Главная

Популярная публикация

Научная публикация

Случайная публикация

Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


ФОРМУЛАЛАР МЕН ЕСЕПТЕР 2 страница
Жазық толқын үшін Френельдің m -нші зонасының радиусын көрсетіңіз:

Жарық поляризацияланған болып табылады, егер: жарық векторының тербелістері бір жазықтықта жүзеге асатын болса

Жұлдыз бетінің Т температурасын анықтаңыз (b=2,9*10-3 м(К). 5000 К

Жылу машинасының ПӘК-і дегеніміз не:

Газдың бір циклде жасалынған жұмысының қыздырғыштан алынған жылуға қатынасы

Жүйе күйінің функциялары болып табылатыны қайсысы? Ішкі энергия және энтропия.

Жылу машинасы Карно циклы бойынша жұмыс істейді. Қыздырғыштан 4,2 кДж жылу алып осының нәтежиесінде 1,7кДж жұмыс жасайды. Суытқыштың температурасы 200С. Қыздырғыштың температурасы қандай? 492К

Жылу машинасы 1 циклда қыздырғыштан 10 Дж жылу мөлшерін алып 4 Дж суытқышқа берді, машинаның ПӘК анықта: 0,6

Жалғастырылғаннан кейін екі иүтіктегі қысым Па болды. Бірінші түтіктің көлемін тап. (процесс изотермиялық): 15л

Жылу құбылыстарына таралған энергияның сақталу заңының формуласы:

Жылу машинасы бір циклда қыздырғыштан 100 Дж жылу алады да суытқышта 60 Дж жылуын береді. Машинаның ПӘК неге тең: 40%.

Жылу машинасы 1 циклда қыздырғыштан 10 Дж жылу мөлшерін алып 4 Дж жылытқышқа берді, машинаның ПӘК анықта; 0,6

Жылу өткізгіштік коэффициенті k=1/3νcνλρ тұрақты көлемдегі меншікті жылу сыйымдылығын көрсетіңіз.

Жылдамдықтың уақытқа тәуелділігі:

Жалпы жағдайда материалдық нүкте t1- ден t2- ге дейінгі уақыт аралығында жүріп өткен жолдың ұзындығы мынаған тең: S= .

Жылдамдығы dm/dt ракетаның массасы және ракетаға қатысты газдардың ағу жылдамдығы азайған кездегі шамасы (-U ): Реактивтік күшті.

Жалпы жағдайда жүйенің потенциал энергиясы оның қандай сипатын анықтайды: Жүйе күшінің функциясы.

Жүзгіш өзеннің ағысына перпендикуляр жүзеді. Оның жағамен салыстырғандағы жылдамдығы 2,5 м/с. Өзен ағысының жылдамдығы 1,5 м/с. Сумен салыстырғандағы жүзгіштің жылдамдығы қандай?

1 м/с

Жартылай ыдырау периоды радиоактивті ыдыраудың тұрақтысымен мына қатынас арқылы байланысқан:

Жылдамдықты Х осі бойымен қозғалған кезде дәлдікке дейін анықтауға болады. Массасы болатын броундық бөлшек үшін координаттың анықталмаушылығының мәнін табыңыз. деп алыңыз.

Жұп-жұп ядро не ядро … протондарының да нейтрондарының да саны жұп ядро

Жартылай ыдырау периодтары -ге тең әртүрлі 1000 радиоактив ядролардан тұратын бұйымның атомдарының t=0,5 уақыттан кейін қаншасы қалады? 250 атом

Жәй бөлшектерге тән уақыт -

Жылдамдығы болатын (-бөлшек, зарядталған конденсатор астарлары арасына кірді. Электр өрісінде ол қандай бағытта қозғалады?

3-ші бағытта

Жұтудың сызықтық коэффициенті болғанда заттың рентген сәулелерін жартылай жұту қабаты қандай болады?

Жартылай тұтас спині бар бөлшектер немесе квазибөлшектер:

Фермиондар.

Жарықтық кванттық теориясын жасаған кім?

Эйнштейн

Жиілігі фотонның энергиясы неге тең?

E=hν

Жүрілген жолдың уақыттан тәуелділігі Х=A+Bt+C , теңдеумен берілген, мұндағы А=4м, B=2м/с, С=0.2м/ . Дененің 2с қозғалғаннан кейін үдеуін анықтаңыз: 2.4 м/

Жарық сәулесі екі ортаның шекарасына түсіп, сынады. Екінші ортаның бірінші ортаға сыну көрсеткіштерінің қатынастарын табыңыз.

Жарық көзі бола алмайды: Бірқалыпты түзу сызықты қозғалатын электр заряды.

Жарық дифракциясы қалай тұжырымдалады:

Бөгеттерде, саңылауларда жарықтың түзу сызықты таралуының бұзылуы.

Жұтылу коэффициенті тәуелді: Жарық толқынның ұзындығынан, заттың химиялық табиғаты мен агрегаттық күйінен.

Жарықтың толық ішкі шағылу құбылысы байқалады:

Жарық оптикалық тығыздығы көп ортадан оптикалық тығыздығы аз ортаға шектік бұрышпен түскенде.

Жарық фотондар түрінде тарайды деген гипотезаны кім ұсынды? Эйнштейн

Жартылай ыдырау периоды Т мен радиоактивтік ыдырау тұрақтысы арасындағы байланысты көрсетіңіз.

Жазықтықтары бір – біріне параллель екі катушка суретте көрсетілгендей, ұзын жіпке ілінген. Екінші катушка қысқаша тұйықталған. Бірінші катушка ток көзіне қосылғанда катушкаларда не байқалады: Катушка бір – біріне қарама – қарсы жаққа ауытқиды.

Жоғары вертикаль лақтырылған дененің жылдамдығы 9,8 м/с, лақтырылған нүктеге қайту үшін қандай уақыт қажет? 2 с

Жылу машинасы Карно циклы бойынша жұмыс істейді. Қыздырғыштан 4,2 кДж жылу алып осының нәтижесінде 1,7 кДж жұмыс жасайды. Суытқыштың температурасы . Қыздырғыштың температурасы қандай? 492 К

Жалпыланған Мозли заңы:

Жазық конденсатор тұрақты ток көзіне, содан соң сұйық диэлектрикке (диэлектрик өтімділігі ) қосылған. Конденсатордағы электр өрісі кернеулігінің диэлектрикке батырылғанға дейінгі және (Е) мәндерін салыстырыңыз:

З

Зарядталған екі шағын шардың кулондық өзара әсерлесу күші олардың ара қашықтығын өзгертпей, әрқайсысының зарядтарын 2 есе ұлғайған кезде қалай өзгереді? 4 есе ұлғаяды.

Заттың күйі қандай болса, оның сәуле шығаруының спектрі сызықтық болады:

Аз тығыздық кезінде газ тәрізді.

Заттың еркін электрондарынан қысқа толқынды сәулелердің серпімді шашырауы кезінде олардың толқын ұзындығының өзгеруі … деп аталады. Комптон эффектісі

Зат күйінің диаграммасында қай нүкте кризистік нүкте болып табылады?

К.

Зарядтары =+5* Кл, =-2* Кл екі бірдей шарикті өзара жанастырып, содан кейін ажыратты. Сол кездегі шаоиктердің заряды: Кл.

И

Индукция ЭҚК-і қандай формуламен өрнектеледі?

Индуктивтік кедергінің өрнегін көрсет: ω L..

Индуктивтігі Гн және сыйымдылығы Ф контурдың меншікті тербелістердің жиілігі мынаған тең:

.

Иондалған газдардағы зарядты тасушылар болып табылатындар: Электрондар, оң және теріс зарядталған иондар.

Интерференциялық максимум немен анықталады: Оптикалық жол айырмасындағы толқын ұзындықтары айырымымен

Интерференцияланатын толқындардың оптикалық жол айырымының формуласын көрсет:

Интерференцияның максимумының шартының түрі

Индуктивтігі С жәңе сыймдылығы С тербелмелі контурдағы конденсатордын максимал кернеуі Контурдағы тоқ күші неге тен: .

Идуктивтігі L жәңе сыймдылыгы С тербелмелі контурда конденсатордағы максимал заряд .

Индуктивтілігі L және сыймдылығы C дан тұратың тербелмелі контурдағы максимал тоқ тең

Индуктивтіліктегі тоқ күші фаза бойынша: Кернеуден π/2 қалады.

Индуктивті кедергінін тендеуің көрсет: ω L.

Интерференцияның максимумы байқалады: Когерентті толқындар бірдей фазаларға ие болған нүктелерде.

Интерференциялық минимумдар шарты мына түрде болады: .

Изобаралық қыздыру процесіне сәйкес келетін кескін нөмірін көрсет. 3

Идеал жылу қозғалтқыш қыздырғышының абсолюттік температурасы суытқыштың температурасына қарағанда 3 есе жоғары. Қыздырғыш газға 40 кДж жылу берді. Газ қандай жұмыс жасады? 26, 7 кДж

Идеал жылу машинасы әрбір килоджоуль жылуды қыздырғыштан алып 300 Дж жұмыс істейді. Сыртқы күштің әсерінен идеал газда істелінген жұмыс ішкі энергия өзгерісіне тең болса, идеал газ сығылған кезде қандай газ орындалады: Адиабаталық

Идеал машинасының қыздырушының мен суытқышының абсолют температурасын 2 есе ұлғайтса оның ПӘК қалай өзгереді? өзгермейді

Идеал жылу қозғалтқыш қыздырғышының абсолюттік температурасы суытқыштың температурасына қарағанда 3 есе жоғары. Қыздырғыш газға 40 кДж жылу берді. Газ қандай жұмыс жасады: 26,7 кДж

Идеал газдың күйі 1-2 күйге өткен кезде көлемі: Өсуі, кемуі мүмкін

Идеал газдың Р = сonst кезіндегі молярлық жылу сыйымдылығы:

.

Изобаралық процесс үшін термодинамиканың 1-ші заңы: δQ = dU + PdV.

Изотермиялық процесс үшін жасалған жұмыс А мен алынған жылу Q және ішкі энегрия өзгерісі арасындағы байланыстардың қайсысы дұрыс?

Идеал газдың абсолюттік температурасы 2 есе өскенде көлеміде 2 есе

артады. Газдың кысымы қалай өзгереді? Өзгеріссіз қалады.

Идеал газдың жылдамдықтар бойынша үйлесімін тапқан: Больцман

Идеал газдың адиабата теңдеуін көрсетіңіз:

Идеал газдың көлемі 2 есе артып, температурасы 2 есе кемігенде, қысымы қалай өзгереді? 4 есе азаяды

Идеал газдың абсолют температурасы 3 есе өскенде молекулалардың жылулық қозғалысының орташа киетикалық энергиясы қалай өзгереді? 3 есе өседі

Идеал газдың бір молекуласының ілгерлемелі қозғалыс кезіндегі орташа кинетикалық энергиясының формуласы қай өрнекпен өрнектеледі?

Идел газдың температурасы 4 есе артқан кезде орташа квадраттық жылдамдығы қалай өзгереді? 2 есе артады

Инструментальді қателігі ±2о С болатын термометрмен судың қайнау температурасын өлшеу қандай максимал салыстырмалы қателікпен орындалатын болады. 0,02

Изобаралық процесс үшін термодинамиканың бірінші заңы δQ = dU + PdV.

Изохоралық процесс кезінде азотқа 60 Дж жылу берілді. Азоттың ішкі энергиясын арттыруға қанша жылу мөлшері жұмсалды? 60 Дж.

Иондалған атом, 0,8 с жылдамдықпен үдеткіштен ұшып шығып, өзінің қозғалу бағытында фотонды шығарды. Үдеткішке қатысты фотонның жылдамдығы: с.

Инерция күшінің пайда болуының шарты: санақ жүйесінің үдемелі қозғалуымен.

Кез-келген қозғалмайтын нүктеге қатысты тұйық жүйенің импульс моментінің сақталу заңы: .

Изобаралар деп қандай шамаларды бірдей ядролар аталады:

Массалық саны.

Изобары деген қандай ядролар? нуклондарының саны бірдей

Изотрондар деп мына атом ядроларын айтады:

N бірдей, бірақ А және Z әртүрлі

Идеал газды изобаралы қыздырғанда 1 – ші күйден 2 – ші күйге өткен. Газ массасы тұрақты болғанда, оның қысымы қалай өзгереді?

өзгермейді.

Индукциясы 0,03 Тл біркелкі магнит өрісіне электрон ұшып кіреді. Электронның кинетикалық энергиясы қалай өзгереді?

өзгермейді

Импульс 8 кг*м/с дененің кинетикалық энергиясы 16 Дж. Дененің массасы мен жылдамдығын анықтаңыз:

2 кг, 4 м/с

Идеал газдың адиабата теңдеуін көрсетіңіз

Индуктивтілігі 4 Гн катушкадағы ток күші 4 А. Катушканың магнит өрісінің энергиясы 4 есе азаюы үшін, катушкадағы ток күші қанша болуы керек?

2 А

Изотоптар деп мына атом ядроларын айтады:

Зарядтық сандары Z бірдей, бірақ массалық сандары А әртүрлі

Индукциясы 0,03 Тл біртекті магнит өрісіне электрон ұшып кіреді. Электронның кинетикалық энергиясы қалай өзгереді? өзгермейді

Индукциясы 0,02 Тл біртекті магнит өрісіне электрон индукция сызықтарына параллель ұшып енеді. Магнит өрісінде электрон қанша үдеумен қозғалады? 0

Идеал газдың көлемі 2 есе артып, температурасы 2 есе кемігенде қысымы қалай өзгереді? 4 есе көбейеді.

Идеал газдың көлемі 2 есе өсіп, абсалют температурасы 2 есе кемісе оның қысымы қалай өзгереді? 4 есе кемиді

Изотермиялық процесс үшін жасалған жұмыс Ф мен алынған жылу Q және ішкі энергия өзгерісі арасындағы байланыстардың қайсысы дұрыс: Q=A

Изобара деп мына атом ядроларын айтады: А, N және Z бірдей, мұндағы N=A-Z нейтрондар санын анықтайды

Изотермиялық процесс кезіндегі идеал газ энтропиясының өзгеруін жаз:

Изотермиялық процеске арналған термодинамиканың бірінші бастамасын көрсетіңіз dQ=dA

Индукциясы 4 мТл біртекті магнит өрісіне протон 5* м/с жылдамдықпен магнит индукциясының векторына перпендикуляр ұшып келген. Шеңбер бойымен бір толық айналымда протон үстінен өріс қандай жұмыс атқарады? 0

Интерференция құбылысы қандай толқындарды қысқанда пайда болады: Бір бағыттағы, бірдей жиілікті, фазалар айырымы тұрақты.

Изочоралық процесте газға 4* Дж жылу берілді. Ішкі энергияның өзгерісін есепте. 3,2* Дж

Идеал газдың адиабаттық процесс кезіндегі жылу сыйымдылығы неге тең? 0

Идеал газ үшін изобаралық процестің формуласын жаз:

PV=Mrt

К

Катушканың индуктивтігі Гн; бұл арқылы J=1A ток өтеді. Катушканың магнит ағыны неге тең? Вб.

Кез-келген бет арқылы өтетін магнит ағыны мынаған тең: .

Конденсатор қабаттарындағы зарядтың шамасы заңы бойынша өзгерген кезде сыйымдылығы С конденсатордағы ток күші өрнегі: .

Контурдың меншікті тербелістерінің периоды (Томсон формуласы)... тең: 2 π .

Контурда тербелістердің пайда болуы үшін оның тізбегінде тек қана мыналар болуы керек: Сыйымдылық пен индуктивтік.

Кернеулігі 10 В/м біртекті электр өрісіне орналастырылған өткізгіштің ішіндегі электр өрісінің кернеулігін анықта. 0.

Кедергіні өлшейтін аспап: Омметр.

Конденсатордың электр өрісінің энергиясын тап: .

Конденсаторлар батареясының электр сыйымдылығы мынаған тең:

С.

Көлденең немесе бойлық толқынды сипаттайды берілген теңдеу? : Көлденең жәңе бойлық толқындарды.

Кеңістіктің кейбір аймағында тұрғын толқыннын теңдеуі .

Кеңістіктің кейбір аймағыда түрғын толқыннын теңдеуі .

Контурдағы өшетің электрмагниттік тебелістердің логарифмдік декременті: .

Катушканың индуктивтілігі 2 мГн жәңе тоқтың тербелу жиілігі n=50 Гц болғанда индуктивті кедергі тен: 0,628 Ом.

Конденсатордын сиымдылығы 9 мкФ жәңе тоқтың тербелу жиілігі n=50 Гц болғанда сиымдылық кедергіні тап: 354 Ом.

Конденсатордағы тоқ күші фаза бойынша: Кернеуді π/2 озады.

.Конденсатордағы максимал заряды: .

Конденсатордағы максимал заряд: .

Контурдағы өшетің электромагниттік тербелістерді қарастыратын дифференциалдық тендеуді көрсет: .

Контурдағы өшетің элетромагниттік тербелістердің циклдік жилігің анықтайтын тендеу: .

Контурдағы тербелістердің қандай түрің осы теңдеумен сипаттауға болады : Өшетің.

Кедергі индуктивтік катушка жәңе сыймдылық тізбектей қосылғанда айнымалы тоқ тізбегі үшін Ом заны: .

Контурдағы өшпейтін тербелістердің циклдік жиілігі қандай өрнекпен анықталады?

Көрінетін жарық толқындарының ұзындығы λ қай мкм ауқымында жатады? 0,4 < < 0,8.

Кәдімгі және бөгде сәулелердің жарық векторлары тербелістерінің жазықтықтары арасындағы бұрыш қандай? 90°.

Когеренттік деп қандай толқындар аталады:

Толқын ұзындығы бірдей және фазалардың айырымы уақытта тұрақты.

Кристалдарда.... байқалады рентген сәулелерінің дифракциясы

Комптондық 900-қа шашырау кезінде рентген сәулелерінің толқын ұзындығы қаншаға өзгереді? өзгермейді

Комптондық 600 шашырау кезінде рентген сәулелерінің толқындық ұзындығы қаншаға өзгереді? . 1,2 пм

Кадмийден электрондардың шығу жұмысы 4,08 эВ. Фотоэлектрондардың максимал энергиясы 2,04 эВ болу үшін кадмийге түсетін фотондардың энергиясы қандай болуы керек? 6,12 эВ

Көлемі бірдей екі баллон бар. Біреуінде массасы 1 кг газ тәрізді азот, ал екіншісінде массасы 1 кг газ тәрізді сутегі бар. Газдырдың температуралары бірдей. Сутегінің қысымы 1·105 Па. Азоттың қысымы қандай? 7·103 Па

Көлемі V, қысымы P және температурасы Т газ молекуласының N санын есептеуге қай өрнекті қолданасыз? Мұнда k - Больцман тұрақтысы, - Авогадро саны, R – газ тұрақтысы.


Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2024 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных