Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Правове регулювання статусу 2 страница
ганами місцевого самоврядування. Зокрема, сільський, селищний,

міський голова: 1) організує в межах чинного законодавства робо-

ту відповідної ради; 2) підписує рішення ради та протоколи сесій

ради; 3) вносить на розгляд ради пропозицію щодо кандидатури

на посаду секретаря ради; 4) здійснює керівництво апаратом ради;

скликає сесії ради, вносить пропозиції та формує порядок денний

1 Муніципальне право України [Текст] : підручник / В. Ф. Погорілко [та

ін.] ; за ред. М. О. Баймуратова. - 2-ге вид., доп. - К. : Правова єдність, 2009.

- С . 359-375.

2 1 6

Гпава 5. Особливості української моделі муніципального управління

сесій ради і головує на пленарних засіданнях ради; 5) забезпечує

підготовку на розгляд ради проектів програм соціально-економіч-

ного та культурного розвитку, цільових програм з інших питань

самоврядування, місцевого бюджету та звіту про юго виконан-

ня, рішень ради з питань, що належать до її відання; оприлюднює

затверджені радою програми, бюджет та звіти про "к виконання;

6) забезпечує виконання рішень відповідної ради; 7) представляє

раду у відносинах із державними органами, іншими органами міс-

цевого самоврядування, об'єднаннями громадян, підприємствами,

установами та організаціями незалежно від форм власності, гро-

мадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до за-

конодавства; 8) звертається до суду щодо визнання незаконними

актів інших органів місцевого самоврядування, місцевих органів

виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обме-

жують повноваження ради та її органів; 9) укладає від імені ради

договори відповідно до законодавства, а з питань, віднесених до

виключної компетенції ради, подає їх на затвердження відповідної

ради.

Рішення сільської, селищної, міської ради у п'ятиденний строк

із моменту його прийняття може бути зупинено сільським, селищ-

ним, міським головою і внесено на повторний розгляд відповідної

ради із обґрунтуванням зауважень. Рада зобов'язана у двотижне-

вий строк повторно розглянути рішення. Якщо рада відхилила

зауваження сільського, селищного, міського голови і підтверди-

ла попереднє рішення двома третинами депутатів від загального

складу ради, воно набирає чинності. При встановленні резуль-

татів голосування до загального складу сільської, селищної, місь-

кої ради включається сільський, селищний, міський голова, якщо

він бере участь у пленарному засіданні ради, і враховується його

голос.

За наявності підстав, передбачених чинним законодавством,

сільським, селищним, міським головою може бути ініційоване

питання про дострокове припинення повноважень сільської, се-

лищної, міської, районної в місті ради за рішенням місцевого ре-

ферендуму, а також може порушуватися перед Верховною Радою

України питання про призначення Верховною Радою України по-

зачергових виборів сільської, селищної, міської ради.

217

Муніципальне право України

Сільська, селищна, міська рада відповідно до Закону «Про міс-

цеве самоврядування в Україні» теж має певні важелі впливу на

відповідних голів, зокрема, в межах власної компетенції приймає

рішення:

- про недовіру сільському, селищному, міському голові (п. 10

ч. 1 ст. 26);

- щодо дострокового припинення повноважень сільського, се-

лищного, міського голови у випадках, передбачених цим Законом

(п. 16 ч. 1 ст. 26);

- щодо затвердження договорів, укладених сільським, селищ-

ним, міським головою від імені ради, з питань, віднесених до її

виключної компетенції (п. 43 ч. 1 ст. 26);

- про розмежування повноважень між її виконавчим комітетом,

відділами, управліннями, іншими виконавчими органами ради та

сільським, селищним, міським головою в межах повноважень,

наданих Законом України «Про місцеве самоврядування в Ук-

раїні» виконавчим органам сільських, селищних, міських рад (ч. З

ст. 52).

Сільська, селищна, міська рада може не підтримати кандидату-

ру на посаду секретаря ради, запропоновану відповідним сільсь-

ким, селищним, міським головою, в такому разі пропозиція щодо

кандидатури секретаря ради може вноситися на розгляд ради не

менш як половиною депутатів від загального складу відповідної

ради.

Сільський, селищний, міський голова є відповідальним у ході

здійснення наданих повноважень перед відповідною радою,

щорічно він звітує раді про здійснення державної регуляторної

політики у сфері господарської діяльності виконавчими органами

відповідної ради. На вимогу не менше половини депутатів від-

повідної ради сільський, селищний, міський голова зобов'язаний

прозвітувати перед радою про роботу виконавчих органів ради в

будь-який визначений ними термін.

За рішенням відповідної ради, прийнятим шляхом таємного го-

лосування не менш як двома третинами голосів депутатів від за-

гального складу ради, за наявності підстав, передбачених чинним

законодавством, можуть бути припинені достроково повноважен-

ня сільського, селищного, міського голови.

218

Гпава 5. Особливості української моделі муніципального управління

Сільська, селицна, міська рада також може прийняти рішення

про проведення місцевого референдуму щодо дострокового при-

пинення повноважень сільського, селищного, міського голови як

за власною ініціативою, так і на вимогу не менш як однієї десятої

частини громадян,що проживають на відповідній території та ма-

ють право голосу.

За наявності рішень суду про визнання розпоряджень чи дій

сільського, селищного, міського голови незаконними, висновків

відповідного парламентського комітету Верховна Рада України

може призначити позачергові вибори сільського, селищного, місь-

кого голови. Питання про призначення Верховною Радою Украї-

ни позачергових виборів сільського, селищного, міського голови

може порушуватись перед Верховною Радою України відповідною

сільською, селищною, міською радою, головою обласної, Київсь-

кої, Севастопольської міської державної адміністрації.

Не менш вагомими та суттєвими є повноваження, які реалізу-

ються сільськими селищними та міськими головами в рамках взає-

мовідносин із виконавчими органами місцевого самоврядування.

Зокрема сільський, селищний, міський голова відповідно до зако-

нодавства: 1) організує роботу виконавчого комітету відповідної

ради; 2) очолює виконавчого комітету, скликає та головує на його

засіданнях; 3) підписує рішення виконавчого комітету відповідної

ради; 4) вносить на розгляд ради пропозиції про кількісний і пер-

сональний склад виконавчого комітету відповідної ради; 5) вно-

сить на розгляд ради пропозиції щодо структури виконавчих ор-

ганів ради, апарату виконавчого комітету, їх штатів; 6) здійснює

керівництво апаратом виконавчого комітету відповідної ради;

7) призначає на посади та звільняє з посад керівників відділів, уп-

равлінь та інших виконавчих органів ради; 8) забезпечує реаліза-

цію рішень виконавчого комітету відповідної ради; 9) представляє

виконавчий комітет ради у відносинах із державними органами,

іншими органами місцевого самоврядування, об'єднаннями гро-

мадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно

від форм власності, громадянами, а також у міжнародних відноси-

нах; 10) укладає від імені виконавчого комітету ради договори.

У разі незгоди сільського, селищного, міського голови (голови

районної в місті ради) з рішенням виконавчого комітету ради він

2 1 9

Муніципальне право України

може зупинити дію цього рішення своїм розпорядженням та вне-

сти це питання на розгляд відповідної ради. Відділи, управління

та інші виконавчі органи ради є підпорядкованими виконавчому

комітету ради, сільському, селищному, міському голові.

Отже, у здійсненні місцевого самоврядування роль сільських,

селищних, міських голів є досить вагомою, оскільки вони є голо-

вними посадовими особами відповідних територіальних громад,

очолюють виконавчий комітет і головують на засіданнях відповід-

ної ради. Така модель має низку позитивних характеристик. Зок-

рема, голова стримує депутатів у їх нормотворчій і розпорядчій

діяльності, бо він найкраще знає реальні можливості виконавчих

органів, комунальних підприємств щодо вирішення тих чи інших

питань місцевого значення. Негативним моментом такого поєд-

нання функції управління роботою місцевих рад і їх виконавчих

органів є зосередження суттєвих адміністративних важелів впливу

в руках однієї посадової особи. Це особливо проявляється в тих

місцевих радах, у яких більшість загального депутатського скла-

ду є керівники комунальних підприємств, шкіл, об'єктів охоро-

ни здоров'я, інших соціально-культурних установ та організацій.

Вони значною мірою залежать від сільського, селищного, міського

голови, а тому часто займають пасивну позицію під час обговорен-

ня і, як правило, підтримують точку зору головуючого. Разом із

тим, залежність депутатів від голови - функціональна, саме тому

місцеві ради досить легко приймають рішення про дострокове

припинення повноважень голови. Такі рішення, як показує прак-

тика, можуть ініціюватися як «згори» - обласними державними

адміністраціями, так і «знизу», коли особисті незадоволення депу-

татів діями голови досягнуть критичної межі'.

Таким чином, з аналізу повноважень сільських, селищних, місь-

ких голів можна дійти висновку, що їх позиції в системі місцевого

самоврядування досить потужні, вони мають широкі можливості

щодо впливу на представницькі та виконавчі органи місцевого са-

моврядування, а тому від ефективності їх роботи значною мірою

залежить вирішення повсякденних проблем конкретного населе-

ного пункту й розвиток територіальної громади в цілому.

1 Прошко В. Пропорційні вибори: недоліки і переваги / В. Прошко // Аспекти

самоврядування. - 2004. - № 2(23). - С. 23.

2 2 0

Главо 'і < особливості укриті і.ко) моделі муніципального управління

= §7. Срганізація управління районам! в місті

Правовою основою організації місцевого самоврядування на

рівні району у місті є Конституція України, в якій територіальні

громади районів у містах названі як суб'єкти комунальної влас-

ності (ч. 1 ст. 142). Отже, якщо є територіальна громада району

в місті, як первинний суб'єкт місцевого самоврядування, то по-

винні бути визначені й механізми реалізації її права вирішувати

питання місцевого значення. Водночас ч. 5 ст. 140 Конституції

України встановлює, що питання організації управління районами

в містах належить до компетенції міських рад. Ця норма ставить

можливість здійснення місцевого самоврядування на рівні району

в місті залежно від доброї волі іншого суб'єкта - міської ради. У

науковій літературі питання організації місцевого самоврядування

районами в містах є одним із найбільш дискусійних. Одні вказу-

ють на недоцільність існування представницьких органів на рівні

району в місті', інші, навпаки, виступають за удосконалення нор-

мативного регулювання діяльності районних місті рад2.

Відповідно до ст. 12 Земельного кодексу України3 до повнова-

жень міських рад у галузі земельних відносин на території міст

належить встановлення та зміна меж районів у містах із районним

поділом. Отже, територіальна (просторова) основа місцевого са-

моврядування в міських районах визначається міськими радами. У

ч. 2 ст. 5 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

закріплено, що в містах із районним поділом за рішенням тери-

торіальної громади міста або міської ради можуть утворюватися

районні в місті ради. В таких містах на районному рівні формуєть-

ся відповідна система місцевого самоврядування: а) територіаль-

1 Конституційно-правові засади становлення української державності

[Текст] : монографія / [В. Я. Тацій, Ю. М. Тодика, О. Г. Данильян та ін.] ; за ред.

акад. НАН України В. Я. Тація, акад. АпрН України Ю. М. Тодики. - X. : Право,

2003.-С. 278.

2 Борденюк В. І. Деякі проблеми становлення та розвитку місцевого самов-

рядування у містах з районним поділом / В. І. Борденюк // Право України. - 2001.

- № 2. - С. 54.

3 Земельний кодекс України від 25.10.2001р., № 2768-ІІІ // Відом. Верхов.

Ради України. - 2002. - № 3-4. - Ст. 27.

2 2 1

Муніципальне право України

на громада району в місті; б) районна в місті рада; в) виконавчі

органи, що утворюються радою (голова ради, який обирається з

числа депутатів, одночасно є і головою її виконавчого комітету);

г) органи самоорганізації населення.

Виконавчими органами районних у містах (у разі їх створення)

рад є їх виконавчі комітети, відділи, управління та інші створювані

радами виконавчі органи. Вони є підконтрольними й підзвітними

відповідним радам, а з питань здійснення делегованих їм повно-

важень органів виконавчої влади - також підконтрольними від-

повідним органам виконавчої влади. Відділи, управління та інші

виконавчі органи ради є підзвітними й підконтрольними раді, яка

їх утворила, підпорядкованими її виконавчому комітету, голові

районної в місті ради. Керівники відділів, управлінь та інших ви-

конавчих органів ради призначаються на посаду і звільняються з

посади головою районної в місті ради одноособово, а у випадках,

передбачених законом, - за погодженням із відповідними органа-

ми виконавчої влади.

Районні в місті (у разі їх створення) ради можуть дозволяти за

ініціативою жителів створювати будинкові, вуличні, квартальні

та інші органи самоорганізації населення і наділяти їх частиною

власної компетенції, передавати їм відповідні кошти, а також не-

обхідні для здійснення повноважень матеріально-технічні та інші

ресурси і здійснюють контроль за їх виконанням.

Порядок формування, структура, форми діяльності районних у

містах рад та їх органів визначаються чинним законодавством Ук-

раїни лише з незначними відмінностями порівняно з іншими орга-

нами місцевого самоврядування, тому зупинимося більш детально

лише на особливостях здійснення місцевого самоврядування на

районному в місті рівні.

Посадові особи та органи місцевого самоврядування в міському

районі керуються у своїй діяльності Конституцією та законами Ук-

раїни, актами Президента України й Кабінету Міністрів України, а

також рішеннями відповідних міських рад. Зокрема, виключно на

пленарних засіданнях міських рад (міст із районним поділом) ви-

рішуються питання: 1) визначення обсягу і меж повноважень, які

здійснюють районні в містах (у разі їх створення) ради та їх вико-

навчі органи в інтересах територіальних громад районів у містах;

2 2 2

Гпава 5. Особливості української моделі муніципального управління

2) установлення нормативів централізації коштів від земельного

податку на спеціальних бюджетних рахунках районів міста.

Відповідно до ст. 41 Закону України «Про місцеве самовряду-

вання в Україні» районні в містах ради (у разі їх створення) та їх

виконавчі органи відповідно до Конституції та законів України

здійснюють управління рухомим і нерухомим майном та іншими

об'єктами, що належать до комунальної власності територіальних

громад районів у містах, формують, затверджують, виконують

відповідні бюджети та контролюють їх виконання, а також здій-

снюють інші повноваження, передбачені чинним законодавством.

Обсяг і межі повноважень районних у містах рад та їх виконавчих

органів визначаються відповідними міськими радами за узгоджен-

ням із районними в містах радами з урахуванням загальноміських

інтересів та колективних потреб територіальних громад районів у

містах. Визначений міськими радами обсяг повноважень районних

у місті рад та їх виконавчих органів не може змінюватися міською

радою без згоди відповідної районної в місті ради протягом даного

скликання.

Голова районної в місті (у разі її створення) ради обирається

відповідною радою шляхом таємного голосування з числа її де-

путатів на строк повноважень ради. Голова ради працює в раді на

постійній основі, не може мати інший представницький мандат,

суміщати свою службову діяльність з іншою роботою, у тому чис-

лі на громадських засадах (крім викладацької, наукової та твор-

чої у позаробочий час), займатися підприємницькою діяльністю,

одержувати від цього прибуток. У своїй діяльності голова ради є

підзвітним раді та може бути звільнений з посади радою, якщо за

його звільнення проголосувало не менш як дві третини депутатів

від загального складу ради шляхом таємного голосування. Питан-

ня про звільнення голови ради може бути внесено на розгляд ради

на вимогу не менш як третини депутатів від загального складу

ради.

Голова районної, обласної, районної в місті ради: 1) скликає

сесії ради, повідомляє депутатам і доводить до відома населення

інформацію про час і місце проведення сесії ради та питання, які

передбачається внести на її розгляд, веде засідання ради; 2) забез-

печує підготовку сесій ради і питань, що вносяться на її розгляд,

2 2 3

Муніципальне право України

доведення рішень ради до виконавців, організує контроль за їх ви-

конанням; 3) представляє раді кандидатури для обрання на посад;'

заступника голови районної в місті ради; вносить на затверджен-

ня ради пропозиції щодо структури органів ради, її виконавчого

апарату, витрат на їх утримання; 4) вносить раді пропозиції щодо

утворення та обрання постійних комісій ради; 5) координує діяль-

ність постійних комісій ради, дає їм доручення, сприяє організації'

виконання їх рекомендацій; 6) здійснює керівництво виконавчим

апаратом ради; 7) є розпорядником коштів, передбачених на ут-

римання ради та її виконавчого апарату; 8) підписує рішення ради

та протоколи її сесій; 9) представляє раду у відносинах із держав-

ними органами, іншими органами місцевого самоврядування,

об'єднаннями громадян, трудовими колективами, адміністрацією

підприємств, установ, організацій та громадянами, а також у зов-

нішніх відносинах відповідно до законодавства; 10) вирішує інші

питання, доручені йому радою.

Якщо в містах із районним поділом рішення про утворення

районних у місті рад в установленому порядку не приймається,

територіальні громади районів у містах діють як суб'єкти права

власності. Рішення про наділення міських рад правами щодо уп-

равління майном і фінансовими ресурсами, які є у власності те-

риторіальних громад районів у містах, приймається на місцевих

референдумах відповідних районних у містах громад. У разі, якщо

територіальна громада району в місті внаслідок референдуму не

прийме рішення про передання права управління майном та фі-

нансами відповідній міській раді, а територіальна громада міста

або міська рада не прийняла рішення про створення органів міс-

цевого самоврядування районів у місті, то міська рада здійснює

управління майном та фінансовими ресурсами, які є у власності

територіальних громад районів у містах, і несе відповідальність

перед громадою відповідного району в місті.

У містах із районним поділом Російської Федерації, у районах

міст, як правило, створюються тільки виконавчі органи місцевого

самоврядування - адміністрації, які є структурними підрозділами

міських виконавчих органів місцевого самоврядування1. В Україні

' Шургина Е. С. Муниципальное право [Текст] : учебник / Е. С. Шульгина.

- 2-е изд. - М. : Дело, 2000. - С. 110.

2 2 4

Гпава 5. Особливості української моделі муніципального управління

також постійно збільшується кількість міських рад, які, керуючись

чинним законодавством, приймають рішення про неутворення

районних у місті рад, а в районах міст утворюють районні адмініст-

рації, які мають стітус виконавчих органів міських рад. Отже, в

системі місцевого самоврядування, особливо у великих містах,

спостерігається тенденція до централізації владних повноважень,

небажання міських рад передати частину повноважень на рівень

значно ближчий до населення - районним у місті радам та їх ви-

конавчим органам, органам самоорганізації населення. Основним

аргументом проти формування районних у містах рад, як правило,

називають їх неефективність та неекономічність такого управлін-

ня. Дійсно, централізоване управління менш витратне, ніж децен-

тралізоване, водночас воно й менш демократичне. Районні в місті

ради матимуть змогу довести ефективність свого управління лише

за умови чіткого визначення на законодавчому рівні механізму

перерозподілу повноважень між міською радою та районними в

місті радами. Відсутність належного законодавчого регулювання

в цій сфері суттєво знижує гарантії реалізації права територіальної

громади району в місті вирішувати питання місцевого значення,

тому необхідно врегулювати порядок організації місцевого самов-

рядування в міських районах в окремому законі.

= = = = = §8. Особливості взаємодії органів

місцевого самоврядування та органів

виконавчої влади в місті Києві

Відповідно до ч. 2 ст. 140 Конституції України особливості

здійснення місцевого самоврядування в містах Києві та Севасто-

полі визначаються окремими законами України. Спеціальний ста-

тус міста Києва як столиці України, особливості здійснення в місті

виконавчої влади та місцевого самоврядування врегульовано За-

коном України «Про столицю України - місто-герой Київ»'.

Місцеве самоврядування в місті Києві здійснюється тери-

торіальною громадою міста як безпосередньо, так і через Київську

1 Про столицю України - місто-герой Київ: Закон України від 15 січня

1999 р„ № 401-XIV // Відом. Верхов. Ради України. - 1999. - № 11. - Ст. 79.

2 2 5

Муніципальне право України

міську раду, районні в місті ради (у разі їх утворення) та їх ви-

конавчі органи. Система місцевого самоврядування в місті Києві

включає: 1) територіальну громаду міста; 2) міського голову;

3) міську раду; 4) виконавчий орган міської ради; 5) районні ради

(у разі їх утворення); 6) виконавчі органи районних у місті рад;

7) органи самоорганізації населення.

Порядок формування та повноваження міської, районних у місті

рад визначаються Законами України «Про місцеве самоврядування

в Україні», «Про столицю України - місто-герой Київ» та іншими

законами. Районні ради можуть утворюватися за рішенням тери-

торіальної громади міста Києва, прийнятим шляхом проведення

місцевого референдуму, або за рішенням Київської міської ради.

Відповідні рішення щодо утворення (неутворення) районних рад

міста Києва повинні бути прийняті до дня чергових виборів.

Виконавчим органом Київської міської ради є Київська міська

державна адміністрація, яка паралельно виконує функції державної

виконавчої влади, що є особливістю здійснення виконавчої влади

в місті Києві. У районах міста Києва діють районні в місті Києві

державні адміністрації, які підпорядковуються Київській міській

державній адміністрації, а в разі утворення районних у місті Києві

рад також є підзвітними й підконтрольними відповідним радам як

їх виконавчі органи.

Голова Київської міської державної адміністрації, голова район-

ної в місті Києві державної адміністрації призначається Президен-

том України в порядку, передбаченому Конституцією та законами

України. У разі утворення районної в місті Києві ради Президен-

том України на посаду голови районної в місті Києві державної

адміністрації призначається особа, яка обрана головою районної в

місті Києві ради. Місцеві державні адміністрації підзвітні й підкон-

трольні відповідним радам у частині повноважень, делегованих їм

відповідними радами. Місцеві державні адміністрації здійснюють

повноваження виконавчих органів місцевого самоврядування за

рахунок бюджету міста та районів.

Рішення органів державної влади, які тягнуть за собою до-

даткові видатки органів місцевого самоврядування міста Києва,

обов'язково повинні супроводжуватися переданням їм необхідних

для цього матеріальних та фінансових ресурсів. Зазначені рішен-

2 2 6

Главо 'і < особливості укриті і.ко) моделі муніципального управління

ня виконуються органами місцевого самоврядування міста Києва

в межах переданих матеріальних та фінансових ресурсів. Тери-

торіальній громаді міста Києва в установленому законом порядку

за поданням Київської міської ради компенсуються витрати, а та-

кож збитки, завдані їй під час проведення заходів загальнодержав-

ного та міжнародного характеру, а так само шкода, заподіяна в разі

виникнення надзвичайних ситуацій із вини суб'єктів, підпорядко-

ваних органам державної влади.

Держава забезпечує здійснення містом Києвом столичних фун-

кцій шляхом: 1) виділення окремим рядком у Державному бюджеті

України фінансування витрат на здійснення цих функцій; 2) за-

і нсрдження стабільних, не менш ніж на два роки, бюджетних по-

іниьш взаємовідносин Державного бюджету України і бюджету
Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2019 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных