Главная

Популярная публикация

Научная публикация

Случайная публикация

Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


ФОРМУЛАЛАР МЕН ЕСЕПТЕР 6 страница
μ m g cos α

Соленоидтың осінде магнит өрісінің кернеулігі қандай формуламен өрнектеледі?

Секер, кварц, скипидар сияқты оптикалық актив заттар қбілетті: Поляризация жазықтығын айналдыруға.

Т

Төменде келтірілген анықтамалардың қайсысы магнит индукция векторының физикалық мағынасын өрнектейді: берілген нүктедегі тогы бар элементке әсер ететін максимал күш

Тогы бар екі ұзын параллель өткізгіштердің бір – бірімен әсерлесу күші қандай формуламен анықталады:

Тогы бар контурдың магниттік моментінің формуласы: I ·S.

Тербелмелі контур катушканың индуктивтігін 4 есе арттырғанда, контурдың жиілігі өзгермеу үшін, контурдың сыйымдылығын қалай өзгерту керек? 4 есе азайту

Тогы бар катушканың магнит өрісінің энергиясының формуласы: .

Тогы 5 А және қабырғасы 0,1 м квадраттық контурдың магниттік моментін есепте. 0,05.

Тогы 2 А және радиусы 0,1 м дөңгелек орамның центріндегі магнит өрісінің кернеулігін тап. 10.

Тұйық контур бойымен сағат тілі бойынша бағытталған магнит өрісінң кернеулігі векторының циркуляциясын анықта. =3А және =2А тогы бар өткізгіштер контурдың ішінде, ал =1А тогы бар өткізгіш оның сыртында орналасқан.

5.

Тогы бар тік осьтің төңірегінде еркін айналатын рамканың магниттік моментінің векторы мен көлденең бағытталған магниттік индукцияның векторының арасындағы бұрыштың шамасы рамканың тепе-теңдік жағдайында қаышаға тең: 0.

Тізбекті қосқан кездегі тоқтың өзгеру заңы:

Тізбекті ажыратқан кездегі тоқтың өзгеру заңы: .

Тербелістер жиілігі – бұл: Берілген уақыт сәтінде жүйенің күйін анықтайтын бірғана шама.

Тербелістер амплитудасы – бұл: 2 π секундта жасалатын тербелістер саны.

Тербелістер периоды – бұл: Берілген уақыт сәтінде жүйенің күйін анықтайтын бірғана шама.

Төмендегі аталған физикалық атаулардың қайсысы күштік мағыналы атауды білдіреді?

кернеулілік

Тізбектің бөлігі тізбектей жалғанған кедергілері Ом және R2=Ом резисторлар болып табылады. Осы резисторлардағы кернеулердіжәне оларда бөлінген қуаттарды салыстыру керек:

Тізбек бөлігі тізбектей жалғанған кедергілері Oм, және Ом резисторлар болып табылады. Осы резистордағы кернеулерді және оларда бөлінген және оларда бөлінген қуаттарды салыстыру керек.

Тізбектің біртекті бөлігі үшін Ом заңы дегеніміз: .

Тізбектің біртекті емес бөлігі үшін Ом заңы:

.

Тұйық тізбек үшін Ом заңы: .

Т ізбектей жалғанған саны n бірдей R кедергілерден тұратын тізбектің кедергісі: nR.

Тармақталған электр тізбегінің торабы үшін Кирхгофтың 1-ші заңы қандай сақталу заңына сүйеніп жазылған? Зарядтың сақталу заңының.

Тізбектегі ток күші I = 10.t заңы бойынша өзгереді. Осыған сәйкес зарядтың өзгеруінің q(t) функциясының түрін көрсетіңіз: .

Тізбектің толық кедергісі:

3r + R.

Тармақталған электр тізбегінің түйініне және екі тогы келген кезде осы тораптан шығатын ток күші қандай? 5 А.

Тізбектей жалғанған екі конденсатордың қай параметрлерінің бірдей мәндері бар: Зарядының.

Тербелістің амплитудасы минимум болғандағы ортаның нүктелерінің шарты?: .

Тербелістің амплитудасы максимум болатын ортаның нүктелерінің шарты: .

Төменде келтірілген математикалық өрнектердің қайсысы контурдағы электромагниттік тербелістердің өшу коэффициентін анықтайды?

Тербелмелі контурдың төзімділігі Q=πN, N-дегеніміз:

Тербеліс амплитудасы «е» есеге дейін кемитін тербеліс саны.

Төменден келтірілген математикалық өрнектердің қайсысы контурдағы электромагниттік тербелістердің өщу коэффицентін анықтайды?

Тұрғын толқындардың шоғырларында амплитудасы ие болады.

«Толқын ұзындығы» түсінігіне қай тұжырым сәйкес келеді:

1. Толқынның бірлік уақытта жүріп өткен жолы

2. Фазалар айырымы болып тербелетін екі нүктенің ара қашықтығы

3. Фазалары бірдей болып тербелетін көрші екі нүктенің ара қашықтығы

4. Фазалар айырымы болып тербелетін екі нүктенің ара қашықтығы

5. Толқынның бір период уақытта жүріп өткен ара қашықтығы Тек 3.

Толқын теңдеуі (м).Толқын ұзындығы неге тең?: 3,14 м.

Тербелмелі контур электрсиымдылығы 50нФ конденсатордаң және индуктивтілігі 5/(4 ) мкГн катушкадан тұрады. Сәуле шығарудың толқын ұзындығын анықтаныз. 150 м.

Толқын көзінің тербелістер теңдеуі х = 2sin100πt.Ортадағы тербелістердің таралу жылдамдығының модулі 400 м/с.Шығарылатын толқын ұзындығын анықтаныз? 8 м.

Толқын көзінің тербелуінің теңдеуі м. Тербеліс таралуының жылдамдығы 3 м/с. Толқын көзінен 0,75 м аралықта орналасқан нүктенің 0,5с уақыт мезетіндегі, ығысуы неге тең: .

Толқынның таралу бағытына перпендикуляр орналасқан, ауданы арқылы өтетін толқын энергиясының ағыны тең 0,11 Вт. Энергия ағынының тығыздығын анықтаңыз? (Умов векторының модулі): .

Түйіндердегі тұрғын толқынның амплитудасы тең (а –қума толқынның амплитудасы): .

Тұрғын толқынның түйіні мен көршілес орналасқан шоғының арақашықтығы неге тең? 0,25 l.

Толқын деп нені айтамыз? Кеңістікте тербелістің таралу процессі.

Тұрғын толқынның теңдеуі: .

Толқындық теңдеу қайсысы: .

Толқындық теңдеуде -қандай шама? .

Тербелістердің диференциалдық тендеуі . Өшу коэффициенті тен: .

Тербелмелі контурдың төзімділігі , осында N- бұл: Тербелістердің амплитудасы “е” рет азайған уақыттағы тербеліс саны.

Тербелмелі жүйінін логарифмдік декременті l мен осынын төзмділігі

арасындағы байланыс қандай болады l: .

Тоқтың тербелу жиілігін 2 есе өсіргінде сиымдылықтағы кедергі неге тен: 2 есе азаяды.

Тоқтың тербелу жиілігін 2 есе өсіргенде индуктивті кедергі неге тен: 2 есе өседі.

Тізбектей жалғанған сиымдылық С, индуктивтілік L, кедергісі R ден тұратын ω жилігі бар тізбектін толық кедергісі .

Тізбекке сыймдылығы 2 мкФ конденсатор және индуктивтілігі 0,5 Гн катушка жалғанған. Бұл тізбекте резонанс тоқтың қандай жиілігінде болады: .

Тербелмелі контурдағы өшетің тербелістерге жатпайтын қасиет: Тербелістердің амплитудасы уақытқа байланысты емес.

Толқындық өріс, бұл: Серпімді толқындар таралатын орта

Толқындардың интерференциясының шарты: Толқындар когерентті болу керек

Төменде келтірілген жағдайлардың қайсысында электромагниттік толқындар шығарылады

1. Электрон түзусызықты және бірқалыпты қозғалады

2. Электрон бірқалыпты үдемелі қозғалады

3. Электрон гормоникалық тербеліс жасайды 2және3

Тізбектей қосылғанда = 20В, = 20В Осы бөлігінде кернеу неге тең? 40 В

Тербелмелі контур катушканың иңдуктивтігін 4 есе арттырғаңда, контурдың жиілігі өзгермеу үшін, контурдың сиымдылығын калай
өзгерту керек:
4 есе азайту

Тербелмелі контурдағы еркін өшпейтін тербелістердің периоды қандай өрнекпен анықталады?

Тербеліс периоды 10 нс болса, электромагниттік толқынның толқын ұзындығы қанша болады? 1 () 0,3м

Түсу бұрышы 57° сәуле шыныдан шағылысқанда толық поляризацияланса, онда шынының сыну көрсеткіші n қандай?

n = tg 57°.

Толқындық теорияға сәйкес жарық дегеніміз - бұл: Қоздырылған атомдармен және молекулалармен сәуле шығаратын электрмагниттік толқындар.

Толқынының ұзындығы λ рентген сәулелері комптондық шашыраудан өтеді. Шашырау бұрышы қандай болғанда шашыраған сәуле шығарған толқынының λ´ ұзындығы ең үлкен болады: 180°.

Түсу бұрышын 5° -қа кеміткен кезде жазық айнаға түскен сәуле мен шағылған сәулелердің арасындағы бұрыш қалай өзгереді?

10°-қа кемиді

Толқын фронтының Френель зоналарына бөлудің мүмкіндігін эксперимент жүзінде дәлелдеу, бұл:

Жарықтың түзу сызықты таралуы.

Толқын жеткен әрбір нүкте екінші реттік толқындардың центрі болады да, ал бұл толқындардың бәріне жанама бет берілген уақыт мезетіндегі толқын шебінің орны болып табылдады. Бұл: Гюйгенс принципі

Табиғи жарық диэлектрикке Брюстер бұрышымен түскен кезде шағылған сәуле толық поляризацияланған болады

Температурасын 2 есе арттырғанда абсолют қара дененің энергетикалық жарықтануы қанша есе өзгереді 16 есе артады

Төменде келтірілген физикалық құбылыстардың қайсысында жарықтың толқындық қасиеті білінеді? фотоэффект

Төменде келтірілген физикалық құбылыстардың қайсысында жарықтың корпускулалық қасиеттері білінеді? фотоэффект

Түскен жарықтың толқын ұзындығын екі есе кеміткен кезде, фотондардың энергиясы қалай өзгереді? 2 есе артады

Температура 27°C және қысым 10 Па газдың көлемі . Қандай температурада қысымы 10 Па газдың көлемі болады: 150 К

Тура термодинамикалық цикл үшін дұрыс формуланы тап:

Тұрақты 105 Па қысымдағы бөлмедегі ауаның көлемі артты.. Газ қандай жұмыс жасады:

Тұрақты көлемдегі меншікті жылу сыйымдылығы формуласында Сv = Ri /2М молекулалардың еркіндік дәрежесін көрсетіңіз. i

Температурасы тұрақты болған кезде газдың қысымы 4 есе азаяды, осы кезде газдың көлемі қалай әзгереді? 4 есе артады

Термодинамикалық жүйеде көлем өзгергенде жасалынатын жұмысты есептейтін формуланы көрсетіңіз:

Термодинамиканың екінші бастамасының анықтамасы:

Кез-келген машинаның жұмысы іштегі жылу мөлшерінен немесе өзінің ішкі энергиясын азайтудан болады;

Төменде көрсетілген газдардың қайсысының молекулаларының еркіндік дәрежелерінің саны ең үлкен? .

Термодинамика 1-заңының негізіне қай заң алынған? Энергияның сақталу заңы.

Тасымалдау құбылыстарына жататындар:

Диффузия, жылу өткізгіштік, тұтқырлық.

Төменде келтірілген өрнектердің қайсысы молекула – кинетикалық теорияның негізгі теңдеуі:

Тұрақты концентрация кезінде газ қысымы есе өседі. Молекулалардың орташа кинетикалық энергиясы: есе өседі

Тұйық процесс кезінде газ А=1 Дж жұмыс жасап суытқышқа Дж жылу берді. Циклдің ПӘК анықта: 20%

Температураны молекулалық – кинетикалық түсіндірудің мәні неде? Атомдар мен молекулалардың жылулық қозғалысының орташа кинетикалық энергиясының өлшемі.

Термопараның жапсарларының температурасы айырмасы өте үлкен болмағанда температура айырмасын 2 есе арттырған. Термоэлектрлік қозғаушы күш қалай өзгереді: 2 есе артады

Түтіктегі газдың қысымы Па, бұл түтік көлемі 6 литрлік бос түтікпен жалғастырылды. 1 моль оттегінде қанша молекула бар:

Температураны молекулалық –кинетикалық түсіндірудің мәні неде?

Атомдар мен молекулардың жылулық қозғалысының орташа кинетикалық энергиясың өлшемі

Температурасы және қысымы Р=100 кПа кезінде көлемі бөлмеде қанша молекула саны бар?

Тұрақты Па қысымда бөлмедегі ауа көлемі 20 дм3 артты. Газ қандай жұмыс атқарды? Дж.

Т1 температурадағы массасы m1 су температурадағы массасы m2 сумен араласады. 1 текті фазалық ауысуларға мыналар жатады: Булану, балқу.

Түзу сызықты қозғалатын автомобильдің жылдамдығы 4 с ішінде 10 м/с-тан 16 м/с-қа дейін өзгерген кезде, оның орташа үдеуі:

Тангенстік үдеу – толық үдеу векторының... проекциясы: Берілген нүктедегі траекторияға жүргізілген жанамаға.

Тұйық жүйе массаларының центрі Х осінің бойымен өзінің жылдамдығы мына ара қатысты қанағаттандыратындай болып қозғалады (k – тұрақты): .

Траекторияның 1 және 2 екі нүкте арасындағы бөлігіндегі кез-келген күштің жұмысы: ..

10м/с жылдамдықпен жоғары қарай тік лақтырылған тастың кинетикалық және потенциал энергиясы қандай биіктікте бірдей болады: 5 м.

Темір жол вагонының буферлік серіппесіне кН күш түсірілгенде см-ге сығылады. Тұрақты F=10 Н күштің әсерімен дене түзу сызықты қозғалады. x координатаның уақытқа байланысты теңдеуі . Егер А= болса, онда дененің массасы неге тең?

2,5 кг

Төмендегі аталған қасиеттерден абсолют қара денеге ғана тән қасиеттері көрсетіңіз

Кез-келген температурада толқынның кез-келген ұзындығының оған барлық

Тек қана макроденелерге тән және микрообъектілерге тән емес белгі:

Физикалық процестердегі энергияның үздіксіз өзгеруі.

Толқындық функция үшін нормалау (қалыптау) шарты:

.

Төменде атап көрсетілген бірдей жылдамдықтармен қозғалатын бөлшектерден де Бройльдің толқындарының ең үлкен ұзындығына қайсысы иеленеді? Электрон.

Тепе-теңдік қалпынан кристалл атомдары (иондары) мен молекулаларының ығысу толқынымен салыстырылатын квазибөлшек: Фонон.

Түскен жарықтың толқын ұзындығын екі есе кеміткен кезде, фотондардың энергиясы қалай өзгереді? 2 есе артады

Төменде келтірілген шамалардың қайсысы кеңістіктің берілген нүктесіндегі микрообъектіні табу ықтималдылығының тығыздығын анықтайды? толқындық функция модулінің квадраты

Табиғаттағы қай ядро затының тығыздығы ең үлкен мән қабылдайды? барлық ядролардың заттарының тығыздықтары бірдей

Төмендегі ядроүлгілерінің қайсысы ядроның күшті әсерлесу үлгісіне жатады? потенциалдық шұңқыр үлгісі

Тамшы ұғымына негізделген үлгіде қандай физикалық құбылыстардың әсерінен ядроның байланыс энергиясы азаятындығы ескерілген (Вайцзеккер өрнегі) … ядролық сүйықтың беттік керілуі, протондардың өзара тебісуі және изотоптық құбылыс

Тізбекті реакция кезінде нейтрондардың қайта (жаңадан) пайда болу коэффициенті k … қарастырылып отырған ұрпақтағы жылу нейтрондарының санының өткен ұрпақтағы жылу нейтрондардың санына қатнасымен

Тыныштық массасының сақталу заңы ядролық реакцмяларда орындала ма? реакция кезінде дефект мас орын алатындықтан бұл заң орындалмайды

Төмендегі теңдеулердің қайсысы (, р) реакциясына жатады?

Төмендегі теңдеулердің қайсысы (n, р) реакциясына жатады?

Төмендегі теңдеулердің қайсысы (р, n) реакциясына жатады?

Төмендегі теңдеулердің қайсысы (n, ) реакциясына жатады?

Төмендегі теңдеулердің қайсысы (d,n) реакциясына жатады?

Төмендегі изотоптардың қайсысы (n, ) х реакциясына қатнасады?

Төмендегі изотоптардың қайсысы х (n, ) реакциясына қатнасады?

Термодинамикалық параметрлерді көрсетіңіз: температура, қысым, көлем

Тербелмелі контурдағы гармоникалық терьелістердің конденсатордағы электр өрісі энергиясының максимал мәні 50 Дж, катушкадағы магнит өрісі энергиясының максимал мәні 50 Дж. Контурда электромагниттік өрістің толық энергиясы уақытқа тәуелді қалай өзгереді: Өзгермейді және 50 Дж – ге тең.

Ток күшін 4 есе көбейткенде контурдың магнит өрісінің энергиясы қалай өзгереді: 16 есе өседі.

Төменде көрсетілгендерден электр тогының болуының қажетті шарттарын тыңдап алыңыз:

Еркін ток тасымалдаушылары болу керек.

Өткізгіште электр өрісі болу керек.

Электр өрісі берілген өткізгішке тән деңгейден жоғары болу керек.1 және 2.

Түзу өткізгіштің магнит өрісі үшін Био – Савар – Лаплас заңы:


Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2023 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных