Главная

Популярная публикация

Научная публикация

Случайная публикация

Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


ФОРМУЛАЛАР МЕН ЕСЕПТЕР 7 страница
Ток жиілігі

2,5.

Тербелмелі контурда электромагниттік тербеліс болмайды, егер:

Термодинамикалық жүйенің көлемі өзгергенде істелетін жұмысты есептеуге арналған формуланы көрсетіңіз.

Тогы бар дөңгелек орамның центрінде магнит өрісінің индукциясы қандай формуламен өрнектеледі?

Тогы бар шексіз ұзын түзу өткізгіш өрісінің В магнит индукциясы қалай өрнектеледі:

Тербелістердің дифференциалды теңдеуі түрінде берілсе, өшпейтін гармоникалық тербелістердің периоды неге тең:

4 с

Төмендегі Максвелл теңдеулерінің қайсысы кеңістікте магнит өрісі өзгергенде құйынды электр өрісінің пайда болатынын сипаттайды:

Тербелмелі контур сыйымдылығы Ф конденсатор мен индуктивтігі Гн катушкадан тұрады. Контурдың тербеліс периоды қандай?

Тыныштықта тұрған автомобиль 0,6 үтдеумен қандай уақыт ішінде 30 м жол жүреді? 10 с

Толқындар когеренті деп аталады, егер:

Олар бірдей жиілік пен тұрақты фазалар айырмасына ие болса

Төменде келтірілген тұжырымдардың қайсысы термодинамиканың екінші бастамасына сәйкес келеді:

1. Периодты түрде жұмыс істейтін қозғалтқыш сырттан алынған энергияны толығымен жұмысқа айналдыруы мүмкін емес.

2. Тұйық жүйеде болып жатқан процесте энтропия кемуі мүмкін емес.

3. Барлық денелердің энтропиясы тепе – теңдік күйде Кельвин шкаласы бойынша нөлге жуық температурада нөлге ұмтылады.

4. Қыздырғыштан алынған жылу толығымен жұмысқа айналатын дөңгелек процесс болуы мүмкін емес.2,4

Тізбекте кернеу резонансы... қосылғанда пайда болады R. L. C – тізбектеліп

Толқындық өріс, бұл: Серпімді толқындар таралатын орта.

Толық тізбекке арналған Ом заңын көрсетіңіз

Төмендегі заңдардың қайсысы Максвелдің екінші теңдеуін білдіреді? Ампер заңы

Тұрақты магнитті катушкаға жақындатып, алыстатқанда электр тогы пайда болады. Бұл қандай құбылыс? Электромагниттік индукция.

Төменде келтірілген математикалық өрнектердің қайсысы өшетін еркін тербелістердің амплитудасын анықтайды:

Теннисдобы вертикаль жоғары 10 м/с жылдамдықпен лақтырылды. Оның көтерілу биіктігін анықтаңыз: 5 м

Тұрақты көлемдегі меншікті жылу сыйымдылығы формуласында Сv = iR / 2 М газдың молярлық массасын көрсетіңіз M

Тізбек бөлігі үшін Ом заңы:

Трамвай вагоны бұрылыста модулі тұрақты болған 5 м/с жылдамдықпен қозғалады. Егер жолдың қисықтық радиусын 50 м болса, оның центрден тепкіш үдеуі неге тең? 0,5

Төмендегі ядролардың қайсысы изотондар?

Төменде келтірілген өрнектердің қайсысы идеал газ күйінің теңдеуі болады?

У

Умова-Пойнтинг векторы сипаттайды: Бірлік бет арқылы бірлік уакыттағы энергия тасымалдауын.

Умова – Пойнтинг векторы электромагниттік өріс үшін:

1.

2.Бірлік бет арқылы, бірлік уақытта таралу бағытына перпендикуляр өткендегі энергия мөлшері.

3.Таралу бойынша толқынның таралу бағытымен сәйкес келеді: 1,2,3.

Уақыттың t=1c мезетіндегі тербелістердің фазалар айырымын анықтаңыз .

Универсал газ тұрақтысының өлшем бірлігі:

Үйкеліс күшінің теңдеуі:

Ұ

Ұзын, түзу өткізгіш арқылы күші 8 А тоқ жүргенде, өткізгіштен 8 мм қашықтықта магнит өрісінің индукциясы қандай болады? Гн/м деп алыңыздар. 0,2 мТл

Ұзындығы тең математикалық маятниктің тербеліс периоды неге тең: 2 с

Ұзындық бірлігіне келетін дифракциялық тор саңылауларының саны 250 рет/мм. Тордың периодын анықтаңыз 4 мкм

Ұзындығы l =3 м массасы m=0,2кг жіңішке біртекті таяқша ε=3рад/с² бұрыштық үдеумен, таяқшаға перпендикуляр және оның ұшынан осьті, айналады. Айналдырушы момент неге тең?

0,018 Н·м

Ұзындығы 30 см математикалық маятниктің амплитудасы 0,09 м- ден 0,01 м дейін төмендеседе оның тербеліс периоды қандай болады? Өзгермейді.

Ұзындығы жіңішке, салмақсыз стержень, стерженнің ұзындығына перпендикуляр және оның ортасы арқылы өтетін осіне қатысты айналып қозғалады. Стерженьге әрқайсысының массасы m болатын екі жүкше бекітілген. Егер жүкшелердің орнын 1 жағдайдан 2жағдайға өзгертсек жүгі бар стерженнің инерция моменті қалай өзгереді? (А2 аралығы А1 аралығынан 2 есе артық). 4 есе артады.

Ұзындығы 10см өзекше заряды 1 мкКл. Өзекшедегі зарядтың сызықтық тығыздығы қайда: Кл/м

Ф

Ферромагнетиктердің магниттік өтілімдігінің шамасы қандай? μ >> 1.

Фаза бойынша конденсатордағы ток күші...: Кернеуден π/2-ге озады.

Фаза бойынша индуктивтіктегі ток күші: Кернеуден π/2-ге қалып қояды.

Физикалық маятникті тепе-теңдік қалпынан ауытқытқан кезде айналу моменті пайда болады:

Фазалық жылдамдық дегеніміз:

V = C

Фазалық жылдамдық -бұл: Монохроматтық толқының жылдамдығы.

Физикалық маятниктің тербелістерінің периоды:

Фотонның m массасы мына формула бойынша анықталады: .

Фотоэффект үшін Eф = AB + X Эйнштейн теңдеуінде Х-пен не белгіленген?

Фотоэлектронның максимум кинетикалық энергиясы.

Френель теориясы бойынша, толқын шебі белгілі бір өлшеммен сақиналы зоналарға бөлінеді және онда көршілес зоналардың шебінен бақылау нүктесіне дейінгі қашықтықтың... айырмашылығы болуы тиіс -ге

Френель зоналарының тақ санын ашатын дөңгелек тесіктен туындайтын дифракциялық көріністің центрінде қандай дақ байқалады: жарық дақ

Фотоэффектінің “қызыл шекара” өрнегін көрсетіңіз.

Фототок, В тежеуші кернеу түсірілген кезде тоқтайтын болса, онда металл бетінен ұшып шығатын фотоэлектрондардың максималь жылдамдығы қандай болады? () 1,14 Мм/с

Фотонның комптондық шашырауы қандай бұрыш кезінде толқын ұзындығының үлкен өзгерісі болады? 1800

Фотоэлектрлік токты шектейтін тежегіш потенциалды (тежеуші өрістің потенциалдар айырмасы) анықтайтын қатынасты көрсетіңіз.

Фазалық диаграммада кристаллдық күйге қай нүкте сәйкес келед А.

Фазалық диаграммада булану қисығы қай сызығы болып табылады:

ОК.

Физика – материя қозғалысының … түрлері туралы ғылым: Аса қарапайым және жалпы.

Фотоэффектінің қай түрі вакуумдық фотоэлементте пайдаланылады:

Сыртқы.

Ферми энергиясы:

Кристалдағы электронның Т = 0 К кезіндегі максимум энергиясы.

Фотоэлектрлік токты шектейтін тежегіш потенциалды (тежеуші өрістің потенциалдар айырмасы) анықтайтын қатынасты көрсетіңіз.

Фоторезистор жұмысы қандай құбылысқа негізделген:

Ішкі фотоэффект

Френельдің көршілес екі зоналары арасындағы бақылау нүктесінде қоздырылған тербелістердің жол айырымы мынаған тең:

Фотоэффектінің қызыл шекарасы былай анықталады.

Ферми – Диркатың бөліну функциясымен қандай кванттық бөлшектер сипатталады?

Жарты бүтін спині бар бөлшектер жүйесі

Фазалық жылдамдық дегеніміз:

Монохромат толқынның жылдамдығы.

Формалары және өлшемдері бірдей екі дене бастапқы температураға дейін қыздырылды. Олар бір – бірінен оқшауланған және вакуумде орналасқан. Денелердің қайсысы тезірек салқындайды:

- жұтылу қабілеті үлкен дене

Ферромагниттік күй жойылатын температура қалай аталады?

шық нүктесі (температурасы)

Холл эффектін тудыратын құбылыс немесе құбылыстар жиынтығы:

Электрлік және магниттік.

Ц

Циклдің ПӘК-ін анықтаңыз: 0,25

Цельсий шкаласы бойынша қандай температура Т=152 К-ге сәйкес келеді: -1210 С.

Центрлік күштік өрісте тұйық траектория бойымен қозғалатын бөлшектің потенциал энергиясы, (k > 0, r – өрістің центріне дейінгі ара қашықтық). Егер бөлшектің өріс центріне дейінгі ең аз ара қашықтығы r1, ал одан максимум алыстаған кездегі жылдамдығв – болса, онда бөлшек массасы: .

Ч

Черенков сәулесінің пайда болу табиғаты… ауыр ядролардың электрік өрісінде зарядталған бөлшектердің тежелуінде

Ш

Шамасы 0,4 Тл магниттік индукцияның векторы 300 бұрыш жасап, ауданы жазық бетті қиып өтетін болса, осы біртекті магниттік өрістің магниттік ағынын анықта: 0,02.

Шыны-сұйық шекарасындағы толық шағылудың шекті бұрышы . Шынының сыну көрсеткіші . Сұйықтың сыну көрсеткішін анықтаңыз 1,36

Шарттарды дәл есепке алынып зерттелетін құбылыстарды бақылау – бұл: Тәжірибе.

Шредингер теңдеуіндегі ( - Dy) шамасынені білдіреді?

.

Шредингер теңдеуі нені анықтауға мүмкіншілік береді? толқындық функция арқылы бөлшектің орнын анықтау ықтималдығы

Шредингер теориясына сәйкес сутегі атомындағы электрон энергиясы қандай бүтін сандармен сипатталатын параметрлерге тәуелді? n кванттық санға

Шеңбер бойымен қозғалған дененің центрге тартқыш үдеуінің бағыты: радиус бойымен центрге бағытталған

Ы

Ыдыстағы гелийдің мелшері 2 моль. Осы ыдыста гелийдің жуық шамамен неше атомы бар? Ыдыстағы қоспадағы оттегінің қысымы 10 кПа, ал азоттың қысымы 8 кПа. Қоспаньщ қысьгмы неге тең: 80 кПа.

Ыдыстағы газдың жартысы шығарылды. Газ қысымын 3 есе ұлғайту үшін, ыдыс ішіндегі қалған газдың абсолюттік температурасын неше есе ұлғайту керек: 6 есе

Ыдыстағы сұйық деңгейінің биіктігі қабырғасындағы тесіктен 1,5 м жоғары болғандағы тесіктен шыққан сұйық ағынның жылдамдығын анықтау керек: 5,42 м/с

Ыдыстағы гелийдің жуық шамамен неше атомы бар? Авагадро тұрақтысы

Ыдырау тұрақтысы - ге тең радиактивті ыдыраудың жартылай ыдырау периоды Т – ны тап: 10 с

І

Ішкі кедергісі r = 1 Ом e = 10 В ЭҚК-дан және R = 4 Ом сыртқы кедергіден тұратын тармақталмаған тұйық тізбектегі ток күші мынаған тең: 2 А.

Ішкі энергияның өзгеруі сыртқы күштің әсерінен болған кезде қандай жұмыс орындалады: Денедегі бөлшектердің ретсіз жылулық қозғалысы кезіндегі кинетикалық энергиясы өзгерсе

Ішкі үйкеліс кезінде ретсіз қозғалатын молекулалар нені тасымалдайды: Импульсті.

Э

Электронға Лоренц күшінің әсері қандай?

жылдамдықтың бағытын өзгертеді

Электромагниттік толқындағы және векторлары бір-біріне қатысты қалай орналасады: , және өзара перпендикуляр

Электрмагниттік индукция құбылысы үшін Фарадей заңы мына түрде жазылады? .

Электрмагниттік индукция құбылысы үшін Ленц ережесі былай тұжырымдалады: Индукциялық ток өзінің магнит өрісімен өзін тудырып тұрған магнит өрісінің өзгерісін болдырмауға тырысатындай болып бағытталады.

Электрлік индукция векторының өзгеру жылдамдығы тудыратын электр тогы: Ығысу тогы.

Электронның заряды Кл. электрондар

Электролит үшін Ом заңын көрсетіңіз:

Электр тогының тығыздығы деп: Уақыт бірлігінде өткізгіштің көлденең қимасы ауданының бірлігі арқылы өтетін зарядты.

ЭҚК e = 4 В және r = 2 Ом тізбектің қысқаша тұйықталуының ток күші: 2 А.

Электр өрісі энергиясының көлемдік тығыздығын көрсет. .

ЭҚК-і (ε = 6 В) ток көзінде R = 4 Ом резисторы қосылған. Амперметр 1 А ток күшін көрсетті. Егер резисторды R = 2 Ом өткізгішке айырбастаса, ток күші қандай болады?: 1,5 А

ЭҚК-і (ε = 12 В) және ішкі кедергісі r = 1Ом аккумулятор кедергісі R=11Ом сыртқы тізбекті қоректендіреді. Сыртқы тізбекте 1 секунд ішінде қанша жылу мөлшері бөлінеді?:

11 Дж.

Электромагниттік энергия ағынының тығыздығы:

Электромагниттік толқындарға қандай қасиеттер тиесілі: Бұл толқыдар әрқашан да көлденең.

Электромагниттік толқын шығарылады: Үдемелі қозғалыстағы зарядпен.

Электромагниттік толқындар ауадан өткенде тербелістер пайда болады:

Электр және магнит өрістерінің кернеуліктерінің.

Электр тербелістедің өшу коэфициенті неге тенОсы тербелістердің диференциал теңдеуі : .

Электромагниттік толқындардың вакуумағы таралу жылдамдығы неге тең? м/с

Электромагниттік толқындағы E,H, және векторлары бір-біріне қатысты қалай орналасады: Е,H және өзара перпиндикуляр

Электрмагниттік толқында Е, Н және V векторлары: Өзара перпендикуляр және оң жаң бұрандалы жүйені құрайды.

Электронның вакуумды фотоэлементтің (катод) бетінен шығу жұмысы 2 эВ, ал фотон энергиясы 6,7 эВ болса, онда электронның максимал энергиясын табыңыз. 4,7 эВ

Электронның металдан шығу жұмысы 4,6 эВ болса, онда фотонның қандай минималды энергиясында фотоэффект құбылысы байқалады? 4,6 эВ

Электрондардың шығу жұмысын анықтаңыз. деп алыңыз.

Энергиясы -ға тең фотон импульсі қандай болады?

Энергияның сақталу заңы ненің салдары болып табылады: Уақыттың біртектілігінің.

Эйнштейннің салыстырмалылық принципі:

Табиғаттың барлық заңдары санақтың бір инерциялық жүйесінен екіншісіне өтуіне қатысты инвариантты.

Электрондардың валенттік аймақтан акцепторлық энергетикалық деңгейлерге өтуі кезінде пайда болатын зарядты «бос» тасушылар қайсысы?

Кемтік

Электр өткізгіштіктің аймақтық теориясына сәйкес, электрондары бар жоғарғы энергетикалық аймақ жартылай толтырылған:

Металдар мен жартылай өткізгіштерде.

Электронның вакуумды фотоэлементтің (катод) бетінен шығу жұмысы 2 эВ, ал фотон энергиясы 6,7 эВ болса, онда электронның максимал энергиясын табыңыз. 4,7 эВ

Электронның металдан шығу жұмысы 4,6 эВ болса, онда фотонның қандай минималды энергиясында фотоэффект құбылысы байқалады? 4,6 эВ

Энергиясы -ға тең фотон импульсі қандай болады?

Электрондар үшінші орбитада тұрса, онда сутегі атомы әртүрлі энергиялары бар қанша квантты шығара алар еді 3

Электрон терең потенциалды шұңқырда тұр. Электронның потенциалды энергиясы неге тең?

Электрон -ке тең импульске ие болса, бұл электрон үшін де Бройль толқынының ұзындығы қанша болады?

Электрон терең потенциалды “шұңқырда” орналасқан болса, электронның потенциалдық энергиясы қанша болады? 0

Энергиясы болатын негізгі күйден энергиясы болатын қозған күйге өткенде сутегі атомы қандай жиіліктегі фотонды жұтады?

Энергиясы болатын негізгі күйден энергиясы болатын қозған күйге өткенде сутегі атомы қандай жиіліктегі фотонды жұтады?

Энергиясы сутегі атомының күйі, қандай жағдайға сәйкес келеді?

атом иондалған

Электрон импульсінің моментін кванттау ережесі.

Электрон магнит өрісіне магнит күш сызықтарымен сүйір бұрыш жасап ұшып кірген. Электронның магнит өрісінде қозғалысы қандай болады? Спираль бойымен.

Электр қозғаушы күштің лездік мәні е=100 Sin 800 t өрнегімен берілген. Тербеліс периодын (секундпен) табыңыз:

0,0025.

ЭҚК – і 1,5 В элементтен шам қоректенгенде тізбектегі ток күші 0,6 А – ге тең болды. 1 мин уақыттағы элементтегі сыртқы күштің жұмысы қандай?

54 Дж

Энергияның бір калорияға өзгеруі массаның қандай өзгерісіне сәйкес келеді?

Эйнштейннің фотоэффект теңдеуі қай заңға негізделеді?

Энергияның сақталу заңы

Электр өрісінің кернеулік сызықтары эквипотенциал бетке қатысты қалай бағытталады: Перпендикуляр

Электрода 66 г мыс бөлінгенде, электролиз уақытында электролит арқылы өткен заряд мөлшері қандай болады? Мыстың электрохимиялық эквиваленті кг/Кл. 200 кКл


Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2024 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных