Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Лекція № 7. Перекладацькі трансформації
Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

План

1.Мотиви використання перекладацьких трансформацій

2.Класифікиції перекладацьких трансформацій

3. Основні типи лексико-семантичних трансформацій

4. Основні типи граматичних трансформацій

5.Основні типи стилістичних трансформацій

6.Основні типи лексико-граматичних трансформацій

1.Мотиви використання перекладацьких трансформацій

Перекладацькі трансформації – перебудови, за допомогою яких можна здійснити перехід від одиниць оригіналу до одиниць перекладу. Трансформації, як відомо, є основою більшості засобів перекладу. Вони полягають в зміні формальних та семантичних характеристик мовної одиниці. Перекладач може використовувати трансформації при перекладі різних текстів в тих випадках, коли відсутні необхідні відповідники в мові перекладу, або вони не можуть бути використаними в умовах контексту.

Мотиви використання трансформацій:

1.Прагнення уникнути буквального перекладу.

Seine Rede vor dem Bundestag Його виступ в Бундестазі (букв. Його виступ перед Бундестагом)
Chination китайський квартал (букв. Китайське місто)

2. Прагнення використовувати вирази та конструкції, які більш вживані в мові перекладу.

Ministerien und andere zentrale Staatsorgane. Міністерства та відомства.  
We are roommates. Ми тільки живемо разом.

3.Прагнення уникнути словотворчих моделей, які не характерні для мови перекладу

Das schafft ein Mehr an Vertrauen. Це приводить до великої довіри
Birth Records. Реєстрація новонароджених.

4.Прагнення уникнути неприродності, неестетичності, нелогічності, неясності деяких зворотів:

Die objektiv stärkste Kraft Об’єктивно найбільш впливова сила (букв. Найсильніша сила)
I was close to die. Я був на крок від смерті. (букв. Близький до смерті)

 

 

5.Прагнення донести до читача найважливішу фонову інформацію або зняти непотрібну.

Die Zeitung kommentiert eine Sendung des Deutschlandfunks Газета коментує одну з передач радіостанції «Дойчландфунк.
She always buys clothes at “Ross”. Вона завжди купує одяг під час розпродажу.

 

Л.К. Латишев виділяє три основні причини застосування перекладацьких трансформацій.

1. Розходження в системах МО та МП.

2. Розходження норм МО та МП.

3. Неспівпадіння узусів, які існують в середовищі носіїв МО та МП.

2.Класифікиції перекладацьких трансформацій

На сучасному етапі не існує одностайної думки щодо класифікації перекладацьких трансформацій.

Л.К. Латишев дає класифікацію трансформацій за характером відхиленя від міжмовних відповідників:

1. Синтаксичні – зміна синтаксичної функції слів та словосполучень;

2. Стилістичні – зміна стилістичного забарвлення відрізка тексту;

3. Морфологічні – зміна однієї категоріальної форми іншою;

4. Лексичні – контекстуально-синонімічні зміни лексем.

5. Семантичні – зміна не тільки форми вираження змісту, але і самого змісту, а саме тих ознак за допомогою яких описана ситуація;

6. Змішані – лексико-семантичні та синтаксично-морфорологічні.

За класифікацією Бархударова Л.С., перекладацькі трансформації розглядаються за формальними ознаками:

1. Опущення;

2. Додавання;

3. Перестановки;

4. Лексико-граматичні заміни;

5. Лексична заміна;

6. Граматична заміна.

За Комісаровим В.Н. класифікацію можна представити так:

1. Лексико-граматичні трансформації;

2. Граматичні заміни,

3. Граматичні трансформації,

4. Лексико-семантичні заміни,

5. Лексичні трансформації.

Як бачимо, Комісаров виділяє поняття «граматичні трансформації» та «заміни», тоді, як Бархударов схиляється до думки, що вони є одним цілим, і називає їх граматичними замінами.

Я. И. Рецкер вважає, що різні типи трансформацій тісно пов’язані між собою, тому їх важко класифікувати. Він виділяє 7 різновидів лексичних трансформацій:

1. Диференціація значення;

2. Конкретизація значення;

3. Генералізація значення;

4. Змістовний розвиток;

5. Антонімічний переклад;

6. Цілісне перетворення;

7. Компенсація втрат під час перекладу.

Отже, перекладацькі трансформації пов’язані між собою і можуть приймати характер складних комплексих трансформацій, які важко класифікувати. На основі наведених класифікацій можна виділити лексико-семантичні, граматичні, стилістичні та комплексні трансформації.

3. Основні типи лексико-семантичних трансформацій містять в собі такі перекладацькі прийоми:

- перекладацька транскрипція та транслітерація;

- калькування

- додавання та опущення лексичних елементів;

- лексичне розгортання та згортання;

- генералізація та конкретизація;

- логічний розвиток;

- конверсія;

- смислове узгодження;

- адаптація;

- цілісне перетворення.

1. Додавання лексичних одиниць:

Die Zusammenarbeit in Wissenschaft und Technik Співпраця у галузі науки та техніки
Die Vereinfachung der Leitung und Planung Спрощення системи керування та планування
Stability and control are the major problems in devising such machines. Забезпечення стабільності роботи та надійності управління – ось головні проблеми в конструюванняі таких машин.

2. Опущення лексичних одиниць:

In der Zeitung „Neues Leben“ В «Нойес Лебен»
I have many things to do before leaving. Мені ще багато необхідно зробити до від’їзду.

3. а) Лексичне розгортання – вживання замість слова словосполучення з тим же основним значенням.

Weltweite Protestwelle Хвиля протестів у всьому світі
Delegates from various industries. Представники різних галузей промисловості.

б) лексичне згортання – вживання замість словосполучення – слова без суттєвої зміни значення:

Ministerien und andere zentrale Staatsorgane Міністерства та відомства
I reget to say that I miss your point. На жаль, я не розумію, на що ви натякаєте.

4. Генералізація - заміна слова з вузькою семантикою словом, яке має більш загальне значення.

Dieser Abriß findet allgemeines Interesse. Ця робота викликає загальний інтерес.
She is a woman of 45. Їй за 40 рокіів. Вона – жінка середнього віку.

5. Конкретизація - заміна слова з значенням словом або словосполученням з більш вузькою семантикою.

Jugendliche Юнаки та дівчата
Gaststätten Ресторани та кафе
He wrote popular things from jazz-bands. Він писав популярні твори для джазових груп.

6. Логічний розвиток понять – заміна словникової відповідності конекстуальну, яка логічно з нею пов’язана. Логічні заміни можуть здійснюватись в межах таких категорій: предмет, процес, ознака та шляхом заміни однієї категорії іншою: причина - наслідком, процес – результатом, частина – цілим, суб’єкт діяльності – продуктом діяльності і навпаки.

In deutschen soziologischen Arbeiten findet das eine andere Darstellung. Німецькі соціологи дають цьому іншу інтерпретацію. (продукт діяльності соціологічні роботи» суб'єкт діяльності – «соціологи»)
The pilot had no time to hit the silk. У льотчика не було часу розкрити парашут.

7. Конверсія– заміна, що звичайно здійснюється шляхом використання відповідних слів-конверсивів, зміни порядку слів та синтаксичної функції слів у реченні:

Der Betrieb liefert jetzt mehr Geräte an die Volkswirtschaft. Нині народне господарство одержує більше приладів від цього підприємства. («одержувати» – конверсив слова «постачати»)
Wir stehen vor der gleichen Auf­gabe. Перед нами стоїть те саме завдання. (підмет – доповнення, доповнення – підмет)
We agree about everything. У нас у всьому згода.

8. Смислове узгодження – це прийом, за допомогою якого переклад слова здійснюється не на основі словникових відповідників, а на основі контексту:

Beide Scheinwerfer des Cadillacs brannten. Der Wagen war so geschoben, dass die Lichtgarben in den Hof fielen, mitten auf den wеißblühenden Pflaumbaum. (E.M. Remarque) Обидві фари кадилака були ввімкнені. Машина стояла так, що світло падало у двір якраз на розквітлу сливу.  
The mountain tops were hidden in a grey waste of sky. Вершини гір тонули в сірому небі (were hidden - «тонули», а не «були сховані»)

9. Адаптація– перекладацький прийом, що полягає у заміні невідомого відомим та незвичного звичним:

Wir sind aus dem Wald gegangen und haben unserer Oma einen kleinen Straus Jonquilles geschenkt. Ми прийшли з лісу і подарували нашій бабусі маленький букет пролісків. (заміна невідомої у нас рослини жонкіль на добре відому – пролісок)
You are not a super mum! Ти ж не «мати-героїня»!

10. Цілісне перетворення – зміна способу опису ситуації, заміна образу.

Die Firma steht gegenwärtig auf der Kippe. Ця фірма знаходиться зараз напередодні краху. (Букв.: «...стоїть на вістрі».)
I can’t afford it. Це мені не по карману.

11. Калькування –заміна частин слова або словосполучення прямими лексичними (словниковими) відповідниками.

Toxic shock syndrome. токсичний соковий синдром
watertight Водонепроникний

 

4. Основні типи граматичних трансформацій містять в собі:

- додавання граматичних одиниць;

- опущення граматичних одиниць;

- граматичні заміни (форми слова, частини мови, члена речення, однієї синтаксичної конструкції іншою);

- зміна кількості та типів речень (членування речення та поєднання речень).

1. Додавання граматичних одиниць:

Das geistig-kulturelle Leben Духовне та культурне життя
Elektronik/Elektrotechnik Електротехніка та електроніка

2. Опущення граматичних одиниць:

Die Gewerkschaften verkörpern eine gewaltige Kraft. Denn 8,7 Millionen Werktätige gehören ihnen an. Профспілки – велика сила, до їх рядів належать 8,7 млн. робітників.
It was a long time ago. It seemed like fifty years ago. Це було давно – здавалось, що пройшло років 50.

3. Граматичні заміни:

Das hohe Entwicklunstempo Високі темпи розвитку
Mit dem Ziel des höchsten Ergebnisses З метою досягнення нових результатів
Nach dem Plan entsteht hier ein Stadion За планом тут буде побудований новий стадіон
Der Präsident verkündet den Verteidigungszustand. Стан оборони проголошується президентом.
Wichtige Expotrartikel sind. Найважливішими статтями експорту є…
Der tendenzielle Anstieg der Arbeitslosigkeit Тенденція зростання безробіття.
He is a poor swimmer. Він погано плаває.
It is our hope, that an agreement will be reached by Friday. Ми сподіваємось, що до п’ятниці угоду буде укладено.
The crash killed 20 people. В результаті катастрофи 20 людей загинуло.
The writing of the letter took me an hour. Мені потрібна була година, щоб написати листа.

4. Зміна кількості та типів речень (членування речення та поєднання речень).

Der Staat geht nicht hart genug gegen die Umweltsünder. Держава недостатньо рішуче бореться з тими, хто зашкоджує природі.
Bekantlich brauchen in vielen Ländern ganze Industriezweige Ökobetriebe. Відомо, що в багатьох країнах виникають цілі галузі промисловості, що об’єднуються загальною назвою «екоіндустрія»
The annual surveys of the Labour Government were not discussed with the workers at any stage, but only with the employers. Щорічні звіти лейбористичного уряду не обговорювались серед робітників на жодному етапі. Вони обговорювались тільки з підприємцями.

 

5. Основні типи стилістичних трансформацій містять в собі такі перекладацькі прийоми:

- стилістична нейтралізація;

- стилістична спеціалізація;

- стилістична компенсація;

1. Стилістична нейтралізація – мотивована відмова від експресивного, емоційного, образного або функціонально-стилістичного відтінку.

To cross the Rubicon. Прийняти важливе рішення.

2. Стилістична спеціалізація – мотивоване використання замість стилістично нейтрального засобу елементу, який має експресивне, емоційне або функціонально-стилістичне забарвлення:

Dieses Jahr markiert einen bedeutsamen Abschnitt in der Entwicklung des Landes Цей рік важливий етап у розвитку країни
Stay away. Щоб я тебе більше тут не бачив.

3. Стилістична компенсація –додавання експресії замість втраченої в іншому місті речення або тексту.

Der Frieden ist ein Grundgebot unserer Zeit. Мир - нагальна вимога нашого часу.  

 

6.Основні типи лексико-граматичних трансформаціймістять в собі:

1. компенсація;

2. експлікація (описовий переклад);

3. антонімічний переклад.

1. Компенсація – прийом, за допомогою якого при перекладі компенсують елементи оригіналу, що не мають еквівалента у мові перекладу: йдеться про заміну безеквівалентних елементів оригіналу іншими, зрозумілими носієві мови перекладу:

Und ich sah einen kleinen Durchgang zwischen zwei weiß-roten Fachwerken. (J.Simmel) І я побачив маленький прохід поміж двома біло-червоними будинками.
The weather being good, we went for a walk. Так як погода була гарною, ми пішли на прогулянку.

 

2. Експлікація (описовий переклад) – це введення у текст, що перекладається, додаткової інформації з метою донести до читача те, що у оригіналі зрозуміло без будь-яких уточнень.

Цей вид трансформації вживається тоді, коли йдеться про деякі події або факти, що добре відомі носіям МО, але можуть бути незрозумілими для носіїв МП. Цей прийом потребує, як правило, глибоких країнознавчих знань. Найчастіше описовий переклад використовують під час перекладу неологізмів або безеквівалентної лексики.

 

Sehr viele Wessis waren über die Einführung des Solidaritätszuschlages verärgert. Дуже багато жителів Західної Німеччини були розлючені уведенням додаткового податку на знак підтримки жителів Східної Німеччини.
A new showroom will open its dor next week. Новий демонстративний зал для показу зразків товару відкриється наступного тижня.

 

3. Антонімічний переклад – переклад через антонім ключового слова при одночасному додаванні чи знятті заперечення:

,,Gabi, siehst du nicht, dass dieses Kleid nicht lang ist? Ich habe ein langes Abendkleid bestellt.“ (L.Rehn) Габі, ти що не бачиш, що ця сукня коротка? Я замовляла довгу вечірню сукню.
Eine solche Schlussfolgerung ist nicht unbegründet. Для такого висновку є підстави. (зняття подвійного заперечення)
eine offene Aggression неприкрита агресія

1.Переміщeння окремих слів із одного речення в інше використовується тоді, коли за будь-яких обставин лексична сполучуваність слів у реченні перекладу неможлива:

Der Bauer verzog keine Miene; aus seinem zerknit­terten, ausdruckslosen Gesicht starrten zwei aufgeris­sene Augen den erregten Pedro an. (W. Bredel) Пом'яте, невиразне обличчя селянина залишалося нерухомим; на схвильованого Педро дивилися два широко розплющені ока.

 

Із певними труднощами пов'язаний переклад сполучення keine Miene verziehen. Якщо перекласти: «вираз обличчя не змінився», то слово «обличчя» буде повторюватися в обох частинах речення, що стилістично не виправдано. Якщо ж перекласти «не подавати вигляду», то потрібні пояснювальні слова, що зробило б речення громіздким. Цих труднощів можна уникнути, якщо перенести переклад слів das zerknitterte ausdruckslose Gesicht із другого речення в перше. Стилістично це цілком виправдано.Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2022 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных