тұжырымдайды:

Заттың бірлік көлеміндегі қорытқы магнит моменті

тогы бар дөңгелек контур өсімен тогы бар шексіз ұзын түзуөткізгіш өтеді. Түзу токтың магнит өрісі дөңгелек контурға қалай әсер етеді: Әсер етпейді.

С сыйымдылықтан, L индуктивтіктен, R кедергіден тұратын тізбектің ω жиіліктегі толық кедергісінің (импеданс) өрнегін көрсет:

.

 

Ом резисторы арқылы тогы өтеді, ал Ом резисторы арқылы қанша тогы өтеді:

1 А.

Oм және Oм екі шам параллель жалғанған. Қай шамда токтың қуаты көп болады: 1 – шам

ρ зарядының көлемдік тығыздығымен және вакуумдағы куб қабырғаларының a ұзындығымен біртекті зарядталған кубтың беті арқылы электр өрісінің электрлік ығысу векторының... тең: .

теңдеуі нені өрнектейді?

Дифференциалдық түрдегі Ом заңы

заңы бойынша ток күшінің өзгерісі кезіндегі тербелістер периодын анықта. 0,02.

заны бойынша С сыйімдылығы бар конденсатордын пластиналарындағы заряды өзгерген кезде осы сыймдылықтағы тоқтын өзгеру заны: .

х=2sin2πt заңы бойынша тербелетін дененің тербеліс периоды қандай?

және болатын ортады осі бойымен жазық толқын таралады. Магнит өріс кернеулігінің амплитудасы 1. Электр өріс кернеулігінің амплитудасы неге тең:

L= 10мГн, C=25пФ. Контур қандай толқын ұзындығын қабылдайды? 942 м

R=2 kH/м қатаңдық коэффициентпен серіппеге бекітілген массасы m=80 кг жүктің тік еркін тербелістер периодын анықтау керек: 1,26 с.

х бағыты бойынша 400 м/с жылдамдықпен 200Гц жиілігі бар көлденең толқын тарайды. Толқындардын ортадағы таралу жылдамдығы , толқыдар көзінің тербелістер периоды .Көзден 12 және 14 м арақашықта орналасқан екі нүктенің фаза айырымы тен: 1,48π.

m-массасы сұйықтың буға айналу үшін кететін жылу мөлшері:

көлемін алып тұрған, идеал газдың температурасы қысым Р = const кезінде 2 есе ұлғайды. Қыздырылған соң газ қандай көлемі иеленді: .

Р = const кезінде жүйеге берілген жылу мөлшері қайда жұмсалады? Ішкі энергияны өзгертуге және сыртқы күштерге қарсы жұмысқа.

 

V = 2t (м/с) сызықтық жылдамдығымен қозғалатын материалдық нүкте, бірінші секундта... жол жүреді: 1 м.

Штейнер теоремасындағы - абсолюттік қатты дененің қай оське қатысты инерция моменті? Денелер массаларының центрі арқылы өтетін және Z осіне параллель оське.

υ = 0,8с ( м/с) жылдамдығымен қозғалатын материалдық нүктенің массасы қалай өзгереді? 1,67 есе ұлғаяды.

Х осінің бойымен V жылдамдықпен ұшып бара жатқан массасы m оқ массалары бірдей екі жарықшаққа бөлінеді. Оның бірі сол бағытта 2V жылдамдықпен қозғалып кете береді. Екінші жарықшақтың импульсі неге тең:

0.

Х осі бойымен қозғалыс жылдамдығын дәлдікке дейін анықтауға болады. Массасы m=0,1 г бөлшектің координатасының анықталмаушылығы қандай болады? деп алыңыз.

t уақытында ыдыраған радиоактивті ядролардың саны... тең:

Q>0 теңсіздігі орындалғанда а+А®b+B+Q реакциясы … болады. экзотермалық

Х=2sin2 t заңы бойынша тербелетін дененің тербеліс периоды қандай? 1 с

Авагадро тұрақтысы?

р-р және С – N циклдер айырмашылығы:

Өту уақыты және температурасы әртүрлі

L контуры арқылы өтетін I ток күші конфигурациялары үшін анықтау керек:

, АВ бөлігінде кернеу неге тең? 31,6 В

өрнегі нені анықтайды: Электромагниттік толқындардың ваккумдегі таралу жылдамдығы

өрнегі нені анықтайды?

Жарық конденсатордың сыйымдылығын

теңдеуі қума толқынды өрнектей ме әлде көлденең толқынды өрнектей ме? Қума және көлденең толқындарды

өрнегі берілген, мұнда n=2, 3, …- бұл:

Лайман сериясы

өрнегі - бұл: жалпы түрдегі Бальмердің формуласы

өрнегі берілген, мұнда - бұл: Лайман сериясы

ядросы қай ыдырау нәтижесінде ядросына айналады:

b--ыдырау.

радиоактивтік ядро позитролн шығарып ыдырады. Балалық ядроның таңбасын жазу керек.

атомының ядросы неден тұрады:

Екі протоннан және бір нейтроннан.

оттегі изотопы ядросында протонмен (Z) нейтронның (N) сандары… Z=8 N=9

-элементінің жартылай ыдырау периоды болса оның ыдырау тұрақтысы қанша болғаны?

-ядросының спины J=3/2-ке

реакциясына төмендегі изотоптардың қайсысы қатнасады?

реакциясы кезінде қанда» бөлшек пайда болады?

; Бұл не процесс?

Ядроның бөлінуі.

α-бөлшектерді металл фольгалармен атқылау бойынша тәжірибелер.

Резерфордтың ядролық моделінің негізінде қай тәжірибелер жатыр:

α-бөлшектің құрамы:

2 протон және 2 нейтрон.

–бөлшектің массасы… екі протон мен екі нейтроннем массаларының қосындысына

-ыдырау…

-спектрдің нәзік спектрі… ядро қозған күйінде де қозбаған күйінде де туынды ядроларға ыдарай алатындығымен

-ыдырауына сәйкесті потенциалдық тосқауылдың мөлдірлігі… бөлшектің потенциалдық шұңқырдың сыртынан табылу мүмкіндігінің шұқырдың ішінде болу мумкіндігіне қатнасымен анықталады

-бөлшектің потенциал тосқауылынан өту коэффициенті (D) … өнергімен беріледі. Мұнда R-ядроның радиусы, d-тосқауыдың ені.

-бөлшектері ыдырағанда энергияның сақталу заңы мына түрде … жазылады.

- және екі -ыдыраулардың нәтижесінде ядросы мына изотопқа айналады

- және -үш ыдыраулардың нәтижесінде ядросы мына изотопқа айналады

–сәулесін шығаратын ядродағы –бөлшегінің байланыс энергиясы … өрнегімен анықталады.

- ыдырау … реакциясымен анықталады

-сәулесінің заряды … 0

бөлшектер ядродан ұшып шығады:

Кулондық және ядролық күштердің бірі әсер ететінінен

а– сәуле – бұл мыналардың ағыны. Гелий ядролары

В ыдырау кезінде:

- ыдырау

1. энергиялы бөлшектердің тұтас энергетикалық спектрімен.

2. Сызықты энергетикалық спектрімен.

3. Ядроның зарядтық саны өзгерісімен.

4. Ядроның массалық саны өзгерісімен сипатталады: 2

ыдырау үшін ыдырау ережесінің түрі:

1 күйден 2-ші күйге өту кезінде идеал газдың берілген массасының қысымы қалай өзгереді?

Ұлғайды.

1 күйден 2-ші күйге өткенде газдың ішкі энергияс Ұлғайды.

1 К-ге изобаралық қыздыру кезінде идеал газдың бір молінің атқарған жұмыс қаншаға тең? 8,3 Дж.

1-текті фазалық ауысуға жатады: Булану, балқу.

1 күйден 2 күйге өткенде идеал газдың қысымы қалай өзгереді:

Азаяды

1 моль газ екі изохора мен екі изобарадан тұратын цикл атқарды. Газдың ең кіші көлемі – 10 л, ең үлкені - 20 л. Ең кіші қысым 2,5 атмосфера, ең үлкені – 5 атмосфера. Циклде істелген жұмысты тап. 2,5 кДж.

1 Н күшімен 0,1 Кл нүктелік зарядқа әсер ететін электр өрісінің кернеулігі мынаған тең: 10 В/м.

1 беккерель … радиоактив заттың белсенділігін – бір өлшем уақыт шығаратын сәуле кванттарының санын көрсетеді

1 кюри =… Бк

1 және 2 жақын орналасқан екі параллель эквипотенциал жазықтықтардың потенциалдары В, В. Жазықтықтардың арасы 0,5 см. Өрістің Е кернеулігінің жуық мәнін анықтап, векторының бағытын көрсет: 10 В/м 2 жазықтықтан 1 жазықтыққа

2 А ток өткенде 8 Вб магнит ағыны болатын контурдың индуктивтілігі: 4 Гн

2 нүктелі зарядтарды диэлектрик өтімділігі 3 тең болған майға салып арақашықтарын 3 есе кемітсе олардың өзара әсерлесу күші қалай өзгереді? 3 есе өседі

2p-күйіндегі электронның орбиталды импульс моментінің квадраты неге тең?

2 Ом және 3 Ом кедергілер параллель жалғанған. Тізбектің жалпы кедергісі неге тең? 1,2 Ом

2 Вб магниттік ағынды тудыратын, индуктивтігі 0,2 Гн контурдағы ток күшін анықта. 10.

жылдамдықпен қозғалған электрондар ағынының ток күші 1 секундта ағынның көлденең қимасы арқылы өтетін электрондар санын анықта: .

3f-күйіндегі электронның орбиталды импульс моментінің квадраты неге тең?

5 А ток күші өткен кезде өткізгіште 10 Ом кедергіден бөлінетін қуат шамасы: 250 Вт.

5 Н орталық күштің әсерінен, нүкте радиусы 2 м шеңбер бойымен орын ауыстырады. Нүкте айналудың жартысы кезінде қандай жұмыс жасайды?

0 Дж

5А тоғы бар, ұзындығы 14 см өткізгішке индукциясы 2Тл магнит өрісінде әсер етуші күш мөлшері қандай болады? Өткізгіш макгнит индукциясы векторына перпендикуляр. 1,4 Н

7 А тогы бар өткізгіш магнит өрісінде орын ауыстырғанда магнит ағыны 0.2 Вб – ге өзгерген. Мұнда қандай жұмыс істелінген? 1.4 Дж

7 С температура кезінде 12 г газ көлемді алып тұрады. Тұрақты қысымда газды қыздырғаннан кейін оның тығыздығы Газды қандай температураға дейін қыздырған? 1800 К

8 м/с жылдамдықпен қозғалатын, массасы 2 кг денені тоқтату үшін қанша жұмыс жасау қажет: 64 Дж.

аралығындағы қашықтық шкаласы… атом мен молекуланы

20 метр биіктіктен құлаған массасы 1 кг дененің кинетикалық энергиясы қандай?

200 Дж

20 Дж жылу мөлшерін алу және жұмыс атқару нәтижесінде идеал газдың ішкі энергиясы 15 Дж артты. Қандай жұмыс атқарылды? Газ 5 Дж жұмыс атқарды

20°С температурада сынап толтырылған бөлмеде ауасында ( кг/ моль) қанша сынап мөлшері болады, егер сынаптың қаныққан буының осы температурадағы қысымы 0,1466 Па тең болса? 12 мг.

20 Дж жылу мөлшерін алу және жұмыс жасау нәтижесінде идеал газдың ішкі энергиясы 15 Дж-ға ұлғаяды. Қандай жұмыс істелді. Газ 5 Дж жұмыс істеді

270С температуруда жабық ыдыстағы газ қысымы 75 кПа болды. -130С температурада газ қысымы қандай болады? 65 кПа.

100 тербеліс жасап өшетің тербелістердің амплитудасы рет азаяды. Өшудің логарифмдік декременті: 0,03.

200 тербеліс жасап өшетің тербелістердің амплитудасы рет азаяды. Өшудің логарифмдік декременті: 0,02.

Па қысымда газ көлемін 4-тен 8 л дейін арттырды. Газдың істеген жұмысы: 12 кДж.

200 кПа қысымдағы, 2,1 л көлемд і алатын 8 г оттегінің температурасы қандай? – 71 0С

250 К температурада көлемі , қысымы Па баллонда ауа бар. Қалыпты жағдайдағы ауаның алатын көлемін тап. .

36000 кДж жұмыс жасау үшін, қуаты 25 кВт двигатель қанша уақыт жұмыс жасауы керек?

1400 с

 

 


Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2024 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных